Eseménytörténet
1968–1974

1968
február 25. A balatonboglári r. k. egyházközség 15 évre bérbe adja Galántai Györgynek a használaton kívüli Körmendy-kápolnát.

1970
május Galántai a kápolnaprogram beindítására mûvészeket toboroz. Az elsô idôszak kiállításait, eseményeit meghatározó mûvészek és szervezôk: Balogh Ferenc, Csáji Attila, Galántai György, Haris László, Magyar József, Molnár V. József, Szôcs Zsuzsa, Tóth József.
június 28.–szeptember 12. között kiállító mûvészek: Csáji Attila, Csiky Tibor, Csutoros Sándor, Demeter István, Galántai György, Haraszty István, Haris László, Ilyés István, Lantos Ferenc, Magyar József, Molnár V. József, Papp Oszkár, Pauer Gyula, Péterfy László, Temesi Nóra, Türk Péter.
július 26. A Kápolna Tárlat avató ünnepsége. Rónay György megnyitója. Közremûködik: Jancsó Adrienne és Kecskés András.
augusztus 9. A modern festészet és költészet kapcsolatáról Gyurkovits Tibor tart elôadást. Közremûködik: Nagy Attila és Sztankovits Béla.
augusztus 23. A Gesualdo Énekegyüttes (Reményi Károly, Tardi László, Tarkó Magdolna, Witkowsky Erika) koncertje.
augusztus 30. Weöres Sándor a képzômûvészet és költészet kapcsolatáról beszél, Károlyi Amy verseibôl ad elô.
szeptember 6. A Postás Kamara Együttes koncertje.
szeptember 27. Földédesanyám címmel Jancsó Adrienne és Faragó Laura magyar népköltészeti mûsora (ôsbemutató).
december A Balatonboglári Községi Tanács VB ülésén elôterjesztik a Temetôdomb rendezésével és egy jövendôbeli mûvészteleppel kapcsolatos, Galántai György által javasolt terveket. Megvalósításukra az 1971-ben elôirányzott községi tanácsi költségvetésbôl 100 000 Ft-ot szánnak.
1971
június 1–7. Bak Imre, Baranyay András, Csáji Attila, Lakner László, Lantos Ferenc, Nádler István, Molnár Sándor, Temesi Nóra, Tót Endre kiállítása.
június 8–15. Csutoros Sándor, Demeter István, Haris László, Ilyés István, Molnár V. József, Parrag Emil kiállítása.
június 13. Péter Ilona népballadákat ad elô, Marosi Júlia csángó népdalokat énekel.
június 14. A SMT VB mûvelôdési osztályának balatoni fôelôadója jelentést kér a Balatonboglári Községi Tanács elnökétôl a kiállítások és mûsorok engedélyével, tartalmával, valamint a szervezôk és a résztvevôk személyével kapcsolatban.
június 16.–július 6. Bak Imre, Csiky Tibor, Csutoros Sándor, Erdély Miklós, Gulyás Gyula, Haraszty István, Hencze Tamás, Nádler István, Pauer Gyula, Tót Endre, Türk Péter, kiállítása.
július 2. Szentjóby Tamás: A-B happening. Paralel-kurzus tanpálya. Happening, avatási szertartás. Közremûködik: Nica Taxidis, Zója Karandata, Bene Gábor. Pauer Gyula: Röpcédula akció; Gulyás Gyula Irányjelzô akciója.
július 7–14. Cerovszky Iván, Orvos András, Prutkay Péter, Szemadám György kiállítása, a megnyitón a Kaláka együttes koncertezik.
július 8. A Somogyi Néplapban megjelenik Horányi Barna cikke „Törvénytelen úton néhány avantgarde. Bérelt kápolnában illegális kiállítások, mûsorok” címmel. A szerzô a kápolnatárlat szervezôinek felelôsségre vonását, valamint szabálysértési eljárás megindítását követeli az engedély nélküli kiállítások és propagandaanyagok terjesztése miatt.
július 10. Legéndy Péter verseit Loncsák Judit adja elô.
A SMT VB mûvelôdési osztályának vezetôje az engedélyek hiányában a kápolnatárlatok bezárására szólítja fel a községi tanács elnökét.
július 12. A Balatonboglári Községi Tanács elnöke, a SMT VB mûvelôdési osztálya a szükséges lektorátusi, illetve minisztériumi engedélyek megszerzéséig elrendeli a tárlatok beszüntetését, és megtiltja a propagandaanyagok felhasználását.
július 15–22. Ábrahám Rafael, Banga Ferenc, Galántai György, Haász István, Sáros András Miklós, Somlai Vilma, Swierkiewicz Róbert, Szabados Árpád, Szeift Béla, Szentirmai Zoltán, Várnagy Ildikó kiállítása.
július 16. Galántai György Reklám-trikó és Turista-jel akciója.
július 18. A Magyar Hírlap Keserédes barangolás a Balatonnál címû cikkében a Somogyi Néplaphoz hasonlóan elítélô hangnemben reagál a kápolnatárlat eseményeire.
A mûvészek sajtó-helyreigazítási kérelmét a lapok elutasítják.
július 23–30. Berki Viola, Donáth Péter, Illés Árpád, Kováts Albert, Papp Oszkár kiállítása.
július 25. Sziklai Erika énekelôadása.
július 30. A kápolnatárlatok alkotói a kialakult helyzettel kapcsolatban helyzetelemzést készítenek az MSZMP KB-nak, amit elküldenek a SMT VB elnökének, a Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus igazgatójának, a Mûvelôdésügyi Minisztérium Képzômûvészeti Fôosztálya vezetôjének, a Somogyi Néplap és a Magyar Hírlap fôszerkesztôjének is.
augusztus 1–7. Csutoros Sándor, Halmy Miklós, Koncz Béla, Gellér Brúnó, Szeift Béla kiállítása.
augusztus 24–31. Galántai György és Szeift Béla kiállítása.
október 26. A kultúrpolitika és az avantgárd mûvészek képviselôinek megbeszélése az MSZMP KB székházában. Résztvevôk: Bak Imre, Csáji Attila, Galántai György, Haraszty István, Orvos András, Pauer Gyula, Ormos Tibor és Bartha Éva (Lektorátus), Tóth Miklós (MSZMP KB), Csorba Géza (Mûvelôdésügyi Minisztérium), Kádár János Miklós (Fiatal Képzômûvészek Stúdiója). A párt- és állami szervek képviselôi megegyeznek a mûvészekkel abban, hogy 1972-tôl zsûriztetik a kiállításokat.
1972
február 8. A Balatonboglári Községi Tanács elnöke a SMT VB mûvelôdési osztályához írott beszámolójában kápolna mûködését a szükséges zsûri-engedélyek birtokában a továbbiakban KÖJÁL-engedélyhez is köti. Jelzi azt is, hogy az 1971-ben felmerült problémák miatt a temetôdomb fejlesztésére 1970-ben elôirányzott összeget más területre csoportosítják át.
május „Egyszer elmentünk.” Spontán akciók a kápolnában, melyekrôl Maurer Dóra fotósorozatot készít. (Erdély Miklós, Gáyor Tibor, Jovánovics György, Maurer Dóra, Szentjóby Tamás.)
június 11–21. K-358/72. címmel megnyílik az elsô zsûrizett kiállítás. A kiállító mûvészek: Bácsay Péter, Csutoros Sándor, Haris László, Ilyés István, Kígyós Sándor, Molnár V. József, Papp Oszkár, Parrag Emil, Prutkay Péter, Szemadám György, Fenyvesi Tóth Árpád. Megnyitotta: Mezei Ottó.
június 14. Galántai Gádor Endrétôl, a Mûvelôdésügyi Minisztérium Képzômûvészeti Osztályának vezetôjétôl engedélyt kér a jugoszláviai mûvészek anyagának bemutatására.
június 17. A Kaláka együttes koncertje.
június 22.–július 1. K/358/72/II. Baranyay András, Csáji Attila, Erdélyi Eta, Fóth Ernô, Galántai György, Kéri Ádám, Lakner László, Orvos András, Paizs László, Swierkiewicz Róbert, Váli Dezsô kiállítása.
június 24. „Az élet bonyolult!?” Karsai János pantomimmûvész mûsora.
június 25. Somlyó György legújabb verseit adja elô.
július 2. Galántai György a Kápolna Tárlat elnevezést megszünteti, és Kápolna Mûteremre változtatja. Ettôl kezdve a magánterületre vonatkozó jogszabályokat tekinti érvényesnek.
július 6–10. A Pécsi Mûhely tagjai kiállításukhoz kapcsolódóan tájkorrekciókat készítenek a kápolna környezetében.
július 6–9. „Direkt hét” Pauer Gyula és Szentjóby Tamás szervezésében. Résztvevôk: Beke László, Erdély Miklós, Gulyás Gyula, Haraszti Miklós, Haris László, Háy Ágnes, Hencze Tamás, Lajtai Péter, Legéndy Péter, Molnár V. József, Pauer Gyula, Rajczi Margit, Szentjóby Tamás, Tót Endre.
július 8. A Direkt hét keretében a Budapesten betiltott Avantgárd fesztivál résztvevôinek elôadásai, akciói. (Adamis Béla, Beke László, Bódy Gábor, Erdély Miklós, Gulyás Gyula, Halász Péter, Háy Ágnes, Lajtai Péter, Legéndy Péter, Méhes László, Pauer Gyula, Szentjóby Tamás.)
július 1.–augusztus 3. A Pécsi Mûhely (Ficzek Ferenc, Halász Károly, Kismányoki Károly, Lantos Ferenc, Pinczehelyi Sándor, Szíjártó Kálmán, Nádor Katalin) és Haraszty István kinetikus szobrainak kiállítása.
július 18. A Mûvelôdésügyi Minisztérium Képzômûvészeti Osztályának vezetôje közli, hogy a nemzetközi kiállítási tevékenység szervezése és koordinálása állami feladat, így a szabadkai mûvészcsoport magánkezdeményezésû bemutatásához a minisztérium nem járul hozzá.
július 27–28. Galántai György és Haraszty István felelôsségvállalási akciója a látogatókkal: „Ma Ön nyitja meg a kiállítást” címmel.
július 28. A Lektorátus igazgatója a Mûvelôdésügyi Minisztérium Képzômûvészeti Osztályának vezetôjéhez írott levelében Haraszty István mûveit a politikai ellenállás tényeként minôsíti. Az Állami Egyházügyi Hivatal bevonásával hathatós lépéseket sürget a kápolnatárlatok adminisztratív úton történô felszámolására.
július 28. A Brobo Társulat elôadása Borsody László, Márta István, Szikora János, Horváth (Szkárosi) Endre részvételével.
július 30. Kassák Ház Stúdió: Lajtai Péter: Kurcz Adolf reggelije, Bálint István: Bohóctréfák (Halász Péter, Buchmüller Éva, Koós Anna, Kovács Miklós, Szeghô István, Kollár Mariann, Can Togay).
Galántai elkészíti a KÖJÁL-elôírásoknak megfelelô „ûrgödrös árnyékszéket”.
augusztus 5. Dowland Kamarakórus koncertje: régi madrigálok, Palestrina-, Lassus-, Schütz-, Montewerdi-mûvek és impresszionista kórusdalok (Debussy, Hindemith, Poulenc), Soproni József: Dyonysos bora, néger spirituálék.
augusztus 6. Péter Ilona verseket szaval a csángó népköltészetbôl, Balázsovits Mihály dögcédula-verseit osztogatja.
augusztus 6–13. Bosch & Bosch csoport/Jugoszlávia (Szabadka). A legfrissebb képzômûvészeti áramlatokhoz és vizuális határesetekhez tartozó fiatal mûvészek bemutatkozása: Kerekes László, Predrag Sidjanin, Slavko Matkovic´, Szalma László, Szombathy Bálint kiállítása.
augusztus 14–25. Bak Imre, Baranyay András, Csutoros Sándor, Fóth Ernô, Galántai György, Hencze Tamás, Kéri Ádám, Nádler István, Paizs László, Szeift Béla kiállítása.
augusztus 15. Türk Péter: Kérdôjeles kísérletek. Elévülési akció.
augusztus 26. Cseh–szlovák–magyar mûvészeti találkozó, kézfogási akció (15 cseh és szlovák, 15 magyar mûvész részvételével), Beke László szervezésében.
1973
június 10–16. Vajda Júlia kiállítása Jakovits József és Kelemen Renée részvételével.
június 11. A Lektorátus igazgatója értesíti a Mûvelôdésügyi Minisztérium Képzômûvészeti Osztályána vezetôjét, hogy „az évek óta oly nagy botránnyal járó balatonboglári kápolnatárlatokat újból megrendezik”. Kéri a minisztériumot a hatáskörének megfelelô ellenintézkedések foganatosítására.
június 15. A megyei, járási, községi tanácsi és pártszervek képviselôi az ügyben érintett állami szervek bevonásával intézkedési tervet dolgoznak ki a tárlatok felszámolására.
június 16. „Azonosulási kísérlet.” Szemadám György performansza, kiállítása és filmvetítése. A megnyitón a Kaláka együttes koncertezik.
június 17–21.  Koncz Béla, Haász István, Hortobágyi Endre, Molnár Sándor, Németh Géza, Váli Dezsô kiállítása.
június 21. Egy közegészségügyi ellenôrzés során a Fonyódi Járási Állami Közegészségügyi-Járványügyi Felügyelôség a községi tanács mûszaki osztályával közösen megállapítja, hogy a kápolnabeli állapotok nem felelnek meg a KÖJÁL-elôírásoknak, ezért a hatályos rendeletek értelmében mûködését beszüntetik.
június 22. Szembesítés. Csutoros Sándor, Haris László és Molnár V. József kiállítása.
június 24.–július 7. Beke László, Erdély Miklós, Jovánovics György, Legéndy Péter, Major János, Pauer Gyula, Szentjóby Tamás kiállítása.
június 25. Az MSZMP SMB titkára, az MSZMP KB TKKO vezetôje és az MSZMP KB képzômûvészeti referense egyetértenek abban, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal Lékai László veszprémi püspökön keresztül kérje a bérleti szerzôdés felbontását. Az MSZMP KB képzômûvészeti referense hangsúlyozza, hogy a témát elsôsorban közegészségügyi szempontból kell megközelíteni, bár nem vitatja, hogy az ügynek kultúrpolitikai vonatkozásai is vannak.
június 27. A botrányosnak ítélt közegészségügyi állapotok miatt a Somogy Megyei Közegészségügyi-Járványügyi Felügyelôség azonnali hatállyal kötelezi a balatonboglári egyházközség vezetôjét a bérleti szerzôdés felbontására és a terület fertôtlenítésére.
Az MSZMP SMB titkára utasítja a SMT elnökét a budapesti hármas találkozón (június 25.) tervezett intézkedések végrehajtására.
július 7. Filmvetítések: Csákó Mihály: Gyerekjátékok; Kôrösi Zsuzsa: Mellápolás; Pór György filmje Beke, Erdély és Szentjóby  „Jön a farkas” címmel a  Ganz-Mávag Mûvelôdési Házban megtartott happeningjérôl; Novak: Kultúrmisztika; Háy Ágnes: Babák; Dobos-Donáth: Sokk-stressz, valamint Ajtony Árpád és Najmányi László filmjei.
július 8. Hajnali 1/2 4-kor razzia a kápolnában. 29 személyt ellenôriznek.
július 8–14. Goichi Kitagawa japán szobrász és Gulyás Gyula kiállítása.
július 13. A Somogy megyei RFK Fonyódi Járási Rendôrkapitányság vezetôje Galántai György eddigi tevékenységére vonatkozó összefoglaló jelentést küld a SM RFK vezetôjének. Tôle és a SMT VB elnökhelyettesétôl további intézkedéseket kér.
A SM RFK Fonyódi Járási Rendôrkapitányságának vezetôje beszámol a július 8-i, hajnali rendôri ellenôrzésrôl, ahol 29 személyt igazoltattak. Közbiztonsági akció keretében további ellenôrzéseket terveznek július 15-én és 22-én.
Szerzôdéstervezet készül a balatonboglári r. k. egyházközség és a községi tanács között, melynek értelmében a kápolna kezelôi jogát az egyház 25 évre ellenszolgáltatás nélkül átadja a községi tanácsnak.
július 15–21. Baranyay András, Botond Károly, Donáth Péter, Kéri Ádám, Nádasdy János, Paizs László, Orvos András kiállítása.
július 21. Kovács István Stúdió/Najmányi László: Barátságos bánásmód, Hajas Tibor performansza.
július 22–28. A Pécsi Mûhely kiállítása.
július 28. Predrag Sidjanin és Éva Marta Ujházy audiovizuális akciói.
július 29.–augusztus 4. „Jugoszláv kollégák” címmel Ács József, Baráth Ferenc, Csernik Attila, Ifjú Gábor, Ladik Katalin, Markulik József, Slavko Matkovic, Smit József, Szombathy Bálint kiállítása.
július 29. Ladik Katalin hangköltészeti elôadása: O betûk helyzetei hanggal kísérve. Csernik Attila és Ladik Katalin filmjeinek vetítése.
július 30. Lékai László veszprémi püspök utasítja Szöllôssi Ferenc balatonboglári plébánost a bérleti szerzôdés felbontására.
augusztus 4. A Brobo társulat elôadása.
augusztus 5–11. A Tükör/Mirror/Spiegel címû nemzet-
közi kiállítás (Beke László szervezésében és rendezésében).
augusztus 6. A boglári r. k. egyházközség ügyvédi úton felmondja a bérleti szerzôdést.
augusztus 12–18. A Kassák Színház elôadásai: délelôttönként gyerekelôadások, Bálint István–Breznyik Péter–
Halász Péter: Madaras játék.
augusztus 12–13. Algol László: A vegyészmérnök és az építésvezetô. A háromság személyisége.
augusztus 13. A Kassák Színház elôadásai: King Kong I–II. rész (Bálint István, Breznyik Péter, Buchmüller Éva, Halász Péter, Kollár Marianna, Koós Anna, Kovács Miklós, Szeghô István, Halász Péter, Can Togay).
augusztus 14. King Kong III. rész.
augusztus 15. Bálint István–Breznyik Péter–Halász Péter: Madaras játék.
augusztus 16–17–18. King Kong I–II–III. rész
augusztus 17. Hajnalban a SM RFK „Vakáció” fedônéven rendôri akciót hajt végre a kápolnánál. 17 személyt elôállítanak.
augusztus 19–25. A Szövegek/Texts címû nemzetközi vizuális kísérleti költészeti kiállítás Maurer Dóra és Tóth Gábor rendezésében.
Konkrét költészeti akciók: Gáyor Tibor: Fire/Ice; Maurer Dóra: Hommage à Tristan Tzara.
augusztus 22. Az SM RFK III/III. Osztály szigorúan titkos jelentése 1968-tól foglalja össze Galántai tevékenységét. Intézkedési tervében rendszeres rendôri ellenôrzést és az összejövetelek erkölcsi oldalát elemzô cikk megíratását javasolja.
augusztus 24. A balatonboglári községi tanács elrendeli a kápolna kiürítését. A végrehajtás idôpontja 1973. augusztus 27., 13 óra.
augusztus 25. A balatonboglári tanács a járási rendôrkapitányságtól karhatalmat kér a kilakoltatáshoz.
augusztus 27. Galántai kényszerkilakoltatása.
szeptember 24. Galántai és a rk. egyházközség közöttii  bérleti jogviszonyt megszüntetô per Lengyeltótiban.
december 13. A Belügyminisztérium III/III-4-a Alosztálya „Horgászok” fedônéven csoportdossziét nyit. A bizalmas nyomozást Halász Péterre, Koós Annára, Bálint Istvánra, Breznyik Péterre és Galántai Györgyre terjesztik ki.
december 16. A BM kezdeményezésére az SMT által készített dokumentáció felhasználásával megjelenik a Népszabadságban Szabó László Happening a kriptában címû cikke.
1974
január 11. Az SMT Mûvelôdési Osztály vezetôje tájékoztatója a kápolnával kapcsolatos intézkedésekkel és Szabó László cikkével kapcsolatban. Elismeri, hogy a hatályos jogszabályok nem tiltják a munkabemutatók címén rendezett kiállításokat, így hivatalosan csak a propagandaanyagokra vonatkozó tiltó jogszabályok foganatosítására kerülhetett sor. Megjegyzi, hogy a kápolnában zajló eseményekért neves mûvészek, közéleti személyek és a sajtó is felelôsséggel tartoznak, valamint azt is, hogy az ellenpropaganda részeként 1971-ben az SMT kezdeményezte a Somogyi Néplap-beli cikk megjelentetését. A hasonló jelenségek megakadályozására a továbbiakban egyértelmû jogszabály megfogalmazását javasolják.
július 26. Az új „Kápolna Tárlat” megnyitása. A Magyar Képzômûvészek Szövetsége, az SMT és a Balatonboglári Községi Tanács közös rendezésében megnyílik a Modern magyar mûvek címû kiállítás.
Rövidítések:
SMT VB = Somogy Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
MSZMP KB = Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága
MSZMP KB TKKO = Tudományos, Kulturális és Közoktatási Osztály
MSZMP SMB = MSZMP Somogy Megyei Bizottsága
SMT = Somogy Megyei Tanács
RFK = Rendôr-fôkapitányság
Összeállította: Galántai György és Sasvári Edit

A kápolnatárlatok betiltása nyomán kialakult „Boglár-mítosz” rendkívül nehéz helyzetbe hozza a korszak mai kutatóját. Egyfelôl ugyanis a betiltás ténye az akkori rokonszenvezôk szemében egyfajta negatív igazolásul szolgált, másfelôl azonban kissé ránehezedik a kápolnatárlatokon kiállító mûvészek tevékenységére és teljesítményük nem politikai szempontú értékelésére.
A több évre visszatekintô kutatás tükrében kirajzolódó ismeretanyag, túl mûvészettörténeti jelentôségén, számos olyan kérdést érint, amely a korszak más területeit kutatóknak is értékes adalékokkal szolgálhat. A különbözô forrásokból feltárt iratanyagok, dokumentumok, interjúk tükrében, mûvészeti és mûvészetpolitikai szempontból egyaránt modell értékûnek tekinthetô eseménysorozat bontakozik ki, amelyben szinte pontról pontra nyomon követhetô a korabeli hatalom mûködési mechanizmusa és a konfliktus koreográfiája.
A 60-as évek második felétôl aktivizálódó neoavantgárd, valamint a hatósugarába tartozó progresszív mûvészeti törekvések a kápolnatárlatokon konvergálódva a korai hetvenes években ugyanis olyan, társadalomtörténetileg érdekes, a demokrácia csíráit magában hordozó szituációt eredményeztek Balatonbogláron, amelyhez hasonló csak jóval késôbb, a rendszerváltozás idôszakában volt tapasztalható. Ebben a helyzetben kristályosodott ki az az avantgárd értelmiségi szemlélet, amely mintegy elôképe lett a diktatúrával szembeni ellenzéki magatartásnak, annál is inkább, minthogy az informálisan szervezôdô ellenállás kizárólagos terepe hosszú ideig a kultúra maradt. Az avantgárd mûvészek és a politizáló ellenzék kapcsolata a baráti átfedéseken, személyes nexusokon túl alapvetôen a hasonló erkölcsi attitûdbôl táplálkozott. A különbség abban mutatkozott meg, hogy az elôbbieknek a cenzúrával való összeütközés vitte bele a politikumot az életébe, míg az utóbbiaknak a politika volt az életeleme. Természetesen elôbb-utóbb a zsûri által kirekesztett mûvész is fogékonnyá válhatott a rendszerbíráló értelmiség szempontjai iránt, s ez utóbbi sem okvetlenül csak a konfrontáció lehetôségét becsülte a mûalkotásokban.
A hivatalos mûvészeti életbôl kiszorult vagy az abban részt venni nem kívánó képzômûvészek már az ötvenes évek végétôl szórványos szervezôdések formájában dolgozták ki túlélési technikájukat: vagy baráti körként kamuflálták magukat, vagy akcióról akcióra szervezôdtek. Az 1958-ban létrejött, utóbb a szakirodalomban Zuglói Kör néven emlegetett mûvészcsoport1 visszanyúlt a sutba dobott hagyományokhoz, újra felfedezte a nyilvánosság számára hozzáférhetetlen, indexre tett irodalmat, a koalíciós idôszakban mûködô Európai Iskolát és a korai avantgárdot. A budapesti presszók mûvészi asztaltársaságain kívül (többek között a Bajtárs és Muskátli Kör), a lakásokon megrendezett alkalmi tárlatok, zártkörû események mellett (többek között Bálint Endre–Jakovits József–Vajda Júlia Rottenbiller utcai, Petri Galla Pál Vécsey utcai, Erdély Miklósék Virágárok utcai lakása), egyre fontosabbá vált a nyilvános fellépés, a szakmai mûhelyek kialakítása (Egyetemi Színpad, Kassák Mûvelôdési Ház, az angyalföldi József Attila Mûvelôdési Ház, az Építész Pince stb.). A többnyire azonos törekvéseket képviselô mûvészek mintegy véd- és dacszövetségként léptek fel periferiális helyeken megrendezett tárlataikon, míg a közönség e kiállításokat tájékozódási pontoknak tekinthette.
Mindezek mellett a kápolnatárlatok meghatározó szellemi elôzményének tekinthetô az 1966-os Stúdió, az 1968-as és ’69-es Iparterv I–II., az 1969-es Szürenon és az 1970 áprilisában betiltott pécsi Mozgás kiállítás, 1966-ban Szentjóby Tamás és Altorjay Gábor elsô magyarországi happeningje. A különféle irányzatok, a pop-art, a minimal art, az absztrakt szürrealizmus és absztrakt expresszionizmus, a geometrikus és konstruktív hagyományokhoz, valamint a konceptuális mûvészethez kapcsolódó törekvések az elsô boglári nyár után 1970 decemberében a Mûegyetem R-épületében az R-kiállításon már együttesen jelentkeztek.2 Ez a kápolnatárlatok továbbfejlôdése szempontjából meghatározó esemény 1971-ben részben kiszélesítette a Bogláron kiállítók körét, másrészt érlelni kezdte azt a mûvészek között kialakuló belsô konfliktust, amely a hatalom felôl érkezô támadásokkal szinte egy idôben indult meg. A Szürenon és a vonzáskörébe tartozó mûvészek (Csáji Attila, Csutoros Sándor, Haraszty István, Haris László, Molnár V. József, Pauer Gyula, Türk Péter és mások) elsôsorban a hazai és közép-kelet-európai problematikákat elemezték ebben az idôszakban, és a hazai progresszív hagyományból merítettek, míg az Iparterv alkotói (Bak Imre, Erdély Miklós, Hencze Tamás, Nádler István, Szentjóby Tamás és mások) erôsebben kapcsolódtak a kortárs nyugat-európai és amerikai tendenciákhoz. A személyi ellentéteken túl a mûvészek egymás közötti riposztjának legfôbb médiuma maga a kápolna volt. Használták sajátosságait, és a „benne okozott változtatások” hatottak az egymás közötti és a külvilággal való  kapcsolatukra. A kápolna közege az ott született mûvekkel világnézeti, szemléletbeli pengeváltások közvetítôje és hordozója lett, amely a Marshall McLuhan-i felfogásban maga volt az üzenet. Ezt a hatalom is jól értette – e tekintetben a kápolna számára is emblematikussá vált. Sokan beérték volna azzal, hogy a kápolnát munkabemutató kiállító helyiségnek használják, ami nem ütközött volna szigorú jogi megkötésekbe. Egy radikálisabb vonulat azonban továbbment ennél, nem csekély aggodalmat keltve a kevésbé heves vérmérsékletû mûvészek között, a helyi közvéleményben és a hivatalban (Szentjóby Tamás: A-B happening, 1971). Nem ok nélkül, hiszen e mûfaj kiszámíthatatlanságával és kíméletlen társadalomkritikájával mindannyiuk számára rémképként hatott.3 A mérsékeltek úgy vélték, hogy a happening megfosztja méltóságától a kápolnát, s ezért azt, többek között egy – különben megrendítôen szép – installációval újra szakralizálták.4 Megjegyzendô, hogy az ô kifogásaik és az ezekkel egybecsengô késôbbi hivatalos vádak között nagyjából az a különbség, ami a szentség és álszentség között van.
A már említett happeningeken kívül a kápolna otthont adott a valóságos szituációkkal rokon, realista ízû eventeknek, (eseményeknek) performance-oknak, akcióknak, installációknak, konkrét, hang- és vizuális költészetnek és más, az irodalom, a képzômûvészet és a zene határvidékén mozgó experimentális mûfajoknak.
Különösen provokatívnak érezte a korabeli kultúrpolitika a kápolna eseményeit szervezô Galántai György részérôl a külföldi mûvészek bemutatását, mert azt speciális engedélyekhez kötötték. A cseh, szlovák és magyar mûvészeket Beke László hívta meg 1972-ben. A kiállítás és a hozzá tartozó akció egyben az eltiport prágai tavasszal való együttérzés jelzése is volt. A meghívottak között szerepelt az újvidéki Bosch + Bosch csoport (Kerekes László, Slavko Matkovic, Predrag Sidjanin, Szalma László és Szombathy Bálint), Ladik Katalin, Csernik Attila és Eva Martha Ujhazy. Tematikus nemzetközi bemutatókat szervezett 1973-ban Beke László (Tükör, 1973), és Maurer Dóra Tóth Gáborral (Szövegek/Texts).  Bogláron a korszak jelentôs alternatív színtársulatai is felvonultak. (Halász Péter 1971-ben betiltott  Kassák Ház Stúdiója, Najmányi László Kovács István Stúdiója, valamint Szikora János, Szkárosi Endre, Márta István Brobo Társulata.
A Galántai György által 1968-ban a helybeli római katolikus egyháztól 15 évre kibérelt kápolna hamarosan a Balaton környékének egyik leglátogatottabb kiállítóhelyévé vált. Kezdettôl sejteni lehetett, hogy a hatóságok ezt nem fogják sokáig tûrni. A kiállítások rendezését egy 1963-as kormányrendelet lektorátusi és minisztériumi engedélyhez kötötte,  ezen kívül csak párnapos munkabemutatókat lehetett tartani. Valójában ez a kiskapu volt az egyedüli jogszerû biztosítéka a kápolna mûködésének.
1972-ben Ormos Tibor, a Magyar Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus igazgatója levelet intézett Gádor Endréhez, a Mûvelôdésügyi Minisztérium képzômûvészeti osztályvezetôjéhez a kápolnatárlatok ügyében.5 Ebben a levélben nem kevesebbrôl van szó, mint a Lektorátus mint felügyeleti szerv teljes tehetetlenségérôl, amelynek a kápolnatárlatok ügye csak egyik tünete. A hetvenes évek elején ugrásszerûen megnövekedtek a hivatalos célkitûzésekkel nem konform új stílustendenciák, törekvések és kiállítások. A Lektorátusnak se apparátusa, sem pedig világos szempontrendszere nem volt e mûvészeti robbanás felfogására és kezelésére. Ebben a válságos helyzetben a fôlektor abban látta a megoldást, ha egyszemélyi felelôsség helyett decentralizálják a tiltási/engedélyezési folyamatot. Boglár esetében ez azt jelentette, hogy a döntést a Somogy Megyei Tanács mûvelôdésügyi osztályvezetôjéhez delegálták. Az irodalommal ellentétben a vizuális mûvészet azonban szinte semmiféle kapaszkodót nem nyújtott az amúgy sem felkészült helyi kádereknek. Eleget akartak tenni a szemlátomást inkább tiltásra hajlamos központi elvárásoknak, ezt azonban csakis mûvészeten kívüli, adminisztratív érvekkel tehették.
Ormosnak 1972-ben még nem volt sikere a decentralizálás tervével.6 A vezetô elvtársak nem találták erre érettnek a helyzetet. Egy évvel késôbb – mintegy „megszüntetve és megôrizve” a faramuci helyzetet (a tervezet fôpróbájaként) – a központ utasította Somogy megyét, hogy úgymond, saját hatáskörében számolja fel a kápolna körüli anarchiát.7
A helyiek elôször Köjál-szemponttal „érveltek”, majd amikor Galántai megépíttette a kívánt illemhelyet, akkor azt engedélyezetlen építkezésnek minôsítették. Késôbb  beleszólt az ügybe a tûzrendészet, és végül elôvették a helyi hívôk állítólagos vallásos érzékenységét a profanizált kápolna láttán – mintha az egypártrendszer valaha is szívén viselte volna a hívôk érdekeit. Itt természetesen minden esetben ürügyekrôl volt szó, ám a hajuknál fogva elôrángatott kifogások mögött a legteljesebb ötlettelenség rejlett. Az otromba kampányban mégis igazi Kádár-kori koalíció jött létre, amelyben a Köjálon, a tûzoltóságon kívül megtalálta helyét a veszprémi megyéspüspök, a központi pártlap belpolitikai újságírója, a belügy némely nyílt és titkos munkatársa és természetesen az egyszerû közrendôr is – vagyis aki nem volt ellenük, velük volt.
1973-ban a kultúrpolitikai irányítás az értelmiség elleni represszió részeként Balatonboglárt is „beáldozta”, ennek ellenére a helyzetet kanalizálniuk kellett. A társaságot 1974-tôl a Fiatal Mûvészek Klubjában „tûrte” tovább, de közben a kiszorítás módszeréhez folyamodott. 1975-ben emigrálásra kényszerül Szabó László Happening a kriptában címû cikke.
1974
január 11. Az SMT Mûvelôdési Osztály vezetôje tájékoztatója a kápolnával kapcsolatos intézkedésekkel és Szabó László cikkével kapcsolatban. Elismeri, hogy a hatályos jogszabályok nem tiltják a munkabemutatók címén rendezett kiállításokat, így hivatalosan csak a propagandaanyagokra vonatkozó tiltó jogszabályok foganatosítására kerülhetett sor. Megjegyzi, hogy a kápolnában zajló eseményekért neves mûvészek, közéleti személyek és a sajtó is felelôsséggel tartoznak, valamint azt is, hogy az ellenpropaganda részeként 1971-ben az SMT kezdeményezte a Somogyi Néplap-beli cikk megjelentetését. A hasonló jelenségek megakadályozására a továbbiakban egyértelmû jogszabály megfogalmazását javasolják.
július 26. Az új „Kápolna Tárlat” megnyitása. A Magyar Képzômûvészek Szövetsége, az SMT és a Balatonboglári Községi Tanács közös rendezésében megnyílik a Modern magyar mûvek címû kiállítás.
Rövidítések:
SMT VB = Somogy Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
MSZMP KB = Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága
MSZMP KB TKKO = Tudományos, Kulturális és Közoktatási Osztály
MSZMP SMB = MSZMP Somogy Megyei Bizottsága
SMT = Somogy Megyei Tanács
RFK = Rendôr-fôkapitányság

Összeállította: Galántai György és Sasvári Edit
Kérjük küldje el véleményét címünkre: beszelo@c3.hu


C3 Alapítvány      c3.hu/scripta/