A négy pályázó

Mária Rádió | Rádió © | Tilos rádió | Yes rádió


Mária Rádió

Magyarországon a Mária Rádió Kht.-t 1997-ben alapította Habsburg Lotharingiai Mihály. A történelmi családnév manapság már nem politikai irányultságot, hanem inkább világnézeti elkötelezettséget jelent. A Mária Rádió hivatása, hogy mai emberek életén bemutassa: a mély történelmi gyökerû keresztény katolikus életforma mégis korszerû, aktuális, friss.
A magyar Mária Rádió KHT egy nagy sikerû nemzetközi rádióstársaság kötelékébe tartozik, amely alig 15 év alatt terjedt el Olaszországból, a világ minden részén. Ma 27 országban van jelen. Nyugat-Európa legtöbb országában, de Afrika, Dél-Amerika és Ázsia egyes országaiban is. Nem politikai érdekek mentén halad, hanem az evangéliumi élet vonzásával dinamikusan hódít. Rávilágít a tényre: a kereszténység képes megoldani a mai ember életét is. Különösen sajátjának érzi a szociálisan hátrányos társadalmi rétegek ügyét, és az ifjúság problémáit és a családi élet értékeit.
Ez a nemzetközi rádiós „világcsalád” fedezné a teljes technikát. A stúdió és minden berendezés készen áll. Pályázati nyertesség esetén azonnal beszállítanák, és megfelelô idôben rögtön üzembe helyeznék, sôt néhány évi mûködési költséget is vállaltak, amíg a magyar Mária Rádió a saját lábára nem áll. Nem értik, hogy ilyen kedvezô ajánlatot miért nem fogadnak a magyarok. A magyar hívô emberek nincsenek létszámarányuknak és társadalmi súlyuknak megfelelôen képviselve az elektronikus médiában. Ez a harmadik pályázat, ahol nem kap frekvenciát egy ilyen nemzetközileg nagy sikert aratott társaság.
A rádió névadója Mária – egy személynév, nôi név. Rádiónk az embert akarja megszólaltatni, az emberrôl kíván szólni. Mária a Teremtô elôtt álló ember. A nôi mivolt különösképpen az ember, az élet szolgálatát jelzi. Nem csupán nagy eszméknek, esetleg letûnt korok tanításainak adunk hangot, sokkal inkább élôben akarunk megmutatni számtalan emberi sorsot, személyt. Bemutatnánk nem csak múltbéli, történelmi személyek izgalmas, érdekes életét, hanem hangot adnánk mai, mindennapi életet élô, még nem közismert személyeknek, de emberi közösségeknek, sôt hírességeknek is, akiknek életét a harmadik évezred elején is képesek ugyanazok az eszmék tartalmassá, gazdaggá tenni, amelyek az európai kultúra és civilizáció gyökereit alkották 20 évszázadon át.
A kisemberek rádiója kívánunk lenni. Amely megszólítja a mindennapok emberét. Mária sem írt könyveket, nem alapított intézményeket, nem szólt bele közvetlenül eszmék harcába. Mosott, fôzött takarított, családról, gyerekrôl gondoskodott. Élete mégsem volt unalmas, lapos, kisszerû, hiszen az emberiség legnagyobb személyiségét adta a világnak. Vannak, akik vitáznak Jézus életmûvén, és annak folytatódásán századokon át, de hogy ô a történelem egyik legnagyobb hatású személyisége, az nem kétséges. Így a mi rádiónk célja: megmutatni kis emberek sorsában, hétköznapi élethelyzetekben, nagy gondolatok, a Cél megvalósulását. Sok-sok rejtett emberi érték – merem mondani nagyság – bújik meg a mindennapi életben. Elmegyünk mellette. Mi ezt szeretnénk föltárni, bemutatni. Vegyük észre, mennyi értékünk van!
Dúl Géza, mûsorigazgató


Rádió ©

A magyarországi roma rádió a rendszerváltás óta szervezôdik. Az „ötlet szülôatyja”, a rádió elsô szervezôje Bíró András volt. 1997-ben, Phare támogatásból vásárolták meg a stúdiófelszerelést, illetve helyiségeket is kaptak a Fôvárosi Önkormányzattól céljaikra a Teleki téren. Az 1999 végén a budapesti rádiófrekvenciákra kiírt pályázaton már indult a Rádió © is. Ekkorra megalakult egy közhasznú társaság is a Rádió © mûködtetésére, amelynek tagjai: Kerényi György ügyvezetô, a rádió fôszerkesztôje, Németh Vladimir, a rádió pénzügyi vezetôje, valamint Csongor Anna az Autonómia Alapítvány képviseletében. Ezen a pályázaton a rádió három frekvenciáért indult – a két kereskedelmin nem nyert, a nonprofiton viszont nem hirdettek eredményt.
A rádió adásainak készítésében körülbelül 40 fô fog részt venni. Alapelveik: a rádió a romákhoz – és nem pusztán romákról – kíván szólni, a többes szám elsô személyt kívánja használni, megszólítva a több mint 100 ezerre tehetô budapesti roma népesség egészét. Az egyes roma csoportok közötti párbeszéd fóruma kíván lenni, amivel egy belsô nyilvánosság megteremtésében vállalna úttörô szerepet – e célból nem csak roma nyelvtanfolyamot indítanak, hanem saját kultúrájukat is roma szemüvegen keresztül törekszenek bemutatni, fel kívánják dolgozni a romák tipikus konfliktusait, a „nagypolitika” cigányokat érintô lépéseit, illetve saját önszervezôdésük problémáit. De természetesen „kifelé” is hatni kívánnak: például populáris roma „sztárok” kinevelésével, menedzselésével. Készítôinek célja, hogy a rádió egyaránt nyújtson valamit mind a cigányoknak, mind minden nem roma érdeklôdônek.
A Rádió © a bejáratott kereskedelmi rádióktól akkor tud roma hallgatókat átcsábítani, ha mind mûsoraival, mind megszólalásával el tudja fogadtatni a romákkal azt, hogy a saját rádiójukat hallgatják, ugyanakkor nem árad minden eresztékébôl a nagy sorsközösség vállalásának imperativusa. A Rádió © csapata a könnyedséget fontosnak tartja, nem kényszeríti hallgatóit állandó intenzív odafigyelésre: közösségi rádió lesz, amely bôven merít a kereskedelmi rádiók világából, hisz hallgatói körének maximalizálására törekszik. Két-három éven belül ez kell, hogy biztosítsa anyagi fennmaradását, függetlenedését a nem piaci forrásoktól, amelyek nélkül viszont addig nem tud fennmaradni. Ugyanakkor számtalan közszolgálati vonást is fog hordozni, mert természetesen megpróbálja szolgáltatásaival kicsit élhetôbbé tenni minél több roma világát. Meggyôzôdésük, hogy szolgáltató, tényfeltáró, informáló mûsoraik nem csak a romák számára lesznek érdekesek és hasznosak.


Tilos rádió

A Tilos Rádió 1991. augusztus 21-én kezdett sugározni Budapesten, a 95,5 MHz-en – médiatörvény híján természetesen akkoriban még csak illegálisan, kalózrádióként volt erre lehetôsége –, majd hamarosan megalakult a Tilos Kulturális Alapítvány. A Tilos Rádió volt az elsô független közösségi rádió Magyarországon. Kezdeti háromszor négy órás adásidejét egy év alatt heti 168 órára növelte. A jelenleg mintegy 160-180 mûsorkészítô soha nem részesült anyagi ellenszolgáltatásban, a Tilosban soha nem hangzott el reklám, mûsora soha nem volt szponzorálható. A rádiónak – demokratikus mûködési struktúrája okán – nincs kinevezett fôszerkesztôje, ügyeit az alapítvány kuratóriuma intézi.
A Tilos Rádió a hatályba lépett frekvenciatörvénynek megfelelôen 1993 nyarán felfüggesztette a sugárzást, és stúdióalapítási engedélyért folyamodott a hatóságokhoz, amelyet 1995 tavaszán meg is kapott. A legális Tilos Rádió 1995. szeptember 1. és 2000. augusztus 29. között Budapesten a 98,00 FM-en sugárzott, napi 12 órában. Miután az erre a frekvenciára szóló mûsorszolgáltatási jogosultságot a 2000. februári frekvenciapályázaton elveszítette – a kedvezôtlen döntés után 26 557 személy kérte aláírásával a testületet, hogy tegye lehetôvé a Tilos visszatérését az éterbe –, augusztus 30-tól vezetékes mûsorszolgáltatóként mûködik tovább, immár napi 24 órás mûsoridôben. Mûsora az interneten is hallgatható a www.tilos.hu címen.
Célkitûzése és alapelvei a kezdetektôl változatlanok: a Tilos egy Budapest területén fogható, 24 órás, nonprofit, közösségi, független és interaktív rádió, amely tematikájában, stílusában, zenei profiljában elüt más rádióktól. A Tilos folyamatosan élôben sugároz: minden egyes adása élô, sem felvett, sem ismételt mûsora nincsen – még éjszaka is élô mûsorokat ad, melyeket nem gépek, hanem emberek készítenek. A Tilos Rádió évek óta együttmûködik az ELTE kommunikáció szakával, amelynek hallgatói közül sokan itt végzik szakmai gyakorlatukat. A Tilos kollektívája szervez néhány napos, a közösségi rádiózásra felkészítô táborokat is, többek között kifejezetten roma mûsorkészítôk számára.
Ezenkívül a Tilos klasszikus civil szervezetként is mûködik: együttmûködési megállapodás köti a hajléktalanok felkarolásával foglalkozó Menhely Alapítványhoz, illetve az amatôr filmes mozgalom két reprezentatív szervezetéhez: a MAFSZ-hoz és az OFF Alapítványhoz. Nem elhanyagolható a Tilos Rádió kultúraközvetítô szerepe sem, melynek egyik eszköze külföldi zenekarok magyarországi felléptetése, a nonprofit célú lemezkiadás, fiatal zenészek vagy egyéb mûvészek felkarolása. 2000 decemberétôl a Tilos – közösen az OFF-fal – kultúrcentrumot is mûködtet Budapesten, az egykori Kinizsi mozi épületében.
A Tilos Rádiót nagy részben közönsége önkéntes felajánlásai tartják el – az alapítvány számlájára befizetett adományok mellett az egyszázalékos SZJA-felajánlásokból is jelentôs bevétele keletkezett. Ezenkívül évente egyszer megrendeznek egy egy hétig tartó pénzgyûjtési akciót, a „Tilos Maratont”.


Yes rádió

A Yes Rádió Független Keresztény Média Alapítványt különbözô egyházakhoz tartozó magánszemélyek alapították 2000 októberében. A Yes Rádió – melynek igazgatója Szôczi János, az egyik országos kereskedelmi rádiócsatorna egykori munkatársa – jelenleg is rendelkezik egy mûsorrögzítô stúdióval Biatorbágyon, de már keresik a végleges stúdió elhelyezésére alkalmas helyiséget Budapesten. Ökomenikus – de nem csak a hívôknek szóló – mûsorukkal a 15 és 50 év közötti korosztályt kívánják megcélozni. Egy modern hangvitelû, könnyed stílusú adóban gondolkodnak, amely csak hetente egyszer, vasárnap délelôtt sugároz igehirdetést. A mintegy húszperces szertartást különbözô felekezetek papjai, illetve lelkészei celebrálják a stúdióban – az egyházak közti türelem és párbeszéd jegyében szívesen várják minden, az egyetemleges keresztény tanok alapján álló felekezet képviselôit. A rádió fontos feladatának tartja, hogy megismertesse a hazánkban legfeljebb szûk körben ismert keresztény zenét a nagyközönséggel. Definíciójukban a keresztény zene fogalma átfogja bármely zenei irányzat képviselôit, amennyiben dalaikban a keresztény értékek és életvitel üzenete jelenik meg. Az adó a kisebbségek rádiója is kíván lenni, ami alatt nem csak a hazánkban élô nemzetiségi kisebbségeket értik – amelyek számára önálló adásokkal jelentkeznének. Más jellegû kisebbségek számára készülnek a késô esti – kilenctôl éjfélig tartó – interaktív sáv mûsorai, ahol lelkészek, pszichológusok, illetve az illetékes egyházi szervezetek képviselôi nyújtanának segítséget például alkohol- és drogproblémákkal küszködô vagy lelkibeteg, az öngyilkosság gondolatával foglalkozó embereknek. E mûsorok csak „ambuláns” segítséget adhatnak, céljuk elsôsorban az, hogy informálják a rászorulókat: hová fordulhatnak problémájukkal. Ezzel a tervvel az illetô szervezetek – a pályázathoz csatolt levelekben kifejezett – támogatását is megnyerték. Egy másik megcélzott „kisebbség” a fôvárosban élô külföldiek közössége, akiket naponta kétszer angol nyelven sugárzott helyi hírekkel próbálnak kiszolgálni. Terveik szerint – mint azt Bánfi László, az alapítvány egyik alapítója elmondta – az önkéntes munkatársakkal dolgozó adó hazai és külföldi magánszemélyek és szervezetek önkéntes adományaiból tartja majd fenn magát. Feltétlenül pályázni kívánnak a 92,1 megahertzes frekvenciára, feltéve hogy azt nonprofit rádiók számára hirdetik meg, ugyanis kereskedelmi adóban semmiképpen nem gondolkodnak. De nyár közepétôl addig is megjelennek adásukkal az interneten, a www.yesradio.hu címen.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: beszelo@c3.hu


C3 Alapítvány      c3.hu/scripta/