Alekszandr Danyiel

Nyilvános tárgyalás — zárt ajtók mögött


  1965 szeptemberében letartóztatták Andrej Szinyavszkijt és Julij Danyielt, s 1966 februárjában megkezdôdött a Brezsnyev-korszak elsô koncepciós politikai pere [Danyiel kihallgatásának egy részletét e számunkban közöljük]: a vádirat szerint a két író „szovjetellenes mûveket írt, azokat külföldre küldte, melyek rossz hírét keltették a szovjet állami és társadalmi rendnek, és a Szovjetunió elleni harcban a reakció felhasználta azokat”. A szovjet Btk. 70. cikkelye értelmében „szovjetellenes agitációért és propagandáért, szovjetellenes irodalom terjesztéséért” Szinyavszkijt 7 évre ítélték, Danyielt 5 évre: büntetésüket a mordóviai lágerben töltötték le. A „szovjetellenes” bûnjelek pedig: Danyiel (Nyikolaj Arzsak) Itt Moszkva beszél címû kisregénye [ebbôl közlünk részletet e számunkban], valamint a Kezek , Vezeklés és Egy férfi a Tudományprofanizációs Intézetbôl címû novellái; Szinyavszkij (irodalmi álnevén Abram Terc) Ljubimov és Folyik a per címû kisregénye, valamint a Mi a szocialista realizmus? címû esszéje.
  A „Szinyavszkij- és Danyiel-ügy” a legújabb kori szovjet történelem vízválasztója lett: az egyik oldalon a velük való nyilvános szolidaritásvállalás nyomán megindultak az elsô emberijog-védô akciók, s erôs polgári „disszidens” mozgalom bontakozott ki, a másik oldalon viszont szoros egységfrontba tömörültek a hivatásos sajtómocskolódók, hecckampány-szervezôk.
  De miért épp ekkor és miért épp így történt, ami történt? Történelmi véletlen? Az egész bírósági abszurd voltaképp a „realizmus igazi diadala”? A Legfelsôbb Bíróság bírái valóra váltották, amit az elítélt szerzôk puszta fantasztikus irodalmi fikcióként, metaforaként vetettek papírra, hogy aztán a valóságban is koncentrációs lágerbe számûzzék a szerzôket – büntetésül azért a rágalomnak minôsülô „irodalmi” állításért, hogy a „Szovjetunióban léteznek lágerek”? Egyáltalán: mi volt az oka annak, hogy politikától távol álló, csupán elemi alkotói szabadságukért hadakozó írókat kiáltottak ki „különösen veszélyes államellenes bûncselekmények” végrehajtóinak? Egy nagyszabású, minden részletében kitervelt politikai forgatókönyv része volt, vagy pancser improvizáció? A bírósági tárgyalások mindenesetre a szemtanúk szerint egyenesen irodalmi szemináriumokra emlékeztettek, ahol a bíró, Szmirnov, akinek keresztneve és apai neve ráadásul még – ismét egy hihetetlen egybeesés – Lev Nyikolajevics volt, szívesen bocsátkozott tudományos vitákba az elítéltekkel a groteszkrôl, a narrációról, a hiperbolákról és oxymoronokról. Aztán persze észbe kaptak, s gyorsan visszazökkentek szerepükbe: „Válaszoljon, hol, mikor, milyen körülmények közt?” *

  Én magam nem lehettem ott a kihallgatásokon. Még nem töltöttem be a 15 évet, nem engedtek be a tárgyalóterembe, hiába volt apám az egyik elítélt, így aztán négy napon át kívülrôl támasztottam a falat. Õszintén szólva, apám letartóztatását nem fogtam fel azonnal. Titkos irodalmi munkásságába néhány hónappal az „események” elôtt avatott be, s igazából engem, kamaszos hiúságomat leginkább az legyezgette, hogy ÉN tudok mindent, EZEK meg nem sejtenek semmit. Az apám igazi ÍRÓ, kiadják a könyveit – fel sem értem ésszel, mihez vezethet ez. Letartóztatás, börtön, bíróság, vezércikk az újságban ugyanolyan absztrakt fogalmak voltak számomra, mint az, hogy az ember halandó. Mindenesetre ott álltam a tömegben a moszkvai területi bíróság bejárata mellett; majd csak 1968 ôszén, amikor anyám, Larisza Bogoraz állt a bíróság elôtt a csehszlovák invázió elleni demonstráció szervezése miatt, akkor engedtek be, igaz, akkor viszont már a „szervezetlen” tömeget zárták ki.
  A „közönség” 1966-ban még más volt, mint a késôbbi pereken: a belépôket még nem a városi pártbizottságok osztották ki, ügyelve a megfelelô társadalmi képviseletre, hanem az Írószövetség Titkársága; elég volt csak az ügyeleteshez fordulni s annyit mondani: „Kérem, én nem minden értek pontosan a Szinyavszkij–Danyiel-perben”, s már indulhatott is. Ott voltak persze az egyenruhás rendôrök, polgári ruhás „operatív munkatársak” is, a legfeltûnôbb alakokat idôrôl idôre kiemelték a tömegbôl, s a közelben lévô „támaszpontra” vitték ôket a személyazonosság megállapítása végett. Egy alkalommal engem is elvittek, miért nem vagy iskolában, azt kérdezték, de miután megtudták, ki vagyok, elengedtek.
  A tárgyalási napokon a feleségek és néhány barát megpróbált gyorsírásos és egyéb módon sebtében összeütött jegyzeteket készíteni: este aztán megkezdôdött a lázas munka, hogy a szövegfoszlányokból megpróbáljuk összerakni, majd többszörös ellenôrzésekkel hitelesíteni a párbeszédeket. A végleges szöveg aztán Alekszandr Ginzburg Fehér könyv a Szinyavszkij–Danyiel-perrôl címû szamizdatjában látott napvilágot legelôször (A kötetet Frida Vigradova emlékének ajánlották, aki a „per-szamizdat” mûfajt egyáltalán megteremtette: ô jegyezte le s terjesztette gépiratban a két évvel korábbi Brodszkij-per anyagát, s néhány nappal azelôtt hunyt el tüdôrákban, mielôtt Brodszkij kiszabadult a számûzetésbôl.) Hogy a láncreakció tovább folytatódjék: Alekszandr Ginzburgot (aki ma a párizsi Russzkaja Miszl nevû hetilap szerkesztôje) 1968-ban ítélték el társával, Galanszkovval együtt a Fehér Könyv miatt.
  A Danyiel–Szinyavszkij-ügy a nyilvánossággal való kettôs játék iskolapéldája vagy afféle fôpróbája volt: egyrészrôl a tárgyalások látszatnyilvánosságának megteremtésével az akkori pártvezetés egy vékonyka, „liberalizálás” felé hajló rétege forszírozta az értelmiség megnyerését, az elítéltekre kiszabott büntetés szigora ugyanakkor azt példázta, hogy a Hruscsov utáni új vezetés célravezetôbbnek tartja az értelmiség kordában tartását, megregulázását, ha kell, a régi módszerekkel való megtorlás folytatását. A kezdôdô polgárjogi mozgalom egyik meghatározó alakja, a kiváló matematikus, filozófus és költô, Alekszandr Szergejevics Jeszenyin-Volpin javasolta, hogy e „kettôs” helyzetben csak egyet tehetnek: követelik az alkotmányossági normák betartását és a bírósági eljárások nyilvánossá tételét. 1965. december 5-én, az alkotmány napján Volpin és irodalmi barátai megszervezték az elsô Puskin téri demonstrációt, ahol becslések szerint 200 ember vett részt: „Követeljük a Szinyavszkij- és Danyiel-per nyilvános lefolytatását”, „Tartsák tiszteletben az alkotmányt!”-feliratú transzparenseiket az „operatív munkatársak” természetesen azonnal elkobozták.
  Követeléseik azonban, megint csak a sajátos szovjet abszurd mûfaji szabályai szerint, valóra váltak: az elkobzott Volpin-röpcédulákéhoz „hasonló” tartalmú feljegyzéssel fordult az akkori KGB-fônök, Szemicsasztnij is az SZKP KB-hoz (amit támogatott a legfôbb ügyész is): „Lássák el részletesebb információkkal a közvéleményt a Szinyavszkij–Danyiel-per állásáról.” Egymás után jelentek meg dörgedelmes cikkek a gonosz páros üzelmeirôl a Pravdá tól a Vízi Közlekedés címû lapig, hazaárulónak, köpönyegforgatónak, kétkulacsos politikát folytatónak nevezve az írókat. A hatalom bizonyos fokig jól számított: a „mérsékelt liberális” moszkvai értelmiség egy részét valóban sokkolta a „külföldi publikálásra” szervezett, ráadásul álnéven elkövetett titkos akció, ám amikor az olyan szélsôséges mocskolódások jelentek meg, mint Kedrin, Szinyavszkij irodalomtörténész kollégája „Szmergyakov örökösei” címen írott cikke, a közvélemény racionális része olyannyira felháborodva fogadta a hecckampányt, hogy kénytelenek voltak leállítani.
  Húszéves csönd következett.
  Csak 1987-ben kezdtek megjelenni a szovjet sajtóban az elsô utalások a „két író elleni szégyenletes perre”, még nevek említése nélkül. „Ideje lenne kérvényezned a rehabilitációdat” – mondtam félig viccelve apámnak, aki akkor még életben volt (1988 decemberében hunyt el). Õ csak dörmögött magában valamit. Soha nem folyamodott természetesen semmiféle rehabilitálásért. Szinyavszkij ügyvédje, aki egyúttal megpróbált tenni valamit apám jogainak helyreállításáért is, meglehetôsen lassan ért el eredményt, annak ellenére, hogy a peresztrojka idején épp a rehabilitálás volt az elsô számú „sikerágazat”: késôbb derült csak ki, hogy a Rehabilitációs Bizottságnál felelôs beosztásban volt az a volt KGB-tiszt is, aki egykoron a Szinyavszkij–Danyiel-pert koholta. Így húzódott az ügy az 1991. augusztusi puccsig, végül októberben végre megjelent a közlemény jogaik helyreállításáról. Õk voltak az utolsók, akiket egyéni kérvények alapján rehabilitáltak, idôközben megszületett a „szovjetellenes elemek” automatikus rehabilitálásáról szóló törvény, sôt törölték a Btk.-ból a hírhedt 70-es paragrafust is, amely alapján elítélték ôket.

(Fordította Kiss Ilona)

Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.mail.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/