DOKUMENTUMOK


1. sz. dokumentum:

BELÜGYMINISZTÉRIUM
SZIGORUAN TITKOS! 1
 

III/III-4-a alosztály
 

Engedélyezem:

Harangozó Szilveszter
r. vezérõrnagy
fõcsoportfõnök I. helyettese
 
 

           Tárgy: „Csata II.” fn. akció
              végrehajtására
 

J  A  V  A  S  L  A  T

Jóváhagyott elvi javaslat alapján 3/e „labda” operativ technikai rendszabály 2 alkalmazását tervezzük 1980. október 20-án a Bp. XII.., Óra köz 2. I. em. 2. szám alatt, a „repülõ egyetem” elõadásának rögzitésére.

Az akciót a korábbi összejöveteleken rendszeresen részt vevõ XXXXXXXXXX segitségével hajtjuk végre.
A BM III/V-1 Osztály az operativ rendszabályt megfelelõ biztonsággal a XXX kézitáskájában rejti el, aki táskáját az összejövetel idõtartama alatt magánál tartja.

XXXXXXXXXXXXX - aki a „Csata  I.” fn. akcióban hasonló módon részt vett - az akció kezdete elõtt 2 órával a „Pongrác” fn. „K” lakáson a tartó operativ tiszt, Szabó Balázs r. szds. elvtárs igazitja el a rendszabály kezelésére, védelmére és átadja a táskát. Az akció befejezése után 2 órával a tmb 3 , a fenti „K” lakáson tartójának visszaadja a táskát a rendszabály kiszerelése céljából, és röviden beszámol tapasztalatairól.

A helyszini vizuális szemrevételezés alapján a BM III/V-1. Osztály szakértõi véleménye szerint a rendszabály vétele a domborzati viszonyok figyelembevételével, a dekonspiráció veszélye nélkül a célobjektum közelében, a Bp. XII.., Diana utcában parkoló személygépkocsiban lehetséges.

Az akcióban részt vesz, és annak idõtartama alatt a gépkocsiban tartózkodik dr. Izsó Attila r. tzls. elvtárs és a III/V-1. Osztály egy operativ tisztje.

Az akció biztonságos végrehajtása érdekében szükséges egy URH rendõrautó, amely a célobjektum közelében helyezkedik el. A hálózat, illetve a rendszabály esetleges dekonspirálódására utaló jel esetén a rendõrjárõr Fogarasi Ferenc r. õrgy. elvtárs vezetésével a helyszinre megy, a jelenlévõket igazoltatja és a hangoskodókat - többek között az erre megfelelõen felkészitett XXXXXXXXXXXX - a XII. kerületi Rendõrkapitányságra elõállitja.

Az URH kocsi és a vételt vevõ személygépkocsi közötti összeköttetést 2 db telepes „Veszprém” tipusu rádió adó-vevõ készülékkel biztositjuk.

Fentiek alapján kérem „Csata II.” fn. akció végrehajtását engedélyezni.
 

Budapest, 1980. október 7.

 
 Dr. Izsó Attila r. tzls.
 
Dr. Horváth József r. ezredes
csoportfõnök-helyettes

Esvégh Miklós r. õrnagy
alosztályvezetõ
 
 
JEGYZETEK

1  Alatta pecsét: "A minõsítés megszûnt a BM 1-a-786/97 nytsz. rendelkezése alapján"; ez érvényes a többi dokumentumra is. A dokumentumokat az eredeti írásmódot és helyesírást megõrizve közlöm, a – rendszerint olvashatatlan – kézírásos szignálások nélkül.
2  Értsd: lehallgatókészülék.
3  Titkos megbízott, magyarán: besúgó.


2. sz. dokumentum:
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM
SZIGORUAN TITKOS!

III/III-4-a alosztály
 

 Tárgy: Társadalmi kapcsolat létesi-
 tésérõl
 

J  E  L  E  N  T  É  S

Szóbeli engedély alapján 1980. X. 30-án társadalmi kapcsolatot létesitettünk XXX elvtárssal, a "repülõ egyetem" elõadásainak 3/e "labda" operativ technikai rendszabály utján történõ rendszeres vétele érdekében.

XXX elvtárs a XXXXXXX csoportfõnökség állományában teljesitett szolgálatot 1962-ig. Jelenleg a XXXXXXXXXXX. Felesége a XXXX oktató, a Szocialista Hazáért Érdemrend tulajdonosa.

Nevezettek a Bp. XXXXXXXXXX. alatti tanácsi rendelkezésü családi házban laknak. A ház kb. XXXX van a "repülõ egyetemi" elõadások szinhelyétõl, igy a "Csata II." fn. akció tapasztalataiból kiindulva várható, hogy ezen a helyen jó minõségü felvételt sikerül késziteni az összejövetelekrõl.

Kérésünkre XXX elvtárs készséggel hozzájárult ahhoz, hogy lakásának egy részét az általunk megjelölt idõpontokban operativ célra igénybe vegyük.
 

Budapest, 1980. október 30.

Dr. Izsó Attila r. tzls.

Nytsz.: 4/4-1377/80.
K.: 1 pld. Nev. anyaga

Készitette: IA/KM


3. sz. dokumentum:
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM
SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-b. Alosztály     1. sz. pld.
 
 

ESVÉGH MIKLÓS r. õrnagy elvtárs,
BM III/III-4-a. Alosztály vezetõje
 

H e l y b e n

Tájékoztatásul, esetleges felhasználás céljából megküldöm bizalmas uton tudomásunkra jutott információnkat:

"XXXXXXXX az egyik alkalommal az alábbi, hangsulyozottan szubjektív véleményt mondta el Jávor Istvánról:

A Mafilmben dolgozik, mint standfotós, ami azt jelenti, hogy a filmforgatásokon fotóz. Meglehetõsen középszerü szinvonalon dolgozik, de olyan nagyképü és fennhéjazó figura, hogy nem tartozik a legnépszerübb emberek közé.

Az kétségtelen, hogy igazi karrierista típus, aki mindenféle munkát elvállal, ha jól megfizetik és ahhoz ért, hogyan hizelegjen a feletteseinek /rendezõk, szinészek, stb./

Feltehetõen jómódu családból származik, állítólag nagyon gazdag nõt vett feleségül, ennek köszönhetõen szép öröklakása, divatos autója van.

Tetszik neki az a szerep is, hogy most ilyen közeli kapcsolatban van az avantgarddal /Óra utca/ és ezzel lehet hencegni különbözõ "müvész körökben" is."
 

B u d a p e s t, 1980. december 12.

   Jávor Miklós r.õrnagy
            alosztályvezetõ
 


4. sz. dokumentum:
 

BUDAPESTI RENDÕRFÕKAPITÁNYSÁG
SZIGORÚAN TITKOS!
 

III/III-D. A L O S Z T Á L Y
 

221-20/647/80
 

BM  III/III-4. Osztály
V e z e t õ j é n e k !
 

Budapest
 

Bizalmas uton az alábbiak jutottak tudomásunkra:

"Feladatom volt elmenni a XII. kerület Óra-köz 2 sz. I. 2 ajtó Jávor lakásba. - Ott résztvenni egy "szabad-vándor egyetem" elõadáson. A megadott idõpont 1980. XII. 8. 20 óra.

A megadott helyre elmentem XXXXXXXXXX tartózkodtam. A Jávor lakásban tapasztaltak részletes leirása - elemzése:
kb. 60-65 személy vett részt a lakásban tartott összejövetelen.

1./ A Jávor lakás és környezet leirása:

Jávor magát fotósnak mondja és vállalatnál dolgozó kb. 30-éves személy. - A lakás értéke kb. 600-800.000 Ft-ot képez. Szépen berendezett, kulturált müvész lakás.
A lakásból a fõvárost látni lehet.

A falon plakát, /erre visszatérek./

2./ Az esti program:

Iványi Gábor elõadása.
Kint hideg van havas szél fuj. A nagyszobában ujságot tesznek a szõnyegre, beboritják az elõszobát is.

Sicipõben kb. 10-en érkeznek, 30-éven aluli korosztályok. - Furcsa alakok.

3./ Igyekszem õket valamilyen formában tipvizálni , statisztikát késziteni róluk.

A 60-65 fõbõl:          26 nõ
 
      34 férfi  ma nem volt telt ház. Okai: a rossz idõjárás és a téma sem a "sikertéma". 75%-ban introvertált személyek.

4./ A vezérkar a következõkbõl állt:

- egy magas gimnasztorkás torzhajjal, és elálló, nagy vörös szakáll és a fickó többször hangsulyozta a többiek elõtt.

/vezérkarral beszélgetve/.

- Egyelõre nincs gáz, most nem mernek nyiltan fellépni ellenünk.

- Addig nincs is baj, mert tudhatjátok, hogy tudnak már a dologról köptek. - De ez nem érdekes.

Ha szólnak még ráérünk a polémiára. /Dosztojevszki figura, egzaltált pasas, forradalmár tipus/.

A másik a házigazda Jávor õ az ügyelõ, szervezõ, sok ismerõse, barátja van a társaságban.

Jótékony, de nem önzetlen fickó.

Olyan, aki tudja, hogy miért vállal kockázatot. A lakást átadta a 60 embernek, akik szabadon jönnek-mennek, nem kis izgalommal. Nyugodt, hidegvérü praktikus kivitelezõ típus.

A harmadik, egy alacsony, sovány nyakában /cserkészesen/ háromszögü kendõ kb. 28-éves Mészáros nevü , a Jávor jó barátja.
Õ szereti  az akusztikai berendezést 2 db. 40 Wattos hangfal, erõsítõ, lemezjátszó, mikrofonon beszélnek és a kinti helyiségekben is hallják majd az elõadó beszédjét azok, akik nem férnek be a szobába. Negyedik az a fickó, aki "Vörös hobó" hajjal, abban a farmernadrágjában, amelyben mondotta Bibó István ravatalánál a beszédet.

Õ a tõle várható "organizátori" feszültséget leplezõ izgalommal tekintget, szorong és keresi, hogy nézik-e õt. - Olyan szerepkörben tetszeleg itt ebben az illegálisan ügyködõ társaságban mintha "Cionista" szerepét töltené be.  - Indirekt szöveggel, sarkallja a többieket. Ötleteket hoz, visz ad át, utasit vigyáz mindenre. Ahol õ ott van, nagy baj nem történhet gondolják a többiek. - Csak arról feledkeznek el, hogy ez a fickó olyan, mint a légyfogó Kenedy névre hallgatott.

Játékmester is, aki inkább másokkal játszatja el a müsort. Õ a fõvállalkozó. Az
ötödik egy nagy hustorony 120 kg. /Jézus Krisztusi" frizurában és torzomborz szakállal gombnélküli ing, lompos mellény. Mint késõbb kiderült õ nemcsak a vezérkar része, hanem õ lesz ma az elõadó is.

Amint késõbbi elõadásából kiderült, atyjának, Iványi Tibor metodista lelkésznek kispappá felszentelt fia áll elõttünk.

Nyakon ragadja a mikrofont és két órán át meséli atyjának mint "bátor szent" küzdelmét, megaláztatását az ÁEH-al és a szuper intendánssal.

Dokumentumokból olvas fel, igen szellemesen, arra törekszik ügyes fogásokkal, hogy ironikus és diplomata módon nevetségessé tegye az Á.E.H.-al minden állami és "egyház ellenes" rossz szándékú ateista politikáját. Külföldi kapcsolatait sem rejtette véka alá igen szivós, jó eszü, logikus, de mégis egzaltált, paranoid õrült, akinél a fanatikus vallásos paranoia a jellemzõ tünetegyüttes. Õ a megváltó tipusa.

Megjegyzés:  Ha ott nem is állt módomban, de itt most, hogy jegyezzem meg: Népköztársaságunk vallás és egyházpolitikáját fényesen igazolja, hogy Iványiék: Az apa Iványi Tibor lelkész és Gábor mindkettõjüket kizárták a lelkészkedésbõl, mégis lelkészkednek mindketten.

- Kapaszkodnak mindenbe, miközben teljes és dühös harcot vivnak az ÁEH-al rendszerünkkel a "vallásszabadság" zászlaját - kalózlobogóként - lobogtatva, mint "Kapisztrán János" a törökök ellen, vezetik szervezik a lazítást, ellenállást.

- Ez az Iványi G. Békásmegyeren lakik.

Hangoztatta, hogy az állam eladta a Kossuth téren imaházukat Kispesten. Most az utcán jönnek össze.

Mindezt Iványi Gábor elmondhatja mindenhol, még az egyetemisták és egyéb szabadgondolkodásu szabaduszók vándor egyetemén is elõadássorozatban.
- Az nem zavar senkit, hogy a Teológiáról is kicsapták õt. - Zavarosfejü opronens  tipus. Jó lenne tudni, mit tartogat még két hét mulva utolsó elõadására.
"Gábor atya" vándorgyülés cionistáinak Gábriel fõangyala, bukott angyal.
 

A falitükrön plakát keresztbe:
 

LE A REAKCIÓVAL! Éljen a Magyar Kommunista Párt!
 

A jelenlévõket egyáltalán nem zavarja. Aki eljött politikai kiállást vállalt.

Szellemes idézet paradox reakció.
 

Szünet következik, de felhivják a figyelmet többször, hogy akik anyagot  rendeltek a karácsonyi ünnepekre átvehetik. Akik nem rendeltek még a külsõ szobában rendelhetnek.
 

Megjegyzés: Utána nézek, mit rendelhetnének a "csemege kosárból" kitódul a tömeg.
- Nem férek oda kb. 10-percig kell várni. Két magas dosszié csomag tornyosul odabenn. Százak-ezrek cserélnek gazdát kb. 4000-4500 oldalas anyagot osztanak szét sebtében, amig a készlet tart. Ez is egy jó üzlet a már emlitett társaság egyeseinek.
- Van itt kérem minden a "kosárban".

Egy cimlista forog kézen ebbõl válogatnak a fele nem tudja, hogy mi van a cimek mögött, egymást kérdezgetik.

Pl. néhány ellesett szó a hallottakból:

"Ez mirõl szól te?
- Mit tudom én, de jó cime van.
- Mások közötti beszéd.
- Te ezt vedd, én" is vettem a multkor, ez 1956-ról szól.

Jó sztorik vannak az ÁVOSOK-ról benne. - Ki írta? - Nem mindegy?
- Volt a válasz".

Odafurakodok nézem a cimeket:

- "Kelet-európai Szemle" Figyelõ 60 oldal
- Magyarországi szegények Kemény István Párizs szociológ felmérés
- Bibó István könyve, tanulmányai, milyen az igazi demokrácia 2. tanulmánya.
- Marx négy évtizede  /nagy terjedelemben/.
- Magyarország 1984-ben      stb. kb. még
- Örsi levél Acél Györgynek  kulturpolitikai vitaanyag"
Egy férfinél laponként a cimek és az óra  alatta a megrendelõk neve.
Átvételkor fizetendõ.
Bejelentették a következõket a mikrofonon: /Mészáros/
- Figyelem néhány fontos bejelentés:
- A következõkben, Iványi még egy elõadást tart, - igy van Gábor?
- Kérdezte a bejelentõ a hustorony, szakállas metodista elcsapott, de felszentelt kispaptól. Aki válaszolt.
- Igen jöhetek még egy elõadással.
- Ezután néhány bejelentés volt még.
- A Kiss  még öt elõadást tart.
- 1981 félévben  a Hegedüs András négy elõadást fog tartani, hogy mindenki tudja. - Továbbá elõkerült és megszereztük azt a hangszalagot, amelyre Bibó beszél. Valami fontosat még rámondott. A cimét majd megtudjátok ezt is leadjuk egy alkalommal.

A gépelt anyagokat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mutatja, dörzsöli a kezét és szorongatja a kulturát, vagy ideológiát, talán még õ sem tudja. - Még nem tudhatom, de már elõzõleg kihirdették, hogy az "információk szabad áramlása" itt kapható, oldalanként 1 Ft-ért van ami 800 oldal, vagy 400 oldal anyag, de vannak 60-80, vagy 20 oldalasok. Miután rámszóltak - tessék rendelni!
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

- Közben a vezérkar mindent figyel. Jó néven veszik rendelésemet, itt. alkalmazkodni kell, különben is egy 20-al több vagyok itt mindenkinél.
Kenedy mester figyel-fülel jön-megy, mint a karmester. Közben egyesek eltünnek majd elõkészülnek.
A harmadik szoba egy hálószoba bevetetlenül. Ott nem tudom jelenleg kik használják.

- Üzemelnek Jámbornál.
- Családot nem látok. A szomszéd házakban is tudnak a "partikról".
- Mások ugy tudják, hogy azért tartják itt az elõadásokat, mert az egyetemeken nem férnek el.
Néhány jó lemez, mindenki fegyelmezetten viselkedik.
Egy kopasz emberke 2 számmal kisebb farmernadrágban, nagy pipával füstöt ereget  és összehuzza a leteritett ujságokat, aztán a kazettáját kinyitja. Elõvesz egy elsárgult könyvet és körülnéz, hogy látják, hogy õ mai könyvet nem olvas. - Ketten beszélgetnek a furábbik figura vonja magára a figyelmemet.

- "Ha nem adja vissza a bibliát összeverem, baszd meg nem ismerek tréfát ez egy Károlyi Gáspár fordítás még".
Hirdetnek a IX. kerület Kinizsi utcában a Hazafias Népfront IX. ker. helyiségében mozgalmi szolgálatra toboroznak 20 fõt börze, kirakodóvásár, kiállitás lesz.  Fõleg lányokat keresnek.
Iványi Gábor toborozza befelé a népet.
 

Megjegyzés:  Nem tudom mit tud ez a pasas még mondani. - Erre teljes csodálkozásomra kezében ujabb dokumentumokból olvas fel. Innen 10 sort-onnan 20 sort, amivel nevetségessé teheti elöljáróit, a Szabadegyházak Tanácsát, az ÁÉH-tevékenységét. stb. - mindenki várja az ujabb sztoriait.
- Kik hogyan üldözik a metodistákat? - és õk hogyan játszák ki "ateista testvéreiket". - 22.20 értelem, cél nélkül befejezi az elõadó az elõadást.
 

Megjegyzés:  Elgondolkozom ezen a társaságon.
 

- Elgondolkozom amit hallottam, amit láttam.  - ma XXXXXXX voltam ott. Hallottam félszavakat, véleményeket, - ugy éreztem ott magam, mintha a "Lipóton" csoport terápia lenne. - Valaki, aki azt hiszi magáról, hogy felkent beszél, mások meg bámulják.
- Elgondolkozom, hogy ez kinek jó.
- Kik vállalják ezt a kockázatot és rizikót, hogy - mételyezzék
- az ifjúságot.
 

A fõ veszélyt abban láttam, hogy "hozzák a bajt, viszik a bajt".

- Ahol ilyen illegális összejövetelen rendszeresen elõadást tartanak apolitikus, a fellázításnak kihivó tüntetõ formájában baj van.

- Elsõsorban akik tudomással birnak róla és megfelelõen nem cselekednek olyan lavinát inditanak el, amelyet megállitani sokkal nehezebb lesz.

- Mi a további veszély a szocialista rendszerrel 180o-os opozició magatartás feszitése. A deviált  - személyiséggel rendelkezõk felhasználása illegálisan terjesztett nagy számu antiszociális  lázitó anyagok terjesztésére.

- Arra jó, hogy tartaléknak ilyen is legyen kéznél! - Egy ilyen társasággal, ilyen dokumentumokkal nyugodtan elbeszélgetnek a biróságon, ha szükséges. El lehet érni vele, hogy a többség elitélje.? - A KISZ KB. tagját is el lehetne hivni, hogy lássa a "vándor egyetemet"! Hátha tud helyette egy jobbat ajánlani a jelenlévõknek.

- Meggyõzõdésem, hogy a társaság zöme formálható fiatal. De mi lesz, ha ezen az "egyetemi jegyzeteken" nõnek fel.

- Sajnos az a plakát a tükrön "LE A RAKCIÓVAL"
"Éljen a Magyar Kommunista Párt" abban a milliõben alibiként hat csak továbbá az ellenfelet jelenti szimbolikusan.
 

Érdekes volt tapasztalni, hogy ezt a társaságot jóformán csak az érdekelte, hol lehet belekötni és kiken keresztül társadalmi rendünk egyik, vagy másik területén kevésbé ismert, vagy esetleg hibás hatósági dolgokba.

Sajnos itt már kialakult egy csoport norma, erkölcsi elõitélettel terhes viselkedés, amellyel az ottlévõk minél jobban azonosulnak, annál erõsebben hat rájuk a csoportban kialakult felfogás, állásfoglalás az illetõ csoport közvéleménye.

- Ugy vélik a csoportban, hogy a valahová tartozás társadalmi harcban szerzett elismerést jelent számunkra. Ha kudarc lenne, nem jönnének, nem áldoznának rá."
 

Budapest, 1980. december 17.
 

Agócs István r. alezredes
 osztályvezetõ
 

Gaál Dezsõ r. alezredes
 alosztályvezetõ
 
 

JEGYZETEK

  Az eredetiben is így.
  Valószínûleg Nagy Bálintról van szó, bár az õ szakálla nem vörös.
  Helyesen: Szilágyi (Sándor) - honnan a csudából vette ezt a Mészárost?
  Helyesen: szereli. (Mellesleg:a Hi-Fi a hobbim – létezne olyan, hogy áttételes freudi elírás?) A késõbbiekben egyébként Sulyok Miklós és Klaniczay Gábor látta el a hangosítással, illetve az elõadások hangfelvételével kapcsolatos feladatokat. Többször terveztük ugyanis, hogy az elhangzottakat írásban is közreadjuk, de ebbõl végül semmi nem lett; a kazetták is eltûntek. Ha valaki tud ilyen kazetták hollétérõl, tegye már meg, hogy fölkeres.
  Kenedi János.
  Rejtély, hogy mire gondolhatott a szerzõ. Kenedi soha nem foglalkozott az ún. zsidókérdéssel, de ha ez mégis szóba került, következetesen az asszimilációs állásponton volt, ami a cionizmus 180 fokos ellentéte.
  Helyesen: opponens.
  Szamizdat kiadványokról van szó.
  A gépiratos szamizdatokat önköltségi áron, a gépelés ellenértékéért, oldalanként egy forintért árultuk. A becsempészett külföldi kiadványok árusításából befolyt összeget az itthoni szamizdatok elõállítására, illetve az erdélyi és felvidéki terjesztés kompenzálására fordítottuk. Késõbbiekben a stencillel/szitával sokszorosított szamizdatok ára is önköltséges volt: a gépelés, a papír, a festék és a nyomdász munkájának az ellenértéke. A kiadványok szerzõi, szerkesztõi és terjesztõi a munkájukat ingyen végezték.
  Kelet-európai Figyelõ. Rendszertelenül megjelenõ gépiratos kiadvány volt, Kenedi János szerkesztésében.
12 Kemény István: A magyarországi szegénység. Gépirat.
  Feltehetõleg a párizsi Magyar Füzetek 4., Bibó-számáról van szó.
  Marx a negyedik évtizedben – Körkérdés a marxizmus idõszerûségérõl. Gépirat; szerk.: Kovács András.
  Libertarius: Magyarország, 1984? Gépirat; szerzõje: Szalai Pál.
  Eörsi István: Egy nyíltnak szánt levél. Gépirat; címzettje: Aczél György.
  Helyesen: ára(k).
  Helyesen: Szilágyi (Sándor).
  Helyesen: Kis (János).
  Az elsõ félévrõl van szó.
  Az európai társadalomfejlõdés értelme címû, hangszalagon rögzített elõadásról van szó, melynek bevezetõ részletei elhangzottak a Hétfõi Szabadegyetemen 1981. október 19-én Eörsi János és Betlen Anna III., Fõ tér 2. sz. alatti lakásán, a többi részlet pedig novemberben és az 1982-es év elsõ szemeszterében Ungár Anna II., Fillér utca 58. sz. alatti lakásán.
  Értsd: idõsebb.
  Helyesen: Jávornál.
  Valószínûleg arra utal a szerzõ, hogy ellenállnak a kísértésnek, és mégsem lopják el a házigazda lemezeit.
  Nem sikerült azonosítani.
  A SZETA, a Szegényeket Támogató Alap karácsonyi aukciójáról van szó. A Szetát Havas Gábor, Iványi Gábor, Lengyel Gabriella, Matolay Magdolna, Nagy András, Nagy Bálint, Pik Katalin és Solt Ottilia hívta életre, 1979 novemberében, Solt Ottilia és Nagy András III., Komjádi Béla u. 3. sz. alatti lakásán. A SZETA 1989. április 4-én legális egyesületté alakult át, és tulajdonéppen ma is mûködik, bár inkább csak vidéken.
  Helyesen: deviáns.
  Helyesen: antiszocialista.
 


5. sz. dokumentum:
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM
SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!
 

J  E  L  E  N  T  É  S

"A repülõ egyetemi" összejövetelek szinhelyérõl és az elõadások lefolyásának körülményeirõl:

A belsõ ellenség egyik csoportja a "repülõ egyetem" keretében létrehozott egy olyan fórumot, amely alkalmas az ellenséges ideológiai nézetek terjesztésére, az ellenzéki bázis növelésére. A rendezvények szinhelye 1980. február 18 óta a Bp., XII., Óra köz 2. I. em. 2. sz. alatti lakás.

Adataink szerint a lakás 3 szoba összkomfortos, izlésesen berendezett müvészlakás. A belsõ berendezés értéke az egyedi kivitelezés miatt kb. 400.000,- Ft /Styl és modern butorok, kb. 2.000 kötetes értékes könyvtár, zsürizett iparmüvészeti alkotások, stb./

Az összejöveteleket hétfõ esténként tartják általában 100-150 személy részvételével. A hallgatóság a berendezés kimélése érdekében a szobákban leteritett ujságpapirokon foglal helyet, de többször elõfordult már, hogy a mellékhelyiségeket és a teraszt is megtöltötték az érdeklõdõk.
Az elõadó mikrofonba beszél és igy egy erõsitõ és 2 db 40 wattos hangfal segitségével a lakás bármelyik részben jól érthetõ az elõadás. Az elõszoba falán - gyakran változó - dekorációk, plakátok találhatók. Az egyik jellegzetes plakát például a népi demokratikus átalakulás átmeneti idõszakából /1945-48/ való. A felirat: "Le a reakcióval!" "Éljen a Magyar Kommunista Párt!". Sokáig ki volt téve a falra a "Rendõr eskü" szövege is. Ebben a környezetben, ezen "dekorációknak" élesen groteszk, szimbolikus politikai jellegük van. Ezt látszik igazolni az is, hogy a jelenlévõk nagy derültséggel nézegetik az éppen kint lévõ anyagokat.

A lakás tulajdonosa 1974 óta Jávor István /Bp., 1948. V. 23. Herczfeld Ilona/ fotós. 1973-tól a MAFILM-nél van állandó alkalmazásban un. "álló fotósként". Havi alapfizetése 2.800.- Ft, de a gyártási és egyéb pótlékokkal együtt 1980-ban átlagosan havi 6.100.- Ft-ot keresett. Ezen kivül kötetlen munkaideje lehetõvé teszi számára, hogy rendszeresen a TV-nél és más kommunikációs fórumokon alkalmi fotós munkákat vállaljon, igy ebbõl is jelentõs jövedelme származik.

Adataink szerint Jávor nagyképü, fennhéjazó, karrierista tipusu ember, akinek tetszik az a szerep, hogy kapcsolatban áll ellenzéki tevékenységet folytató személyekkel és ezzel lehet hencegni különbözõ "müvész" körökben is. Viszont tul azon, hogy lakását az elõadások megtartása végett rendszeresen ellenséges személyek rendelkezésére bocsátja, nincsenek információink arra nézve, hogy más ellenzéki tevékenységet is folytatna.

A "repülõ egyetemi"  elõadások megszüntetése érdekében javasoljuk, Jávor Istvánnal munkahelyén az illetékes vezetõ elvtársak folytassanak beszélgetést. Ennek keretében hivják fel a figyelmét a "repülõ egyetem" müködésének politikailag káros voltára, társadalmi veszélyességére és szólitsák fel, hogy a jövõben lakását ne adja oda ilyen jellegü összejövetelek megrendezésére.

Budapest, 1981. január 19.

Nytsz.: 4/4-107/81
K: 2 pld
 1 pld. Felterjesztve
 1 pld. 11-OD-4884. do.
Készitette: IA/KM
 
 


6. sz. dokumentum:
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM
SZIGORÚAN TITKOS!
 

III/III-5-b. alosztály
 

ESVÉGH MIKLÓS r. Õrnagy Elvtárs,

BM III/III-4-a. Alosztály Vezetõje!
 

H e l y b e n
 
 

Tájékoztatásodra közlöm, hogy Jávor István MAFILM dolgozója a vele folytatott figyelmeztetõ jellegü beszélgetést követõen hivatalos kapcsolatunknak ugy nyilatkozott, hogy lakását a jövõben nem adja át a "repülõ egyetem" elõadásainak megtartására. Tekintettel arra, hogy a meghivókat már szétküldték a március 2-ai összejövetelre, igy azt utoljára még lakásán megtartják. Jávor István elmondta, hogy az összes eddig elhangzott elõadást magnetofonszalagra rögzitette, melyeket meg lehet hallgatni, ha valamely szerv kifogásolja az ott elhangzott elõadásokat.
 

Adataink szerint Schiffer Pál "szegénység" témáju irodalmi forgatókönyvet adott be Köllõ Miklós studióvezetõhöz.
 

A MAFILM igazgatója a szükséges intézkedést megtette a filmtéma elutasitása érdekében.
 
 

B u d a p e s t, 1981. március 9.

 Dr. Békési András r. alezr.
          alosztályvezetõ
 
 

Nytsz.: 5/4-184

K.: 4 pld-ban
 1 pld. cim

 1 pld. lerakva

 1 pld. III/III-b

 1 pld. Táj. ti.

K.: CK/Kné
 
 


7. sz. dokumentum:
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM
SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a alosztály
 
 

 

      Tárgy: A "repülõ egyetem" 1980/81-es
         "oktatási évérõl"
 
 
 
 
 

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
 
 
 

Elháritási területünkön 1978-tól - 1980-ig bizalmas nyomozás, azóta pedig a 11-OD-4884 számu objektum dosszié keretében tartjuk ellenõrzés alatt a lengyel mintára szervezett un. "repülõ egyetemet".
 

Eszmei létrehozói a belsõ ellenséges ellenzék prominens vezetõi - Bence, Kenedi, Kis   - ily módon kivántak uj, szervezett ellenzéki tevékenységi formát kialakitani. A "repülõ egyetem" látogatói között nagy számban találhatók egyetemista és más humán értelmiségi fiatalok, ezáltal funkcionálása Bence Györgynek és a "Várakozók" fn. bizalmas nyomozás többi célszemélyének az utánpótlás, illetve bázisnövelõ célkitüzéseit is hatékonyan szolgálja. A "repülõ egyetem" jó lehetõség a szervezõknek arra, hogy az elõadásokon viszonylag széles nyilvánosság elõtt propagálhatják a különbözõ ellenzéki jellegü rendezvényeket, tevékenységi formákat. Ennek jegyében az 1980/81-es "oktatási év" során többek között a "MUKI" és  a "Szamizdat Iroda" müködését és  a "SZETA" rendezvényeit rendszeresen népszerüsitették.
 

A "Szamizdat Iroda" a megrendelõk többségét a "repülõ egyetemi" összejöveteleken szervezte, s ez nagymértékben hozzájárult az Iroda rövid idõn belül történõ ismertté válásához és jelentõs forgalmához.
 

A "repülõ egyetem" legfõbb szervezõje Szilágyi Sándor, a "Várakozók" fn. ügy célszemélye, aki a "MUKI" és a "Szamizdat Iroda" munkájában is tevékeny részt vállal. Az elmult évben is õ tárgyalt az elõadókkal, a lakásgazdákkal, mozgósitotta a hallgatókat, biztositotta a technikai feltételeket és gondoskodott az összejövetelek zavartalan lebonyolitásáról. Azonban a lényegesebb kérdések eldöntése elõtt - pl.: meghivandó elõadók személye, tervezett tematika, fontosabb bejelentések eszközlése az elõadásokon - mindig konzultált Bencéékkel, akik több alkalommal gyakorlati segitséget is nyujtottak az elõadások megszervezéséhez.
 

Az 1980/81-es év során az elõadásokat a következõ személyek lakásán tartották:
 
 
 

- Jávor István /Budapest, 1948. V. 23. Herczberger  Ilona/

   fényképész, a MAFILM dolgozója, Budapest, XII.,
   Óra köz 2. sz. alatti lakos.

   Jávor munkahelyi vezetõi felé szignalizáció keretében
   tájékoztatást adtunk nevezett személy ellenzéki
   tevékenységérõl és kértük, folytassanak vele
   beszélgetést, amely azt célozza, hogy a jövõben lakását
   ne adja oda ellenzéki jellegü összejövetelek
   megrendezésére.
 
   Intézkedésünk eredményeként Jávor a II. 23-i
   elõadáson bejelentette, hogy III. 3-tól a lakásán
   semmilyen összejövetelt nem tarthatnak. Elhatározását
   nem indokolta meg, csupán azt közölte, hogy döntését
   rajta kivül álló okok motiválták.
 
 

Ezután három alkalommal
 
 

- Lovász Anna Mária  /Budapest, 1952. IX. 2. Csenyeri Veronika/
   szellemi szabadfoglalkozásu személy Budapest, VI.,
   Csengeri u. 48. II. e. 19. szám alatti lakásán tartottak
   elõadást.

 
   Itt az egyik összejövetelen a házigazda szerint eltünt az
   értékes irógépe, s noha a résztvevõk Szilágyi javaslatára
   összeadták az árát, ez is közrejátszott abban, hogy ezen
   a helyen az elõadásokat csak ideiglenes(en) tarthatták
   meg. Szilágyi és a résztvevõk szerint "BM provokáció
   volt az egész".
 

   Tekintettel arra, hogy egy zsufolt lakásból elég nehéz
   feltünés nélkül elvinni egy irógépet, feltételezhetõ,
   hogy a házigazda ezzel a kitalált indokkal kivánt
   megszabadulni a társaságtól anélkül, hogy kivivná
   ellenzéki ismerõseinek a rosszalását.
 
 

Ezt követõen két esetben
 
 
 
 

- Solt Ottilia  /Budapest, 1944. I. 7. Fronhoffer Márta/

   szociológus, a "Kéregetõk" fn. bizalmas nyomozás
   célszemélyének Budapest, III., Komjádi Béla u. 3. sz.
   alatti lakásán tartottak elõadást.
 
 

Az "oktatási év" utolsó három elõadását
 
 
 

- Betlen Anna /Budapest, 1953. IX. 25. Balog Éva/ munkaügyi elõadó és    férje
 
 

- Eörsi János - Eörsi István fia - /Budapest, 1953. XI. 7. Pártos Veronika/

   közgazdasági elõadó, Budapest, III., Fõ tér 2. sz. alatti
   lakásán tartották.
 
 

Az 1980/81-es "tanév" során a következõ személyek tartották az elõadásokat:
 
 

- Kis János a "Várakozók" fn. bizalmas nyomozás célszemélye 1980. X.
  20. és 1981. III. 30-a között "A szovjet politológia elméleti
  szakirodalmának kritikája" cimü elõadássorozat keretében 11
  elõadást tartott. Kis elvben csak a szovjetológiával foglalkozó
  irányzatok ismertetésére vállalkozott, - ezt többször
  hangsulyozta is - de a témát tendenciózusan adta elõ, fõként a
  sztálini idõszak negativ társadalmi jelenségeit kidomboritva,
  esetenként szerepébõl kiesve saját elmarasztaló értékitételével
  összekapcsolva. A BM III/1 osztály jogi véleménye szerint
  annak ellenére, hogy az általa kifejtett elméletek ellentétesek a
  marxizmus-leninizmus tanaival és hamisan elemzik a
  Szovjetunió társadalmi berendezkedését, az elõadások
  büncselekmény megállapitására nem alkalmasak.
 
 

- Iványi Gábor metodista lelkész, aki a BM III/III-1. osztályon ellenõrzés
  alatt áll 1980. X. 27. és XII. 22-e között 5 elõadást tartott
  "Miért nem szabadok a szabad egyházak", illetve "Az ÁEH,
  szerepe az egyházi politikában és elnyomásban" cimmel .
  Iványi az elõadásaiban a szabad egyházak és a saját "sanyaru"
  helyzetét taglalva élesen birálta az Állami Egyházügyi Hivatal
  megalkuvó politikáját és tevékenységét.
 
 

- Krassó György - akit a BM III/III-3. osztálya tart bizalmas nyomozás alatt,
  1980. XI. 24-én Iványi elõadása után élménybeszámolót
  tartott a hallgatóságnak lengyelországi utjáról, az ott szerzett
  tapasztalatokról, és helyzetértékelést adott az eseményekrõl.
 
 

- Hegedüs András "Zenész" fn. bizalmas nyomozás célszemélye 1981. II. 9.
  és V. 11-e között 8 elõadást tartott a "repülõ egyetemen".
 
  Az elõadássorozat keretében az alábbi témákról beszélt:

 
  - elöljáróban arról a szubjektive felállitott kategória rendszerrõl
  szólt, amelyet késõbb a kelet-európai társadalmi rendszerek
  konkrét politikai jelenségeinek vizsgálatánál, illetve
  elemzésénél felhasznált;
 

   - két elõadásának a "Kelet-európai társadalmak szimptómái és
  e problémák forrásai" cimet adta;
 

  - a következõ két alkalommal a Kelet-európai társadalmakon
  belüli kompetens politikai csoportokról, szereplõkrõl,
  strukturát alakitó tényezõkrõl beszélt

  - a sorozat lezárásaként a lengyelországi helyzetet értékelte és
  elemezte, majd vitát tartottak az eddig elhagzottakról;
 
 

  Hegedüs az elõadásaiban a kelet-európai társadalmak II.
  világháborut követõ utját összehasonlitó módszerrel elemezve
  kitért a gazdasági, ideológiai és politikai szféra általa fontosnak
  vélt kérdéseire, problémáira és ezek esetleges megoldási
  módozataira.
 
 

  Hegedüs koncepciójának a lényege egy pluralista,
  antibürokratikus szocialista társadalmi modell felvázolása. A
  hatalmi - igazgatási rendszer felett a laikus elemek
  bevonásával egy széles társadalmi kontroll érvényesülne, s ez
  biztositaná a bürokrácia mentességet.
 
 

  A többpártrendszer nélküli pluralizmus a demokrácia
  növelését segitené elõ. Eszerint olyan társadalmi csoportok,
  szervezetek - de nem pártok - léteznének, s funkcionálnának,
  amelyek partnerei a pártnak, az államhatalomnak, igy
  kompetensek a politikai döntésekben is.
 
 

  Koncepciójának igazolását látja a lengyelországi események
  alakulásában, nevezetesen a Szolidaritás jelentõs, partneri
  szerepében. Ezzel kapcsolatban kifejtette, felháboritónak
  tartja, hogy akadnak nálunk különben józanul gondolkodó
  emberek is, akik elitélik a lengyel eseményeket, noha azok
  számunkra csak tanulságosak lehetnek, s nem elitélendõk.
 

 
  Ideológiai, politikai felfogását jól tükrözik az alábbiak:

  "A marxizmus az utóbbi évtizedekben állam vallássá vált,
  amely a tételeit olyan mértékben védi, mint a katolicizmus az
  eredendõ bün tételét. Én a kételkedõ Marx-szal ismerkedtem
  meg a marxizmussal, majd a nem kételkedõ Marx-szal
  folytattam, majd a még kevésbé kételkedõ marxizmus-
  leninizmussal, a végén pedig az egyáltalán nem kételkedõ
  sztálinizmussal fejeztem be a tanulmányaimat és ezek után
  jutottam el oda, ahol most vagyok. A marxizmus olyan
  mértékben tételes állam vallássá vált, hogy ezek a tételek
  akadályozzák az államigazgatási történelmi blokkon belüli
  reformokat. Példa erre az 1956 utáni magyar helyzet."
 
 

  Annak ellenére, hogy Hegedüs felfogása, koncepciója erõsen
  vitatható, esetenként téves, az elõadásainak során megmaradt
  a "reformer ujitó" szintjén, mely szerint "belülrõl" kell jobbá,
  demokratikusabbá tenni a szocialista társadalmunkat.

 Hegedüs szereplésével befejezõdött a szemeszter és a tervek szerint októberig szünet lesz.
 
 

A rendezvénysorozattal összefüggésben megállapitható, hogy a hallgatók zöme állandó résztvevõje az összejöveteleknek és az elõadásokon tul is szoktak találkozni, kapcsolatot tartani egymással. A hallgatók között megtalálható szinte valamennyi ellenzéki irányzat képviselõje, mégis a társaság egyre inkább zárt közösséget alkot, és a csoport homogenitása kifelé növekedett. Ennek oka a politikai nézetazonosságon - szemben állás a rendszerrel - és érdeklõdési körön kivül a hasonló zsidó származás is.
 

Ami az egyes összejövetelek látogatottságát illeti Kis elõadásain átlagosan 100-150-en, Iványi Gáborén 50-100-an, Hegedüs András elõadásain pedig az utolsó kettõt leszámitva, mintegy 150-200-an vettek részt.
 

Ezek a számok jól mutatják a résztvevõk érdeklõdésének irányát és az elõadók népszerüségének fokát is. Az egyházi téma nem kötötte le a társaságot. A Kis János által taglaltak már jobban érdekelték a résztvevõket, de itt negativ észrevételek hangzottak el Kis gyenge elõadó készsége miatt, s ez - a szervezõk szerint levont a különben magas elméleti szinvonalu elõadások értékébõl.
 

Hegedüs elõadásait - fõként személye miatt - felfokozott várakozás övezte. Ez késõbb csökkent, ami azzal magyarázható, hogy Hegedüs viszonylag lojális hangnemben beszélt, rutinosan kitért a vita során feltett provokativ kérdések elõl, birálta a radikális ellenzékieket akik pedig a hallgatóság jelentõs részét alkották. Ezért elhangzottak olyan vélemények is, hogy: "disznóság, hogy ezért a rossz dumáért bárki kockáztassa a biztonságát, nem beszélve a háziakról. Ez nem ér meg egy esetleges rendõri eljárást, és hivatalosan az elhangzottaknál élesen hangu cikkek is megjelennek."

Fentiek ellenére Hegedüs meghivása a szervezõk szerint "jó huzásnak" bizonyult, mivel a korábbi évekhez képest növekedett a látogatottság.
 

Az év során elvégeztük a hallgatók kategorizálását, amelyet az ellenzéki tevékenységük és beállitottságuk mélységének a figyelembe vételével történt. Eddig összesen 118 személy adatait állapitottuk meg, akik rendszeresen, illetve esetenként részt vettek az összejövetelen. A további hallgatók adatainak megállapitását, felderitését majd kategorizálását az ügyben foglalkoztatott hálózati személyek segitségével folyamatosan végezzük.
 

Az ügyben az alábbi operativ eszközöket alkalmaztuk:

A "repülõ egyetemi" elõadások hálózati ellenõrzését megoldottuk. Az osztályunkon foglalkoztatott "László", "Szegedi" és "Hüvös András" fn. tmb-k igen jól, "Mészáros Tibor", "Kõszegi", "Molnár József" és "Horváth András" fn. tmb-k pedig jól látták el feladatukat, rendszeresen részt vettek az összejöveteleken, és operativ értékü információkat szolgáltattak az elõadások tartalmáról és résztvevõirõl, stb.
 

Az év során jó munkakapcsolatot alakitottunk ki a BRFK III/III-D, illetve B alosztály által foglalkoztatott "Vitéz", "Benjámin", "Riporter" és "Költõ" fn.
tmb-k tartóival. Részletes hirigényt készitettünk feléjük, s a hálózati személyek - különösen "Vitéz" és "Költõ" - elvárásainknak igyekeztek maximálisan megfelelni.
 

Az értékelt idõszakban három személy hálózati jelöltkénti tanulmányozását kezdtük el. "Vadász" és "Neptun" fn. jelöltek tanulmányozása folyamatban van, személyes megismerésüket az egyetemi tanév beindulásakor tervezzük. "Pingvin" fn. hálózati jelölt tanulmányozását a személyes megismerés negativ tapasztalatai alapján a közelmultban szüntettük meg.
 

A "repülõ egyetem" ellenõrzése során 10 alkalommal 3/e "labda" operativ technikai rendszabályt alkalmaztunk /3 Kis és 7 Hegedüs elõadásnál/. Egy alkalommal az elõadás elmaradása miatt, egyszer pedig a vevõ meghibásodása miatt az akció sikertelen volt, elõkészületeink ellenére.
 

A rendszabály alkalmazása több okból eredményes volt: megismertük az elõadások pontos tartalmát, ellenõriztük a hálózati személyek jelentéseinek megbizhatóságát, közvetlenül érzékelhettük a hangulati elemeket, s értékes információkat nyertünk egyéb ellenséges, ellenzéki tevékenységekrõl.
 

Az utolsó elõadáson elhangzott bejelentés szerint az õsszel Kis János uj elõadássorozatot indit, - eddig ismeretlen témából - s utána Bibó István gondolatait tartalmazó magnetofonszalagra rögzitett felvételek közös hallgatását tervezik

.
A szervezõk szeretnének 5-6 alkalmas lakást találni és "vetésforgó" szerint tartani az elõadásokat, hogy a házigazdáknak minél kevesebb nehézséget okozzanak.
Ezért Szilágyi felhivta a jelenlévõket, hogy aki tud alkalmas lakást szerezni, értesitse õt, vagy Kis Jánost
 

Adataink szerint nyáron, hogy ne hulljon szét a társaság, összetartó jellegü közös kirándulásokat készülnek szervezni.
 

A szük értelemben vett "repülõ egyetemi" elõadásokon kivül még az alábbi helyeken voltak elõadással egybekötött összejövetelek:
 
 

- Szent-Iványi István ELTE  hallgató lakásán rendszeresen összejöveteleket tart egy 15-20 egyetemi hallgatókból álló társaság.
 

Az értékelt idõszakban Szabó Miklós, Petõ Iván és Vajda Mihály tartottak itt elõadást. Jelzésünkre a BM III/III-2. osztály a csoportot bizalmas nyomozás keretében ellenõrzés alá vonta.
 

Adataink szerint Gulyás László /Debrecen, 1928. XI. 3. Popini Erzsébet/ Budapest, II., Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. sz. alatti lakásán rendszeresen tartanak elõadással egybekötött összejöveteleket. A témák többnyire pszichológiai, illetve aktuális társadalomtudományi jellegüek voltak. Információink alapján az eddig tartott elõadások tartalmi szempontból politikailag nem kifogásolhatók. Mivel a rendezvényeken több olyan személy vett részt, aki rendszeres látogatója a "repülõ egyetemnek", fennáll a veszélye annak, hogy a jövõben a társaság radikalizálódik. Ebben az esetben javaslatot teszünk a csoport ellenõrzésére

.
Az ügyben jóváhagyott intézkedési terv alapján a feldolgozó munkát folytatjuk.
 
 

Budapest, 1981. julius 23.
 
 

       Dr. Izsó Attila r. hdgy.
 
 

Nytsz.: 4/4-1302/81

K: 3 pld

 1 pld. 11-OD-4884 do.

 1pld. Táj. alo.

 1pld. Táj. ti.

Készitette: IA/Szné
 
 

JEGYZETEK

  A Hétfõi Szabadegyetem nem a lengyel ellenzék hasonló vállalkozását másolta, hanem a Magyarországon mindig is létezõ házi szemináriumok és szalonok formájából, mintegy szervesen nõtt ki. Közvetlen elõzménye egy Szabó Miklós szeminárium volt Bibó István életmûvérõl, illetve a koalíciós idõkrõl, Sáska Géza és Turi Ágnes XII., Sólyom u. 19. sz. alatti lakásán. A szervezõk ezt a hazai, autochton fejlõdést azzal is hangsúlyozták, hogy következetesen a Hétfõi Szabadegyetem elnevezést használták, nem pedig a lengyel formára használatos kifejezést.
  Politikai csúsztatás; a Hétfõi Szabadegyetem létrehozói nem az említettek voltak, hanem az elõzõben említett házi szemináriumon részt vevõk közül jelen sorok írója, továbbá Kovács Mária és Örkény Antal, akik 1980-ig vettek részt a Szabadegyetem szervezésében. Idõsebb, "prominens ellenzéki" barátaink, köztük az említettek is, természetesen mindenben támogatták a kezdeményezést.
  "MUKI": Munkaközvetítõ Iroda; elsõsorban az ellenzékkel szimpatizáló körnek igyekezett szellemi segédmunkákat (fordítás, kódolás, gépelés stb.) szerezni. A felhívás kibocsátói Ambrus Péter, Csákó Mihály, Erõs Ferenc, Léderer Pál, Sík Endre és jelen sorok írója voltak. A MUKI 1980 augusztusától kedd és péntek délutánonként Kovács András VI., Eötvös utca 42. sz. alatti lakásának cselédszobájában, az ötletet adó Hamburger Mihály albérletében mûködött, majd októbertõl az iroda átköltözött Csákó Mihály és Horváth Zsuzsa VII., Dohány utca 16–18. sz. alatti lakásába; itt (ha jól emlékszem) már csak hetente egyszer, csütörtök délutánonként voltak fogadóórák, 1981 decemberéig. A MUKI tevékenységének lényegében az vetett véget, hogy a szeptember 1-jei házkutatások során a szervek elvitték az iroda kartotékanyagát, a munkalehetõségek és -igények regisztrálását, ami nemcsak az iroda  mûködést bénította meg, hanem "kriminalizálta" is a MUKI-t, s ezzel sokakat elriasztott.
"Szamizdat Iroda": Szamizdatbutik vagy Rajk-butik;  Rajk László V., Galamb utca 3. sz. alatti lakásán 1981 februárjától 1983. január 15-ig, majd Rajk kényszerátköltöztetése után a II., Hankóczy Jenõ u. 32. sz. alatti lakásban az év májusáig mûködött: kedd esténként tiltott irodalmat lehetett itt vásárolni, illetve cikkeket leadni a szamizdat lapoknak, találkozni ezek szerkesztõivel, vagy egyszerûen csak társasági életet élni.
  Helyesen: Herczfeld.
  Mellette kézírással: "Testvére lakását viszont megszerezte!" A megjegyzés az interjúban is említett Erd-éj estre, a SZETA rendezvényére utal, amelyen közremûködött a Muzsikás együttes, Vukán György triója és Bontovics Kati is.
  Az utóbbi a BM konfabulációja, bár a téma körülírásaként pontos.
  Kinél igen, kinél nem.


8. sz. dokumentum:
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM
SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a alosztály
 

 

         Tárgy: A "repülõ egyetemi" hallgatókról
 
 

J  E  L  E  N  T  É  S
 

A 11-OD-4884. keretében végzett feldolgozó munka során birtokunkba jutott információk szerint változó helyszineken 1978 óta müködik az un. "repülõ egyetem". Az összejövetelek szervezését a "Várakozók" fn. ügyben nyomozás alatt álló személyek kezdeményezték.
 

A szervezõ munkában kezdettõl fogva részt vesz Szilágyi Sándor, aki az elmult évben gyakorlatilag egyedül végezte ezt a tevékenységet. Õ tárgyal az elõadókkal, a lakásgazdákkal, mozgósitja a hallgatóságot, õ biztositja a technikai feltételeket és gondoskodik az összejövetelek zavartalan lebonyolitásáról. Rajta kivül az elõadásokkal kapcsolatos tudnivalókról a "Beszélõ" c. szamizdat kiadvány szerkesztõitõl - Haraszti Miklós, Kis János, Kõszeg Ferenc, Nagy Bálint - és Kenedi Jánostól lehet érdeklõdni.
 

A "repülõ egyetem" hallgatósága változó. Elõfordultak olyan elõadások, melyeken 150-200 fõ vett részt, de olyan is, amelyet csak 30-40-en hallgattak meg.
 

A rendelkezésünkre álló adatok szerint 1978 óta a "repülõ egyetem" egy vagy több elõadásán az alábbiak vettek részt:
 
 

I. Elháritási területünkön ellenõrzés alatt állnak:
 
 

Ambrus Péter    szociológus

Balogh Katalin   programozó

Bence György   szellemi szabadfoglalkozásu

dr. Benyó Pál   müszaki tanácsadó

Csalog Zsolt    szociológus

Csákó Mihály   dokumentátor

Csongor Anna   családgondozó

Dalos György   szellemi szabadfoglalkozásu

Demszky Gábor   szellemi szabadfoglalkozásu

Dobrányi Zsuzsanna  Villamosmérnök, jelenleg foglalkozásnélküli

Eörsi István    dramaturg

Erdélyi Ágnes   filozófus

Erõs Ferenc    pszichológus

Égetõ Péter    szellemi szabadfoglalkozásu

Grawátsch Péter   üzemvezetõ

Györe Balázs   szellemi szabadfoglalkozásu

Halda Aliz    kollégiumi igazgató

Hamburger Mihály  gombügynök

Holczer Tibor   szellemi szabadfoglalkozásu

Havas Gábor   szociológus

Hegedüs András   nyugdijas

Horváth Emilia    szervezõ

Iványi Gábor   lelkész

Jávor István    stand-fotós

Katona János Tamás  szellemi szabadfoglalkozásu

Koszoru Lajos   épitészmérnök

Krassó György   rokkant nyugdijas

Konrád György   szellemi szabadfoglalkozásu

Kovács Mária   szerkesztõ

Kozák Gyula   tudományos munkatárs

Krokovay Zsolt   szellemi szabadfoglalkozásu

Lengyel Gabriella   szellemi szabadfoglalkozásu

Matolay Magdolna   szellemi szabadfoglalkozásu

Mezei György   nevelési tanácsadó

Magyar Bálint   szociológus

Nagy András   szellemi szabadfoglalkozásu

Nagy Jenõ    szellemi szabadfoglalkozásu

Pikler Katalin   épitészmérnök, tudományos segédmunkatárs

Rajk László    épitész

Radnóti Sándor   szellemi szabadfoglalkozásu

Rózsahegyi György  müszaki tanácsadó

Solt Ottilia    tanár

Sós Vilmos    filozófus

Sulyok Miklós   szellemi szabadfoglalkozásu

Szalai Pál    szellemi szabadfoglalkozásu

Szabó Miklós   történész

Szász István    ujságiró

Szekfü András   tudományos munkatárs

Vezér Erzsébet   nyugdijas

Vajda Mihály   szellemi szabadfoglalkozásu
 
 
 

II. Jelenleg nem állnak ellenõrzés alatt, de személyük a BM szervei elõtt ismert:
 
 

Bálint Balázs   közgazdász

Balogh Tibor   villamosmérnök

Bajomi Lázár Guy   szerkesztõ

Bánki Erika    segédszerkesztõ

Barna Judit    nyelvtanár

Bánszegi László   kézbesitõ

Berend Zsuzsa   szociológus

Berkovics  György  szerkesztõ

Balajti Flóra    régész

Bouquet Gábor   galvanizáló

Csillag Veronika   müforditó

Csillik Péter    tudományos munkatárs

Debreceni Erzsébet  nyomdai berakó, jelenlegi foglalkozása       ismeretlen

Durst György   Balázs Béla Filmstudió titkára

Eörsi János    szociológus

Farkas János   szellemi szabadfoglalkozásu
Farkas Péter    önálló gazdálkodó

Gaál Gyula    közgazdász

Gyurgyák János   ELTE BTK-n végzett, jelenlegi foglalkozása       ismeretlen

Gellért Gyöngyi   tanár

Hanák Péter    történész

Hajdu Tibor    történész

Hann Endre    szerkesztõ

Háber Judit    szociológus

Háy Ágnes    szellemi szabadfoglalkozásu

ifj. Hegedüs András  közgazdász

Horányi Katalin   bedolgozó grafikus

Horváth Judit   tanár-pénztáros

Hegedüs István   közgazdász

Dr. Herzfeld István  orvos

Jánossy Ferenc   közgazdász

Kapitány Éva   textiltervezõ

Dr. Kardos László   jogász

Kardos Julia    kémikus

Kernyaiszki  Barna  kerámikus

Kresalek Gábor   levéltáros

Kántor Péter Máté   szellemi szabadfoglalkozásu

Kis  Anikó    adminisztrátor

Komenda István   idegenvezetõ

Kovács Szilvia   közgazdász

Lányi András   filmrendezõ

Lovász Anna   statisztikai összeiró

Lipták Tamás   matematikus

Mátis Livia    propagandista

Mezei György    nevelési tanácsadó

Nyitrai Pál    épitész

Nagy Mária    htb.

Nádas Péter    szellemi szabadfoglalkozásu

Oltványi Ambrus   történész

Pécsi Veronika   közgazdász

Petõ Iván    levéltáros

Pik Katalin    családgondozó

Polgár Judit    tudományos segédmunkatárs

Dr. Petõ Katalin   orvos

Rácz András   matematikus

Rácz Péter    szellemi szabadfoglalkozásu

Ránki Julianna   szerkesztõ

Román Mariann   könyvtáros

Sáska Géza    szellemi szabadfoglalkozásu

Schweitzer Pál   bibliográfus

Sebes Katalin   szerkesztõ

Serf András    szellemi szabadfoglalkozásu

Szalai Anna    dramaturg

Szentmiklósi Tamás  forditó

Szászvári Róbert   szellemi szabadfoglalkozásu

Dr. Szabó Krisztina
        Mária    orvos

Szalai Erzsébet   közgazdász

Tompos Gábor   ELTE BTK-n végzett, jelenlegi foglalkozása
     ismeretlen

Udvardy Frigyes   belsõ ellenõr

Dr. Ungár Anna   orvos

Udvarhelyi András   ujságiró

Várnai Gábor   szellemi szabadfoglalkozásu

Veres Julia    szellemi szabadfoglalkozásu

Wollák Katalin   régész

Zsigmondi Ágnes   szellemi szabadfoglalkozásu
 
 
 

III. Egyetemisták, illetve felsõoktatási intézményeknél dolgozók:
 
 

Csillag Mária   egyetemi hallgató, ELTE BTK

Csökmei Márta   egyetemi hallgató, ELTE BTK

Danyi Emõke   fõiskolai hallgató, Gyógypedagógiai Fõiskola

Dávid János    tudományos munkatárs, ELTE BTK

Garai Gábor    tudományos munkatárs, BME Tanárképzõ és      Pedagógiai Intézet

Geréby György   egyetemi hallgató, ELTE BTK

György Péter   tanársegéd, ELTE BTK

Herczog Mária   tanár, Kandó Kálmán Villamosipari Fõiskola

Hodosán Róza   egyetemi hallgató, ELTE BTK

Marin Ferenc   egyetemi hallgató, ELTE BTK

Örkény Antal   tudományos munkatárs, ELTE BTK

Pingiczer Klára   egyetemi hallgató, ELTE BTK

Pajtók Gábor   egyetemi hallgató, ELTE BTK

Sasfi Csaba    egyetemi hallgató, ELTE BTK

Sohár Anikó   egyetemi hallgató, ELTE BTK

Steiger Kornél   adjunktus, ELTE BTK

Sziklai Éva    egyetemi hallgató, ELTE BTK

Tamás Gáspár Miklós  oktató, ELTE BTK

Türei Sándor   egyetemi hallgató, ELTE BTK

Vass Rózsa    egyetemi hallgató, ELTE BTK
Veszeli  Anna   szerzõdéses tudományos munkatárs, ELTE BTK
Zeke Gyula    egyetemi hallgató, ELTE BTK

Zsiga-Kiss Andrea   egyetemi hallgató, ELTE BTK
 
 
 

IV. Több olyan személyt ismerünk, akik korábban részt vettek elõadásokon, jelenleg azonban legálisan, illetve jogellenesen külföldön tartózkodnak. Ezek az alábbiak:
 
 

   Altrichter Ferenc

   Fazekas György

   Földvári Tamás

   Göndör György

   Kepes Judit

   Kovács András

   Koncz Balajti Anna

   Neményi Erika

   Rainer Ilona

   Zsille Zoltán
 
 

Összességében ezideig 158 személy  adatait állapitottuk meg a "repülõ egyetemen" részt vevõ személyek közül, akiket a fenti négy kategóriába soroltunk. Az ismeretlen személyek kilétének felderitését folyamatosan végezzük.
 
 

Budapest, 1982. február 24.
 

     Dr. Izsó Attila r. hdgy
 
 

Nytsz.: 4/4-286/82

K.: 2 pld

 1 pld. Felterjesztve

 1 pld. 11-OD-4884

Készitette: IA/KM
 

JEGYZETEK

1  A foglalkozás megnevezése több esetben nem a tényleges állapotot tükrözi (pl. az állásukból kirúgottak esetében), de mivel így is rá lehet ismerni az adott személyekre, és mert szinte megoldhatatlan feladatnak látszik az adatok pontosítása, változatlanul hagytam õket.
2  Horváth Zsuzsaként ismertük és szerettük.
3  Helyesen: Berkovits.
4  Helyesen: Kernyaiszky.
5  Helyesen: Kiss.
6  Az eredetiben is kétszer szerepel.
7  Az eredetiben is így. Nem világos, hogy kettõs utónévrõl van-e szó, vagy bizonytalanságról.
8  Helyesen: Wessely
9  A lista - Mezei György kétszeri szerepeltetése miatt - csak 157 nevet tartalmaz.
 


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu
 
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/