1992. éVI LXIII. TÖRVéNY

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRÕL éS A KÖZÉRDEKÛ ADATOK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL


I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. [[section]] (1) E törvény célja annak biztosítása, hogy - ha e törvényben meghatározott jogszabály kivételt nem tesz - személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekû adatokat mindenki megismerhesse.

(2) E törvényben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha azt e törvény kifejezetten megengedni.

(3) E törvény szerint megengedett kivételt csak meg határozott adatfajtára és adatkezelõre együttesen lehet megállapítani.

Értelmezõ rendelkezések

2. [[section]] E törvény alkalmazása során

1. személyes adat: a meghatározott természetes sze méllyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó kö vetkeztetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

2. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyõzõdésre,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett elõéletre vonat ko zó személyes adatok;

3. közérdekû adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévõ, a személyes adat fogalma alá nem esõ adat.

II. fejezet

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Adatkezelés

3. [[section]] (1) Személyes adat akkor kezelhetõ, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

(2) Különleges adat akkor kezelhetõ, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy

b) a 2. [[section]] 2. a) pontjában foglalt adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvetõ jog érvényesítése, továbbá a nem zetbiztonság, a bûnmegelõzés vagy a bûnüldözés ér dekében törvény elrendeli;

c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.

(3) Törvény közérdekbõl - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, kü lön leges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

(4) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

(5) Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

4. [[section]] A személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogot és az érintett személyiségi jogait - ha törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fûzõdõ más érdekek, ideértve a közérdekû adatok nyilvánosságát (19. [[section]]) is, nem sérthetik.
 

Adatbiztonság

10. [[section]] (1) Az adatkezelõ köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a tech nikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, vala mint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok ér vényre juttatásához szükségesek.

(2) Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetõleg a sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

(3) A törlési kötelezettség - jogellenes adatkezelés ki vé telével - nem vonatkozik azon személyes adatra, amely nek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonat kozó jog szabály értelmében levéltári õrizetbe kell adni.

III. fejezet

A KÖZÉRDEKÛ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA

19. [[section]] (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - ideértve a gaz dál kodásával kapcsolatos ügyeket is - köteles elõ segíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

(2) Az (1) bekezdésben említett szervek rendszeresen köz zé vagy más módon hozzáférhetõvé teszik a tevé keny sé gükkel kapcsolatos legfontosabb - így külö nö sen a ha tás körükre, illetékességükre, szervezeti felépí tésükre, a bir to kuk ban lévõ adatfajtákra és a mûkö désükrõl szóló jog sza bá lyokra vonatkozó - adatokat. E szervek hatáskö rében el járó személyek neve és beosztása - ha törvény másként nem rendelkezik - bárki számára hozzáférhetõ, nyilvános adat.

(3) Az (1) bekezdésben említetteknek lehetõvé kell tenni ük, hogy a kezelésükben lévõ közérdekû adatot bárki meg ismerhesse, kivéve, ha az adott törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvá nította, továbbá, ha a közérdekû adatok nyilvá nos sá gá hoz való jogot - az adatfajták meghatározásával - tör vény

a) honvédelmi;

b) nemzetbiztonsági;

c) bûnüldözési vagy bûnmegelõzési;

d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekbõl;

e) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;

f) bírósági eljárásra tekintettel

korlátozza.

(4) Az (1) bekezdésben említett szervek hatáskörében eljáró személynek a feladatkörével összefüggõ személyes adata a közérdekû adat megismerését nem korlátozza.

(5) Ha törvény másként nem rendelkezik, a belsõ hasz nálatra készült, valamint a döntéselõkészítéssel összefüggõ adat a keletkezését követõ harminc éven belül nem nyilvános. Kérelemre az adatok megismerését a szerv vezetõje e határidõn belül is engedélyezheti.

20. [[section]] (1) A közérdekû adat megismerésére irányuló ké relemnek az adatot kezelõ szerv a kérelem tudomására jutását követõ legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthetõ formában tesz eleget. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrõl annak tárolási módjától függetlenül - költségtérítés elle nében - a kérelmezõ másolatot kérhet.

(2) A kérelem megtagadásáról - annak indokaival együtt - 8 napon belül írásban értesíteni kell a kérelmezõt.

(3) A közérdekû adat közléséért az adatkezelõ szerv vezetõje - legfeljebb a közléssel kapcsolatban felmerült költség mértékéig - költségtérítést állapíthat meg. A kérel mezõ kérésére a költség összegét elõre közölni kell.

(4) A 19. [[section]] (1) bekezdésében említett szervek évente értesítik az adatvédelmi biztost az elutasított kérelmekrõl, valamint az elutasítások indokairól.

21. [[section]] (1) Ha a közérdekû adatra vonatkozó kérését nem teljesítik, a kérelmezõ a bírósághoz fordulhat.

(2) A megtagadás jogszerûségét és megalapozottságát az adatot kezelõ szerv köteles bizonyítani.

22. [[section]] E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a köz hitelû nyilvántartásból történõ - külön törvényben szabá lyozott - adatszolgáltatásra.


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/