Mit tehet az ÁPTF?
(keretes)

A jelenleg hatályos 1996. évi CXI. törvény (Épt.) 123. §-a szerint az Állami Pénz- és Tôkepiaci Felügyelet az alábbi feladatkörökkel rendelkezik:
– engedélykérelmek és más beadványok elbírálása,
– tôkepiaci szereplôk tevékenységének rendszeres figyelemmel kísérése,
– jogszabályok érvényesülésének ellenôrzése az ágazatban,
– üzletvitel vizsgálata, elemzése és értékelése,
– információszolgáltatás ellenôrzése,
– törvényes intézkedések, szankciók alkalmazása,
– bennfentes kereskedelem, tisztességtelen árfolyambefolyásolás gyanújának vizsgálata,
– nyilvántartások vezetése.

Az Épt. 137. §-a szerint a felügyelet az alábbiakat teheti:
– határidô tûzésével felszólíthat a feltételeknek való megfelelésre,
– az engedély nélküli tevékenységet megtilthatja,
– a szakértô kirendelésével kapcsolatos költségeket megtéríttetheti,
– bírságot szabhat ki,
– a vezetô állású személy és a könyvvizsgáló felmentését kezdeményezheti,
– felfüggesztheti az értékpapír jegyzését és forgalmazását,
– a befektetési szolgáltatási tevékenységet felfüggesztheti és az engedélyt vissza is vonhatja,
– felügyeleti biztost rendelhet ki (ez is csak lehetôsége, nem kötelessége bizonyos feltételek együttállása esetén).
Mit tehet a BÉT?
Bár a Budapesti Értéktôzsde (BÉT) természetesen nem hatóság, „csak” egy „…a tôzsdére bevezetett értékpapírok és tôzsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, …önkormányzó és önszabályozó szervezet…” (Épt. 174. § [1] bekezdés), mégis tehet egyet-mást a tagok – a tôzsdetagok és a nem tôzsdetag, de kereskedési jogosultsággal bíró befektetési szolgáltatók – erkölcseinek kordában tartása érdekében.

A tôzsde alapszabálya egyebek mellett meghatározza
– a tôzsdetagság létrejöttének, felfüggesztésének és megszûnésének eljárási rendjét,
– a kereskedési jog megszerzésének, felfüggesztésének, illetve megszûnésének  feltételeit és eljárási rendjét,
– a tôzsde szervezetei által alkalmazható szankciókat és az általuk hozott döntések elleni jogorvoslat rendjét,
– a tôzsdei kereskedelem rendjét (Épt. 176. § [2] bekezdés c) pont),
– a tagok adatszolgáltatásának rendjét (ugyanott j) pont),
– a tôzsdén kereskedôkre vonatkozó etikai normákat stb.

A tôzsdetagnak egyébként a Budapesti Értéktôzsde Tagi Szabályzata szerint általános kötelezettségei közé tartozik, hogy folyamatosan eleget tegyen a tôzsdei elôírásoknak, és a részére adott megbízásokat tôzsdetagtól elvárható fokozott gondossággal teljesítse, és mindenkor a tevékenységére jellemzô bizalmi viszonynak megfelelôen, szigorú etikai követelmények szerint járjon el. Azaz nem elég a Ptk. által megkövetelt „jó gazda gondossága”, ennél többre van szükség. Egyébként pedig köteles olyan gazdálkodást folytatni, hogy fizetôképességét folyamatosan megôrizze. Magától értetôdô követelmény a tag vezetô tisztségviselôivel szemben a „büntetlen” elôélet, feddhetetlenség mind büntetôjogi, mind csôdjogi és etikai-üzleti értelemben.

A Tagi Szabályzat retorziókat helyez kilátásba különbözô esetekre III. Szankciók fejezetében. A szankció kiszabására a szabályzatban elôírt kötelezettségek nemteljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén a Tôzsdetanács vagy a tôzsde ügyvezetô igazgatója jogosult, határozatbafoglalási és indoklási kötelezettség terhe mellett.

– Elsô alkalommal, kisebb súlyú megsértés esetén figyelmeztetés.
– Súlyosabb vagy ismételt megsértés esetén 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig terjedô pénzbírság szabható ki, amelynek határidôben való be nem fizetése felszólításra a szekciós kereskedési jog felfüggesztését vonja maga után.
– A legsúlyosabb kötelezettségszegés esetén a Tôzsdetanács jogosult a tôzsdetag tagsági jogát felfüggeszteni, illetve a tôzsdetagot kizárni.
Mit tehet a Beva?
1. Kártalanítás megállapítása és kifizetése, az 1997. július 1. után keletkezett, biztosított szerzôdésbôl eredô ügyfélkövetelések befagyása esetén (jelenleg max. 1 M Ft-ig) (kivéve az Épt. 160. § alapján a biztosításból kizárt ügyfelek követeléseit).

2. A szükséges teljesítési fedezet biztosítása – éves tagdíjak beszedése, rendkívüli tagi befizetések elrendelése, illetve hitelfelvétel útján.

3. A befektetôk tájékoztatása – ezt ugyan a jelenleg hatályos Épt. expressis verbis nem tartalmazza, de a szervezet rendeltetésébôl egyértelmûen következik.

4. A tagok ellenôrzése a Beva-tagságból eredô tagi kötelezettségek teljesítése tekintetében, de azt nem meghaladó terjedelemben.

5. A szervezet mûködésének biztosítása, ami egyrészt a vagyon folyamatos feltöltését jelenti a  törvényadta lehetôségeken belül, másrészt a rendeltetésszerû mûködés belsô (tárgyi és személyi) feltételeinek megteremtését, harmadrészt pedig a külsô feltételek érdekében szükséges lépések, kezdeményezések megtételét takarja.Kérjük küldje el véleményét címünkre: beszelo@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/