Skip to main content

Párhuzamos bibliográfiák – kronológiai rendben

Vissza a főcikkhez →

 

Párhuzamos bibliográfiák – kronológiai rendben

(Összeállította: Győri Péter)

Ferge Zsuzsa

Solt Ottilia

(dőlttel néhány: Kemény István)

Szalai Júlia

 

60-as évek

 

Társadalmi rétegződés Magyarországon. KSH

(Mód Aladárnéval, Kemény Istvánnal és Láng Györgynével, 1966)

 

Társadalmunk rétegződése : elvek és tények / Ferge Zsuzsa
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969 .- 346 p.

Az ipari munkásnők munka-és életkörülményei / Ferge Zsuzsa, Turgonyi Júlia
Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1969 .- 103 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi mobilitás, a társadalom nyitottsága = Valóság 1969. 6. (10-19.)

Ferge Zsuzsanna: Munkaidő és szabadidő, hétköznap és vasárnap (p. 49-63.) In: Éljünk jól szabadidőnkkel. Tanulmányok a szabadidőkutatások köréből.  [Szerk.]: Sas Judit, H. Bp., NPI soksz., 1969. 137 p.

Ferge Zsuzsa - Turgonyi Júlia: Az ipari munkásnők munka- és életkörülményei. [Közread. a/z/] MSZMP KB Társadalomtud. Int. Bp., Kossuth Kvk., 1969. 103 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Elvek és tények. Bp., Közgazd. És Jogi Kvk., 1969. 346 p.

Ferge Zsuzsa: A jövedelmi különbségek főbb összetevői (p. 177-198.) In: Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése.  Elvek és tények.  Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969. 346 p.

A társadalmi struktúra és rétegződés. Elméletek és konkrét elemzések. 2/1. kötet.  Vál. és Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1969. 305, [1] p.

Társadalmi rétegződés Magyarországon. KSH

(Mód Aladárnéval, Ferge Sándornéval és Láng Györgynével, 1966),

 

 

1970

 

Ferge Zsuzsa: Az időmérleg-vizsgálat módszere (p. 41-52.) In: Kutatási módszerek az ifjúságszociológiában. [Szerk.]: Szász János. Bp., ILKV, 1970. 136 p.

Ferge Zsuzsa – Rupp Kálmán: A munkaerő- és életszínvonalbizottság téziseinek vitája = Gazdaság 4. 1970. 4. (61-72.)

Kemény István: A gazdasági vezetők magatartása. Bp., 1970

 

Szalai Júlia: A családi munkamegosztás néhány szociológiai problémájáról In: Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 9. Marxizmus-leninizmus és Közgazdaságtudományi Szekció. (Díjazott tanulmányok). [Szerk.]: Pogány György. Bp., 1970. 1. köt. 228 p.

Csanádi Gábor - Rupp Kálmán - Szalai Júlia: A balatonfüredi nemzetközi szociológus konferenciáról, 1969. szept. 9-12. = Gazdaság és Jogtudomány 4. 1970. 1-2. (173-190.)

Szalai Júlia: A családi munkamegosztás néhány szociológiai kérdése = Valóság 13. 1970. 10. (43-55.)


 

 

1971

 

Ferge Zsuzsa: A pedagógusok önértékelése. Mikro- és makroszociológiai tanulságok = Valóság 14. 1971. 11. (21-34.)

Cseh-Szombathy László - Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1971. 430 p.

Francia szociológia. Válogatás [összeáll., a tanulmányokat vál. és bev. Ferge Zsuzsa] [ford. Lakatos Mária]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1971. 454 p.

A Csepel Vas- és Fémművek munkásai. [Összeáll.]: Kemény István - Kozák Gyula. [Közread. a] MSZMP Csepel Vas- és Fémművek Bizottsága - MSZMP KB Társadalomtud. Int. Bp., Kossuth K. soksz, 1971. 190,[1] p.

 

Pest megye munkásai. [Összeáll.]: Kemény István - Kozák Gyula. [Közread. a] MSZMP KB Társadalomtud. Int. Bp., Kossuth Kvk., 1971. 135 p.

 

1971

Szalai Júlia: A szociális munka néhány jellemzőjéről = Alkohológia 2. 1971. 4. (171-182.) Teljes szöveg

Szalai Júlia: A családi munkamegosztás néhány szociológiai problémájáról (p. 169-199.) In: Család és házasság a mai magyar társadalomban. [Szerk.]: Lőcsei Pál. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1971. 310, [2] p.

 

1972

 

A pedagógusok helyzete és munkája : Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Kutató Intézet vizsgálata / Ferge Zsuzsa, Gazsó Ferenc, Háber Judit, Tánczos Gábor, Várhegyi György,
Budapest : MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1972 .- 288 p. .- (Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének kiadványai, ISSN 0324-7767)


Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika és a nők (p. 35-55.) In: Tanulmányok a nők helyzetéről. [Szerk.]: Szabady Egon. Bp., Kossuth Kvk., 1972. 235 p.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés = Szociológia 1972. 1. (10-35.)

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer összefüggései = Köznev. 1972. 17. (13.)
 

Ferge Zsuzsa – Gazsó Ferenc – Háber Judit - Tánczos Gábor – Várhegyi György: A pedagógusok helyzete és munkája. Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Kutató Intézet vizsgálata. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1972. 288 p.

Ferge Zsuzsa: Szabadidő és felnőttoktatás (p. 257-260., 293-294.) In: Szabadidő és művelődés. Budapest, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1972. 520 p.

 

Solt Ottilia: Esettanulmány egy automatikus üzemről In: Napjaink műszaki fejlődésének társadalmi feltételei és várható hatása. Szociológiai konferencia, 3. Balatonfüred 1972. szept. 26-28. Bp. Kossuth K. soksz, 1972.
 

 

Kemény István: A magyarországi cigányság helyzete. Fénymásolt gépirat Bp., ny. n. soksz., 1972. 179 p.

 

Az alacsony jövedelmű népesség életkörülményei Magyarországon / Kemény István. Bp. Kiadatlan, 1972

 

 

 

1973

 

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika fogalmáról (p. 430-484.) In: Társadalmi tervezés és szociológia. A VII. Szociológiai Világkongresszus témájához. Bp., Gondolat Kvk., 1973. 533, [2] p.

Ferge Zsuzsa: Interjú az iskoláról = Köznevelés 1973. 34. (3-5.)

Ferge Zsuzsa: A pedagógusok képe az iskola társadalmi szerepéről = Valóság 1973. 2. (18-31.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Elvek és tények. 2. utánny. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1973. 345 p.

A társadalmi struktúra és rétegeződés 2. Elméletek és konkrét elemzések 1. / Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Tankönyvkiadó, 1973. 305 p.

A társadalmi struktúra és rétegeződés 2. Elméletek és konkrét elemzések. Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Tankönyvkiadó, 1973. 302 p.

Ferge Zsuzsa: A jövedelmi különbségek főbb összetevői (p. 38-51.) In: A társadalmi struktúra és rétegződés. 2. kötet. Elméletek és konkrét elemzések. Budapest, Tankönykiadó, 1973. 302 p.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. A tanulmány az MTA Szoc. Kut. Int. - Főv. Tan. Szakfelügyeleti és Továbbképző Int. Által közösen végzett felmérés eredményein alapul. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. - Főv. Tan. Szakfelügy. És Továbbképző Int. Gödöllő, ny. n., 1973. 45 lev.

1973-ban publikációs tilalom alá helyezték. 1973 és 1976 között szabadfoglalkozású szociológusként tevékenykedett.

 

 

 

1974

 

Ferge Zsuzsa: Adalékok a magyar időmérleg-vizsgálathoz (p. 5-29.) In: Szabadidő és művelődés. Tanulmányok a magyar szabadidő-kutatások témaköréből. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp., TIT ny., 1974. 365 p.

Ferge Zsuzsa: Elosztás és életszínvonal = Népszava 1974. febr. 9. (5.)

Ferge Zsuzsa: A tudás társadalmi elosztása = Népszava 1974. jún. 8. (5.)

Ferge Zsuzsa: Az iskolai struktúra és az iskola által közvetített tudás struktúrája közötti kapcsolat = Valóság 1974. 9. (67-78.)

Ferge Zsuzsa: A tudás társadalmi elosztása = Látóhatár 1974. 8. (158-164.)

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika néhány gondja, dilemmája és tanulsága = Magyar Nemzet 1974. dec. 15. (10.)

Az iskola szociológiai problémái. Válogatott tanulmányok [vál. Ferge Zsuzsa, Háber Judit].  Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1974. 537 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer továbbfejlesztésének egy variánsa (p- 5-29.) In: Iskolarendszerünk távlati fejlesztéséről. Budapest, MTA KESZ, 1974. 59 p.

 

A társadalmi struktúra és rétegződés / [közread. az] Eötvös Lóránd  Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. – Bp., Tankönyvkiadó Vállalat, 1973-1974
1. A társadalmi struktúra történeti változásai / szerk. Kolosi Tamás, Papp Zsolt. - 1973. - 450 p.
2/1. Elméletek és konkrét elemzések : 1 / vál. és szerk. Ferge Zsuzsa. - 1973. - 305, [1] p.
2/2. Elméletek és konkrét elemzések : 2 / vál. és szerk. Ferge Zsuzsa. - 1973. - 302, [2] p.
3. Táblagyűjtemény / [vál. és szerk. Szalai Júlia]. - 1974. - 261,[1] p.
 

 

1975

 

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, osztály, réteg a mai szociológiában (p. 25-53.) In: A szociológia ágazatai. [Szerk.]: Kulcsár Kálmán. Bp., Kossuth Kvk., 1975. 331, [1] p.

Ferge Zsuzsa: Társadalompolitika, szociálpolitika és a központosított újraelosztás típusai = Közgazdasági Szemle 1975. 6. (706-724.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi célok és társadalmi meghatározottságok közötti feszültségek az iskolában In: Történelemtudomány, történelemtanítás. A történelemtanárok nyári akadémiája, Keszthely, 1974. jún. 1-9. [Szerk.]: Szabolcs Ottó. Bp., OPI, 1975.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, osztály, réteg a mai szociológiában (p. 25-53.) In: A szociológia ágazatai. [Szerk.]: Kulcsár Kálmán. Bp., Kossuth Kvk., 1975. 331, [1] p.

A szociológiai felvétel módszerei [összeáll. és a tanulmányokat vál. Cseh-Szombathy László, Ferge Zsuzsa] [ford. Józsa Péter]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1975. 430 p.

Solt Ottilia: Budapesti cigánygyerekek az iskolában = Bp. Nev. 1975. 2. (90-106.)

Solt Ottilia: Egy budapesti kerület alacsony jövedelmű munkáscsaládjai = Bp. Nev. 1975. 3. (69-77.)
 

 

 

1976

 

Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága / Ferge Zsuzsa
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1976 .- 105 p. .- (Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat, ISSN 0324-3125 ; 4.) .- ISBN 963-05-0718-8

 

Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben : a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata / Ferge Zsuzsa et al.
Budapest : MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1976 .- (Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének kiadványai, ISSN 0324-7767) .- ISBN 963-01-0696-5


Ferge Zsuzsa - Gábor László - Kravjánszki Róbert - Szalai Júlia: Az iskolát érintő társadalmi változások = Kritika 1976. 6. (5-6.)

Ferge Zsuzsa: A szocialista társadalmi struktúra dinamikája = Valóság 1976. 11. (13-25.)

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 71-81.) In: Művelődésszociológiai szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Heleszta Sándor. Bp., Dabasi Ny. 1. köt.  [Szerk.]: Heleszta Sándor, 1976. 208 p.

Ferge Zsuzsa: A nők a munkában és a családban = Társadalmi Szemle 1976. 6. (39-50.) A nők helyzetének alakulása a családban. Ferge Zsuzsa vezetésével készült vizsgálat.  H. Sas Judit és Balog Vilma közreműködésével készült jelentés a Magyar Nők Országos Tanács számára.

Ferge Zsuzsa: Nők a munkában = Látóhatár 8. 1976. (127-144.)

Ferge Zsuzsa: A nők és a döntéshozatal. /A Nők Éve egyik utolsó konferenciája/ = Szociológia 1976. 2. (202-219.) A Nemzetközi Munkatudományi Intézet rendezésében.

Ferge Zsuzsa: Még egyszer a nemek közötti egyenlőség társadalmi-gazdasági alapjáról (p. 47-69) In: Tanulmányok a nők helyzetéről. 2. kötet. Nők - gazdaság - társadalom. [Szerk.]: Szabady Egon. Bp., Kossuth Kvk., 1976. 259 p.

Ferge Zsuzsa: Adalékok a magyar időmérlegvizsgálatokhoz (p. 59-80.) In: A szabadidő szociológiája. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp., Gondolat Kvk., 1976. 400 p.

Ferge Zsuzsa: Oldható-e az iskola merevsége? = Köznev. 1976. 43. (5-7.)

Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. Bp., MTA KESZ soksz., 1. köt. Ferge Zsuzsa - Gábor László: Pedagógusok a szakmunkásképzésről., 1976. 175 p. 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei. 290 p.

Ferge Zsuzsa: A szakmunkástanulók „munkaideje”, kötelezettségei (p. 27-55) In: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. Bp., MTA KESZ soksz., 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei. 1976. IV, 290 p

Ferge Zsuzsa: Szabadidő, pihenés (p. 71-119) In: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. Bp., MTA KESZ soksz., 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei. 1976. IV, 290 p.

Ferge Zsuzsa: A teljes nap (p. 119-143) In: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. Bp., MTA KESZ soksz., 2. kötet. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei. 1976. IV, 290 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. [Közread. a/z/] MTA Pedag. Kut. Csop. Bp., Akadémiai K. soksz., 1976. 105, [3] p.

Ferge Zsuzsa: A ma és a holnap iskolája szociológus szemmel (p. 105-122.) In: Ember és műveltség. Harmincnégy interjú tudósokkal, írókkal, művészekkel. Szerk. Győri György [Az interjúkat készítették Bozóky Éva ... et al.].  [Budapest], Gondolat, 1976.  444 p.

Solt Ottilia: Még egyszer a cigány osztályokról = Élet és Irod. 1976. 40. (2.)

Solt Ottilia: Az új lakótelepek lakóiról = Bp. Nev. 1976. 4. (85-92.)
 

 

A magyarországi cigány lakosság / Kemény István. Bp., 1976.

Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó, 1971-ben végzett kutatásról. [Közreműködő]: Kemény István. [Közread. a] MTA Szociol. Int. Bp., MTA soksz., 1976. 291 p. /Az MTA Szociol. Kut. Int. kiadv./

 

Ferge Zsuzsa - Gábor László - Kravjánszki Róbert - Szalai Júlia: Az iskolát érintő társadalmi változások = Kritika 5. 1976. 6. (5-6.)

Háber Judit - Szalai Júlia: A pedagógusnők helyzete, egy pálya elnőiesedése (p. 246-259.) In.: Tanulmányok a nők helyzetéről. [Szerk.]: Szabady Egon. Bp., Kossuth Kvk. 2. köt. Nők - gazdaság - társadalom, 1976. 259, [4] p.
 

 

1977

 

Ferge Zsuzsa: Nivellálás a művelődésben = Köznevelés 1977. 21. (10-11.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi rétegződés a szocializmusban (p. 156-196.) In: Szociológiai alapismeretek. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Andics Jenő - Nemes Ferenc. Bp., Főv. Nyomdaip. Váll., 1977. [2], 460 p.

Solt Ottilia: Budapest szakképzetlen és vagyontalan lakóinak életmódja = Bp. Nev. 1977. 1. (96-107.)

Szakképzetlen családok. Egy általános iskolai osztály szociológiai vizsgálata. [Szerk.]: Solt Ottilia. [Előszó]: Solt Ottilia. [Közreműködő]: Havas Gáborné - Kardos László /Soros Alapítvány/ - Kemény András. [Közread. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. Bp., Főv. Nyomdaip. Váll., 1977. 22 p. Az interjúkat kész.: Havas Gáborné, Kardos László, Kemény András

Solt Ottilia: Szakképzetlen családok. Egy általános iskolai osztály szociológiai vizsgálata.(p. 3-5.;12-15.) Bp., Főv. Pedagógiai Intézet Bp., 1977

 

1977-ben Párizsba emigrált

 

 

1978

 

Ferge Zsuzsa: A műveltségbeli egyenlőtlenségek kiegyenlítésének szerepe a társadalmi rétegek közelítésében (p. 290-302.) In: A fejlett szocializmus építése. Propagandisták elméleti tanácskozása, Balatonaliga - 1978. Bp., Kossuth Kvk., 1978.  380, [1] p.

Ferge Zsuzsa - Háber Judit: Pedagógusok (p. 153-168.) In: Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Huszár Tibor. Bp., Kossuth Kvk., 1978. 281 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi differenciálódás a szabadidő-tevékenység megválasztásában (p. 210-225.) In: Idő a mérlegen. 12 ország városi és városkörnyéki népességének napi tevékenységei a Nemzetközi Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálatok tükrében. [Szerk.]: Szalai Sándor. Bp., Gondolat Kvk., 1978. 547 p.

Ferge Zsuzsa: Keresetek, jövedelem, adózás = Valóság 1978. 3. (27-41.)

 Ferge Zsuzsa: Nők a munkában (p. 80-94.) In: A szocialista életmódról.  /Szemelvény-gyűjtemény a KISZ-szervezetek, politikai képzési körök életmódvitájához/. Bp., Ifj. Lapk. V., 1978. 126, [2] p.

Ferge Zsuzsa: Mennyiségi és minőségi különbségek az életmódban. Az egyes rétegek életmódja közötti különbségek társadalmi tartalma. /Részletek./ (p. 319-339.) In: Bevezetés a szociológiába. Orvostanhallgatók számára. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Molnár László /orvosi szociológia/ - Tahin Tamás. Bp., Tankvk., 1978.

A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Tanulmányok Pierre Bourdieu [fordította Ádám Péter - Ferge Zsuzsa - Léderer Pál] [válogatta Ferge Zsuzsa - Léderer Pál] [utószó Ferge Zsuzsa]. Budapest, Gondolat, 1978. 436 p.

A társadalmi tények magyarázatához. Válogatott tanulmányok. Émile Durkheim [fordította Léderer Pál - Ádám Péter] [a szemelvényeket válogatta Léderer Pál] [... az előszót írta Ferge Zsuzsa]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1978. 334 p.

Solt Ottilia: A hetvenes évek budapesti szegényei (p. 38-44.) In: Mit ér a kéziratos irodalom, ha magyar?. [Szerk.]: Bence György - Kis János /filozófus/. Bp. – Paris,. Dialogues Européennes, 1978.

Szalai Júlia: A családi munkamegosztás néhány szociológiai problémájáról. /Részletek./ (p. 277-290.) In: Bevezetés a szociológiába. Orvostanhallgatók számára. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Molnár László - Tahin Tamás. Bp., Tankvk., 1978. 585 p.

Idő a mérlegen. 12 ország városi és városkörnyéki népességének napi tevékenységei a Nemzetközi Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálatok tükrében. [Szerk.]: Szalai Sándor. [Vál.]: Szalai Sándor. [Előszó]: Szalai Sándor. [Ford.]: Balogh Zoltán - Józsa Péter - Szalai Júlia. Bp., Gondolat Kvk., 1978. 547,[1] p.

 

 

1979

 

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, osztály, réteg a mai szociológiában (p. 7-33.) In: Szöveggyűjtemény a „Szociológiai alapismeretek és módszerek” című tárgyhoz. Bp., Tankvk. 1. kötet. 1979. 146, [2] p.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 77-108.) In: Szöveggyűjtemény a „Szociológiai alapismeretek és módszerek” című tárgyhoz. Bp., Tankvk. 1. köt. , 1979. 146, [2] p.

Ferge Zsuzsa: Családpolitika - családgondozás (p. 13-26.) In: Családgondozási konferencia. Pécs, 1979. máj. 9-10. Bp., Zrínyi Ny., 1979. 101 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalopolitika, szociálpolitika és a központosított újraelosztás típusai (p. 69-96.) In: Szöveggyűjtemény a szociológia szakosító hallgatói részére. Első évfolyam. 2. köt. Bp., Kossuth K., 1979. 433, [1] p.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 97-141.) In: Szöveggyűjtemény a szociológia szakosító hallgatói részére. Első évfolyam. 2. köt. Bp., Kossuth K., 1979. 433, [1] p.
 
Ferge Zsuzsa - Sík Endre - Havasi Éva - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A társadalompolitika és a társadalmi struktúra (p. 7-113.) In: Társadalmi struktúránk fejlődése. 3. köt. Gazdaság, település, társadalomszerkezet. [Szerk.]: Bíró Erzsébet.  Bp., Kossuth K., 1979. 287 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskolareform gátjai - objektív nehézségek, érdekütközések (p. 13-27.) In: Változó iskola. [Szerk.]: Balogh László /pedagógia/. Bp., ny. n., 1979. 380 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Gazdaság, anyagi viszonyok. /Részlet/ (p. 21-38.) In: Fogyasztásszociológia. Szöveggyűjtemény. Bp.,  Tankvk., 1979. 191, [1] p.

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika fogalmáról. /Részlet/ (p. 151-166.) In: Fogyasztásszociológia. Szöveggyűjtemény. Bp., Tankvk., 1979. 191, [1] p.

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika, a jövedelempolitika és a társadalmi struktúra (p. 7-113.) In: Gazdaság, település, társadalomszerkezet. Szerk. Ferge Zsuzsa.  Budapest, MSZMP Társtud. Int., 1979. 287 p..

Ferge Zsuzsa: Frances Fox Piven - Richard A. Cloward: A szegények mozgalmai. Miért érhetnek el eredményt és hogyan buknak el. New York, Pantheon Books, 1977 = Valóság 1979. 2. (100-103.) Munkanélküliek és ipari munkások mozgalmai a 30-as, polgárjogi és jóléti mozgalmak a 60-as években az Egyesült Államokban.

Solt Ottilia: Cigánygyerekek az iskolában = Budapest 1979. 6. (28-31.) A cigánygyerekek iskolai helyzetének alakulása Budapesten. A cigánylakosság rétegződése, területi elhelyezkedése és a gyerekek hátrányos helyzetének mértéke közötti kapcsolat

Szalai Júlia: Étkezés (p. 65-70.) In: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. Bp., MTA KESZ soksz. 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei, 1979. 290,[2] p.

Szalai Júlia: A tanulók általános helyzetének néhány jellemzője (p. 7-26.) In.: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. Bp., MTA KESZ soksz. 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei, 1979. 290,[2] p.

Szalai Júlia - Haraszti Katalin: Közlekedés - a bejárás problémája (p. 56-65.) In: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. Bp., MTA KESZ soksz. 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei, 1979. 290,[2] p 

Szalai Júlia: Az egészségügyi ellátás funkciói és diszfunkciói (p. 195-206.) In: A Magyar Szociológiai Társaság Vándorgyűlése, 1. /Pécs, 1979. okt. 25-27./ Egészség és társadalom. A Vándorgyűlés négy ülésén megvitatásra kerülő előadások szövege. Bp., TIT rota, 1979. 373 p.

Ferge Zsuzsa - Sík Endre - Havasi Éva - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A társadalompolitika és a társadalmi struktúra (p. 7-113.) In: Társadalmi struktúránk fejlődése. Bp., Kossuth K. soksz, 1979. 3. köt. 547, [1] p. Gazdaság, település, társadalomszerkezet. [Szerk.]: Bíró Erzsébet 

Szalai Júlia: A változó család = RTV Szemle 1979. 1. (180-182.)
 

 

1980

 

Ferge Zsuzsa: Az életmód szocialista tartalmú fejlesztésének néhány feltétele (p. 72-112.) In: Tanulmányok az életmódról. [Szerk.]: Szántó Miklós. Bp., Gondolat Kvk., 1980. 285 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. /Részlet/ (p. 777-805.) In: Szocialista közművelődés. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Ács Ferencné. Bp., Kossuth Kvk., 1980. 1171, [5] p.

Ferge Zsuzsa: A gyermekes családok jövedelmi helyzete = Valóság 23. 1980. 8.  (57-67.)

Ferge Zsuzsa: Iskolapélda-e az Iskolapélda? = Filmvilág 23. 1980. 11.  (10-11.) Péterffy András filmjéről.

Ferge Zsuzsa - Gara Judit - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos helyzettel kapcsolatos mai nyugati nézetek = Valóság 23. 1980. 2. (15-30.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi mobilitás. /Részletek/ (p. 139-149.) In: Szemelvénygyűjtemény a felnőttoktatás alapkérdései témakörhöz. [Szerk.] Loránd Ferenc. Veszprém - Bp., OOK - Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1980. 182 p.

Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai = Társadalomtudományi Közlemények 10. 1980. 1. (42-58.)

Ferge Zsuzsa: Albert Jaquard: Éloge de la différence. La génetique et les hommes. Paris. Seuil, 1978. = Valóság 1980. 3. (105-108.) Az intelligencia-tesztek valóságértékének kétes volta.

Ferge Zsuzsa = Valóság 1980. 3. (108-110.) Könyvismertetés: Peter Townsend: Poverty in the United Kingdom. Harmonsworth/Middlesex, Penguin Books, 1979.

A közoktatás távlati fejlesztése: [Másodelemzések, tanulmányok] [Budapest], [MSZMP KB], 1980. Kötetei: Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer továbbfejlesztésének egy variánsa. [4], 46, [2.] p. Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai. [8], 13, [31.] p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, társadalmi hátrány = Valóság 23. 1980. 2. (15-30.)

Ferge Zsuzsa: A tudomány szerepe a szegénység társadalmi kezelésében Magyarországon = Valóság 23. 1980. 3. (108-110.)
 

Társadalompolitikai tanulmányok / Ferge Zsuzsa
Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1980 .- 425 p. .- (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463 ; Új folyam) .- ISBN 963-280-879-7

 

 

Ferge Zsuzsa - Gara Judit - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos helyzettel kapcsolatos mai nyugati nézetek = Valóság 23. 1980. 2. (15-30.)

Szalai Júlia: Gyógyítás és szociálpolitika = Kritika 9. 1980. 5. (16-17.)

Kronstein Gábor: A tanulók életfelfogásának összetevői. Beszélgetés Daróczy Sándor kandidátussal. - Tanulók a szakmunkásképzésben. Beszélgetés Ferge Zsuzsa és Szalai Júlia szociológussal = Szakmunkásnevelés 1980. 2., 3. (23-25., 11-13.)


 

 

1981

 

Ferge Zsuzsa: Az iskolai differenciálás útjai = Látóhatár 1981. 9. (182-184.)

Ferge Zsuzsa: Az iskolai differenciálás útjai = Köznevelés 1981. 16. (5-8.)

Ferge Zsuzsa: Az iskolakutatások tanulságaiból (p. 27-29.) In: Útkeresés és tapasztalatcsere. Nevelési központ vezetőinek I. országos konferenciája, Pécs, 1980. [Szerk.]: Bokor Béla. Pécs, Baranya Megyei Művelődési Központ, 1981.

Ferge Zsuzsa: A gazdaság történelmileg változó jellege és helye a társadalmi újratermelésben = Történelmi Szemle 24. 1981. 4. (521-552.)

Ferge Zsuzsa: A pedagógusok közérzete = Társadalomtudományi Közlemények 11. 1981. 3. (378-385.)

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és gazdasági hatékonyság = Figyelő 1981. 6.  (3.)

Ferge Zsuzsa: Az elosztás és az újraelosztás néhány „gyakorlati elve” (p. 89-112.) In: Szociológiai szöveggyűjtemény. Bp. 3. köt., Kossuth K. soksz, 1981. 162 p.

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika fogalmáról (p. 363-411.) In: Politikai szociológia. Szöveggyűjtemény. Bp., Kossuth Kvk., 1981. 456, [5] p.

Ferge Zsuzsa: A műveltségbeli egyenlőtlenségek kiegyenlítésének szerepe a társadalmi rétegek közelítésében (p. 73-83.) In: Szöveggyűjtemény az alapfokú klubvezetőképző tanfolyamokhoz. [Szerk.]: Pörös Géza - Rácz Éva.  Bp., NPI, 1981. 297 p.

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika, a jövedelempolitika és a társadalmi struktúra (p. 7-113.) In: Társadalmi struktúránk fejlődése. . Szerk. Halay Tibor. 3. köt. Gazdaság, település, társadalomszerkezet. Bp., MSZMP Társtud. Int., 1981.  287, [2] p.

 

Szalai Júlia: Hiány és társadalmi szelekció. Szociálpolitikai gondok = Valóság 24. 1981. 8. (60-70.)

Szalai Júlia: Hiány és társadalmi szelekció = Látóhatár 1981. 10. (105-127.)

Szalai Júlia: Radikális idők - radikalizmus nélkül. A viktoriánus korszak gazdasági, társadalmi, szociálpolitikai változásainak előtörténete = Világosság 1981. 5. (273-281.)
 

 

1982

 

Ferge Zsuzsa: Néhány adalék a gyermekes családok jövedelmi helyzetéhez (p. 193-214.) In: Oktatásról és társadalompolitikáról. Bp., MTA KESZ soksz. , 1982. 322 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskola által átadott tudás jellege, a tudás differenciálódása (p. 111-128.) In: Közművelődési ismeretek. Szöveggyűjtemény az általános művelődési központok dolgozói részére. 2. köt. [Szerk.]: Vaikó Éva. Bp., NI Háziny. 188 p.

Ferge Zsuzsa: Gazdaság és szociálpolitika = Magyar Hírlap 1982. ápr. 10. (6.) „Szűk” és „tág” értelmezés: a rászorultság illetve a megelőzés.

Ferge Zsuzsa: Az iskolai struktúra és az iskola által közvetített tudás struktúrája közötti kapcsolat (p. 215-239.) In: Oktatási rendszerünkről. [Szerk.]: Csoma Gyula. Bp., Kossuth Kvk., 1982. 394, [5] p.

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és tervezés (p. 191-198.) In: A jövő tervezése, a tervezés jövője. Tanácskozás a népgazdasági tervezés fejlesztéséről a Magyar Tudományos Akadémián 1982. szeptember 21-22-én rendezett tanácskozás előadásaiból. [Szerk.]: Juhász András - Morva Tamás. Bp., OT, 1982. 495, [1] p.

Ferge Zsuzsa: A szociológus szemszögéből. Társadalom és tervezés. A tapasztalat kényszere = Magyar Hírlap 1982. okt. 16. (9.) Röv. változat. Az eredeti tanulmány: A jövő tervezése, a tervezés jövője. Bp. 1982. p. 191-198.

Ferge Zsuzsa: Változik-e manapság a nők helyzete Magyarországon? = Létünk 1982. 5. (p. 883-907.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. /Részlet/ (p. 112-122.) In: Szöveggyűjtemény az általános szociológiához. Egységes jegyzet. [Szerk.]: Bánlaky Pál - Tóth Pál Péter. Bp., Tankvk., 1982. 410 p.

Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai (p. 131-150.) In: Szöveggyűjtemény az általános szociológiához. Egységes jegyzet. [Szerk.]: Bánlaky Pál - Tóth Pál Péter. Bp., Tankvk., 1982. 410 p.

Ferge Zsuzsa: A szocialista társadalmi struktúra dinamikája (p. 151-171.) In: Szöveggyűjtemény az általános szociológiához. Egységes jegyzet.  [Szerk.]: Bánlaky Pál - Tóth Pál Péter. Bp., Tankvk., 1982. 410 p.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi viszonyok reprodukciója (p. 93-123.) In: Társadalomszerkezet és rétegződés. [Szerk.]: Halay Tibor - Kolosi Tamás.  Bp., Kossuth Kvk., 1982. 218 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1982. 415, [1] p. Bibliogr. p. 405-416.
 

Ferge Zsuzsa: Családpolitika - családgondozás. (p. 180-192.) In: Oktatásról és társadalompolitikáról Tanulmányok [írta Havasi Éva et al.]. Bp., MTA Szociol. Kut. Int., 1982. 322 p.

Wisinger István: Kényszer vagy felismerés? Beszélgetés a nők helyzetéről = Élet és irodalom 1982. 6. (7.) Interjú Ferge Zsuzsával.

Ferge Zsuzsa: Megújulás előtt a szociálpolitika = Népszava 1982. december 16. (3.)

 

Társadalmi újratermelés és társadalompolitika / Ferge Zsuzsa
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982 .- 416 p. .- ISBN 963-221-143-X

 

 

Szalai Júlia: Az óvoda néhány társadalmi problémájáról = Óvodai Nevelés 1982. 3. (78-80.)

 

1983

 

Ferge Zsuzsa: Változik-e manapság a nők helyzete? (p. 230-257.) In: Tanulmányok a női munkáról. [Szerk.]: Olajos Árpád. Bp., Kossuth Kvk., 1983. 256 p.

Ferge Zsuzsa: Emberi viszonyok és társadalmi értékek = Társadalomtudományi Közlemények 13. 1983. 1. (102-125.) Értékek kopása politikai-ideológiai okokból, átértelmezése a megvalósítás hiányos feltételei miatt.

Ferge Zsuzsa: Új és régi szociálpolitikai dilemmák = Társadalmi Szemle 38. 1983. 8-9. (29-42.)

Ferge Zsuzsa: Rövid visszatekintés a jugoszláv önkormányzati rendszer kialakulására = Szociálpolitikai Értesítő 1983. 1. (52-64.)

Ferge Zsuzsa: Szemelvények. Megjegyzések a szemelvényekhez = Szociálpolitikai Értesítő  1983. 1. (234-236.)

Ferge Zsuzsa: Az elosztás és az újraelosztás néhány „gyakorlati elve”. /Részlet/ (34-57.) In: Szociológiai szöveggyűjtemény. 3. köt. Bp., Kossuth Kvk., 1983.

Ferge Zsuzsa: Egy nemzedék életútja (p 35-116.) In: A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon. OTTKT főirány. Információs bulletin. 7. sz. 1983. október. [Szerk.]: Várnai Györgyi. Bp., MSZMP KB Társadalomtud. Int., 1983. 159, [1] p.

Ferge Zsuzsa: Az életmód szocialista átalakításának néhány feltétele (p. 143-153.) In: A szocialista életmód. Magyar és szovjet tanulmányok az életmódkutatás témaköréből. [Szerk.]: Fedoszeev, P. N., Pach Zsigmond Pál.  Bp., MTA KESZ soksz., 1983. 212 p.

Gál Róbert: Az egyenlőtlenségek csökkentéséért. Beszélgetés Ferge Zsuzsa szociológussal = Köznevelés 39. 1983. 13. (4-5.)
 

-solt [Solt Ottilia]: Új szamizdatlap jelentkezett – ABC Tájékoztató I–II. = Beszélő 1983. 4.
 

Szalai Júlia: "Nem vagyunk merevek..." avagy az óvoda-ügy társadalmasítása, oktatásról, társadalompolitikáról. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1983.
 

 

1984

 

Ferge Zsuzsa: Biológiai különbségek, társadalmi egyenlőtlenségek (p. 101-114.) In: A nők társadalmi szerepvállalásának biológiai problémái.  [Szerk.]: Csaba György. Bp., TIT, 1984. 114 p.

Ferge Zsuzsa: Rövid bevezető megjegyzések a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal jelentésének magyar kiadása elé = Szociálpolitikai Értesítő 1984. 1. (4-6.)

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika ma és holnap = Magyar Hírlap 1984. ápr. 11. (5.)

Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. (2. kiad.) Bp., Akadémiai K., 1984. 105,[3] p. Bibliogr. lábj.


Ferge Zsuzsa: A munka szerinti elosztás (p. 7-108.) In: Szöveggyűjtemény a „Társadalomszerkezet” című tantárgyhoz. Bp., Tankvk., 1984. 263, [1] p.

Ferge Zsuzsa: Egy nemzedék életútja (p. 4-103.) In: Egy korosztály életútja. /Az 1928-34-ben született férfiakról./ /Kutatási beszámoló./. Bp., MTA soksz., 1984. 395 p.

Ferge Zsuzsa: Biologikum és nemek közötti egyenlőség. A politika és a biológikum = Magyar Tudomány 29. 1984. 2. (111-119.)

Ferge Zsuzsa: Az életmód szocialista átalakításának néhány feltétele (p. 322-353.) In: Az életmódról. Válogatás a KISZ-vezetőknek és propagandistáknak. [Szerk.]: Sámi Jolán. Bp., ILKV, 1984. 389, [2] p.

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika a gazdaságban és a társadalomban = Társadalomkutatás 2. 1984. 2. (54-70.)
 

Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Bp., Akad. K., 1984. 105 p.

Ferge Zsuzsa: Bevezető a XXI. Század felé. A társadalombiztosítás fejlődése = Szocpol. Értesítő 1984. 1. (4-6.)

Ferge Zsuzsa: Új és régi szociálpolitikai dilemmák = Reflektor 1984. 1. (275-303.)

(solt) [Solt Ottilia]: Nem lesz munkanélküliség! = Beszélő 1984. 3.

Solt Ottilia: Egy gyakorló szülő, hajdani tanár és szociológus megjegyzései a „korlátozott autonómiájú iskola” tervéhez = Beszélő 1984. 3.

Szalai Júlia: Szociológiai tábor Pásztón (p. 197-200.) In: Az 1970-es, 1980-as évek szociográfiai táborai. [Szerk.]: Láng Katalin - Nyilas György. Bp., NI soksz., 1984. 224 p.

Szalai Júlia: Az egészségügyi, a gerontológiai és a demográfiai hátrány (p. 44-51.) In: Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása. [Szerk.]: Csapó Edit. Bp., Múzsák Közműv. K., 1984. 113 p.

Szalai Júlia: Az egészségügy betegségei. /Szociológiai és gazdasági elemzés a magyar egészségügy négy évtizedes történetéből./ /Kandidátusi értekezés/. Gépirat Bp., 1984. 273 lev.

 

 

1985

 

Ferge Zsuzsa: Gazdasági reform és szociálpolitika (p. 63-81.) In: A Magyar Szociológiai Társaság 1984. évi egri vándorgyűlése. Munka, gazdaság, társadalom. [Szerk.]: Bőhm Antal. Bp., Alfaprint Ny., 1985. 258 p.

Ferge Zsuzsa: Biologikum és nemek közötti egyenlőség (p. 68-92.) In: Nők és férfiak. Hiedelmek, tények. [Szerk.]: Koncz Katalin. Bp., MNOT – Kossuth Kvk., 1985. 264 p.

Ferge Zsuzsa: A szegénység társadalmi megítélése Magyarországon, történelmi nézőpontból = Valóság 28. 1985. 1. (30-42.) Helytelen felcímmel: Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Előszó = Szociálpolitikai Értesítő 1985. 1. (9-25.)

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitikai fejlesztés kérdései = Medvetánc 1984-1985. 4-1. (121-127.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi rétegződés a szocializmusban (p. 279-287.) In: Pedagógiai szociológia. /Olvasókönyv/. [Szerk.]: Csirikné Czachesz Erzsébet. Szeged, JATE soksz., 1985. [4], II,[4],543,[2] p.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 288-322.) In: Pedagógiai szociológia. /Olvasókönyv/. [Szerk.]: Csirikné Czachesz Erzsébet. Szeged, JATE soksz., 1985. [4], II,[4], 543,[2] p.

Ferge Zsuzsa: Az iskola által adott tudás jellege, a tudás differenciálása (p. 322-335.) In: Pedagógiai szociológia. /Olvasókönyv/. [Szerk.]: Csirikné Czachesz Erzsébet. Szeged, JATE soksz., 1985. [4], II,[4], 543,[2] p.

Ferge Zsuzsa: Az iskolareform gátjai - objektív nehézségek, érdekütközések (p. 505-522.) In: Pedagógiai szociológia. /Olvasókönyv/. [Szerk.]: Csirikné Czachesz Erzsébet. Szeged, JATE soksz., 1985. [4], II,[4], 543,[2] p.

Ferge Zsuzsa: Előzetes elgondolások a távlati szociálpolitikai fejlesztésről = Szociális Gondoskodás 1985. 4. (10-23.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra - társadalmi hátrány = Szociálpolitikai Értesítő 1985. 4-5/I-II. I. (43-70.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, társadalmi hátrány (p. 19-30.) In: Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása [szerk. Csapó Edit] [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ [írta Ferge Zsuzsa et al.]. Bp., Múzsák, OSZK KMK, 1984 [!1985]. 113 p. Részlet, helytelen felcímmel: Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A tudomány szerepe a szegénység társadalmi kezelésében Magyarországon = Szociálpolitikai Értesítő 1985. 4-5/I-II. II. (13-49.) E-archívum

Ferge Zsuzsa - Gara Judit - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos helyzettel kapcsolatos mai nyugati nézetek = Szociálpolitikai Értesítő 1985. 4-5/I-II. II. (270-299.)

Ferge Zsuzsa: Peter Townsend: Szegénység Angliában = Szociálpolitikai Értesítő 1985.  4-5/I-II. II. (326-332.)

Ferge Zsuzsa: Pedagógusok (p. 11-15.) In: A pedagógus. Bp., Tankvk., 1985. 524 p.

Ferge Zsuzsa: A pedagógusok képe az iskola társadalmi szerepéről (p. 16-39.) In: A pedagógus. Bp., Tankvk., 1985. 524 p.

Szegénység, depriváció, szociálpolitika I-II.  [szerk. Gábor László, Kende László]; [összeáll. Ferge Zsuzsa, Gábor László]. Bp., MTA Szociológiai Kut. Int., 1985. 1. köt. 423 p., 2. köt.  397 p. A Szociálpolitikai Értesítő 1985. 4-5. száma.

Független fórum. Kéziratos tiltott magyar irodalom a Kárpát-medencében. [Vál.]: Zsille Zoltán. [Összeáll.]: Zsille Zoltán. [Közreműködő]: Dénes Gyula - Illyés Gyula - Konrád György - Solt Ottilia - Balajthy Anna - Szabó Miklós /történész/ - Zsille Zoltán - Kőszeg Ferenc - Duray Miklós - Csoóri Sándor - Demszky Gábor - Krassó György. München, Danubia ny., 1985. [4],335. Solt Ottilia, Csoóri Sándor és mások írásai.

Solt Ottilia: Foglalkoztatáspolitikai garanciák. (Megint a munkanélküliségről) = Beszélő 1985. 2.

-t [Solt Ottilia]: Létminimum Magyarországon = Beszélő 1985. 3.

Havas Gábor - Lengyel Gabriella - Nagy András - Solt Ottilia - Kis János – Kőszeg Ferenc: Beszélő beszélgetés a SZETA kezdeményezőivel = Beszélő 1985. 12.

Szalai Júlia: Érettségizettek a munkaerőpiacon. 1985. Budapest, 124 p. (Oktatáskutató Intézet. Iskolakutatási témacsoport)

Szalai Júlia: Társadalmi meghatározottságok és a fiatalok egészségi állapota = Ifjúsági Szemle 5. 1985. 4. (27-40.)

Ferge Zsuzsa - Gara Judit - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos helyzettel kapcsolatos mai nyugati nézetek = Szociálpolitikai Értesítő. 1985. 4-5. (270-299.)

Szalai Júlia: Mire kell az óvoda és kinek? (p. 196-212.) In: Nők és férfiak. Hiedelmek, tények. [Szerk.]: Koncz Katalin. Bp., MNOT – Kossuth Kvk., 1985. 284, [8] p.

Szalai Júlia: A fiatalok munkavállalásának néhány szociológiai problémája Magyarországon (p. 3-17.) In: Érettségizettek a munkaerőpiacon. [Szerk.]: Reisz Terézia, W. Bp., Oktkut. Int. soksz., 1985. 124 p.
 

 

1986

 

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Bp., Magvető Kvk., 1986. 277,[5] p.

Ferge Zsuzsa: Zsörtölődő megjegyzések Szelényi Iván és Manchin Róbert tanulmányához = Medvetánc 6. 1986. 2-3. (113-126.)

Ferge Zsuzsa: A gyermekes családok és a szociálpolitika (p. 13-25.) In: Gyerekek a társadalomban 2. köt. [Szerk.]: Böjte Józsefné - Králikné Cser Erzsébet. Miskolc, Borsodi Ny., 1986. 126, [6] p.
 

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika a gazdaságban és társadalomban (p. 56-75.) In: Szociológiai szöveggyűjtemény. Bp., Kossuth Kvk., 1986. 228 p.

Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai (p. 156-176.) In: Szociológiai szöveggyűjtemény. Bp., Kossuth Kvk., 1986.

Ferge Zsuzsa: A jövedelemeloszlás tényei (p. 75-103.) In: Szöveggyűjtemény a „Szociológiai alapismeretek és módszerek” című tárgyhoz. 2. köt. Bp., Tankvk.,  1986. 228 p.

Ferge Zsuzsa: Gazdasági reform, szociálpolitika és legitimáció = Valóság 29. 1986. 10. (1-12.)

Ferge Zsuzsa: Gondolatok a személyi jövedelemadóról = Gazdaság 20. 1986. 4. (81-94.)

Ferge Zsuzsa: Vitaindító gondolatok a szociálpolitikai szakemberképzésről = Szociálpolitikai Értesítő 1986. 1. (121-128.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: A szociális munkáról Skóciában. /Egy tanulmányút tapasztalatai/ = Szociálpolitikai Értesítő 1986. 1. (133-143.)

Ferge Zsuzsa - Háber Judit: Pedagógusok. /Részlet/ (p. 41-43.) In: A társadalom, az iskola és a pedagógia. /Szemelvények. Segédanyag a pedagógusok intenzív továbbképzéséhez/. [Szerk.]: Illyés Sándor – Nádasi Mária. Bp., Szegedi Ny., 1986. 328 p.

Ferge Zsuzsa: Oldható-e az iskola merevsége? (p. 243-248.) In: A társadalom, az iskola és a pedagógia. /Szemelvények. Segédanyag a pedagógusok intenzív továbbképzéséhez/. [Szerk.]: Illyés Sándor – Nádasi Mária. Bp., Szegedi Ny., 1986. 328 p.
 
Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai (p. 207-226.) In: Szöveggyűjtemény a „Szociológiai alapismeretek és módszerek” című tárgyhoz. Bp., Tankvk., 1986. 1. köt., 1986.

Ferge Zsuzsa: A szociális munkáról Skóciában. /Egy tanulmányút tapasztalatai/ = Szociális Gondoskodás 1986. 2. (17-28.)

Ferge Zsuzsa: A szociális munkáról Skóciában = Társadalomkutatás 4. 1986. 2.  (118-123.)

Ferge Zsuzsa: A szociális munkáról Skóciában. (133-143.) In: Szociális munkás pálya és képzés. Bp., MTA Szociológiai Kut. Int., 1986 [!1987].  402 p.

Ferge Zsuzsa: Vitaindító gondolatok a szociálpolitikai szakemberképzésről. (121-128.) In: Szociális munkás pálya és képzés. Bp., MTA Szociológiai Kut. Int., 1986 [!1987].  402 p.

Ferge Zsuzsa: Vitaindító gondolatok a szociálpolitikai szakemberképzésről = Szociálpolitikai Értesítő 1986. 1. (121-128.)

Ferge Zsuzsa: Szocialista érték, értékbizonytalanság (p. 21-72.) In: Miskolci vitáink. 1984. május. 1. köt. Bp., MTV háziny., 1986.

Rózsa László: Most már boldoguljon mindenki egyedül? FergeZsuzsával beszélget Rózsa László = Mozgó Világ 1986. 11. (46-53.)

 

Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből / Ferge Zsuzsa
Budapest : Magvető, 1986 ; Budapest : Kávé Könyvkiadó, 1998 .- 277 p. .- (Gyorsuló Idő, ISSN 0324-7155) .- ISBN 963-14-0836-1

 

Solt Ottilia: Szegények pedig nincsenek! /1985/ (p. 167-175.) In: Isten éltessen Pista! Kemény István 60. születésnapjára. [Szerk.]: Havas Gábor - Kenedi János - Kozák Gyula. Bp. ny. n. soksz., 1986.

-solt [Solt Ottilia]: A létminimum alatt =Beszélő 1986. 1.

–Solt– [Solt Ottilia]: Utójáték = Beszélő 1986. 2.

Szalai Júlia: A szociálpolitika nyelve - amit kifejez, és amit eltakar = Medvetánc 1984-1985. 4-1. (105-119.) E-archívum 1986

Szalai Júlia: Az egészségügyi ellátás feszültségeinek néhány szociológiai kérdése (p. 97-111.) In: Az infrastrukturális ágazatok gazdaságtana. Tanulmányok. [Szerk.]: Kuti Éva. Bp., Művkut. Int., 1986. 179, [1] p.

Szalai Júlia - Antal Z. László: A fiatalok egészségi állapotának társadalmi különbsége (p. 67-98.) In: A fiatalok egészségi állapota és biológiai fejlődése. [Szerk.]: Tahin Tamás. Bp., Kossuth Kvk., 1986.
335, [1] p.

Szalai Júlia: Az "elhelyezkedési nehézségek" és a fiatalok munkavállalása /1985/ (p. 114-125.) In: Isten éltessen Pista! Kemény István 60. születésnapjára. [Szerk.]: Havas Gábor - Kenedi János - Kozák Gyula. Bp., ny. n. soksz., 1986. 227 p.

Szalai Júlia: Az egészségügy betegségei. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1986 198 p. Bibliogr.

Fordulat és reform 1986. [Szerk.]: Antal László - Csillag István - Lengyel László - Matolcsy György. [Összeáll.]: Bauer Tamás - Bokros Lajos - Herczog László - Riecke, Werner. [Közread. a/z/] HNF Társadpol. Tanács. Gépirat fénymásolata Bp., 1986. 62, 160 lev. Közreműködők: Antalóczy Katalin, Bukva Anna, Kopátsy Sándor, Surányi György, Szalai Erzsébet, Várhegyi Éva, Draskovics Tibor, Gidai András, Kevevári Béla, Király Péter, Kocsis Imre, Serfőző György, Zsáky Mátyás, Major Iván, Nagy Tamás, Tardos Márton, Juhász Pál, Salgó István, Vági Gábor, Szalai Júlia. A vita résztvevői: Kornai János, Nyers Rezső, Laki Mihály, Magyar Bálint, Tellér Gyula, Bruszt László, Hankiss Elemér, Ferge Zsuzsa és további 54 szakember.

Háber Judit - Szalai Júlia : A pedagógusnők helyzete, egy pálya elnőiesedése (p. 27-40.) In: Háber Judit: Pedagógusok és iskola Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986. 155 p.

 

 

1987

 

Ferge Zsuzsa: Mennyire fejlett a magyar szociálpolitika? = INFO-Társadalomtudomány 1. 1987. 1. (33-40.) E-archívum

Ferge Zsuzsa - Péteri János: A hátrányos helyzetű szociálpolitika = Figyelő 1987. 33. (3.)

Ferge Zsuzsa: Kell-e Magyarországon a feminizmus? = Ifjúsági Szemle 7. 1987. 2. (3-7.)

Ferge Zsuzsa - Péteri János: Javaslat a szociálpolitika rövid és hosszútávú reformjára. 1. változat (lev. 1-77.) In: Fordulat és reform. Három tanulmány. Készült a Hazafias Népfront Társadalompolitikai tanácsa részére.  Bp., 1987. 77, 66, 50 lev.

Ferge Zsuzsa - Péteri János: Javaslat a szociálpolitika rövid és hosszútávú programjára. 2. változat (lev. 1-66.) In: Fordulat és reform. Három tanulmány. Készült a Hazafias Népfront Társadalompolitikai tanácsa részére. Bp., 1987. 77, 66, 50 lev
 

Ferge Zsuzsa: Társadalmi értékek és szociálpolitika = Társadalomtudományi Közlemények 17.  1987. 2. (179-190.)

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika hosszú távú fejlesztésének megalapozása = Magyar Tudomány 32. 1987. 4. (251-261.)

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitikánk aktuális kérdései. /Az előadás a Szociális Munkások III. országos konferenciáján hangzott el/ (p. 34-46.) In: Családsegítők kézikönyve. [Szerk.]: Zsámboki Mária - Borgosné Lendvai Mária. Bp., TIT ny., 1987. 165 p.

Szociálpolitika ma és holnap. Szerk. Ferge Zsuzsa, Várnai Györgyi. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: Jövedelemelosztás, szegénység, szociálpolitika (p. 73-104.) In: Szociálpolitika ma és holnap. Szerk. Ferge Zsuzsa - Várnai Györgyi. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika értelmezése (p. 15-24.) In: Szociálpolitika ma és holnap. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Várnai Györgyi. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai értékek, szociálpolitikai elvek (p. 25-39.) In: Szociálpolitika ma és holnap. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa – Várnai Györgyi. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika hazai fejlődése (p. 40-61.) In: Szociálpolitika ma és holnap. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Várnai Györgyi. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: Gazdaság és szociálpolitika (p. 62-70.) In: Szociálpolitika ma és holnap. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Várnai Györgyi. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra - társadalmi hátrány = Könyvtári Figyelő 33. 1987. 5. (465-476.)

Ferge Zsuzsa: Észrevételek az éhezéshez = Tudomány 3. 1987. 4. (20.) Ugyanebben a számban Brown, Larry J. tanulmánya: Éhezés az Amerikai Egyesült Államokban. Ennek kapcsán hasonlítja össze Ferge Zsuzsa az amerikai és a 80-as évek magyar szegénységét.

A társadalombiztosítás elmélete és gyakorlata. Nemzetközi válogatás. [Szerk. Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin - Pik Katalin]. Bp, MTA Szociol. Kut. Int., 1987 341. p. A Szociálpolitikai Értesítő 1987. 3. füzete.

Ferge Zsuzsa: A tudomány csak párbeszéden keresztül fejlődhet (p. 62-78.) In: Beszélgetések tudósokkal [az interjúkat kész. H. Varró Rózsa et al.]. [Bp.], Kossuth, 1987. 201 p.

Ferge Zsuzsa: Hozzászólás a Fordulat és reform című tanulmányhoz = Közgazdasági Szemle 1987. 6.(684-688.)

Bényei F. József: A remény rögös útjai = Cigány újság 1. 1987. 23. (1.) Beszélgetés Ferge Zsuzsával.

Ferge Zsuzsa – Péteri János: A hátrányos helyzetű szociálpolitika = Figyelő 1987. 33. (3.)

 

Szociálpolitika ma és holnap / szerk. Ferge Zsuzsa, Várnai Györgyi
Budapest : Kossuth, 1987 .- 299 p. .- ISBN 963-09-3182-6

 

Havas Gábor - Solt Ottilia: Roma in Ungarn. [Cigányok Magyarországon] = Pogrom 18. 1987. 130. /6/. (39-42.)

Társadalmi szerződés. A politikai kibontakozás feltételei. [Összeáll.]: Kis János /filozófus/ - Kőszeg Ferenc - Solt Ottilia = Beszélő. [Szamizdat] 1987. 2. /20./ Különszám. (1-60.)  A politikai reform feltételei, az ellenzék követelései és programja

[Solt Ottilia]: A Szeta eseteiből = Beszélő 1987. 1.

[Kis János, Kőszeg Ferenc, Solt Ottilia]: Mit követeljünk? = Beszélő 1987. 2.

–solt [Solt Ottilia]: A Szeta dossziéjából = Beszélő 1987. 3.

[Solt Ottilia]: Zsigó Vilmos meghalt = Beszélő 1987. 4.

Szalai Júlia: Társadalmi válság és reform-alternatívák = Századvég 1987. 3. (121-139.) Angolul: Res. Rev. '98/1 p. 33-51.

Szalai Júlia: Társadalmi válság és reform-alternatívák (1-50. lev.) In: Fordulat és reform. Három tanulmány. Készült a Hazafias Népfront Társadalompolitikai tanácsa részére. Bp., 1987. Angolul: Res. Rew. '89/1 p. 33-51. E-archívum

Szalai Júlia: A szociálpszichiátria dilemmái. Néhány gondolat a szociálpszichiátria társadalmi helyéről és funkciójáról (p. 150-l65.) In: Családsegítők kézikönyve. [Szerk.]: Zsámboki Mária - Borgosné Lendvai Mária. Bp., TIT ny., 1987 165, [3] p.

Szalai Júlia - Vajda Ágnes: Az ideggondozó néhány társadalmi kérdése (p. 204-225.) In: Szociálpolitika ma és holnap. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Várnai Györgyi. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 299, [3] p.

Enyedi György: Tér és társadalom = Janus 1987. 2. (Tél) 1. (1-10.) Kovács Géza, Vidor Ferenc, Hofer Tamás, Meggyesi Tamás, Kovács Katalin, Csatári Bálint, Becsei József, Hoóz István, Joó Rudolf, Kozma Tamás, Kovalcsik József, Lázár Guy, Szalai Júlia, Tosics Iván, Berényi István, Hajdú Zoltán, Pálné Kovács Ilona, Bőhm Antal, Bánlaky Pál és mások korreferátumai /p. 11-95./ A bibliográfiát összeáll. Szirák Zsuzsanna.
 

 

1988

 

Ferge Zsuzsa: Mindenki kisebbségben. A reform szociálpolitikája = Figyelő 1988. 27. (3.) Figyelő kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Ferge Zsuzsa, Kakuszi István, Kricsfalvy Péter, Meixner Zoltán.

„A szociálpolitika hosszú távú fejlesztésének megalapozása. Zárótanulmány - OKKFT B/3 jelű program” címmel 1986-ban jelent meg.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, társadalmi hátrány (p. 465-476.) In: Hátrányos helyzetűek, olvasási kultúra. [Szerk.]: Nagy Attila /olvasáskutató/ - Skaliczki Judit. Bp., Múzsák Közműv. K., 1988.

Ferge Zsuzsa: Lehet-e másként? = Mozgó Világ 14. 1988. 1. (66-69.)

Ferge Zsuzsa: Lehet-e másként? (p. 113-116.) In: A helyzet. Merre menjünk? [a ... sajtóösszeállítást Tellér Gyula.... Szerk.] [összeáll. Baló György] [Szerk. Bognár Róbert] [a rajzokat Brenner György kész.]. Bp., Múzsák, 1988. 182 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalom - hatalom nélkül = Magyarország 1988. 2. (26.)

Ferge Zsuzsa: Teljes foglalkoztatás - foglalkoztatáspolitika - munkanélküliség = Valóság 31. 1988. 6. (19-31.)

Ferge Zsuzsa: A szegénység társadalmi megítélése Magyarországon, történelmi nézőpontból (p. 23-40.) In: Tanulmányok a szociálpolitika, családpolitika témaköréből. [Szerk.]: Gábor József. Bp., Tankvk., 1988. 247, [1] p.

Ferge Zsuzsa: Családpolitika - családgondozás (p. 106-121.) In: Tanulmányok a szociálpolitika, családpolitika témaköréből. [Szerk.]: Gábor József. Bp., Tankvk., 1988. 247, [1] p

Ferge Zsuzsa: Zsörtölődő megjegyzések Szelényi Iván és Manchin Róbert tanulmányához (p. 200-215.) In: Medvetánc. Magyar gazdaság és szociológia a 80-as években. Bp., Minerva, 1988. 329 p.

Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai (p. 23-52.) In: A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája. Szemelvénygyűjtemény. 1. köt.  [Szerk.]: Illyés Sándor – Ritoók Pálné. Bp., ELTE soksz., 1988. 384, [4] p.

Ferge Zsuzsa: Gazdasági és szociális érdekek és politikák. /Változat egy régi témára/ = Gazdaság 22. 1988. 1. (47-64.)

Ferge Zsuzsa: Bérek, társadalmi viszonyok, szociálpolitika (p. 193-214.) In: Bérreform - és gazdasági kibontakozás. Országos konferencia /Budapest 1988. május 2-4./. [Szerk.]: Héthy Lajos - Orolin Zsuzsa. Bp., ÁBMH soksz.,  1988. 304 p.

Ferge Zsuzsa: Bérek, társadalmi viszonyok, szociálpolitika = Munkaügyi Szemle 32. 1988. I-II. mell. (44-51.)

Ferge Zsuzsa: A skóciai szociális munkáról = Gyermek- és Ifjúságvédelem 7.  1988. 24. (57-62.).

Ferge Zsuzsa: Társadalmi értékek és szociálpolitika (p. 274-288.) In: Közös gondolkodás a szocializmusról. 2. kötet. A szocializmus fejlődésének időszerű kérdései hazánban. Országos elméleti tanácskozás. Szeged, 1987. február 19-21. Szerk. Szigeti Györgyné. Budapest, Kossuth K., 1988. 536 p.

Ferge Zsuzsa: Cselekvő állampolgár nélkül nincs modern gazdaság = Magyar Hírlap 1988. február 5.(8.)

Ferge Zsuzsa: Gazdasági és szociális érdekek és politikák = Gazdaság 1988. 1. (47-64.)

Ferge Zsuzsa: Mennyire fejlett a magyar szociálpolitika? = INFO-Társadalomtudomány 1988. 1.(33-40.)

Társadalmi struktúra és rétegződés. 2. kötet. Vál. és Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Tankönvkiadó, 1988. 302 p.

Mindenki kisebbségben. A reform szociálpolitikája = Figyelő 1988. 17. (3.) Figyelő kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Ferge Zsuzsa, Kakuszi István, Kricsfalvy Pál, Matlák József, Meixner Zoltán.

Solt Ottilia: Rendőrségi történetek a nagy magyar ugarról (p. 186-193.) In: Új Magyarország felé?. [Szerk.]: Kende Péter /politológus/. Paris, Dialogues Européennes, 1988.

[Solt Ottilia]: Nyugdíjasok, lakótelepen = Beszélő 1988. 1.

Solt Ottilia: Vadásztörténetek = Beszélő 1988. 1.

–solt– [Solt Ottilia]: Színe és visszája = Beszélő 1988. 3.

 

Szalai Júlia: A szociálpolitika - amit kifejez és amit eltakar (p. 219-235.) In: Medvetánc. Magyar gazdaság és szociológia a 80-as években. Vál.: Miklós Tamás.  Bp., Minerva, 1988. 329 [3] p.

Bozóki András: Körül-belül. Nemzetközi politológuskonferencia Egerben = Egyet. Lapok 30. 1988. 6. (1., 6.) 1988. máj. 16-20. Nyugati résztvevők: Tőkés Rudolf, Völgyes Iván, Faragó Béla, Kathrin Sitzler, Balla Bálint, stb., hazaiak: Bihari Mihály, Lengyel László, Schlett István, Joó Rudolf, Szalai Júlia és mások.

Arat a magyar. A Szociálpolitikai Értesítő és a Fejlődés-tanulmányok sorozat különszáma. [Szerk.] Szalai Júlia- Lányi András - Miszlivetz Ferenc - Radnóti Sándor - Vajda Ágnes. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Int., 1988. 353 p.

Lakatos Mária - Ujvári József: Szalai Júlia - Vajda Ágnes: A "szociális" és "egészségügyi" ellátás határán = Stat. Szle 66. 1988. 11. (1067-1069.) A Szociálpolitikai Értesítő 1988. 1. számának ismertetése. /MTA Szociológiai Kutatóintézet. Bp., 1988. 249 p./.

Szalai Júlia: Társadalmi válság és reform-alternatívák (p. 48-66.) In: Arat a magyar. A Szociálpolitikai Értesítő és a Fejlődés-tanulmányok sorozat különszáma. [Szerk.]: Szalai Júlia - Lányi András - Miszlivetz Ferenc - Radnóti Sándor - Vajda Ágnes. Bp., 1988. 353 p. Angolul: Res Rew. '89/1 p. 33-51.

Szalai Júlia: Társadalmi válság és reform-alternatívák (p. 295-318.) In: Fordulat és reform. /Tanulmányok/. Bp., Novitax, 1988. 318. [3] p. Angolul: Res. Rew. '89/3 p. 33-51.

Szalai Júlia - Vajda Ágnes: A "szociális" és "egészségügyi" ellátás határán. /Szociológiai kép a hazai ideggondozó-hálózatról/ = Szociálpolitikai Értesítő 1988. 1. (1-249.)


Szalai Júlia - Vajda Ágnes: A „szociális és egészségügyi ellátás határán = Szociálpolitikai Értesítő, 1988, 1. MTA Szociológiai Kutató Intézet kiadványa, Budapest
 

 

1989

 

Ferge Zsuzsa: Az iskola, a pedagógusok és a társadalom (p. 18-27.) In: A differenciálás néhány elvi és gyakorlati kérdése. Válogatás a szakirodalomból. [Szerk.]: Hortobágyi Katalin. Kaposvár, 1989. 180 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskolai differenciálás útjai (p. 28-41.) In: A differenciálás néhány elvi és gyakorlati kérdése. Válogatás a szakirodalomból. [Szerk.]: Hortobágyi Katalin. Kaposvár, 1989. 180 p.

Ferge Zsuzsa: HVG Posta = HVG 11. 1989. 33. (2.)

Ferge Zsuzsa: Jövő manó = HVG 11. 1989. 51-52. (64-65.)

Ferge Zsuzsa: Van „negyedik út”? = HVG 11. 1989. 3. (4-5.)

Ferge Zsuzsa: Veszélyben az egészségügy = Magyar Nemzet 1989. dec. 19. (8.)

Ferge Zsuzsa: Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. 181,[3] p. Bibliogr. p. 169-177. /Fehéren feketén/

Ferge Zsuzsa: Az esély a negyedik útja = Népszabadság 47. 1989. 88. (ápr. 15.). (14.)

Ferge Zsuzsa: A negyedik út = Valóság 32. 1989. 4. (7-19.) A társadalmi-politikai reform egy lehetséges változata, amely a szociálpolitika szempontjait is figyelembe veszi.

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika esélyei. Kell-e társadalompolitika és mire? = Társ. Szle 44. 1989. 4. (3-10.) A politikai reform eddigi elképzelései nem vállalják fel a szociálpolitikai gondokat.

Ferge Zsuzsa: Kinek az érdeke? = Esély 1. 1989. 1. (4-14.) A szociálpolitika reformja elengedhetetlen. E-archívum

Ferge Zsuzsa: Hogyan tovább a társadalompolitikában? = INFO-Társadalomtudomány 3. 1989. 11. (41-48.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Az elszegényedés folyamatai (p. 117-125.) In: Magyarország Politikai Évkönyve, 1988. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László /politológus/. Bp., R-Forma K, - Reform, 1989. 840 p.
 
Ferge Zsuzsa: Adó és társadalom = Magyar Nemzet 52. 1989. 124. máj. 30. (5.) A nyugat-európai gyakorlat.

Ferge Zsuzsa: … felháborodása egy jó ügy érdekében. [riporter] Kronstein Gábor = Pedagóg. L. 45. 1989. 7-8. (1., 6.).

Ferge Zsuzsa: Az alapellátást ne piacosítsuk = Népszava 1989. január 25. (3.)

 

Van-e negyedik út? : A társadalompolitika esélyei / Ferge Zsuzsa
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989 .- 181 p. .- (Feketén-Fehéren, ISSN 0239-0132) .- ISBN 963-222-247-6

 

Császár Nagy László: A legnagyobb veszélynek a szegénységet tartom. A vesszőfutástól a párbeszédig = M. Nemz. 42. 1989. 56. (márc. 7.). (7.) Solt Ottilia beszél ellenzéki magatartása miatt félbeszakadt szociológusi pályájáról és a hazai szegénységről

Lévai Katalin: A SZETA történetéről. Lévai Katalin interjúja = Esély 1. 1989. 1. (84-87.)

Beszélgetés Solt Ottiliával a Szegényeket Támogató Alapról

Papp Tibor - Horváth Zoltán: "A SZETA mindenekelőtt morális kényszer hatására jött létre". Interjú egy szociológussal = HVG 11. 1989. 3. (78-79.) Beszélgetés Solt Ottiliával

Solt Ottilia: Centrumok uralma = Népszabadság 1989. ápr. 22. 14. Solt Ottilia a társadalmi esélyegyenlőségről.

Solt Ottilia: A Grósz-szá tett Palmer = Szabad Demokraták 1989. 4-5. 18.  Az igazi Grósz- és Palmer-interjú és a magyar reform

Solt Ottilia: Kit hogyan sújt? = Szabad Demokraták 1989. 3. 2. Az áremelések, a bérek, a nyugdíjak és a családosok helyzete.

Solt Ottilia: Magyar maffia = Beszélő 1989. 2. próbaszám

Solt Ottilia: „E sok gyomor hogyan emészthetné meg a tanács kegyelmét” = Beszélő 1989. 4. próbaszám

Buják Attila: A szegények bűne. Beszélgetés Solt Ottíliával = RTV Újs. 34. 1989.
 

Szalai Júlia: Az egészségügyi ellátás feszültségeinek néhány szociológiai kérdése (p. 172-181.) In: Orvosi szociológia. [Szerk.]: Molnár László. Bp., Medicina Kvk., 1989. 211, [1] p.

Szalai Júlia: Intézményesített önvédelem = Magyar Nemzet 52. 1989. 86. ápr.14. (6.)

Szalai Júlia: Járulékos hatalom = HVG 1989. 49. dec. 9. (68.)

Szalai Júlia: Szocialista vállalkozók. Polgárosodás a magyar agrártársadalomban = Sociology 23. 1989. 3. (507-508.)

Szalai Júlia: Egy szociálpolitikai reformelképzelés vázlata = Tervgazdasági Fórum 1989. 3. (81-90.) E-archívum

Szalai Júlia: Korai kivonulás a munkahelyekről. /A korhatár elérése előtti nyugdíjazás társadalmi hátteréről/ = Esély 1. 1989. 1. (24-38.)

Szalai Júlia: Iskola a válaszúton. /Szociológiai elemzés/ (p. 29-51.) In: Csak reformot ne... Szakértők az iskola megújításáról. [Szerk.]: Lukács Péter - Várhegyi György. Bp., Educatio, 1989. 289 [3]


 

 

1990

 

Ferge Zsuzsa: Megújhodás és népjólét = Népszabadság 1990. okt. 19. (8.)

Ferge Zsuzsa: Szociális háló, szelektív szociálpolitika, segélyezés = Népszabadság 1990. dec. 17. (6.)

Ferge Zsuzsa: Szükséges-e mintaváltás a társadalombiztosításban? = Figyelő 34. 1990. 47. (30.)

Ferge Zsuzsa: Új diszkrimináció = Népszabadság 1990. okt. 25. (5.)

Ferge Zsuzsa: A törékeny öregek és a közösségi gondolkodás. Híradás három új könyvről = Esély 2. 1990. 2. (109-111.)

Ferge Zsuzsa: Variációk a társadalmi integráció témájára = Esély 2. 1990. 1. (3-17.) A társadalmi bomlás jelei hazánkban, a holnap feladatai, a szegregáció tendenciái Nyugat-Európában. Hegedűs András - Ferge Zsuzsa - Kolosi Tamás: [Válasz Hadas Miklós: Marxizmus és makroszociológia című tanulmányára] = Replika 1. 1990. 1. /március/. (16-18.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Hilscher Rezső aktualitása = Esély 2. 1990. 3. (13-17.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Nyílt levél a politikai döntéshozókhoz = HVG 12. 1990. 39. (73.)

K. G. - Gábor R. István - Szabó Katalin - Ferge Zsuzsa - Petschnig Mária Zita: [Kornai János: Indulatos röpirat c. könyvéről] = M. Tud. 35. 1990. 4. (484-493.) K. G. írása  p. 484-486., Gábor R. I. p. 486-488., Szabó K. p. 488-489., Ferge Zs. p. 490-491., Petschnig M. Z. p. 492-493.

Ferge Zsuzsa: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében = Esély 2. 1990. 4. (101-105.) Könyvismertetés: Kornai János: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. Bp., HVG Rt., 1989. 128,[2] p

Ferge Zsuzsa: Közelkép a szegényedésről = Népszava 118. 1990. 301. (6.)

Ferge Zsuzsa: A szociális munkást képző iskolák színvonalának biztosítása az Egyesült Államokban = Esély 2. 1990. 4. (54-58.)

Ferge Zsuzsa: Közlemény az iskolaszövetség alakulásáról = Országos Sajtószolgálat 1990. okt. 4. (8.)

Ferge Zsuzsa: Az iskolaszövetség állásfoglalása a szociális szakképzésről = Országos Sajtószolgálat 1990. okt. 2. (9.)

Ferge Zsuzsa – Soós Károly Attila: Egytized Magyarország = Társadalmi Szemle 1990. 5. (3-14.)

Ferge Zsuzsa: Vitázó megjegyzések Kornai János Röpiratáról = Esély 1990. 4. (13-17.)

Ferge Zsuzsa: Szükséges-e a mintaváltás a társadalombiztosításban = Figyelő 1990. 47. (30-31.)

Solt Ottilia: Arculcsapatás jogállamban = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 39. (32.) Hanák Katalin szociológust származása és férjének történészi tevékenysége miatt érte fizikai támadás

Solt Ottilia: Föld és szegénység (p.93-100.) In: Magyarország Politikai Évkönyve, 1990. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László /politológus/. Bp. Aula K. - OMIKK, 1990.

Solt Ottilia: Isten, haza, család = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 23. (17-18.) Kötelező lesz-e az iskolai hitoktatás?

Solt Ottilia: Megjegyzések a cigányságról folyó vitához (p. 465-467.) In: Szamizdat '81-89. Válogatás a Hírmondó című folyóiratból. [Szerk.]: Gyarmathy Katalin - Lévay Jenő. Bp. AB-Beszélő Kft., 1990.

Solt Ottilia: Minőségi társadalom. Az Antall-kormány társadalompolitikája = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 38. (4-7.)

Solt Ottilia: Nincs születésszabályozás abortusz nélkül = M. Napló 2. 1990. 27. (júl. 5.). (6.) Hozzászólás Bálint B. András: Hangos némaság. Orvosok és jogászok az abortusz ellen = Magyar Napló 2. 1990. 22. (máj. 31.) (9.) c. cikkéhez

Solt Ottilia: Politikai optika. Beszélgetés Örkény Antal szociológussal = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 22. (27-28.) Csepeli György - Örkény Antal: Az alkony. A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a ’80-as évek végén Budapest, ELTE, 1990. c. könyv kapcsán

Solt Ottilia: ...Reménytelenné válok a politikai megoldások iránt... Beszélgetés Bulányi Györggyel = Beszélő. ú. f. 1. 1990. 18. (18-21.) Az elkötelezetten keresztény Bokor-közösség szembenállása a hivatalos egyházzal és a politikával a Kádár-korszakban és utána

"Folyton laknátok!". [Összeáll.]: Solt Ottilia = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 2-51. 14. (24-28.) Összeállítás salgótarjáni és debreceni tudósításokból

Hozzászólások Kovács András interjújához = Századvég 1990. 1. (110-134.) Solt Ottilia és mások hozzászólása.

Beszélgetés a szociáldemokráciáról. Interjú Kovács Andrással = Századvég 1990. 1. (101-109.)

A létminimum alatt. [Közrem.]: Solt Ottilia - Havas Gábor, F. - Győri Péter /szociálpolitikus/ - Morvai Bea - Mezei György /szociológus/ = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 4. (2-51.) Része: Solt Ottilia: Réteges tüntetés

A Szabad Demokraták Szövetségének gazdasági és szociális választási programja = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 10. (Mell. p. 1-14.) Solt Ottilia és mások tanulmányai alapján.

Solt Ottilia: Nincs születésszabályozás abortusz nélkül = Magyar Napló 27. 1990. (6.)

Solt Ottilia: Nyilvános üzenet egy ismeretlen fenyegetőhöz = Magyar Nemzet 1990. febr. 10. (13.) Egy szegedi cigánycsalád elleni telefonhadjáratról.

Solt Ottilia: A mítosz csapdájában = Ring 34. 1990. (16.) Solt Ottilia reagálása Kéri Kálmán felszólalására

F. Havas Gábor–Solt Ottilia: Munkatársaink helyszíni tudósításai = Beszélő Ú. f. 1. 1990. 1.

Solt Ottilia: Mi szavatolja a TB biztonságát? = Beszélő Ú. f. 1. 1990. 1.

Solt Ottilia: A lápon át Libanonba? = Beszélő Ú. f. 1. 1990. 2.

S. O. [Solt Ottilia]: „Moszkvában holnap bármi megtörténhet” = Beszélő Ú. f. 1. 1990. 3.

Solt Ottilia: Hajh, kutyafáját, harcias legény! = Beszélő Ú. f. 1. 1990. 3.

–t–a [Solt Ottilia]: Folytatásos szomorújáték a fővárosi hajléktalanokról. (2. rész) = Beszélő Ú. f.  1. 1990. 3.

–lt [Solt Ottilia]: (Rá)fázunk =Beszélő Ú. f. 1. 1990. 3.

–lt [Solt Ottilia]: Nyers-anyag = Beszélő 1. 1990. 4.

S. O. [Solt Ottilia]: Réteges tüntetés = Beszélő 1. 1990. 4.

Solt Ottilia: Beismerő vallomás = Beszélő 1. 1990. 4.

Solt Ottilia: Kié a gyerek? A családjogi törvény módosításához = Beszélő 1. 1990. 5.

Solt Ottilia: Nép, csőcselék, vasököl = Beszélő 1. 1990. 6.

–lt [Solt Ottilia]: Ököl-jog államiság. (folyt.) = Beszélő 1. 1990. 6.

S. O. [Solt Ottilia]: Mire kell az a pénz? = Beszélő 1. 1990. 6.

–lt [Solt Ottilia]: Menhely Szegeden = Beszélő 1. 1990. 7.

S. [Solt Ottilia]: Anyai kötelesség = Beszélő 1. 1990. 7.

–t [Solt Ottilia]: 1 éven belül gyógyuló végleges állapot? = Beszélő 1. 1990. 8.

S. [Solt Ottilia]: A titokzatos pályázat és más helyesbítések = Beszélő 1. 1990. 8.

–t [Solt Ottilia]: Vendégünk volt = Beszélő 1. 1990. 9.

–lt [Solt Ottilia]: Sátor = Beszélő 1. 1990. 9.

s. [Solt Ottilia]: Szegedi tudósítónk jelentkezik = Beszélő 1. 1990. 9.

Solt Ottilia: A lánchídi csata – Beszélgetés Pongor Sándor ezredessel, a BRFK Közbiztonsági (ma már Közrendvédelmi) Osztálya vezetőjével = Beszélő 1. 1990. 10.

Solt Ottilia: Szülessenek döntések arról, hogy hová akarunk elmozdulni! – Szűcs László jogásszal beszélget Solt Ottilia a társadalombiztosítási rendszer alternatíváiról = Beszélő 1. 1990. 11.

Solt Ottilia: Győzelem! = Beszélő 1. 1990. 11.

–lt [Solt Ottilia]: A legújabb sátor = Beszélő 1. 1990. 12.

Solt Ottilia–F. Havas Gábor: Koszorú helyett. Tánczos Gábor újratemetésére = Beszélő 1. 1990. 12.

–lt [Solt Ottilia]: A tudatminimum alatt = Beszélő 1. 1990. 12.

Solt Ottilia: „Folyton laknátok!” = Beszélő 1. 1990. 14.

–lt [Solt Ottilia]: [Helyi felmérés] = Beszélő 1. 1990. 14.

–st [Solt Ottilia]: A demokrácia margóján kívül = Beszélő 1. 1990. 14.

Solt Ottilia: …Reménytelenné válok a politikai megoldások iránt… Beszélgetés Bulányi Györggyel = Beszélő 1. 1990. 18.

–szeg–efhá–lt [Kőszeg Ferenc–F. Havas Gábor–Solt Ottilia]: Sajtóvita = Beszélő 1. 1990. 19.

Solt Ottilia: Mesterporszívózók és szellemvasút = Beszélő 2. 1990. 44.

Szalai Júlia: Meditáció egy szociológiai gondolatmenet változásáról. /Néhány személyes adalék egy kutatás tízéves történetéhez/ = Thalassa 1. 1990. 1. (61-70.)

Szalai Júlia: Néhány gondolat a szegénységről és a létminimumról (p. 418-429.) In: Társadalmi riport 1990. [Szerk.]: Andorka Rudolf – Kolosi Tamás - Vukovich György. Bp., TÁRKI, 1990. 629. p. Teljes szöveg

Dobszay János: A szakadék felé = Világ 2. 1990. 6. (36-37.) Beszélgetés Szalai Júliával a szegénységről, a leszakadásról.

Szalai Júlia: Korai kivonulás a munkahelyről. /A korhatár elérése előtti nyugdíjazás társadalmi hátteréről/ = Szociálpolitikai Értesítő 1990. 3. (7-23.) E-archívum

Szalai Júlia: A társadalmi integráció és dezintegráció a Kádár-korszakban. /Vázlat a polgári társadalomfejlődés esélyeiről 1990-ből/ = Századvég 6. 1990. 3-4. (38-49.)

Szalai Júlia: = Valóság 33. 1990. 4. (114-118.) Könyvismertetés: Szalai Erzsébet: Gazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdekek. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. 397,[2] p. Bibliogr. p. 387-[398].

Szalai Júlia: Társadalmi válság és reform-alternatívák. Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1990. - 50 p.

Szalai Júlia: Apokalipszis és alternatívák = Holmi 1990. 6. (699-703.) Könyvismertetés: Lengyel László: Végkifejlet. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. 317,[7] p. Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák. [Előszó]: Hankiss Elemér. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. 406,[2] p. Bibliogr. p. 375-400. /Fehéren feketén/
 

 

1991

 

Ferge Zsuzsa: Modernization, the breakdown of social integration, and the case of children.   In: Child poverty and deprivation in industrialized countries. Paris, UNICEF, 1991.

Ferge Zsuzsa: Családi pótlék = HVG 13. 1991. 15. (79-81.)

Ferge Zsuzsa: A hír és a parlament = Figyelő 35. 1991. 47. (11.)

Ferge Zsuzsa: A szegénység kezelése = Népszava 1991. febr. 18. (3.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra és szociálpolitika = Esély 3. 1991. 2. (3-18.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Variációk a társadalmi integráció témájára (p. 53-69.) In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Némedi Dénes. Bp., Dabasi Ny., 1991. 235 p. A társadalmi konfliktusok lehetséges okai és várható tendenciái.

Ferge Zsuzsa: A Foglalkoztatási törvény – amit  megold és amit nyitva hagy =  Esély 3. 1991. 4. (120-127.) E-archívum

Ferge Zsuzsa - Szalai Júlia: Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről = Esély 3. 1991. 4. (149-157.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: A családi pótlékról = Esély 3. 1991. 5. (32-34.) E-archívum
 

Szociálpolitika és társadalom. Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból.  [vál. ... Várnai Györgyi]. [Bp.], T-Twins, 1991. 240 p. E-archívum

Ferge Zsuzsa: Szociális segítő [Szerk. Balog Miklósné]. Bp., Akad. K., 1991. 164 p. A bevezetőt Ferge Zsuzsa írta.

A jóléti állam.  [Szerk. Ferge Zsuzsa, Lévai Katalin] [Budapest], T-Twins, 1991. 268 p.

Ferge Zsuzsa: Múlt és jövő határán (p. 297-307.) In: Szociálpolitika és társadalom. Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból.  [vál. ... Várnai Györgyi]. [Bp.], T-Twins, 1991. 240 p.

 

Szociálpolitika és társadalom : Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból / vál. és szerk. Várnai Györgyi
Budapest : T-Twins, 1991. .- 240 p. .- (Társadalompolitikai olvasókönyvek, ISSN 1215-590X)

 

Hovanyecz László: Hogyan kössünk szociális hálót? = Társ. Szle 46. 1991. 1. (27-37.)

Beszélgetés Fekete Gyula statisztikussal és Solt Ottiliával

Ladányi János: Leszakadók - a gazdasági és társadalmi szerkezetváltás alternatívái = Replika 2. 1991. 4. /december/. (1-39.)

Tardos Márton, Ferge Zsuzsa, Kemény István, Szelényi Iván, Kornai János és Madarász Aladár előadásának rövidített, valamint Solt Ottiliával, a BKE-n 1991. június 20.-án elhangzott kerekasztal-beszélgetésen készült interjú szövege.

Solt Ottilia: Mi van a hegyen, messze túl? = Beszélő. Ú. f. 2. 1991. 26. (12-13.) Egy Budapest környéki falu rendszerváltás utáni helyzetéről

Solt Ottilia: A SZETA, a Szegényeket Támogató Alap szerveződése és munkája (p. 143-146.) In: Szociális segítő. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Akadémiai K., 1991.

Balla Péter: Rendőrségünket óriási szereptévesztés jellemezte = M. Nemz. 53. 1990. 30. (5.)

Riport Münnich Ivánnal, Solt Ottiliával és Túrós Andrással

Solt Ottilia: Egy cigány – egy zsivány? Szerény vita Farkas Zoltánnal = Magyar Hírlap 1991 dec.17. (7.)

Solt Ottilia: Az igazi féri = Magyar Hírlap 1991.jan. 29. (5.) Solt Ottilia véleménye Boross Péter (BM) nyilatkozatáról, a rendőrség átszervezéséről.

Solt Ottilia – Rege Sándor: Szükségszerűen rossz döntés volt = Népszabadság 1991. aug.2. (7.) A családsegítő központokról.

Solt Ottilia: Ha éhezőt lát, kiáltson rendőrért! = Népszabadság 1991. febr.16. (6.) A szociális védőhálóról.

–t [Solt Ottilia]: Permanens békés átalakulás = Beszélő 2. 1991. 6.

efhá–lt–szeg [F. Havas Gábor–Solt Ottilia – Kőszeg Ferenc]: Stukkerek és pancserek = Beszélő 2. 1991. 6.

t. a. [Solt Ottilia]: Új csúcs! = Beszélő 2. 1991. 7.

–lt [Solt Ottilia]: Kinek a jogállama? = Beszélő 2. 1991. 7.

Solt Ottilia: Angyal szállt le Babilonba = Beszélő 2. 1991. 8.

–lt, –g [Solt Ottilia – Kőszeg Ferenc]: Kivételes (lakás)ellátmányok = Beszélő 2. 1991. 8.

–lt [Solt Ottilia]: Népfőiskola = Beszélő 2. 1991. 10.

Solt Ottilia: Lesz magyar újjászületés? = Beszélő 2. 1991. 10.

S. O. [Solt Ottilia]: Az európai kereszténység védőbástyája = Beszélő 2. 1991. 10.

–lt [Solt Ottilia]: Zűrzavar és kora bánat = Beszélő 2. 1991. 11.

Solt Ottilia: Csőre töltve I. = Beszélő 2. 1991. 11.

Solt Ottilia: Ki nevet a végén? = Beszélő 2. 1991. 12.

Solt Ottilia: Csőre töltve II. = Beszélő 2. 1991. 12.

–o [Solt Ottilia], f.–s. [F. Havas Gábor–Solt Ottilia], Tellér Gyula: Mi, csótányok. A tulajdonnév helyesírása. Remény = Beszélő 2. 1991. 12.

–lt [Solt Ottilia]: Nyolcvankilencezer-kilencszázötvenből tizenhatezren – az időközi választások – = Beszélő 2. 1991. 13.

lt [Solt Ottilia]: Híradó-variációk = Beszélő 2. 1991. 14.

f–s [F. Havas Gábor–Solt Ottilia]: Babérok = Beszélő 2. 1991. 14.

–lt [Solt Ottilia]: A Madách téri fogorvosok esete = Beszélő 2. 1991. 16.

–lt [Solt Ottilia]: Békés váltás = Beszélő 2. 1991. 17.

Solt Ottilia: Megint lőttek… (Giczey Péter helyszínről küldött tudósításának elhasználásával) = Beszélő 2. 1991. 18.

lt [Solt Ottilia]: Technikai szünet? – Kronológia = Beszélő 2. 1991. 19.

S. O. [Solt Ottilia]: Aki a fővárosnak vermet ás… = Beszélő 2. 1991. 19.

–slt [Solt Ottilia]: Érzelmes utazás a TDDSZ bölcsőjéhez = Beszélő 2. 1991. 22.

–lt [Solt Ottilia]: Nyolcezer boltból kilencvenöt. Egy kormányprogram kudarca = Beszélő 2. 1991. 22.

S. [Solt Ottilia]: Háttér egy tüntetéshez = Beszélő 2. 1991. 22.

Solt Ottilia: Terápia = Beszélő 2. 1991. 24.

Solt Ottilia: Kincs, ami nincs? = Beszélő 2. 1991. 25.

–lt [Solt Ottilia]: Tessék választani!  = Beszélő 2. 1991. 25.

Solt Ottilia: Egy válasz Vitányi Ivánnak = Beszélő 2. 1991. 25.

–t [Solt Ottilia]: Új szereplők lépnek a színre = Beszélő 2. 1991. 26.

Solt Ottilia: Mi van a hegyen, messze túl? = Beszélő 2. 1991. 26.

–lt [Solt Ottilia]: Kösz, Demszky! = Beszélő 2. 1991. 27

p. é./s. o./n. w. a. [Pleszkán Éva–Solt Ottilia–Nagy W. András]: Száll a kakukk… / pótlás = Beszélő 2. 1991. 27.

Solt Ottilia: Új seregszemle. Alábecsültem a Népjóléti Minisztériumot = Beszélő 2. 1991. 27.

(–s) [Solt Ottilia]: Kultúrkíséret a sétához = Beszélő 2. 1991. 27.

Solt Ottilia: Laptársunk, a Magyar Fórum = Beszélő 2. 1991. 27.

Solt Ottilia: Örömmel jelentem, tévedtem! = Beszélő 2. 1991.  28.

Solt Ottilia: Az utolsó tangó? = Beszélő 2. 1991. 28.

s. o. [Solt Ottilia]: Lopakodó alkotmányozás. Beszélgetés Tölgyessy Péterrel = Beszélő 2. 1991.- 28.

morvay–lt [Morvay Bea–Solt Ottilia]: Tilos! = Beszélő 2. 1991. 29.

Solt Ottilia: „.…avagy jobb párt lett önökből?” = Beszélő 2. 1991. 30.

lt [Solt Ottilia]: Halljátok a zenét? = Beszélő 2. 1991. 31.

lt [Solt Ottilia]: Érdekegyeztetés = Beszélő 2. 1991. 34-35.

[Solt Ottilia–Kőszeg Ferenc]: Kemény kezek éjszakája = Beszélő 2. 1991. 34-35.

Solt Ottilia: A rendszerváltás kis pillanata. Társadalombiztosítási reform a küszöbön = Beszélő 2. 1991. 36.

s. [Solt Ottilia]: A debreceni dr. Mengele? = Beszélő 2. 1991. 37.

–t [Solt Ottilia]: Parlamenten kívül = Beszélő 2. 1991. 37.

lt [Solt Ottilia]: Egy kis rasszizmusért nem kell a szomszédba menni… = Beszélő 2. 1991. 37.

Solt Ottilia: A sommás ítéletek irritálnak. Beszélő-beszélgetés Pusztai Erzsébet MDF-es képviselővel = Beszélő 2. 1991. 38.

t. [Solt Ottilia]: Villáminterjúk = Beszélő 2. 1991. 38.

lt [Solt Ottilia]: Az a legény, aki… – (Jön a gőzhenger) = Beszélő 2. 1991. 40.

Solt Ottilia: Újság Debrecenben = Beszélő 2. 1991. 40.

Solt Ottilia–Kőszeg Ferenc: Olyan ez, mint az Expo… Beszélő-beszélgetés Hack Péterrel = Beszélő 2.1991. 41.

–lt– [Solt Ottilia]: Pártleltár = Beszélő 2. 1991. 42.

Solt Ottilia: Az autonómia kísértései = Beszélő 2. 1991. 43.

Solt Ottilia – Kőszeg Ferenc: Nem vagyok híve az önjelöltségnek. Beszélő-beszélgetés Dornbach Alajossal = Beszélő 2. 1991. 43.

lt [Solt Ottilia]: Egyéves mérleg = Beszélő 2. 1991. 44.

–lt [Solt Ottilia]: Baracskai távlatok = Beszélő 2. 1991. 44.

lt [Solt Ottilia]: MASZOVKER = Beszélő 2. 1991. 45.

Solt Ottilia: Egyhangú kilátások, avagy nincs kiút? Kormányzati és önkormányzati cigánypolitika = Beszélő 2. 1991. 46.

–lt [Solt Ottilia]: Pénzünket és életünket = Beszélő 2. 1991. 48.

(Ziaja György), Solt Ottilia: Pragmatikus szociológia = Beszélő 2. 1991. 49. Ziaja György zuglói képviselő válasza Solt Ottilia: Egyhangú kilátások, avagy nincs kiút? Kormányzati és önkormányzati cigánypolitika = Beszélő 2. 1991. 46. c. cikkére

Solt Ottilia: Ez egy demokratikus hatalom… Beszélgetés Beke Katával = Beszélő 2. 1991. 50.

efhá–solt [F. Havas Gábor–Solt Ottilia]: „Ha rászokik valaki, kelljen neki, mint a drog…” Interjú a Magyar Narancs főszerkesztőjével = Beszélő 2. 1991. 51-52.

Szalai Júlia: Néhány megfontolás egy válságkezelő szociálpolitikai program társadalombiztosítási vonatkozásaihoz = Esély 3. 1991. 4. (134-148.) E-archívum

Ferge Zsuzsa - Szalai Júlia: Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről = Esély 3. 1991. 4. (149-157.) E-archívum

Szalai Júlia: A "régi" és az "új" szegénységről = Kritika 29. 1991. 7. (30-31.)

Szalai Júlia: Régi új szegénység = Szabolcs-Szatmári Szemle 1991. 2. mell.(4-8.)

A drágaságról. Adalékok az infláció politikai szociológiájához és gazdaságtanához. [Szerk.]: Gábor László - Szalai Júlia. [Összeáll.]: Gábor László - Szalai Júlia = Szocpol. Ért. 9. 1991. 1. (3-523.) Bibliogr. tanulm.

Szalai Júlia: A hatalom metamorfózisa? (p. 106-109.) In: Csendes? Forradalom? Volt? /Az ELTE Jogszociológiai Tanszék, az ELTE Szociológiai Intézet és a Bibó István Szakkollégium 1991. június 5-6-i konferenciájának előadásai és vitája/. [Szerk.]: Lenkei Júlia - Bozóki András. Bp., T-Twins Kiadó, 1991

Szalai Júlia: Társadalmi érzékelések és reagálások a politikai változásokra (p. 157-161.) In: Csendes? Forradalom? Volt? /Az ELTE Jogszociológiai Tanszék, az ELTE Szociológiai Intézet és a Bibó István Szakkollégium 1991. június 5-6-i konferenciájának előadásai és vitája/. [Szerk.]: Lenkei Júlia - Bozóki András. Bp., T-Twins Kiadó, 1991.

Láttuk-e, hogy jön? /A társadalomtudomány sikerei és kudarcai a kelet-európai politikai átalakulásban/. Bp., T-Twins Kiadó, 1991. 92,[4] p. Bibliogr. jegyz. /Twins konf.-füz., 1./ Az ELTE BTK Társadalomfilozófia és Etika Tanszéke és a BUKSZ /Budapesti Könyvszemle/ rendezésében 1990. dec. 7-én tartott szimpózium anyaga. Megnyitó: Bence György. Endreffy Zoltán, Garai László, Laki Mihály, Kovács András, Szekfű András, Kiss Endre, Szalai Júlia, Andorka Rudolf, Szalai Erzsébet, Kende Péter, Jankó Attila, Vásárhelyi Mária, stb. rövid írásai. Részletekben a BUKSZ 1991. 1.-ben is megjelent.

A polgárosodás a tét. [Összeáll.]: Farkas Zoltán. [Közrem.]: Farkas Zoltán - Péli Nagy Kata - Torda Júlia - Bokros Lajos - Tömpe István - Diczházi Bertalan - Szalai Erzsébet - Schagrin Tamás - Bartha Árpád - Gyökössy Gyula = Mozgó Világ 17. 1991. 1. 3-42. Farkas Zoltán interjúi: Bokros Lajossal, Tömpe Istvánnal, Diczházi Bertalannal, Szalai Erzsébettel és Schagrin Tamással az 1989-1990 közötti privatizáció gyakorlatáról. Péli Nagy Kata interjúja a TUNGSRAM-ról Bartha Árpáddal valamint Torda Júlia beszélgetése a Hungarhotelsről Gyökössy Gyulával.

Karsai Gábor: A társadalombiztosításban jelentős hatalmi átrendeződésnek kell végbemennie = Figyelő 35. 1991. 32. (3.) Beszélgetés Szalai Júliával.

Fábián Péter: Mit arat a magyar? Rendszerváltás közben = Népszabadság 49. 1991. 34. (25.) Beszélgetés Szalai Júliával.
 

 

1992

 

Ferge Zsuzsa: Eladó házak = Figyelő 36. 1992. 8. (3.) Az új szociális törvényről.

Ferge Zsuzsa: Keserű pirula = Figyelő 36. 1992. 7. (7.) A társadalombiztosítási törvényjavaslatról.

Ferge Zsuzsa: Munkanélküliek és segélyeik = Figyelő 36. 1992. 33. (3.)

Ferge Zsuzsa: A szegénység számlái. Interjú Nicholas Barr-ral = Népszabadság 1992. júl. 1. (14.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi összetartozás? = Népszava 1992. dec. 24. (9.)

Ferge Zsuzsa: Toldás és kötés = HVG 14. 1992. 7. (77.) A társadalombiztosításról.

Ferge Zsuzsa: Megjegyzések a Szociális Törvény koncepciójához = Esély 4. 1992. 3. (46-59.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: „Nem reziduális jóléti államra van szükség... Beszélgetés Nicholas Barr-ral, a Világbank tanácsadójával = Esély 4. 1992. 5. (111-116.)

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 71-81.) In: Művelődésszociológiai szöveggyűjtemény.  [Szerk.]: Heleszta Sándor 1. köt. [Szerk.]: Heleszta Sándor. Bp., Tankvk., 1992. 208 p.

Ferge Zsuzsa: A kiszolgáltatottság örvénye. Szociálistörvény-tervezet = HVG 14. 1992. 50. (75-78.)

Kardos Ernő: A charta és a viharjelzés. Koldusbot-politika? Interjú Ferge Zsuzsával = 168 óra 1992. 18. (8-9.)

Pintér Dezső: „A hatalom és tudás viszonyát mindig konfliktusok jelllemezték”. Interjú Ferge Zsuzsával = Magyar Hírlap 1992. május 30. (9.)

 

 

Kemény István: Szociológiai írások. [Szerk.]: Gábor Kálmán. [Közreműködő]: Gábor Kálmán - Solt Ottilia. Szeged, Replika Kör, 1992. 301 p. /Replika kvek, 1./ Gábor Kálmán interjúival. Tanulmánya: Kemény István – Solt Ottilia: Gazdasági vezetők (p. 85-122.)

Solt Ottilia: AIDS, avagy mi a demokrácia = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 14. (19-20.) Sz.-ben, egy nyugat-magyarországi nagyközség óvodájában egy gyermek HIV vírussal fertőzött volt. A helyi társadalom reakciójáról

Solt Ottilia: "...együtt indultak el az őshazából...". Horváth Aladár mesél = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 19. (11-13.)

Solt Ottilia: Hőstörténet = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 8. (10.) A rendszerváltás hátrányos szociális hatása

Solt Ottilia: A Köztársaság bemutatkozik = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 18. (3.)

Solt Ottilia: Közmegegyezés nélkül? = Figyelő 46. 1992. (3. ) Solt Ottilia a szociálpolitikáról.

Solt Ottilia: Rendőrpolitika, rendőrjog = Magyar Hírlap 1992 jan. 13. (7.)

Solt Ottilia: Belülnézet = Kritika 2. 1992. (27.) Könyvismertetés: Vásárhelyi Mária: Rendszerváltás alulnézetben. Domináns véleményáramlatok, közkeletű ideológiák a rendszerváltás néhány sarkalatos társadalmi-gazdasági kérdéséről. 1994. novemberéig folytatott vizsgálatok. Budapest, Pesti Szalon Kvk., 1995. c. könyv ismertetése.

Solt Ottilia: Ígéretek és nosztalgiák csapdája = Népszava 1992. szept.8. (7.)

Solt Ottilia: Amatőrképek egy amatőrtársaságról = Beszélő 3. 1992. 1.

Solt Ottilia: Komoly úr, komoly szándékkal = Beszélő 3. 1992. 3.

Solt Ottilia: Az idegen = Beszélő 3. 1992. 4.

–lt [Solt Ottilia]: Amire Önök büszkék lehetnek? Antall József nemzeti mitológiájáról = Beszélő 3. 1992. 5.

–t [Solt Ottilia]: A Nagy Nyomulás – Dokumentumdramolett = Beszélő 3. 1992. 6.

Solt Ottilia: Hőstörténet = Beszélő 3. 1992. 8.

–lt [Solt Ottilia]: Meglepetés = Beszélő 3. 1992. 9.

Solt Ottilia: Hőstörténet = Beszélő 3. 1992. 9.

F. Havas Gábor – Kőszeg Ferenc–Solt Ottilia: „Elszabadult az úri pimaszság…” Beszélő-beszélgetés Horn Gyulával, Orbán Viktorral és Tölgyessy Péterrel = Beszélő 3. 1992. 10.

Solt Ottilia: Hőstörténet = Beszélő 3. 1992. 10.

lt [Solt Ottilia]: Válságmenedzselő érdekképviselet. Ózdi helyzet = Beszélő 3. 1992. 11.

–lt– [Solt Ottilia]: Mert fakó minden élet, csak a teória aranyfája zöld = Beszélő 3. 1992. 12.

lt [Solt Ottilia]: Tessék mondani, mi az a tüntetés?  = Beszélő 3. 1992. 13.

lt [Solt Ottilia]: Svédország észhez tért = Beszélő 3. 1992. 14.

F. Havas Gábor–Solt Ottilia: Kényszerhíd – Beszélő-beszélgetés a lágymányosi hídról = Beszélő 3. 1992. 15.

Solt Ottilia: Döntés szilárd pilléreken = Beszélő 3. 1992. 18.

lt [Solt Ottilia]: Megvan Pongor ezredes! = Beszélő 3. 1992. 18.

Solt Ottilia: Nemzeti gondozatlanság = Beszélő 3. 1992. 19.

Solt Ottilia: „…együtt indultak el az őshazából…” Horváth Aladár mesél = Beszélő 3. 1992. 19.

lt [Solt Ottilia]: Csőcselék = Beszélő 3. 1992. 19.

–t. [Solt Ottilia]: A válságbőség zavara = Beszélő 3. 1992. 20.

lt [Solt Ottilia]: Horn Gábor, a Liga megbízott elnöke = Beszélő 3. 1992. 20.

Simon János: Végül is ki mutatkozott be? Válasz Solt Ottiliának = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 20. (47.) Válasz Solt Ottilia: A Köztársaság bemutatkozik = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 18. (3.) c. cikkére

lt [Solt Ottilia]: Nemzeti érdek úgy estefelé, egy hétköznapon = Beszélő 3. 1992. 21.

Solt Ottilia: Sötétben – Újra az önkényes lakásfoglalókról = Beszélő 3. 1992. 21.

Solt Ottilia – Eörsi János: A szociális Európába kívánkozunk! Beszélgetés Forgác Pállal = Beszélő 3. 1992. 21.

Solt Ottilia: A rövidtávfutó magányossága = Beszélő 3. 1992. 23.

t [Solt Ottilia]: A Józsefvárosban is áll a bál = Beszélő 3. 1992. 23.

Dzseferzon Tamás [Solt Ottilia]: Absztrakt Csúcs-ra járatás = Beszélő 3. 1992. 24.

–lt [Solt Ottilia]: Zárlatos a rendszer! – A szegénység és a munkanélküliség a közgondolkodásban = Beszélő 3. 1992. 24.

–seölt– [Solt Ottilia – Eörsi János]: Válassz szakszervezetet! De hogyan? = Beszélő 3. 1992. 24.

lt [Solt Ottilia]: Törv. védve = Beszélő 3. 1992. 25-26.

–t [Solt Ottilia]: Utánunk az özönvíz! = Beszélő 3. 1992. 25-26.

Horváth Ágota - Pik Katalin - Tardos Katalin: Szociálpolitikai rendszerváltás. /Szociális segélyezettek és munkanélküliek Somogy megyében/. [Közrem.]: Szalai Júlia = Szocpol. Ért. 1992. 1. (1-176.) Bibliogr. tanulmányonként

Szalai Júlia: A társadalombiztosítás érdekviszonyairól. Történeti vázlat a hazai társadalombiztosítás funkcióinak változásairól = Szociológiai Szemle 1992. 2. (27-43.)

Szalai Júlia: A kelet-európai kisállamok népi demokratikus nyomorúsága = Holmi. 4. 1992. 6. (893-899.) Könyvismertetés: Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története: I-II. köt. [az utószót írta Kosáry Domokos] Budapest. Magvető Könyvkiadó, 1991. 379 p.

Szalai Júlia: A hatalom – fél egészség = Beszélő 1992. 25-26. jún.27. (48.)

Szalai Júlia: Kinek kell a "szociális piacgazdaság"? Meditáció Jászay Antal: "Kinek kell Marx? - Bentham és Mill elég jó" című cikke kapcsán = Holmi 4. 1992. 10. (1450-1454.)

Szalai Júlia: Sorskatonák = HVG 1992. 10. március 7. (81.) A szegénységről és a létminimumról

A Világbank szociálpolitikai jelentése Magyarországról = Szociálpolitikai Értesítő 1992. 2. (1-228.) Előszó: Szalai Júlia

 

 

1993

 

Ferge Zsuzsa: Jobb, ha csak tudatlanok = Népszabadság 51. 1993. nov. 15. (15.)

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból. [Szerk.]: Várnai Györgyi. [Vál.]: Várnai Györgyi. [Közread. a/z/] ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék. (3. változatlan utánny.) Bp., T-Twins Kiadó, 1993. 241 p. /Társpol. olvasókvek/

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése (p. 332-346.) In: Társadalom és nevelés. Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. [Szerk.]: Kozma Tamás - Orbán Éva. Bp., Nemzeti Tankvk., 1993. 431 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskola és az iskola által közvetített tudás (p. 347-356.) In: Társadalom és nevelés. Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. [Szerk.]: Kozma Tamás - Orbán Éva. Bp., Nemzeti Tankvk.,  1993. 431 p.

Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei = Esély 5. 1993. 6. (3-28.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Magyar szociálpolitika, 1992 (p. 268-276.) In: Magyarország politikai évkönyve, 1993. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter – Vass László. Bp., 1993. 814, [2] p.

Ferge Zsuzsa: Kié legyen a tb? = Figyelő 37. 1993. 21. (19.)
 

Hovanyecz László: Új társadalmi szerződés kell! = Társadalmi Szemle 1993. 8-9. (27-33.) Beszélgetés Ferge Zsuzsával.
 

lt–zzs–eö [Solt Ottilia – Zádori Zsolt – Eörsi János]: La Stampa. A Rossz virágai. Kis nagyegyházi nyomulás = Beszélő 4. 1993. 47.

lt–zzs [Solt Ottilia – Zádori Zsolt]: Egy kicsit a médiáról. Lezsák és Boross kora. A savanyú szőlő esete = Beszélő 4. 1993. 48.

Solt Ottilia – Eörsi János: Ráerősítettek a lassításra… Kuncze Gábor szabad demokrata miniszterelnök-jelölt a költségvetésről és a privatizációról = Beszélő 4. 1993. 49.

lt [Solt Ottilia]: Pénzvilág. Felelős férfiak. Hogy jutunk el a választásokig? = Beszélő 4. 1992. 49.

Solt Ottilia: Antall után = Beszélő 4. 1993. 50.

(lt) [Solt Ottilia]: A végrendelet = Beszélő 4. 1993. 51-52.

Szikra Zsuzsa: A Jurta = Mozgó Világ 19. 1993. 1. (79-96.) A Jurta Színház története 1983. január és 1992. október között a napi- és hetilapok tükrében

Solt Ottilia: Parlamenti képviselő Kétegyházán. (p. 81-87.) In: Félünk. Etnikai és szociális konfliktusok elkerülésének, feloldásának lehetőségei. Szerk. Nagy Gábor Tamás. Budapest, Fővárosi Önkormányzat, 1993.
 

Szalai Júlia: A szociális munka néhány jellemzőjéről (p. 23-36.) In: Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata tantárgy tanulmányozásához: Oktatási segédanyag középfokú szociális képzéshez. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp., Medicina Kvk., 1993. 

Hajdú Éva: Az átalakulás ára Közép-Európában = Magyar Nemzet 1993. aug. 18. (7.) Interjú Szalai Júlia szociológussal /Aktív Társadalom Alapítvány/ kutatási programok támogatásáról a gazdasági átalakulás társadalmi hatásainak vizsgálatára.

 

 

1994

 

Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság = 2000 6. 1994. 8. (3-9.)

Ferge Zsuzsa: Régi kérdéseim, új válasz nélkül = Figyelő 38. 1994. 16. (3.) Az állami alapítványok működésének problematikusságáról.

Ferge Zsuzsa: Szegénység, szegényedés, segélyezés = Katolikus Szemle 46. 1994. 1-2. (24-36.)

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika nyomora = Figyelő 38. 1994. 51-52. (15-16.)

Ferge Zsuzsa: Veszélyes érvek = HVG 16. 1994. 39. (100.) A nyugdíjemelés kapcsán az azt ellenzők érveiről.

Ferge Zsuzsa: Politika-e a szociálpolitika? Válasz a hozzászólásokra = Társadalmi Szemle 49. 1994. 1. (70-81.) A szerzővel készült vitaindító interjú a folyóirat 1993. 8-9. számában jelent meg. A hozzászólásokat a 10. 11. és 12. szám közölte.

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika nem lyukas vödör. A szükségletek piacosítása bizony kudarcokkal jár = Népszabadság 52. 1994. 228. /szept.  29./. (11.)

Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei (p. 47-70.) In: [Harminc] XXX. 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. [Szerk.]: Kemény István - Gábor László. Bp., AKAPRINT, 1994. 416 p.

Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei = Esély 6. 1994. 6. (3-28.)

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitikára ható értékek (p. 41-60.) In: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Bp., ELTE Szoc. Int. Szociálpol.  Tszék - Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1994. 219 p.

Ferge Zsuzsa: Modern ideológiák és a jóléti állam (p. 61-79.) In: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Bp., ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék - Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1994. 219 p.

Ferge Zsuzsa: Szegénység és segélyezés (p. 148-169.) In: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Bp., ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék. Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1994. 219 p.

Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság = Esély 6. 1994. 5. (3-24.) A szabadság, az egyenlőség és a biztonság egymáshoz való viszonyának különböző értelmezései. Mellékletként: Vélemények 12 társadalmi értékről - statisztikai táblák.

Ferge Zsuzsa: Hát értik ezt? (p. 68-71.) In: Holocaust emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából. [Szerk.]: Králl Csaba.  Bp., TEDISZ, 1994. 427 p. Az antiszemitizmus kritikája. Teljes szöveg
 

Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai.  [... a bevezetést, "A szociálpolitikára ható értékek", a "Modern ideológiák és a jóléti állam" és a "Szegénység és segélyezés" c. fejezetet írta Ferge Zsuzsa]. Budapest, ELTE Szociológiai Int., Hilscher Szociálpolitikai Egyes., 1994. 219 p.

Albert József: Terepbejáró. Szociológiai, szociográfiai és közművelődési írások.  [közread. a] TIT Vajda Péter Veszprém Megyei Egyesülete, Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, TIT Vajda P. Veszprém M. Egyes., EKMK, 1994. 247 p. Ferge Zsuzsa előszavával.

A Szociális segítő nyitánya. [Szerk. Balog Miklósné]. Budapest, Labora, 1994. 144 p. Ferge Zsuzsa előszavával.

Szociálpolitika és társadalom. Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból.  [vál. és szerk. Várnai Györgyi. Budapest, ELTE Szociológiai Int., 1994. 307 p.

Kovács Judit: Szükség van-e a szociálpolitika radikális reformjára? Interjú Ferge Zsuzsával = Magyar Nemzet 1994. október 8. (7.)

Ferge Zsuzsa: Új társadalmi szerződés kell! (p. 223-229.) In: Szöveggyűjtemény a társadalmi egyenlőtlenségek tanulmányozásához. Szerk. és vál. Havas Katalin - Somorjai Ildikó. Budapest, Techno Inter Kft., 1994. 229 p.

Ferge Zsuzsa: Hát értik ezt? = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 29. 1994. 2. (161-177.)

Solt Ottilia: A SZETA, a Szegényeket Támogató Alap szerveződése és munkája (p. 123-127.) In: A szociális segítő nyitánya. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Labora, 1994. Az írás Lévai Katalinnak Solt Ottiliával az Esély 1989. 1. számában megjelent interjúja alapján készült

seölt [Solt Ottilia – Eörsi János]: Egy törvénytisztelő jogász / A hét örökzöldjei / Gazdaságis fejek és Piszkos Fred / Drága Kuncze Úr! = Beszélő 5. 1994. 1.

Kőszeg Ferenc–Solt Ottilia: „Én két Borosst látok”.  Beszélő-beszélgetés Kulin Ferenccel = 5. 1994. 2.

lt [Solt Ottilia]: A messziről jött ember. Pártok és vállalatok. Hazafias Népfront. A Faji Uszítás Pártja = Beszélő 5. 1994. 2.

Solt Ottilia: Az új szabadság első veresége. A Liga-válságról = Beszélő 5. 1994. 4.

lt [Solt Ottilia]: Azok a piszkos tények / Hungaristák /. Szakértői segítség = Beszélő 5. 1994. 4.

lt [Solt Ottilia]: Az SZI üdvöskéje. A nemzetépítő program megerősítése. Nemzeti televízió = Beszélő 5. 1994. 5

lt [Solt Ottilia]: Furcsa pár / Kampánynyitány / A heti botrányok = Beszélő 5. 1994. 6

Solt Ottilia: „Ez inkább pszichológiai hadművelet lesz”. Beszélgetés Király Bélával = Beszélő 5. 1994. 7

lt [Solt Ottilia]: Dolce vita. Nagy bukások. Az elveszíthetetlen csomag. A szocialista lista = Beszélő 5. 1994. 7

Solt Ottilia: Az önök igazmondó barátai = Beszélő 5. 1994. 8

t. [Solt Ottilia]: Kacsa (?) a magyar légtérben = Beszélő 5. 1994. 12.

Solt Ottilia: Közvélemény őfelsége = Beszélő 5. 1994. 13

Solt Ottilia: Befogadó ország = Beszélő 5. 1994. 16

Solt Ottilia: A vihar kapujában = Beszélő 5. 1994. 17

Kőszeg Ferenc – Solt Ottilia: Miért bukik meg a kormány? = Beszélő 5. 1994. 18

lt [Solt Ottilia]: A tömegkommunikátor felelőssége = Beszélő 5. 1994. 18

Solt Ottilia: Kis politikai földrajz = Beszélő 5. 1994. 20

lt [Solt Ottilia]: Sikersztori. A jövendő MSZP-frakció szociológiájáról = Beszélő 5. 1994. 21

Solt Ottilia: Játszd újra, Magyarország! = Beszélő 5. 1994. 22

t [Solt Ottilia]: Frakcióstatisztika  = Beszélő 5. 1994. 23

–lt [Solt Ottilia]: Szól a kakas már = Beszélő 5. 1994. 24

Solt Ottilia: Vétó és kasszakulcs = Beszélő 5. 1994. 25

Solt Ottilia: Vér és olaj = Beszélő 5. 1994. 26

–lt [Solt Ottilia]: Stefka Titusz = Beszélő 5. 1994. 27

–lt [Solt Ottilia]: Változatok egy témára. Bod Péter Ákos és Botos Katalin = Beszélő 5. 1994. 28

Solt Ottilia: Érted szűkítek, nem ellened… Az MSZP–SZDSZ-kormány szociális programja = Beszélő 5. 1994. 29

–t [Solt Ottilia]: Kormányunk született… = Beszélő 5. 1994. 29

(lt) [Solt Ottilia]: Ántré. Horn entrée-ja. Interjú a Napkeltében = Beszélő 5. 1994. 30.

Solt Ottilia: Románesz (cigányok). Michael Sinclair Stewart: Daltestvérek című könyvéről = Beszélő 5. 1994. 31

Solt Ottilia: Szakmai kérdések és politika = Beszélő 5. 1994.  32–33.

–lt [Solt Ottilia]: Pogrom-évforduló = Beszélő 5. 1994. 32-33.

s. [Solt Ottilia]: Önkéntes biztosítópénztárak = Beszélő 5. 1994. 36

–lt [Solt Ottilia]: Budapest legújabb vőlegénye = Beszélő 5. 1994. 36

t-a [Solt Ottilia]: Átmenet-e a recesszió? = Beszélő 5. 1994. 36

s. [Solt Ottilia]: Levendel László (1920–1994) = Beszélő 5. 1994. 37

t. [Solt Ottilia]: Ki szoktat, kit és mire? = Beszélő 5. 1994. 37

LT [Solt Ottilia]: Világhír = Beszélő 5. 1994. 37

t. a. [Solt Ottilia]: Egy régi földesúr = Beszélő 5. 1994. 37

–lt– [Solt Ottilia]: A történelemhamisítás rossz szokása = Beszélő 5. 1994. 38

Solt Ottilia: Önkor-kép. Az önkormányzati törvény és a választási törvény módosításáról = Beszélő 5. 1994. 39

–lt [Solt Ottilia]: Szabad ajtó = Beszélő 5. 1994. 39

–lt [Solt Ottilia]: Röntgendiagnosztikai központ a Pannon Egyetemen = Beszélő 5. 1994. 40

–S. O. [Solt Ottilia]: Lélegzet = Beszélő 5. 1994. 40.

Solt Ottilia: Őrző-védő közhatalom = 5. 1994. 42.

–t [Solt Ottilia]: Fiatal karthauziak = 5. 1994. 42

F. Havas Gábor – Solt Ottilia: „Bizonyos ügyeket rá lehet bízni a miniszterre”.  Interjú Kuncze Gáborral = Beszélő 5. 1994. 43.

Solt Ottilia: Álomgyár = Beszélő 5. 1994. 44.

t. [Solt Ottilia]: Kis hír – kis kommentár = Beszélő 5. 1994. 44.

–lt [Solt Ottilia]: A politikai perverzió kísértése = Beszélő 5. 1994. 45.

–lt [Solt Ottilia]: Állami agyonkezelés = Beszélő 5. 1994. 46.

Solt Ottilia: Törékeny falvak = Beszélő 5. 1994. 47.

–t [Solt Ottilia]: A tényfeltáró újságírás leckéje = Beszélő 5. 1994. 48.

–lt [Solt Ottilia]: Vizsgálati fejlemények = Beszélő 5. 1994. 48.

Solt Ottilia: Szigorúan ellenőrzött vonatok = Beszélő 5. 1994. 48.

-LT [Solt Ottilia]: Ki sír a végén? = Beszélő 5. 1994. 49.

s. [Solt Ottilia]: Gondoskodik, mint Horn a tűzoltókról = Beszélő 5. 1994. 51-52.

–lt [Solt Ottilia]: Mindenki Jánoskái = Beszélő 5. 1994. 51-52.

Szalai Júlia: A szociálpolitika nyelve - amit kifejez és amit eltakar (p. 281-299.) In: XXX. 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. [Szerk.]: Kemény István - Gábor László. Bp., AKAPRINT, 1994. E-archívum

Gyáni Gábor: A szociálpolitika múltja Magyarországon. [Jegyzetek]: Bíró László. Bp., História - MTA Történettudományi Intézete, 1994. 31 p. / História Kvt. Monográfiák. Előadások a törttud. műhelyeiből, 4./ Az előadás és az azt követő vita az MTA Történettudományi Intézetében 1994. január 28-án hangzott el. A vita résztvevői: L. Nagy Zsuzsa, Sipos Péter, Szabó Dániel, Szalai Júlia és Susan Zimmermann voltak. A vitát összefoglalta: Bíró László /p. 24-31/.

Szalai Júlia: Merengések a szociológiáról = BUKSZ 6. 1994. 4. (471-476.) Ez az írás az MTA Szociológiai Intézete által az intézmény harminc éves fennállásának alkalmából „Merre tartanak a társadalomtudományok?” címmel rendezett tanácskozásra készített előadás rövidített változata

Bayer Zsolt: Két világ. Beszélgetés a kollektív felejtésről = Népszabadság. 52. 1994. 12. (19.) Beszélgetés Szalai Júliával


 

 

1995

 

Ferge Zsuzsa: A „célzott” szociálpolitika lehetőségei = Népszabadság 1995. márc. 28. (11.)

Ferge Zsuzsa: Az iskola - máshonnan nézve = Figyelő 1995. 8. (20.)

Ferge Zsuzsa: Korlátozott nyilvánosság = HVG 17. 1995. 3. (79.)

Ferge Zsuzsa: Széteső világ? = Népszabadság 1995. márc. 11. (18.)

Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja. 1. fejezet  = Esély 7. 1995. 6. (43-62.) 2. fejezet. 8. 1996. 1. (25-52.), 3. fejezet.  8. 1996. 2. (3-36.) Az Államháztartási Reformbizottság Jóléti Albizottsága számára készült jelentés.

Ferge Zsuzsa: Politika-e a szociálpolitika? (p. 75-97.) In: Szociálpolitika. Szöveggyűjtemény a munkavállalási tanácsadó szakos főiskolai hallgatók számára. [Szerk.]: Kárpáti Zoltán. Gödöllő, 1995. 333 p.

Ferge Zsuzsa: Magyar szociálpolitika, 1992 (p. 98-113.) In: Szociálpolitika. Szöveggyűjtemény a munkavállalási tanácsadó szakos főiskolai hallgatók számára. [Szerk.]: Kárpáti Zoltán. Gödöllő, 1995. 333 p.

Ferge Zsuzsa: Az átmenet társadalma = Esély 7. 1995. 4. (3-18.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Az átmenet társadalma (p. 344-364.) In: Az államtalanítás dilemmái. Szociálpolitikai kényszerek és választások. [Szerk.]: Landau Edit - Simonyi Ágnes - Szalai Júlia - Vince Péter. Bp., Aktív Társadalom Alapítvány, 1995. 430 p. A rendszerváltás problémái, társadalmi hatásai Magyarországon.

Ferge Zsuzsa: Kihívások és kényszerek a szociálpolitikában (p. 141-167.) In: Kérdőjelek: a magyar kormány 1994-1995. [Szerk.]: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi. Bp. Korridor, 1995. 386 p.

Lachowsky Bea – Dénes D. István: A szociális jogok tagadása a lét tagadása. Interjú Ferge Zsuzsával = Respublika 1995. 11. (38-41.)
 

Solt Ottilia, Kőszeg Ferenc. A mi titkaink az ő titkaik. = Magyar Hírlap 1995. aug. 23. 7. A belügyi iratok nyilvánosságáról

Gorcsev Iván [Solt Ottilia]: Eredeti gengszterfelhalmozás = Beszélő 6. 1995. 2.

Solt Ottilia: Hol terem a magyar vitéz? = Beszélő 6. 1995. 3.

lt [Solt Ottilia]: Dornbach kontra Bauer = Beszélő 6. 1995. 4.

Solt Ottilia: „Semmiféle segítségben nem bízunk többé!” = Beszélő 6. 1995. 5.

Efhá–Solt [F. Havas Gábor – Solt Ottilia]: Kulturkampf? = Beszélő 6. 1995. 7.

lt [Solt Ottilia]: Gyöngyösi vádirat = Beszélő 6. 1995. 7.

lt [Solt Ottilia]: Piszkos Fred közbelép = Beszélő 6. 1995. 8.

Eörsi János – Solt Ottilia: 2x2 néha 5 – Államháztartás-statisztika = Beszélő 6. 1995. 9

lt [Solt Ottilia]: Roma a kínpadon. Egy ízig-vérig demokrata tévés személyiség = Beszélő 6. 1995. 9

Gosztonyi Ágnes – Solt Ottilia: A drogozás – tünet – Beszélgetés a főváros drogkoordinátorával = Beszélő 6. 1995. 10.

Solt Ottilia: Bársonyos erőszak – A Maccabis Tasnádiék a Dániel úton = Beszélő 6. 1995. 11.

LT [Solt Ottilia]: Van-e a csp-ben 9 milliárd? = Beszélő 6. 1995. 12.

LT [Solt Ottilia]: Mi újság a Dániel úton? = Beszélő 6. 1995. 12.

[Solt Ottilia]: Az Ostermann-akció = Beszélő 6. 1995. 12

lt [Solt Ottilia]: Közakarat = Beszélő 6. 1995. 13.

Eörsi János–Solt Ottilia – Tálas Péter: „370 milliárd kellene” – Beszélgetés Surányi Györggyel, a Nemzeti Bank elnökével = Beszélő 6. 1995. 13.

eö–lt [Eörsi János – Solt Ottilia]: Lakás(le)építés – A március 12-i kormánycsomag lakásépítési fejezete = Beszélő 6. 1995. 14.

Solt Ottilia: Egy telefonhívás, szívkórház, meg egy el nem küldött levél – Dániel úti fejlemények = Beszélő 6. 1995. 14.

lt [Solt Ottilia]: A legnagyobb – és ami mögötte van = Beszélő 6. 1995. 15.

Solt Ottilia: Két szék között – Kulcsár Kálmán: Két világ között – Rendszerváltás Magyarországon 1988–1990 című könyvéről = Beszélő 6. 1995. 15.

–lt [Solt Ottilia]: Egészségügyi sokkterápia = Beszélő 6. 1995. 17.

Solt Ottilia: Az óriás nem vész el, csak átalakul = Beszélő 6. 1995. 18.

–lt [Solt Ottilia]: Mutatja, vagy mondja? = Beszélő 6. 1995. 19.

–seölt– [Solt Ottilia – Eörsi János]: Törvényes munkaidő = Beszélő 6. 1995. 21.

lt [Solt Ottilia]: Híradó-háttér = Beszélő 6. 1995. 21.

Solt Ottilia: 07 magazin = Beszélő 6. 1995. 22.

Solt Ottilia: Gyermektörténet = Beszélő 6. 1995. 23.

Solt Ottilia: Ki mit tesz a hazáért? – Interjú Konrád Györggyel = Beszélő 6. 1995. 23.

lt [Solt Ottilia]: Arkhimédész Lajos = Beszélő 6. 1995. 24 Beszélő 6. 1995. 21.

Solt Ottilia: Ezt nektek! – Séta a szakszervezeti vagyon tájékán = Beszélő 6. 1995. 25

lt [Solt Ottilia]: Az elnök életrajza = Beszélő 6. 1995. 26.

Solt Ottilia: Egy év után = Beszélő 6. 1995. 26.

Solt Ottilia: A valóság ismerete nélkülözhetetlen… – Interjú Gönczöl Katalin ombudsmannal = Beszélő 6. 1995. 27.

lt [Solt Ottilia]: Túlélés – Vizsgálódás a BM irattárában = Beszélő 6.1995. 28.

lt [Solt Ottilia]: Ócseny veritas…= Beszélő 6. 1995. 29.

F. Havas Gábor – Solt Ottilia: Memorett – A Déri Miksa utca 10. titkos története = Beszélő 6.1995. 29.
 

Szalai Júlia: A polgár és kora. Egy könyvsorozatról - négy regény kapcsán = Holmi 7. 1995. 2. (263-271.) 

Az államtalanítás dilemmái. Szociálpolitikai kényszerek és választások. [Szerk.]: Landau Edit - Simonyi Ágnes - Szalai Júlia - Vince Péter. [Előszó]: Szalai Júlia. Bp., Aktív Társadalom Alapítvány, 1995. 430 p. /Aktív Társ. Alapítv., 3./

Szalai Júlia: Hatalom és szegénység (p. 11-24.) In: Az államtalanítás dilemmái. Szociálpolitikai kényszerek és választások. [Szerk.]: Landau Edit - Simonyi Ágnes - Szalai Júlia - Vince Péter. Bp., Aktív Társadalom Alapítvány, 1995. 430 p.

Szalai Júlia: A helyi önkormányzatok szociálpolitikájáról (p. 240-260.) In: Az államtalanítás dilemmái. Szociálpolitikai kényszerek és választások, Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 1995. 430 p.

Pogány Ira: Ki kell bújni a pelenkából. Beszélgetés Szalai Júliával = Magyar Hírlap. Ahogy Tetszik mell. 1995. okt. 14. /242/. (1.)

Szalai Júlia: Hatalom és szegénység (p. 376-387.) In.: Majdnem nem lehet másként. Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára. [Szerk.]: Fehér Ferenc - Kardos András - Radnóti Sándor. Bp., Cserépfalvi, 1995. 431 p.


Lantos Gabriella: Vannak-e szociális jogaink? = Élet és Irodalom 1995. 34. aug. 25. (3.) Beszélgetés Sajó András alkotmányjogásszal és Szalai Júlia szociológussal.

 

 

1996

 

Ferge Zsuzsa: A rendszerváltás nyertesei és vesztesei (p. 414-443.) In: Társadalmi riport 1996. [Szerk.]: Andorka Rudolf - Kolosi Tamás – Vukovich György. Bp., TÁRKI - Századvég K., 1996. 616 p.

Ferge Zsuzsa: A generációk közti és a társadalmi szolidaritásról = Esély 8.  1996. 4. (53-61.) 1996 jún. 1-én a szocálpolitikában érdekelt civil szervezetek tanácskozásának állásfoglalása kapcsán. E-archívum

Ferge Zsuzsa: Küzdelem a szegénység ellen - velünk vagy nélkülünk? = Esély 8. 1996. 6. (97-99.)

Ferge Zsuzsa: Magyar szociálpolitika, 1995 (p. 281-292.) In: Magyarország politikai évkönyve 1995-ről. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter – Vass László. Bp., Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1996. 911, [5] p.

Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja. 2. fejezet.  Szegénység és segélyezés - tények, gyakorlati eljárások; 3. fejezet. A segélyezés néhány elvi kérdése = Esély 8. 1996. 1., 2. (25-42., 3-36.) A tanulmány az Államháztartási Reform Bizottság Jóléti albizottsága számára készült. 1. fejezet: Esély 7. 1995. 6. (43-62.)

Ferge Zsuzsa: A rendszerváltás megítélése = Szociológiai Szemle 6. 1996. 1. (51-74.) A közvélemény és a befolyásoló tényezők. Teljes szöveg

 

Ferge Zsuzsa: Az adótudatosságról és az állam felelősségéről. Hevenyészett első válasz Csontos-Kornai-Tóth cikkére = Századvég. Új foly. 3. 1996. 3. (154-162.) Csontos-Kornai-Tóth vitaindító cikkét l. Századvég. 1996. 2. p. 3-28.

Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei a második demokratikus választás után (p. 78-96.) In: Európai politikai évkönyv, 1995-1996. [Szerk.]: Inotai András - Tamás Pál. Bp., MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996.

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika esélyei = Vigilia 61. 1996. 7. (528-535.) A gazdaság és szociálpolitika viszonyáról.

Ferge Zsuzsa: Freedom and security. (p. 19-42.) In: Social costs of economic transformation in Central Europe. [Szerk.]: Kovács János Mátyás. Greenwich /Connect./, London, Jai Press Inc., 1996.

Ferge Zsuzsa: Az állam dolgáról - Eötvössel szólva = Kritika 1996. 3. (3-6) A szabadság és a biztonság összeegyeztethetőségéről a rendszerváltás után. A magyar állampolgárok biztonság igényéről. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A rendszerváltás szubjektív mérlege = Népszabadság 54. 1996. 47.

Ferge Zsuzsa: A nyugdíjreform szükségessége és tétjei = Élet és Irodalom 40. 1996. 19. (5.) A magyar nyugdij-reform lehetséges változatairól.

Ferge Zsuzsa: Mítosz vagy realitás? /A homo sovieticus és a homo  ungaricus./ = Élet és Irodalom 40. 1996. 5. (3.)

Ferge Zsuzsa: Egy rókának sok bőréről = Figyelő 40. 9. 1996. (58.)

Ferge Zsuzsa: Nyugdíj és szolidaritás = HVG 18. 1996. május (104.) Az állami nyugdíj- és gyermekellátásról.

Ferge Zsuzsa: Szociális Európa felé? = Magyar Hírlap 29. 1996. Dec. 31. (7.)

Ferge Zsuzsa: Küzdelem a szegénység ellen = Népszabadság 54. 1996. Okt. 17. (9.)

Ferge Zsuzsa: A rendszerváltás szubjektív mérlege = Népszabadság 54. 1996. feb. 24. (17.)

A Szociális segítő nyitánya. [Szerk. Balog Miklósné]. Budapest, Labora, 1996. 196 p. A bevezetőt Ferge Zsuzsa írta.

Charles, Susan – Webb, Adrian: Szociálpolitika gazdasági megközelítésben. [Ferge Zsuzsa - Findrik Mária]. Budapest, Hilscher Szociálpol. Egyes.,  ELTE Szociológiai Int., 1996.  227 p.

 

Az állam dolgáról - Eötvössel szólva / Ferge Zsuzsa
In: Kritika, 1996/3.
 

Solt Ottilia: Dél-zselici burzsoázia – A Wesley János Főiskola másodéves szociális munkásszakos hallgatóinak munkáiból összeállította Solt Ottilia = Beszélő Ú.f. 2. 1996. 4.

Solt Ottilia: Nem Amerikából, Székelyföldről jöttünk… – A KAM „helyzet-könyvei”-ről = Beszélő Ú.f. 2. 1996. 6-7.

 

Szalai Júlia: Önkéntes munkák és fizető foglalkozások (p. 337-373.) In: Rejtőzködő jelen. Tanulmányok: Ferge Zsuzsának. [Szerk.]: Tausz Katalin - Várnai Györgyi. Bp., Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1996. 442 p.

Szalai Júlia: A belső emigráció aktualitásáról = Holmi. 8. 1996. 2. (284-290.) Könyvismertetés: Eörsi István: Időm Gombrowiczcsal. [naplónapló] Budapest : Pesti Szalon Könyvkiadó, 1994 385 p.

Szalai Júlia: Egy kandidátusi értekezés védéséről = Kritika 34. 1996. 10. (6-7.) Részletek Laki Mihály kandidátusi értekezésének téziseiből, Voszka Éva opponensi bírálatából, valamint Laki Mihálynak a bírálatra adott válaszából.

 

 

1997

 

Andorka Rudolf - Ferge Zsuzsa - Tóth István György: Valóban Magyarországon a legkisebbek az egyenlőtlenségek? = Közgazd. Szle 44. 1997.  2. (89-112.) Jövedelemegyenlőtlenségek és szegénység. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: És mi lesz, ha nem lesz? Az állam és a civilizációs folyamat (p. 146-174.) In: És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén. [Szerk.]: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László. Bp. , 1997. 380 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Megjegyzések a Népjóléti Minisztérium által kiadandó „Irányelv a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúakat érintő együttműködési kötelezettség végrehajtása” című dokumentumról = Háló 3. 1997. 12. (3-5.)

Ferge Zsuzsa: Milyen lovat is akartunk mi? = Embernevelés 9. 1997. 1. (47-50.) A magyar társadalom rendszerváltás utáni kiábrándultságának okairól.

Ferge Zsuzsa: Mennyire új és mennyire jó az esélyteremtő állam gondolata?  Hozzászólás Ladányi János-Szelényi Iván „Vázlat az esélyteremtő állam elméletéhez” című írásához = 2000 9. 1997. 4. (19-21.) Ladányi János és Szelényi Iván tanulmányát l. a 2000 1996. decemberi számában.

Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság (p. 7-26.) In: Tanulmányok a szociális munka világából. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. Győr, zéchenyi István Főiskola 1. köt. Veszteségek és kezelésük... Szociális munka középkorúakkal. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István - Somorjai Ildikó, 1997. 185 p. A szabadság, az egyenlőség és a biztonság egymáshoz való viszonyának különböző értelmezései. Eredetileg megjelent az Esély 1994. 5. számában.

Ferge Zsuzsa: A szegénységgel kapcsolatos attitűdök (p. 122-128.) In: Az ajtók záródnak/?!/. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 5. hullámának eredményeiről. Bp., 1997. 190 p. A szegénység szubjektív megítélése.

Ferge Zsuzsa - Dögei Ilona: Rövid kiegészítés az adótudatosság kérdéséhez (p. 143-147.) In: Az ajtók záródnak/?!/. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 5. hullámának eredményeiről. Bp., 1997. 190 p. Az adók és a szociális kiadások aránya a lakosság megítélése alapján.

Ferge Zsuzsa: Az állami szociálpolitika változásának trendjei a rendszerváltás óta; ezek illeszkedése nemzetközi (nemzetközileg változó) paradigmákhoz. Bp., MTA Politikai Tud. Int., 1997. 49 p., Bibliogr. p. 46-49 /Politikatud. füz. /PTI/, 20./

Ferge Zsuzsa: Magyar szociálpolitika 1995 (281-292.) In: Magyarország politikai évkönyve 1995-ről. Szerk. Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László. [közread. a] Demokrácia  Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1996. 911, [5] p.

Ferge Zsuzsa: Közbeszólás a nyugdíjreformhoz = Népszabadság 55. 1997. júl. 31. (12.)

Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai.  [... a bevezetést, "A szociálpolitikára ható értékek", a "Modern ideológiák és a jóléti állam" és a "Szegénység és segélyezés" c. fejezetet írta Ferge Zsuzsa]. Budapest, ELTE Szociológiai Int.,  Hilscher Szociálpolitikai Egyes., 1997.  219 p.

Andorka Rudolf – Ferge Zsuzsa – Tóth István György: Valóban Magyarországon a legkisebbek az egyenlőtlenségek = Közgazdasági Szle 44. 1997. 2. (89-112.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Mennyire új és mennyire jó az esélyteremtő állam gondolata? = 2000 1997. 4. (19-21.)

 

És mi lesz ha nem lesz? Az állam és a civilizációs folyamat / Ferge Zsuzsa
In: És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a század végén. szerk. Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László
Budapest : Korridor Politikai Kutatások Központja : Helikon Kiadó, 1997

 

Betlen János: "Fejembe vettem, hogy jogtalan az egész" = Beszélő. Ú. f. 2. 1997. 3. (66-68.) Solt Ottilia 1988 március 15-i letartóztatásáról és a nap eseményeiről

Hafner Zoltán - Tóth Andrea: "Ők ugyanis sokkal védtelenebbek..." = Beszélő. Ú. f. 2. 1997. 3. (60-65.) Solt Ottilia önmagáról

Solt Ottilia: Bűnügyi riport. Harmadíziglen... = Amaro Drom 7. 1997. 4. (21-23.) Egy kétegyházi magyar-cigány konfliktusról

Vásárhelyi Mária: "A kádárizmust nem utálták annyira" = Beszélő. Ú. f. 2. 1997. 3. (69-75.) A szabad szakszervezetek megalakulása. Liga konföderáció

Solt Ottilia: A margó margóján. = Magyarország 14. 1997. 20. Tartalom: A szélsőségesen marginális szociális helyzetek kialakulása és a kitörtés lehetőségei

Lengyel László: Szegényország követe = Mozgó Világ 23. 1997. 4. (45-48.) Solt Ottilia munkásságáról
 

Szalai Júlia: Az egészségügyi alapítványokról = INFO-Társadalomtudomány 11. 1997. 42. (31-41.)

Szalai Júlia: Önkéntes munkák és fizető foglalkozások (p. 204-233.) In: Az államtalanítás dilemmái. Munkaerőpiaci kényszerek és választások. Változások a privatizáció, a munkaformák és a szociális ellátások terén. [Szerk.]: Landau Edit - Szalai Júlia - Vince Péter. Bp., ATA, 1997. 660 p.

Az államtalanítás dilemmái: munkaerőpiaci kényszerek és választások: változások a privatizáció, a munkaformák és a szociális ellátások terén / [szerk. Landau Edit, Szalai Júlia, Vince Péter]. - [Budapest]: Aktív Társadalom Alapítvány, 1997. 660 p. - (Aktív Társadalom Alapítvány = Active Society Foundation / Aktív Társadalom Alapítvány, 4)

Molnár Mária: Hólabda. [Szociálpolitika, szegénység] = Háló 3. 1997. 12. (12-14.) A lap Hólabda című rovatában Ludwig Salgo kérdésére válaszol Szalai Júlia. (Ha dönthetne ma a szociálpolitikában mint politikus, milyen három pontot változtatna meg a szegénység elleni harcban?)

Pogány Ira: Ember, küzdj. Beszélgetés Szalai Júliával = M. Hírlap. Ahogy Tetszik mell. 1997. aug. 16. (11.) Az elmesélt idő (Bp, MTA Szociol.Int., 1996) c. kétkötetes könyvről, és a belőlük kirajzolódó családsorsokról. 

 

 

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon