Skip to main content

Néhány meggondolt gondolat

9 hozzászólás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Írásaink Menekültügy témában

A bevándorlók, menekültek korlátlan befogadását védelmezők válasz nélkül hagyják (bizonyára, mert elutasítják) azt a veszélyt, hogy a az iszlám világából érkezők száma elérheti azt a nagyságrendet, mely rövid távon megakadályozza a sikeres integrációjukat; ez éppen azt a felvilágosodást veszélyeztetheti, melyből a menekültek iránti humanizmus következik. Azaz a korlátlan befogadásnak demokratikus nézőpontból is szabhatók adott esetben akár időleges korlátok, vagy nagyon szigorú feltételek.

A reflexió hiánya egyrészt megakadályozza a demokrata politikai erők jelentős részét abban, hogy a befogadás kérdésére a valóságos kihívásoknak megfelelő megoldásokat fogalmazzanak meg. Holott senki se tévesztené össze ezeket a javaslatokat azokkal, amelyeket a mai rejtőzködő fasisztoid rendszer képviselői hirdetnek, még ha első látásra akár ugyanazt is javasolnák. Ha két ember mondja ugyanazt, az akkor se ugyanaz (legfeljebb nominalista szemszögből – lásd majd alább). A másik végzetes következmény, hogy a korlátlan befogadás alátámasztása érdekében megfogalmazott érveik öntévesztők. Önmagukat ugyan meggyőzhetik velük, de a tájékozatlanokat aligha. Pedig őket kellene megnyerni.

Az alábbiakban néhány ilyen érvre próbálok választ adni. Alapvető felfogásomnak korábbi két írásomban is hangot adtam, itt nem fogalmazom újra. (Ungváry Rudolf: Nincs demokratikus válasz? – Népszabadság, 2015. szeptember 9.; Ungváry Rudolf: Ezért ne féltsük Európát? – Népszabadság, 2015. szeptember 23.)


Az euro-atlanti kultúra nem „keresztény”, hanem felvilágosult (még ha tökéletlenül is). Csak a forrásai a zsidó-kereszténység, az antik és a népvándorlás. Aki tehát a „keresztény” Európát féltőkkel vitatkozik, nem azokkal vitatkozik, akik a felvilágosult Európát féltik. Azt az Európát, amely a genetikai adottságoktól függetlenül, kulturálisan, és nem elsősorban keresztényként létezik. A kultúra nem állandó valami, de harmonikus változása, akárcsak az emberi személyiségé, alkalmazkodást, tehát időt igényel. Most rendkívül rövid idő alatt aránytalanul sok iszlám bevándorló érkezik. Félő, hogy hiába miden erőfeszítés, nem fognak engedelmeskedni a kvóták szerinti elosztásnak. Hirtelen nagyra nőtt tömegük erejénél fogva ez nem lesz számukra lehetetlen. Néhány fejlett nagyvárosba tömörülnek majd, hogy a megnövekedett arányuk segítségével kikerülhessék az integráció nehézségeit. Hosszú ideig külön társadalmat fognak alkotni. Jelentős részüknek a felvilágosodás eszményei nem annyira magától értetődők, mint amennyire ez környezetük demokratikus rendszereiben többé-kevésbé elfogadott.

Mára a „keresztény” jelzőket használó jelentősebb politikai mozgalmak nem kérdőjelezik meg a politikai és jogi szinten a felvilágosodás eredményeit. Legalábbis nyíltan nem lépnek föl a politikai szekularizáció (az állam és egyház szétválasztása) ellen. Az iszlám alapján álló politikai mozgalmak (egyelőre) döntő része ezzel szemben nyíltan elutasítja a politikai szekularizációt, mivel az iszlám kultúrában a politika és a vallás szerves egységet alkot, ahogy a harmincéves háború előtt Európában is a keresztény vallás és a politika.

Lehet, hogy például az Egyesült Államokban politikus jól teszi, ha vallásosnak vallja magát. Ebből azonban messze nem következik, hogy a kereszténység, a politika és az állam tényleges egységét hirdetné. Ezzel szemben, ahogy az egykori európai államokat a keresztény, úgy a mai iszlám államok politikai életét, még ha különböző mértékben is, de tényszerűen átitatja a mohamedán vallás. A vallás politikai jelentőségét ezekben az államokban (még) érdemben a mérsékelt politikai erők sem kérdőjelezik meg. Vannak ugyan az iszlám világban is olyan politikai mozgalmak, melyek a szekularizációt hirdetik, de ezek hatóereje még gyenge, jogi legitimációjuk pedig vagy nincs, vagy össze nem hasonlítható az ellenzékiség euro-atlanti demokráciákban szokásos szabadságával. A Muszlim Szent Jog, a Saria állami szinten kisebb-nagyobb mértékben elfogadott rendszer, elvei ma még mélyen élnek az iszlámhoz tartozók jelentős részében. A nők helyzetétől a vallásból való kitérés tiltásáig.

Hogy mennyire, arról az Iszlám Konferencia Szervezetének 1990-es nyilatkozata tanúskodik. Az ENSZ után a legnagyobb nemzetközi testület határozatai mind az 56 tagállam számára irányadó. E szerint az emberi jogok egyetlen alapja a Saria. Ezzel kétségbe vonták az ENSZ 1948-as határozatának általános érvényességét egy vallási jog javára. A szervezet nyomására 2007-ben az ENSZ emberi jogi tanácsa állást foglalt a vallások egyetemes tiszteletben tartása mellette, holott a vallásszabadságnak nem jogi előfeltétele a vallások tisztelete.

Az euro-atlanti kultúrában nincs olyan állam, melyben valamelyik vallás jogrendszere meghatározóan érvényesülne. Izrael a maga „zsidó és demokratikus” rendszerével különleges eset, mely ezen a lényegen nem változtat.

Ezért megalapozatlan az iszlám nem szekularizált világát akár a mai politikai kereszténységhez, akár a történelmi egyházakat kisebb-nagyobb mértékben jogilag előnybe helyező államokhoz hasonlítani.

A muszlim menekültek nem az iszlám, hanem az összeomlott iszlám államiság következményei elől menekülnek. Ezt bizonyítja, hogy ahol ezek az államok stabilak, onnan nem is menekülnek.


Ugyancsak megtévesztő a fasizmusra vagy a bolsevizmusra hivatkozni annak érdekében, hogy kisebbítsék a két kultúra közötti különbséget, azt bizonyítandó, hogy a mi kultúránknak is vannak borzalmas vonásai. A fasizmus és a bolsevizmus a demokrácia, vele a felvilágosodás elleni lázadás két eltérő változatát képviselik; azaz éppen nem az euro-atlanti kultúra lényegét, érdemi jellemvonását. Abból, hogy az antikapitalista indíttatású gondolkodás (például a kritikai elmélet) a felvilágosodás ellenes álláspontokat a felvilágosodás termékeinek tartja, lehet erről más álláspont is. A puszta felvilágosodásellenesség, illetve az ellene való militáns lázadás eleve nem ugyanaz. Az iszlám nevében elkövetett mai borzalmak ezzel szemben nem az iszlámot akarják elvetni, hanem azokat szélsőségesen alkalmazni. Az euro-atlanti világban a politikai szekularizáció még létező elégtelenségei (például a történelmi egyházak kivételezettségének elismerése) ellentétesek ugyan a felvilágosodás eszmeiségével, de ez érdemben nem változtat az euro-atlanti kultúra felvilágosodott lényegén. Ezzel szemben a politika és a vallás egysége, tehát a vallás politikai értékképző szerepe nem hogy nem ellentétes az iszlámmal, de a lényege. Még akkor is, ha az iszlámnak sok árnyalata van.


Kétségtelen, hogy a már Európában meggyökeresedett egykori iszlám bevándorlók egy része a világi berendezkedést támogatja. Ilyen értelemben sok példa van a sikeres integrációra. Mindig hangsúlyoztam, hogy a kultúra nem változatlan adottság. Da ha túl rövid idő alatt túl nagy koncentrációban jelennek meg iszlám közösségek Európában, ez a változás megnehezül, egy ideig akár meg is akad.

Vannak már évtizedes múltra visszavezethető példák, hogy már az eddigi, tehát jóval kisebb ütemű és méretű bevándorlással – még ha egyelőre csak részlegesen – ténylegesen visszatért az euro-atlanti államokban a vallási jog hivatalos elfogadása. Ezt például a meglévő, demokráciákban elterjedt alternatív vitarendezési törvények teszik lehetővé. Angliában családjogi kérdésekben 45 év alatt 85 hivatalosan elismert és alig megbecsülhető számú nem hivatalos Saria-bíróság kezdett el működni. „Erős nyomás nehezedik a muszlim közösség tagjaira, hogy kerüljék el a rendes bíróságokat,” írja elemző cikkében Ződi Zsolt jogtudós. A Saria bíróságok elvileg csak mediálhatnának, de „számtalan esetben szó sincs önkéntességről”, különösen a nők kárára eldöntött ügyekben. „Általában jellemző, hogy a muszlim közösség megbélyegzi azokat, akik a brit hatóságokhoz fordulnak...”

Ződi felteszi a szónoki kérdést, hogy „a muszlim közösség e része meddig különülhet el [...], mintegy visszaélve a joggal, hogy megerősítse diszkriminatív és európai szemmel nézve középkori gyakorlatait.” Fontos jellemző, hogy „a muszlim közösségek nem veszítik el a kapcsolatukat az iszlám világ központjaival [...] újratermelik és újraerősítik a muszlim identitást [...], folyamatosan konzerválják ezt az életformát: nem hagyják hozzácsiszolódni a befogadó társadalom eszményeihez.” Azaz az Európában élő iszlám kultúrájúak egy része nem harcol azért, hogy az euro-atlanti jogban „legyenek elismerve a Sharia szabályai [ez lehetetlen is volna], egyszerűen felépítenek egy párhuzamos világot.”

A helyzetben teljesen új, hogy eddig a liberális joggyakorlat fejlődésével a felvilágosodás elvei nem kerültek szembe egymással, hanem egyre inkább érvényesültek, még ha ez a folyamat hagy is kívánni valókat. A Saria alkalmazásának elismerése viszont (tehát a liberális álláspont határtalan fenntartása) egyre inkább magának a liberális eszmének a sérüléseihez vezet.


Az iszlámszociológia eredményei szerint a globalizációban hangsúlyozottan érvényesül a kulturális közeledés. Azaz a „saját” és a „másik” kultúrájában nem változatlanul létező tulajdonságok uralkodnak, hanem kölcsönhatások. Mindennek nem mond ellent, hogy a menekültek ma öntörvényűen áramló tömegeinek kezelésére demokratikus politikai választ kell találni, amely eddig még nem igazán született meg. Nyilván, a demokrácia malmai lassan őrölnek.

Az nem esszencializálása (a lényegi vonások merev meghatározása) a kérdésnek, ha megállapítjuk, hogy a gyakorlatban (ma még) – ha eltérő mértékben is – az iszlámban a vallás és a politika nem választható szét egymástól. Ahogy az se, hogy az umma (a hívők közössége) kollektív önazonosságának (ma még) esszencialista utópiája és kétségtelen elterjedtsége éppen a személyiség tiszteletének és – például politikai – kibontakozásának a korlátja. Mindezt nem én állítom, hanem a kérdés évtizedes kutatója, Georg Stauth. Ő a szociológiai derűlátását az iszlám „politikai racionalizációjához” vezető folyamatokban látja igazolva. Nem iszlámellenesség, ha felvetjük, hogy ha a vallás a racionalizáció során mégis vallás marad, akkor azért ez fából vaskarikának tűnik. Ahogy az ki is derült az iráni forradalom után: a Foucault által lelkesen üdvözölt spiritualitás, mint a társadalmi forradalom pozitív hajtóereje nem hozott demokratikus gyümölcsöket. Ha jelenetős szociológusok, mint Bryan S. Turner a vallás és a modernitás iszlámban megfigyelt szerepével foglalkoznak, akkor ez ugyancsak azt jelenti, hogy létezik az iszlámban a vallás és politika összefonódása.


Az iszlám bevándorlás aligha fog megszűnni. Határozott, egyértelmű, konkrét demokratikus válaszokra lenne szükség. Nem elég annak az általánosságnak a hangoztatása, hogy „a menekülteknek be kell tartaniuk a törvényeket”! Javaslatok ma, olyan felvilágosult gondolkodók nyomán, mint például Ibn Warraq, legfeljebb Németországban körvonalazódnak, többek között éppen az ott élő, török és arab származású politikusok, írók részéről (mint Mona Eltahawy, Cem Ödzemir, Hamed Abdel-Samad). Ahogy az utóbbi fogalmazott: „Kezdettől fogva meg kellene határozni a konkrét játékszabályokat, és akinek ez nem felel meg, annak egy másik országot kell keresnie magának.” Például arról, hogy a Sariát, mert vallási jog, nem lehet államilag elismerten alkalmazni; a nyelvi kurzusokon kötelező részt venni; az arab diktatúrák által támogatott európai iszlám szervezeteket nem szabad államilag támogatni abban, hogy befolyásolják és hangolják a menekülteket stb. Ezzel még nem sérülnek az emberi jogok. A demokraták meggyőző, a veszéllyel számoló fellépésének hiányában, különösen a közép-kelet-európai államokban, de még a Mag-Európában is még inkább megerősödnek a rasszizmusukat, sőt fasiszta voltukat ma elrejtő szélsőjobboldali erők. Az ő valóban felvilágosodás-ellenes javaslataik kábítják majd el a közvéleményt.

Róna Tas Ákos arról ír, hogy „a reményvesztett tömegek, ha helyzetük nem javul, előbb vagy utóbb könnyen eljutnak a politikai iszlám tanaihoz”, akkor ebben csak az nem igaz, hogy „politikai iszlám”. Lévén, hogy az iszlám maga is politikai. Ugyanis nem azonos a mohamedán vallással, hanem e vallás és a politika egysége. Ha tehát valaki mégis valósnak tekinti ezt a tautológiát, akkor ez legfeljebb vágy vezérelt magatartásnak tudható be: ne jellemezze az iszlámot magát a politikum (legfeljebb egy kis, iszlamista részét), legyen csak puszta vallás, ami magánügy, tehát kiiktatható a tárgyalásból. „A magyar társadalom döntő többsége […] nem tudja, mit mond a Korán” – nyilatkozta. Ez érv? A Koránról tudományosan kimutatták (például Günter Lüling és Cristoph Luxenberg, utóbbi fenyegetettsége miatt álnéven publikáló, Németországban élő arab szerző), hogy több forrásból, a korra jellemzően a hitet felhasználó, korabeli aktuális célokból összeállított szöveg, akárcsak a Biblia. Mit számít, hogy mit mond egy ilyen mű! Ezt is, azt is. Mit gondoljunk egy ilyen érvről? Azt, hogy ezzel is jelentékteleníteni lehessen a kulturális különbségeket.

Olcsó megoldás olyan ostobaságokat pellengérre állítani, mint „sok közöttük a terrorista”, „miért nem maradnak otthon”. De nem válasz arra, hogy mi legyen, ha a menekültek egy része a Saria szerinti jogalkalmazást igényli a maga számára, és nem a világi jogot?

A vágy vezérelt gondolkodás bulvár lapba való példája, ahogy Kováts András még 2015 júliusában azt írta: „Svédország például most is tárt karokkal várja a szír menekülteket.” Rövid három hónap kellett, és ma már ez nem állítható. Nekem meg az a sajátos, messianisztikus lelkesültség jut az eszembe, amely a baloldali értelmiségiek egy részének a nézeteit jellemezte a kommunista eszmék iránt.


A demokratikus tábor egy részében azzal próbálják a szőnyeg alá söpörni a problémát, hogy tagadják a kulturális meghatározottság minden formáját. Egy televíziós beszélgetésben például Tamás Gáspár Miklós a kultúrára való hivatkozásomat arcpirító módon minősítette: „Korábban a rassz volt a trükk, ma a kultúra. […] A bevándorlók nézetrendszere közömbös. Nem szükséges megítélnünk az iszlám lakosság nézeteinek természetét azért, hogy elismerjük egyenlő méltóságukat.

Valóban: a jogegyenlőség szempontjából még az anyagyilkosok és a fasiszták nézetrendszere is közömbös. De csak abból a szempontból. Az együttélés szempontjából viszont egyáltalán nem mindegy, milyen nézetrendszerekről van szó.

Meg szoktuk dicsérni az olyan embereket, mint Jászi Oszkár, Cs. Szabó László vagy Márai Sándor, mert a nyugati emigrációban is megőrizték a magyarságukat. […] nem lehetett őket integrálni, nem kezdtek el angolul vagy olaszul írni. Nem kell integrálni, csak azt, aki akarja”, nyilatkozta egy interjúban. Demokrataként megőrizni az anyanyelvet nem ugyanaz, mint egyetérteni a szülők hatalmával az utódok párválasztásában, a nők és férfiak egyenlőtlen öröklési jogával, Izrael megsemmisítésével.

„…a muszlimok sem egy másik világban élnek […] maguk is büszke emberi lények”, írja György Péter annak védelmében, hogy „nincs, nem létezik a metafizikai, civilizációs kettősség”. Embervoltunk szempontjából, legyen valaki büszke vagy megtört, valóban egyetlen világot alkotunk. De „iszlamofóbia” arra hivatkozni, hogy az iszlám kultúrában a vallást politikai tényezőként kezelik? Vagy ez az összefonódás ugyan konkrétan létezhet (ahogy a politikai kereszténység is), de György szerint olyan, hogy iszlám civilizáció vagy kultúra nem létezik. Euro-atlanti sem. Ezek csak metaforák. Nyilván civilizáció és kultúra se létezik, sőt, valójában „világ” se, hiszen ezek még „metaforábbak”, még metafizikusabbak. Csak konkrét, „tagadhatatlanul létező szakadékok” léteznek? Melyeket eszerint fogalmakkal nem lehet megragadni? Ha mégis ezzel próbálkozik valaki, akkor ezek György cikkének címe szerint „meg nem gondolt gondolatok”. A kulturális emlékezet sincsen? Vele a Memory Studies című szociológiai lapban megjelent számos tanulmány tárgya se létező?

Egy másik demokratával vitatkozva arra a német TV-nek nyilatkozó menekült szíriai kislányra utaltam, akinek álma Izrael államának megsemmisítése. Azt a választ kaptam, hogy ő is erről álmodozik – hiszen a szekuláris demokrácia antirasszista híveként nem lehet a Zsidó Állam híve! A menekültek védelmében egyenlővé tette a gyűlöletkeltő politikai célnak alárendelt nevelés eredményét saját kiküzdött demokrata felfogásával. Erre csak csettinteni lehet: „szép, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon”.


Az iszlámszociológia baloldali és liberális szakembereinek jelentős része ma kizárólag szociális-gazdasági szempontból hajlandó a kérdéssel foglalkozni. A más kultúra kérdéséről rosszabb esetben azt tartja, hogy rasszizmus, jobb esetben meg azt, hogy elsősorban a fogadó társadalom felelőssége: mennyire képes az elfogadni a másságot. Eszerint a bevándorlók kultúrája mégis létezik, sőt elsődleges adottság, melyhez a fogadóknak kell inkább alkalmazkodni? Ez a felfogás így, önmagában ellentmondásos és életidegen. Miért ne kellene ugyanannyira elfogadnia a bevándorlónak a fogadó ország kultúráját? Itt már nem puszta tényekről van szó, hanem nézetről.

A szakadék, mely ebben a vitában megmutatkozik, azok között áll fenn, akik a kultúra, vele a fogalmak objektív létét és tárgyalhatóságát igenlik, illetve tagadják. Ez a szakadék áthidalhatatlan, és nem politikai természetű. Annál sokkal mélyebb. Az egyik legfontosabb filozófiai választóvonalnak tűnik. Először erőteljesen a középkor realistái és nominalistái közötti vitában jelent meg. A nominalizmus örökségét a felvilágosodás, vele a természettudományos tárgyiasítás és a logikai formalizáció vette át. A realizmus kizáródott az objektív diskurzusból, legfeljebb a metafizika kritikaként jelent meg. Ez ugyan politikailag hatékony volt, de a folyamat alapvetően egyoldalúvá vált, és értékbizonytalanságot eredményezett. Akkor vagyunk a felvilágosodás örökösei, ha be tudjuk látni, mindkét megközelítésnek van létjogosultsága. Quine már 1948-ban felismerte, hogy azok a kérdések, melyeket az uralkodó metafizika-ellenes szaktudományokban látszatkérdésként elvetnek, a 20. század filozófiájában visszatérnek. Saul Kripke a 80-as években kimutatta, hogy a fogalmak, velük a lényegi tulajdonságok elfogadása a modális logika alapján értelmes álláspont lehet. Szűkebb szakmámban, a rendező rendszerek elméletében, a fogalomelméletben és az informatikai ontológiában mindez ma már magától értetődő felismerés.

A mai szociológia jelentős részét a radikális nominalizmus, vele metafizikaellenesség jellemzi. Az érzelmek alapján keletkező vajákossággal és végletes esszencializmussal (a lényegi vonások merev alkalmazása) együtt azonban az olyan fogalmakat is kizárják, mint a kultúra, vele az iszlám.

Többek között a statisztikai elemzés kizárólagosságát vallók többsége magát a dualizmust is metafizikus megközelítésnek tartja. Egy olyan fogalom esetében, mint például az euro-atlanti kultúra, azonnal a közvetlen tárgyiasítás eszközéhez nyúlnak, és számon kérik, hogy „ki számít európainak”? Ez még Wittgenstein híres családhasonlóságának elve esetén se nagyon dönthető el véges módon: a „játék” fogalma eszerint eleve nem létezik, mert megállapíthatatlan, mik a lényegi vonásai – de akkor a fogócska vagy kártyázás fogalma sem, hiszen ezeknek is végtelen az egymástól különböző előfordulása.

Volt egy bizonyos Max Weber (állítólag szociológus), aki írt egy olyan című könyvet, miszerint „A protestantizmus és a kapitalizmus szelleme”. Lehetséges lenne, hogy ma az iszlámmal kapcsolatban viszont azt állítaná, hogy annak pedig nincsen „szelleme”?


Nem azt állítom, hogy az iszlám nem fogékony a felvilágosodás-ellenes nézetekre, hanem azt, hogy jogrendszere, és a jelenleg köreiben uralkodó, kétségtelenül az euro-atlanti kultúra globalizációja által is kiváltott frusztráció önmagában felvilágosodás ellenes. Valóban: lehet, hogy létrejöhet majd egy olyan „domesztikált” politikai iszlám, mint amilyen ma a politikai kereszténység. Aki tehát azzal érvel, hogy az iszlám is modernizálható, az nem velem vitatkozik.

Az iszlám kérdését tárgyaló, általam vitatott politikai kultúra és stratégia aligha fogja megakadályozni a bevándorlás hatására erősödő szélsőjobboldali térnyerést. Magyarországon az orbáni rendszert. A bevándorlók/menekültek egyenetlen eloszlása miatt keletkező, egyelőre politikailag megoldatlan problémák a „keresztény” Európát hirdetők és a rasszisták népszerűségét növelik. Éppen ebből következik a túl gyors bevándorlás igazi veszélye (de nem a nem létező „keresztény”, hanem a létező felvilágosult euro-atlanti kultúra számára). Akik pedig netán az iszlám tolerancia meséjét terjesztik, éppen azoknak a muszlim értelmiségieknek a dolgát nehezítik, akik valóban az iszlám modernizációjára törekszenek, hogy a muszlimok a saját világukban is valódi polgárokká válhassanak. Az iszlám múlttal való megbirkózást nehezítik, amely ma sok helyen vált megint fenyegető valósággá.

Mintha sok demokratának a képzelőerejét szinte megbénítaná a mai, burkolt magyar fasizmus menekültellenessége, és a vele szembeni átmeneti esélytelenség.

Egy ideig majd még nehezebb lesz demokratának lenni. És erről nem csak a rasszisták tehetnek majd.

Írásaink Menekültügy témában

Hozzászólások

Számoljunk

"A muszlim menekültek nem az iszlám, hanem az összeomlott iszlám államiság következményei elől menekülnek. Ezt bizonyítja, hogy ahol ezek az államok stabilak, onnan nem is menekülnek."

Számoljunk: az európai muszlimok 4% ról 5%-ra emelik számukat a migráció befejezésére. Ez kb. 5 Mfő. A világ muszlimjainak száma 1600 MFő. 5/1600x100 => 0,3125% ez az arány bizonyítja hogy nem az Iszlám elöl menekülnek - rendben. S egyben bizonyítja hogy összeomló iszlám államiság sem létezik. Ami van: _egy_ földrajzi területen levő _egy_ államiság összeomlása, egy elhúzódó polgárháború okán.

S akik jönnek? menedéket keresnek errefele.

"lehet, hogy létrejöhet majd egy olyan „domesztikált” politikai iszlám, mint amilyen ma a politikai kereszténység."

Se a politikai iszlám, se a politikai kereszténység, se a politikai judaizmus nem háziasult, mindhárom extremizmus, Hadurak és bérfilozófusaik által, a Könyves Vallások népeit összeveszejtő terrorizmus.

De az is lehetséges, hogy a megynyomorító félelem helyett a szabadító félelmet választjuk és kiállunk egymásért - az ilyen-olyan terroristákkal szemben:

https://www.facebook.com/ArmyAnonymous/photos/a.193243504164937.1073741828.190759221080032/394553587367260/?type=3

http://www.onlineindus.com/muslims-and-jews-come-together-to-pray/[/quote]

Salem, Peace, Shalom,
http://israel.trendolizer.com/2015/11/jewish-scene---canada-synagogue-opens-doors-to-muslim-worshipers-after-mosque-arson.html

Én is számolok

1.
Az iszlám menekültek elsősorban Szíriából, Irakból, Afganisztánból és Líbiából éreznek. De Tunisz kivételével (melynek alkotmánya kivételes az arab világban) minden arab államban, ahol a muszlimok többséget alkotnak, iszlám állam, melyet így vagy úgy, de alkotmányban is rögzítenek. Jelentős részükben a Sariának kisebb vagy nagyobb, néhány államban kizárólagos) szerepe van a jogrendszerben. Szíriában az alkotmány 3. paragrafusa (http://www.servat.unibe.ch/icl/sy00000_.html ) mondja ki, hogy a törvényhozás legfőbb forrása a Saria.
Mindez nem azt igazolja, hogy pusztán „egy földrajzi területen levő egyetlen államiság összeomlásáról” van szó, ahonnan a menekültek érkeznek.
2.
Politikai kereszténységen az euro-atlanti kultúrában ma általában nem szélsőséges politikai vallási mozgalmat értenek, hanem az olyan pártok politikáját, mind a CDU/CDSU. Az ilyen pártokra értettem, hogy „mára a jelzőket használó jelentősebb politikai mozgalmak nem kérdőjelezik meg a politikai és jogi szinten a felvilágosodás eredményeit”.
Más szóval ezek a pártok a kapitalizmuson alapuló polgári demokrácia keretén belül vannak. Ha valaki mutat nekem más fajta élhető demokráciát (ahová inkább menekülnek), akkor megváltoztatom majd a véleményemet.

Nehéz-e?

Főleg akkor lesz nehéz demokratának lenni, ha az iszlámmal kapcsolatos ténybeli tájékozatlanság ilyen döbbenetes mértékű marad. Ha a magukat demokratának tartó emberek kritika nélkül valósnak fogadnak el olyan tévhiteket és mítoszokat, mint a fent olvasható gondolatmenet jó néhány premisszája. Ha az idegentől való félelem, a mással való riogatás teret kap a magukat demokrataként definiáló sajtótermékekben, és ezzel legitimmé válik a magukat demokratának gondoló emberek között is. Ha a magukat demokratának nevező emberek úgy beszélnek a muszlim világ kultúrájáról, ahogyan a gyarmatosítók beszéltek a 16. században az indiánokról. Ha a magukat demokratának mondók olyan előítéletes babonákat fogadnak el valóságosként az iszlámról, amelyeknek igazságtartalma nagyjából a tiszaeszlári vérváddal van egy szinten.

Való igaz, ha valaki még sose látott élő muszlim embert, akkor a külsőségek alapján furcsának tűnhet ez a kultúra. Mint az a másik ott Tiszaeszláron. Vagy mint az európai kultúra a nem-európaiak számára.

Szerző szerint a muszlim világ azért elmaradott és civilizálatlan, mert a politika vallási alapú. "Az iszlám kultúrában a politika és a vallás szerves egységet alkot, ahogy a harmincéves háború előtt Európában is a keresztény vallás és a politika". Itt is kiütközik, hogy a szerző muszlim országban nem járt még soha, vagy ha igen, akkor az Szaúd-Arábia vagy Irán lehetett, amely országokra ez az állítás megáll. A két teokrata állam azonban nem egyenlő a muszlim világ egészével. Szerzőnek nyilván fogalma sincs, mennyi muszlim él a földön (1,6 milliárd),ebből mennyi él ebben a két államban (110 millió, durván 5%); hogy melyik a legnagyobb muszlim állam (Indonézia); vagy hogy melyik állam szeretne az egész muszlim világ vezető hatalmaként nagyhatalmi státuszba kerülni (Törökország).

Szerző szerint "Mára a „keresztény” jelzőket használó jelentősebb politikai mozgalmak nem kérdőjelezik meg a politikai és jogi szinten a felvilágosodás eredményeit. Legalábbis nyíltan nem lépnek föl a politikai szekularizáció (az állam és egyház szétválasztása) ellen. Az iszlám alapján álló politikai mozgalmak (egyelőre) döntő része ezzel szemben nyíltan elutasítja a politikai szekularizációt." De hogy ezt az ordas böszme butaságot szerző ugyan honnan veszi, arra vonatkozóan forrást nem jelöl meg. Megint azt látjuk, hogy a "muszlim"-ot azonosítja Homejni ajatollahhal. Törökországban például Erdogan pártjának iszlamizmusa nagyjából abban áll, hogy engedélyezte a fejkendő nyilvános viselését, ami azelőtt törvénybe ütközött. Valójában a muszlim világ iszlamista pártjainak döntő többségében pontosan ugyanannyi a vallási tartalom, mint a német CDU-ban.

Szerző azt állítja: "A Muszlim Szent Jog, a Saria állami szinten kisebb-nagyobb mértékben elfogadott rendszer, elvei ma még mélyen élnek az iszlámhoz tartozók jelentős részében. A nők helyzetétől a vallásból való kitérés tiltásáig. Hogy mennyire, arról az Iszlám Konferencia Szervezetének 1990-es nyilatkozata tanúskodik. E szerint az emberi jogok egyetlen alapja a Saria." Szerző elfelejti hozzátenni, hogy a Kairói Nyilatkozatot a szervezeten belülről, a muszlim világ soraiból is rendkívül hevesen támadták,ami végül oda vezetett, hogy 2008-ban hatályon kívül helyezték, és a szervezet ekkor elfogadott új alapokmánya az ENSZ-féle Emberi jogok egyetemes nyilatkozatára hivatkozik. 2011-ben egyébként a szervezet nevét is megváltoztatták, szerző persze erről sem hallott még.

Lehetne folytatni a végtelenségig a hamis premisszák felsorolását, amiből szerző a következtetéseit levezeti, de minek. A déli gyapotültetvényest sohasem fogjuk meggyőzni arról, hogy ő nem magasabb rendű, mint a néger rabszolgája.

Köszönjük

Tisztelt ungabunga, ezt öröm volt olvasni... Érdemes lenne belőle teljes választ írni...

NEHÉZ-E?

Uram, Ön nem tudta eléggé leplezni az ellenszenvét, és ráadásul névtelen. Egyik miatt sem válaszolok ennél többet.

Önnek igaza van, pontosan

Önnek igaza van, pontosan annyira nem tudtam leplezni az Önnel szembeni ellenszenvemet, amennyire Ön nem volt képes leplezni a muszlimokkal szembeni zsigeri ellenszenvét. Nem is az Ön figyelmét akartam felhívni a ténybeli tévedéseire (hiszen a tények Önt úgysem befolyásolják), hanem az elfogulatlan olvasókét (ha vannak ilyenek).

Helyeslés

Tisztelt Ungváry úr,
örömmel veszem észre, hogy amit most Ön írt, az milyen nagy mértékben egybevág egy korábbi véleményemmel, amit kommentként fogalmaztam meg:

http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/jozansagot-europaban#comment-637

Két dolog ért össze ahhoz, hogy a mai helyzet kialakuljon (az un. demokratikus): egyrészt magától értetődő volt az elutasítás, fellépés a kormány aljas gyűlölet kampánya ellen, s minden dicséretet megérdemelnek azok, akik humanitárius segítséget nyújtottak a bevándorlóknak, menekülteknek - ugyanakkor váratlanul (s ez nagy hiba!) jött az eszkaláció, a logisztikailag is megoldhatatlannak bizonyult áradat kezelése. Ez összeért azzal, amit TGM képviselt a TV vitában, magam pedig így fogalmaztam meg:
"A liberálisoknak is van teendőjük, mivel körükben (Kis János szavaival): „Egy adott népesség jellegzetes értékei és attitűdjei nem alkotnak zárt egészet; nem olyanok, mint valami axiomatikus elmélet.” De igen, a hitüket gyakorló körében az iszlám bizony ilyen."

Hiszem, hogy Európa nagy esélyt is kapott ezzel a válsággal: egyrészt erkölcsi és anyagi kötelessége a segítségnyújtás - másrészt épp azzal, hogy a legradikálisabb, legvérengzőbb iszlám elől menekülőket segít, ügyes politizálásával, módszereivel az iszlám "felvilágosodását" is segítheti, ami más területeken is hozzájárulhat a konfliktusok rendezéséhez, legyen szó az izraeli-palesztin térségről, vagy akár az egész világunkról.

HELYESLÉS

Köszönöm az észrevételeit.
A probléma az, hogy Kis János mondata a semmibe üt lyukat. Az emberek nézetei a dolog természete miatt nem azonosak axiomatikus elmélettel, lévén, hogy a nézet nem elmélet.
Ezért ön is téved. A hit gyakorlása se elmélet(i tevékenység), lévén, hogy a hit nem elmélet. Lehet hitelmélet a hitről, és talán van „elméleti hit” (ahogy elméleti algebra), de ezek nem hitek. Lévén, hogy a tudás és a hit olyan dualitást alkotnak, melyeket célszerűtlen keverni. Ahogy a nézetet és az elméletet sem.
Az egyik mai értelmezés szerint az iszlám a muszlim vallású népek, területek és államok kultúrája. Mint olyan, a vallási és a politikai élet integrált egysége. Tehát nem azonos elmélettel. Azért okoz ma problémát, mert szemben az euro-atlanti kultúrával, még nem ment végig azon az úton, mely a vallás és a politika szükséges szétválasztásához vezet, és ezáltal a globalizáció keretei között folytonos frusztrációk érik.
Ez egy kisebbségükben agressziót vált ki, amitől mindannyian szenvedünk, nem csak ők. Ezért előfordul, hogy nem lehet mit tenni, adott esetben a konkrét agresszióval erőt alkalmazva kell szembeszállni, mindig betartva a felvilágosodásból következő kötelességeinket. Amihez azonban az is hozzá tartozik, hogy adott esetben a lehetetlen betartása nem lehet erkölcsi kötelesség. Azt megítélni természetesen, hogy mi lehetetlen és mi lehetséges, nagyon nehéz határesetekben, és sokszor tragédiához, katasztrófához vezethet. Mint a tapasztalat mutatja, tanulni igazán ebből tanul az emberiség. De azt ne higgye, hogy nem vagyok derűlátó.

mint egy axiomatikus elmélet

Azt hiszem, Kis Jánosnál sem az az igazán érdekes, hogy elmélet-e vagy sem - hanem a szoci-kulturális tényezők mennyire meghatározók vagy sem. (6 hónap: politikai átalakulás. 6 év gazdasági. 60 év: teljes társadalmi-kulturális váltás.)

Egy Baló műsorban volt szó az iszlám "erejéről", tán látta ezt az adást: http://rtl.hu/most/rtl2/magyarul/magyarul-baloval-2015-10-28

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon