Skip to main content

Bős–Nagymaros kronológia

Vissza a főcikkhez →

– logaritmikus skálán (minél távolabbi az esemény, annál nagyobb súly kell a bekerüléshez)

 

Tervezés: 1952–1977

1952–1963 Tervezés, szovjet szakértők bevonásával.

1963 A műszaki elgondolás a főbb paraméterekkel készen áll.

1967 A műszaki tervek elkészülnek.

1973 Közös beruházási program a tervek megvalósítására.

1977. szeptember 16. Aláírják a „Szerződés a Bős–Nagymarosi Vízlépcsőrendszer közös megépítésére és üzemeltetésére” megnevezésű alapdokumentumot (közzétette a 1978. évi 17. törvényerejű rendelet), amelyet több kisebb szerződés és a Közös Egyezményes Terv egészít ki.

Építés 1978–1989

1983 MTA-vélemény: a tervet meg kellene változtatni, de legjobb lenne fel sem építeni.

1986 Az építkezés felgyorsítása osztrák hitelből. A Hainburgnál a környezetvédők nyomására elhagyott duzzasztó felépítésére szánt kapacitást helyezik át Nagymarosra.

1988. május, szeptember, október Tüntetések az erőműrendszer ellen

1989. május Németh Miklós kormánya felfüggeszti a nagymarosi építkezést, hogy kivizsgálja az aggodalmakat.

Vita és a Duna elterelése 1989–1993

1989. július Magyarország megtagadja a Duna elterelését Dunakilitinél – további vizsgálatokat követelve.

1989. október Az Országgyűlés eldönti, hogy Nagymarosnál nem épül erőmű, és sürgeti az eredeti szerződés környezetvédelmi célú módosítását.

1989 vége Bársonyos forradalom Prágában – az erőművet ellenzékiként ellenző Havel elnök lesz. Mindhiába, a csehszlovák álláspont nem változik.

1991 KGST, Varsói Szerződés vége, három eredménytelen kormányközi tárgyalás a vita rendezésére, közben elkezdődik az előkészület a Duna egyoldalú elterelésére (C variáns).

1992. május 29. Ezzel a nappal Magyarország megszünteti az 1977. évi szerződést – tekintettel a C variáns előrehaladott állapotára. A Cseh-Szlovák Köztársaság vitatja a nyilatkozat joghatályát.

1992. október 23–29. Dunacsúnnál a Cseh-Szlovák Köztársaság önhatalmúan eltereli a Dunát saját területére.

1992. október–december Az Európai Közösség közvetít: ideiglenes vízmegosztási rezsimet javasol, és ráveszi a feleket, hogy forduljanak a hágai Nemzetközi Bírósághoz.

1992. december 31. Megszűnik Cseh-Szlovákia, a bősi ügy minden eleme Szlovákiára száll át.

A hágai per, 1993–1997

1993. április 7. „Különmegállapodás” a két állam között az ügynek az ENSZ hágai Nemzetközi Bírósága elé bocsátásáról.

1994. május 2. A keresetek benyújtása. (A felek egyidejűleg írják perirataikat.)

1994 Titkos és eredménytelen kétoldalú tárgyalások a hágai perrel foglalkozók közreműködése nélkül.

1994. december 5. Az ellenkeresetek benyújtása.

1995. április 19. Megállapodás a két állam között az ideiglenes vízpótlásról. (Soha nem hirdették ki, de hatályát a 2412/1997. (XII. 17.) Korm. Határozat a végleges rendezésig meghosszabbította.)

1995. június 20. A válaszok benyújtása Hágában – ezzel vége az írásbeli szakasznak.

1997. március 3. – április 16. Szóbeli meghallgatások Hágában. Közben a bíróság meglátogatja a szlovákiai és a magyarországi helyszíneket.

1997. szeptember 25. Ítélethirdetés a Békepalotában, Hágában

Tárgyalások az Ítélet végrehajtásáról, három felvonásban, 1997-től 2005-ig (és tovább)

Magyarországon az ítélethirdetés óta minden választás kormányváltással, így a bősi ügy vezetéséért felelős személy cseréjével járt. Most a harmadik felvonás zajlik.

Első felvonás: 1997–1998. március: Nemcsók János tárgyalásai

1998. február 27. Nemcsók János politikai államtitkár, kormánybiztos 1997 októberében tárgyalni kezd, és több tárgyalási fordulót követően kézjegyével lát el (parafál) egy ún. keretmegállapodás-tervezetet, amelyet később egyik fél sem ír alá.

1998. március 11. A Népszava megszerzi a keretmegállapodás szövegét, és közli azt.

1998. május A szocialista–liberális kormány elveszti a választásokat, a tárgyalások megszakadnak.

Második felvonás: Kísértetper és kötélhúzás Székely László idején

1998. szeptember 3. Szlovákia kérelmet nyújt be a hágai Nemzetközi Bíróságnál, amely formailag a per folytatását, az ítélet végrehajtásának a módozatairól való döntést igényli, valójában a keretmegállapodást szeretné életre lehelni.

1998. szeptember A Vladimir Meciar vezette kormánykoalíció elveszti a választásokat Szlovákiában.

1998. november 27. Az augusztus 25-i hatállyal kormánybiztossá kinevezett Székely László újrakezdi a tárgyalásokat a szlovák féllel.

1998. december 7. Magyarország benyújtja állásfoglalását a bíróságnak, amelyben a leghatározottabban elutasítja a szlovák igényeket, s kéri, hogy azokat a bíróság nyilvánítsa elfogadhatatlanoknak.

1998. december 14. A Nemzetközi Bíróság levelében tudomásul veszi az értesítést, amely szerint a felek érdemi tárgyalásokat kezdtek, és egyelőre nem kívánnak további lépéseket tenni a – jogilag mindmáig függő – ügyben.

1999. január 29. A 1009/1999. (I. 29.) Korm. határozat a magyar–szlovák tárgyalásokon képviselendő magyar álláspontról nyilvánosan rögzíti a célokat, így azt, hogy „nincs szükség az alsó duzzasztómű felépítésére”, csak „a meglévő létesítmények közös üzemeltetéséről hajlandó tárgyalni”, „igényt tart a vízhozam méltányos és ésszerű hányadára”, mert „a Duna főmedre és a mellékágrendszerek ökológiai rehabilitációja szükséges”. A kormány elképzelhetőnek tartja a tulajdoni arányok változtatását, és „a kártérítési igények kölcsönös elengedését tartja elfogadhatónak”.

1998. január 28., március 10., május 14. Plenáris tárgyalási fordulók. A májusin a felek megegyeznek arról, hogy Magyarország átadja a szlovák félnek a második vízlépcső nélkül elképzelt rendezési javaslatát.

1999 nyara és ősze Székely kormánybiztos több tucat szakértővel kidolgoztatja a rendezési javaslatot.

1999. december 9. A magyar fél átnyújtja a megállapodástervezetet és a több mint ezer oldalra rúgó műszaki, gazdasági és jogi alátámasztó anyagokat.

2000. december A szlovák fél egy esztendeig tanulmányozza az átadott anyagokat. A tárgyalások ezalatt szünetelnek. A válasz alapvetően elutasító, és visszatérően a második erőmű felépítését szorgalmazza.

2001. április 2. A módosított megállapodástervezet átadása. Ez figyelembe veszi a szlovák válaszból kompromisszumok árán elfogadhatónak minősített igényeket.

2001. június 5. és június 29. Plenáris ülések. Az álláspontok távolodnak: Szlovákia még a 2000. decemberi válaszánál is keményebb álláspontot foglal el, ragaszkodva a második vízlépcsőhöz. Végül két munkacsoportot hoznak létre: a jogit és a folyamgazdálkodási, környezetvédelmi, hajózási és energetikait.

2001. szeptember 13. Újabb plenáris ülés: a felek nem tudnak megállapodni abban, milyen kérdésekre kellene válaszolniuk a munkacsoportoknak, ezért azokat bízzák meg saját mandátumuk kialakításával.

2001 ősze–2002 tavasza A két munkacsoport találkozókat tart: a jogi négyet, a folyamgazdálkodási, környezetvédelmi, hajózási és energetikai ötöt. Az előbbiben nem sikerül megállapodni a megvitatandó kérdésekről sem, az utóbbiban megegyeznek a mandátumról.

2002. április 7. és 21. A Fidesz-vezette kormány elveszti a választásokat, s úgy engedi el a kormányrudat, hogy a terepen a helyzet a hágai ítélet óta nem változott, s még abban sem sikerült megegyezni, miről folyjanak a tárgyalások.

Harmadik felvonás: Fontolva (sem) haladás – Erdey György viaskodik

2002. június 8. Május 31-re visszamenőleges hatállyal felmentik Székely László kormánybiztost, a tárgyalások 2004 tavaszáig szünetelnek.

2003. augusztus 27. A szlovák fél átadja a még 2002 októberében megfogalmazott „Komplex nyilatkozat”-át, amelyben lényegében a 2001. évi álláspontot ismétli meg, feltehetően abban a reményben, hogy ha visszatért az a kormánykoalíció, amely Nemcsók Jánost küldte tárgyalni, akkor az 1998. tavaszi keretmegállapodás (és szelleme) is feltámasztható.

2003. december 11. A 1122/2003. (XII. 11.) sz. kormányhatározat a kormányzati feladatokról hat minisztérium részvételével tárcaközi bizottságra bízza a stratégia kialakítását, és a környezetvédelmi és vízügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt – viszszatérve az 1977-es szerződés nyelvhasználatához – kormánymeghatalmazotti minőségében a magyar–szlovák tárgyalások vezetőjévé nevezi ki.

2004. január A miniszter helyettes államtitkárára, Erdey Györgyre bízza a kétoldalú tárgyalások vezetését. Ő az ügy három régi ismerőjére, Kovács Györgyre, a per tudományos koordinátorára, Bartus Gáborra, Székely László egykori helyettesére és Nagy Boldizsár nemzetközi jogászra támaszkodva fogja össze a magyar döntéshozatalt.

2004. április 13. Két és fél év szünet után találkozó a kormányküldöttségek között. Megállapodnak abban, hogy egy új munkacsoportot hoznak létre – a gazdaságit –, s tovább folytatják a tárgyalásokat ennek, valamint a joginak a mandátumáról. Megegyeznek a „bősi és a dunacsúni létesítmények üzemeltetésével, illetve az energiatermeléssel kapcsolatosak további adatcseréről” és arról is, hogy „megvizsgálják azt, hogy milyen lehetőségeket kínál az EU 2000/60 Víz Keretirányelvének alkalmazása a környezeti kérdések megoldására”.

2004. április 15. A két ország környezetvédelmi minisztereinek jelenlétében tartott konferencián magyar és szlovák szakértők a szigetközi szakaszra vonatkozó rehabilitációs javaslatokat mutatnak be. Részleteiben jelentősen eltérnek, de közös bennük, hogy a jelenlegi főmedret egy kanyargó új főmederrel váltanák fel.

2004. június 9. Az ezúttal a régi tagokat nélkülöző összetételben tárgyaló jogi munkacsoport – engedmények árán – megállapodik partnerével a mandátumáról.

2004. október 26. Dominik Kocinger kormánymeghatalmazott, szlovák delegációvezető a tárgyalások kitűzött menetét és tárgyalópartnerének személyét figyelmen kívül hagyva levélben szigetközi/csallóközi rendezési javaslatot juttat el Persányi Miklós miniszterhez. Az  általánosság szintjén maradó, több alternatívát is említő javaslat a főmeder funkcióit (lényeges vízmennyiség-növelés nélkül) a jelenlegi mellékágakba tenné át, megengedvén, hogy a víz maga formálja ezeket. A vízkormányzást fenékgátakkal oldaná meg, esetleg 4-10 helyen teljesen elzárva a Dunát, annak érdekében, hogy az új főmeder „keresztezhesse” azt.

2004. november 30. A gazdasági munkacsoport tisztázza mandátumát.

2004. december 11. A 1139/2004 (XII. 11.) kormányhatározat megfogalmazza a szocialista–liberális kormány prioritásait – ezek egybeesnek az 1999. januári kormányhatározatéval, de bővebben fejtik ki az ökológiai célokat (beleértve a minimális emberi beavatkozás célját), s a leghatározottabban igénylik az Európai Unió környezetvédelmi és egyéb – például a nyilvánosság közreműködését előíró – szabályainak azonnali alkalmazását. A kormány félreérthetetlen: „a Magyar Köztársaság az eredeti terv szerinti alsó vízlépcső megépítését elvetettnek tekinti, és arról nem kíván vitát nyitni, ugyanakkor a dunacsúni létesítmény fennmaradását nem ellenzi egy kidolgozandó megegyezés keretei között.” A határozat az árvízvédelem, a hajózás és az energiatermelés feltételeit kívánja az ökológiai rehabilitációhoz igazítani, nem pedig a folyót és környezetét az emberi tevékenységekhez.

2004. december 22. Erdey György levélben tájékoztatja Dominik Kocingert az új kormányhatározatról, újabb plenáris ülést javasol, és eljuttatja a Magyar Köztársaság válaszát a 2003-ban átadott szlovák Komplex Nyilatkozatra. A válasz határozottan elutasítja a második vízlépcső építésének igényét, s nem talál érdemben továbbszőhető szálat a Komplex Nyilatkozatban.

2005. március 3. Második plenáris találkozó, Győrben. Érdemi tárgyalás nem folyik, pusztán jóváhagyják a három munkacsoport alsóbb szinten már kidolgozott feladatkörét, munkarendjét és leendő tárgyalásaik menetrendjét. Cél: havi egy találkozó és rendezési javaslatok munkacsoportszinten 2005 végére. Tulajdonképpen az 1999. évi magyar rendezési javaslat és a 2000. decemberi szlovák válasz óta először kezdenek a felek érdemi kérdésekről tárgyalni.

2005. április 18. A Gazdasági Munkacsoport megkezdi az érdemi tárgyalásokat. Létesítményjegyzékek cseréjéről határoznak, valamint a további ütemtervről.

2005. április 27. A Jogi Munkacsoport első érdemi találkozója: megállapodnak a releváns nemzetközi jogi és európai jogi szabályok azonosításáról.

2005. május 2. A Folyamgazdálkodási, Környezetvédelmi, Hajózási és Energetikai Munkacsoport találkozója, négyéves szünet után

2005 május 24. A Gazdasági Munkacsoport második érdemi ülése. Megkezdődik az adatcsere a beruházásokra eszközölt eddigi ráfordításokról, az erőművek outputjáról, a vízhozamokról és az energiapiac állapotáról és fejleményeiről.

2005. június 27. A Gazdasági Munkacsoport harmadik érdemi ülése: folytatódik a második ülésen megkezdett munka.

2005. június 27. A magyar fél átadja a Folyamgazdálkodási, Környezetvédelmi, Hajózási és Energetikai Munkacsoport magyar oldalának induló álláspontját az árvízvédelem és a környezeti célállapotok, valamint a hajózási és energetikai igények azonosítását illetően.

2005. augusztus 2–3. A Folyamgazdálkodási, Környezetvédelmi, Hajózási és Energetikai Munkacsoport kétnapos tárgyalása. Megállapodnak – többek között – arról, hogy:

– vízgazdálkodási szakértői dolgozzanak ki és terjesszenek elő egy közös javaslatot az árvízi vízhozamok és a zajló jég levezetésének módjára;

– a környezeti célállapotok (a háttéranyagokban egymáshoz közelítő) kívánatos jellemzőiről tovább tárgyalnak;

– a hajózási igényekkel kapcsolatos intézkedéseket úgy kell megvalósítani, hogy azok minimális beavatkozással járjanak a természeti környezetre. A nagyhajózás az üzemvízcsatornában marad. A Szap–Budapest- szakasz paramétereit és a megvalósítás módját illetően a felek álláspontja továbbra is eltér.

– a beruházási arányok 1977-es Szerződés szerint tervezett aránya nem valósult meg, egy új számítási módszerre van szükség a hasznok, így a termelt villamos energia megosztására.

Nem volt egyetértés a második erőmű kérdésében, mert a szlovák fél kifejtette, hogy a Pozsony és Budapest közötti Duna-szakasz teljes hidropotenciálját hasznosítani kívánja, s energetikai rendszerének sajátosságai miatt törekszik a minél nagyobb arányú csúcsenergia-termelésre.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon