Skip to main content

A főszerkesztőket le lehet váltani…

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Adalékul a Zabolátlan szerkesztők (Beszélő, 2. szám) című cikkhez, felelevenítek néhányat az emlékezetesebb főszerkesztő-leváltások történetéből. Sajnos, az ügyek hátteréről, különösen a kultúrpolitikai apparátus viselkedéséről úgyszólván semmit nem tudok. De talán fontosabb is ennél: mi lesz a sorsa az irányzatoknak, amelyek az apparátust beavatkozásra indították? Sikerül-e végleg lemosni őket a szellemi élet palettájáról, vagy az adminisztratív intézkedés csupán átmeneti óvatosságra inti a szerkesztőket?
A Kortárs indulásától, 1957 szeptemberétől arra szolgált, hogy a szocialista irodalomba beillessze a népi írók hagyományát és újabb törekvéseit. A hatvanas évek derekától ezt új szín egészíti ki: előbb Lukács György, majd ’68 táján tanítványainak publicisztikai tevékenysége is teret kap a lapban. Simon István az 1964-es évfolyamtól volt a Kortárs főszerkesztője, az 1971/10-es számig. Ekkor szerkesztőbizottságot neveztek ki a folyóirat élére; elnöke Simon István, a felelős szerkesztő Kovács Sándor Iván. Az intézkedést – így tudja az irodalmi közvélemény – Gulyás Mihály Tétova gondolatok a hazáról című írása (69/5), illetve az ezt követő kampány váltotta ki. Gulyás arról beszél, hogy jóllehet iskolai nevelésünk – vagyis hivatalos kultúrirányításunk – mindent megtesz nemzeti önlebecsülésünk érdekében, az egyszerű embereket, a tömegeket nagyon is foglalkoztatja a haza sorsa. A kétszázezer disszidens között például viszonylag kevés a paraszti származású – mondja Gulyás –, mert a faluban él még a családszeretet; s szerinte a nemzeti érzés a szülői ház, a szomszédok, a falu, a szomszéd falu, a közeli város és végül az ország iránt érzett szeretet köreiből tevődik össze. Rényi Péter nem alaptalanul emleget „fészekalji patriotizmust”, „falvédős, érzelgős szentenciákat” a cikkel szemben (Megjelent egy hibás írás; Népszabadság 1969. május 11.) A vitatkozó publicistának sok mindenben igaza is volna – de a Népszabadság vezető ideológusa nem vitatkozni akar: „Hát hogyan volt megengedhető, hogy ezt kinyomtassák?” – kérdezi. Nincs mit tenni: a „hibás írás” már megjelent. A szerkesztőség rendezhetne ugyan vitát, s ez erősítené a „valóban hazafias és internacionalista és marxista szellemi erőket” –, véli Rényi –, de a vitának meg az a hátulütője, hogy a Gulyásénál még olyanabb nézetek is hangot kapnának, a „parttalan” demokrácia logikája szerint, ami persze, végső soron demokráciaellenes, mint azt ’56 és ’68 is példázza. Rényi abban látja a megoldást, ha hasonló esetekben a vita még az írás megjelenése előtt a szerkesztőségben elkezdődik – a szerző így bizonyára lemond „tétova gondolatairól”.

A Kortárs szerkesztősége azonban mást gondolt: Visszhang címmel új rovatot nyitott a 69/7-es számban, három hozzászólással. Varga István, egy ekszkavátoros, azt kérdezi: „szabad-e, vagy miért kell ilyen kritikának megjelennie a munkásosztály eszmei vezetésére szánt lapban?” Majd kijelenti, hogy Gulyás cikke a „szocializmust féltő és azt megtartani akaró igaz ember jogos aggódása, melyet bátran nevezhetek az egész munkásosztály aggódásának”. (Levél egy kritikushoz) A szerkesztőség közölte a levél egy részletének hasonmását is, s Rényi a 9. számban megjelent „vitazárójában” mindenekelőtt ezt az eljárást kifogásolja: „A trükk kifundálója talán azt hitte, hogy ezzel szembeállít engem az ily módon bizonyított »népi« közvéleménnyel, a göcsörtösen író milliókkal, akiknek verejtékéből ez az ország épül?” Majd – akkora terjedelmen, mint a másik három cikk volt együttesen – vitapartnereit demagógnak meg műveletlennek nevezi, és kifejti nézeteit az igazi szocialista hazafiságról. Simon István leváltására csak két év múlva került sor – arról nem szól a fáma, hogy végül milyen ürüggyel mozdították el, de figyelemre méltó: az intézkedés időben nagyjából egybeesik Lukács György tanítványainak – a mester halálát szinte csak hónapokkal követő – háttérbe szorításával. A főszerkesztőcsere nem változtatta meg a lap irodalmi profilját: ugyanazok a nevek szerepelnek az újabb évfolyamokban, mint korábban. Ám olyan publicisztikát, amely az ismertetetthez hasonló kritikai visszhangot váltott volna ki, azóta nem közölt a Kortárs.
A kecskeméti Forrás 1969 márciusától jelenik meg; a Beköszöntőt az ekkor még csak a megyei pártapparátusban tevékenykedő Pozsgay Imre írta, 1919 címmel. A lap erősségei közé a szociográfia hagyományosabb, a tanyasi-falusi életet bemutató ága és a népi-nemzeti gondolatkört ébren tartó publicisztikai meg szemleirodalom tartozik. A főszerkesztő, Varga Mihály egy banánhéjon csúszott el: a 72/5-ös számban közölte Fábián László Ifjúság, státuszjelképek, ideálok című írását – de feltehetően nem eléggé figyelmesen olvasta át előtte. Fábián arról beszél, hogy a ma forradalmi gondolkodásában a romantika – a hatalommal és erőszakkal szembeszálló romantika – van túlsúlyban. Azoktól, akik az ifjúságot fásultnak és kiábrándultnak látják, azt kérdezi: mivel magyarázzák, hogy ezek a fiatalok „Párizsban, Ceylonban, Mexikóban, Csehszlovákiában, Lengyelországban kitárt ingmellel rohannak a sortűzbe, szuronyokba?”. A következő számot már Szekér Endre jegyzi, 1974-től pedig Hatvani Dániel a lap főszerkesztője. A Forrás „vonala” töretlen: közölte az 1972-es és az 1975-ös kecskeméti szociográfus konferencia anyagát, Gombár Csaba kitűnő tanulmányát a régi és az új Magyarország felfedezése sorozatról (76/3), a fiatal írók lakitelki találkozóján elhangzott felszólalásokat (A haza és a nemzeti önismeret 79/9), Hatvani Dániel interjúit Féja Gézával, Illyés Gyulával, Csák Gyulával és másokkal – s 80/2-es számából cenzúrázták ki Csoóri Sándor Egy nomád értelmiségi című esszéjét.

Talán nem túlzás: amíg Bíró Yvette szerkesztette, a Filmkultúra volt az egyik legszínvonalasabb folyóiratunk. Azt pótolta, ami azóta is hiányzik szellemi életünkből: a társadalmi esszét. Rendszeres filmkritikaírásra kevesen adják fejüket; gyakoribb, hogy írók, publicisták, történészek, irodalmárok ruccannak át ebbe a műfajba. Jancsóról például a leginkább gondolatébresztő elemzéseket egy irodalmár (Hankiss Elemér), egy pszichológus (Mérei Ferenc) és egy történész (Szabó Miklós) írta, s még a filmélet terén is egy „dilettáns”, Mészöly Miklós jeleskedett a fekete-fehér és a színes technikáról szóló írásával. Bíró Yvette másokat is elcsábított egy-egy filmkritika erejéig: Heller Ágnest, Eörsi Istvánt, Hanák Pétert, Erdély Miklóst, Fehér Ferencet, Márkus Györgyöt, az akkori fiatalabb nemzedékből Lakatos Andrást, Fogarassy Miklóst, Dániel Ferencet – talán csak a kultúrpolitikai apparátus láthatott kivetnivalót a szerzői névsorban. A főszerkesztő „rakoncátlan” is volt: a Filmkultúra kezdetben sárga, piros, ezüst, zöld és hasonló színekben pompázott – fekete borítólappal 1968 augusztusa óta jelenik meg. A 73/2-es számban olvasható Kósa Ferenc B. Nagy László temetésén elmondott beszéde. Kósa idézi B. Nagy szavait: lehetséges, hogy „egy agresszív kisebbség modernebb eszközökkel, nagyobb tartalékokkal és ravaszabb ideológiával megismételje a hitleri kísérletet: a világ rabszolgasorba döntését”; Bíró Yvette ezután várta leváltását, de erre csak fél év múlva került sor. A 73/6-os számtól Garai Erzsi, majd Kőháti Zsolt a felelős szerkesztő – közel egy évtizede csak elvétve találunk figyelemre méltó írást a lapban.
Míg más folyóiratok inkább csak szemlerovatukban kísérik figyelemmel a kisebbségi magyar irodalmat, a szegedi Tiszatáj rendszeresen közöl írásokat a környező országokban élő szerzőktől; vidéki laptársaitól pedig abban különbözik, hogy erősebben támaszkodik a fővárosi szerzőgárdára. Mindez Ilia Mihály irodalomszervező munkájának köszönhető. Ilia 1972-ben vette át a Tiszatáj szerkesztését; kezdetben Havasi Zoltán helyetteseként, majd az 5. számtól főszerkesztőként. 1975-ben közölni akarta Balogh Edgár visszaemlékezéseinek egy részletét – ám ezt a hatóságok kiemelték a szedésre váró anyagból. A főszerkesztő ekkor lemondott. Az új főszerkesztő Ilia egyetemi kollégája, Vörös László lett, helyettese az addigi olvasószerkesztő, Annus József. Ilia levélben tájékoztatta író, költő és irodalmár barátait a történtekről, s egyúttal kérte: ne fordítsanak hátat a lapnak, továbbra is támogassák írásaikkal. Feltehetően ennek köszönhető, hogy a Tiszatáj továbbra is egyik legrangosabb irodalmi folyóiratunk. Olyan jelentős esszék láthattak itt napvilágot, mint például Csoóri Sándor Magyar apokalipszis című írása a Don-kanyarban történtek tanulságairól (80/10) vagy Gombár Csaba kritikai pályaképe az államférfi Erdei Ferencről (80/12).
A főszerkesztőket tehát le lehet váltani – de a „népet”, a szerzőket nem. Persze, az adminisztratív intézkedés sokszor évekre elveszi a szerkesztők kedvét, hogy olyasmit közöljenek, ami nagyon elüt kulturális életünk támogatott szürkéjétől és megtűrt pasztelljeitől. Láttuk: az apparátus szemében a publicisztika a vörös posztó, hiszen itt a legrikítóbbak az ideológia fehér és sötét foltjai. Hiába keresnénk nyomait a töprengéseknek, amelyek nemzedékek gondolkodását határozták meg: ’56 vagy ’68 traumája alig egy-két karcolást hagyott a palettán. De azért néha megjelenik egy-egy „tétova” írás, s ez fenntartja a reményt: lehetne színesebb is szellemi életünk – nincs tökéletes agymosás. Láttunk példát arra is, hogy a szerkesztőknek olykor sikerül kitartaniuk irányzatuk mellett.

A Mozgó Világ története azonban több szempontból is más, mint a most ismertetett esetek. Nem egyszerű főszerkesztő-kirúgásra veselkedtek neki a felettes szervek: előbb a fél, majd a teljes szerkesztőbizottságot le akarta válta a KISZ KB; ahogy a cikk írja: a lapot „átalakították volna valami olyasmivé, mint a „Világ Ifjúsága”. Ha ez sikerül, a szokásosnál is nagyobb veszteség éri az olvasót: szinte a teljes fiatal szerzőgárda kívül rekedt volna a rendszeres publikáció keretein. Túl a Mozgó Világ szerkesztőinek önbecsülésén, ezért is jó, hogy kollektív fellépésükkel „sikerrel védték meg határaikat”.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon