Skip to main content

A kunszentmártoni Rákóczi Tsz Forradalmi Munkástanácsának jegyzőkönyveiből

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Határozati-javaslat

A forradalmi munkás tanács, 1956. október 29-én megtartott ülésén jelen vannak a megválasztott munkás tanács tagjai.

Tárgy.

A forradalmi munkás tanács tagjai jellen létében megtörtént elnök választás. A forradalmi munkás tanács tagjai egyhangulag elfogadták. Merényi Istvánt. A foradalmi munkás tagjai javaslatokat terjesztettek elő a további munkák elvégzése érdekében. A javaslatokat alábbiakban foglalta össze.

1.) A családtagok kukorica kimérése munkaegységenként 1-kg, bele értve a tanulokat is.

2.) A takarmány répa felében való felszedését azoknak a tagoknak akik szedni kivánnak, egyenlö részben szét mérni.

3.) A szociális juttatást a reá szorult időseknek, minnél elöb folyósítani és alapul véve, az 52–53-, évet, és az eltöltött munka viszonyát figyelembe véve.

4.) A földjáradékott az összes tagnak szét osztani az öszföld aranykoronája egyföre essö aranykoronája arányában.

5.) A cukorépa felszedésekor azok a tagok kaphatnak cukrott, akik az öszi betakaritási munkálatok ideje alatt munka egységet szereznek.

6.) A Berta Mátyás tanyája tetejétt még a hétfolyamán megcsinálni.

7.) A foradalmi munkás tanács tagjai, a tagsággal egyve értve a könyvelönkent a munka egységre tovább alkalmazzuk.

8.) A párt tittkárt is megtartjuk, de nem mint párt titkárt, hanem mint tagott, ha a munkát felveszi.

9.) Doba András is vegye fel a munkát, a termelö munkába de nem, mint al-elnök.

10.) Szabó Pál, éjjeli őr részére a nyolc mázsa kukoricát minnél elöbb kimérni.

11.) Apotocki Antal, Lázi József, Endrödi János, Balla Jozsef, tagok részére a holdankénti átlag termést kb, 8–10 mázsára kiegésziteni.

12.) A tagok részére, az ebéd kosztra felszámolt költségett, teljes egészében eltörölni.

13.) A tagok részére a háztáji föld után felmerülő fuvar, és szántás költségeket teljes egészében eltörölni.

14.) Toth József, zetorosnak a részére a 11-egyedik pontban foglaltak alapján,

Készült, három példányban.

Kunszetmárton, 1956. október 30.

Kovai Pál sk.
Bujdosó György sk.
olvashatatlan aláírás

„Rákoczi” Mezg. Tsz.
Kunszentmárton
Jegyzökönyv

Készült 1956. oktober 31-én a „Rákoczi” Tsz. iroda helységében munkácsy út 5 szám alatt a Forradalmi Tanács üléséröl.

Jelen vannak; A Forradalmi Tanács tagjai 27 személy.

Merényi István a Forradalmi Tanács elnöke megnyitja az ülést.

Ismerteti, hogy erre a rögtönzött gyülésre nem számitott, de a helyzet úgy kivánja, hogy ezt a gyülést meg kellett tartani.

l.) A Rendörség kért tölünk polgáröröket, melyre felkéri a tagtársakat, hogy jelentkezzenek önként, szerinte erre szükség van és javasolja, hogy erre bizonyos összeget szavazzon meg a Forradalmi Tanács. Javasolja, hogy a Budapest-i Magyar Testvérek megsegitésére, valami élelmiszert a Szövetkezetünknek is adni kell.

2.) B. Szabo Lászlo Tsz. tag kérelmét ismerteti, mely szerint nevezett 1. vágó birkát kér az esküvőjére, melyet a Forradalmi Tanács jóváhagyott.

3.) Felhivja az elnök a tanács tagjait, hogy a soron lévő munkákat ugymint vetés és a betakaritási munkákat szorgalmazni kell. A tagság ezt a javaslatot elfogadta.

A termelést minden vonalon szorgalmazni kell, mert a jövöévi kenyerünkröl van szó.

Elnök ismerteti, hogy a mai napon 15 db. marhát adtak át az államforgalmi Vállalatnak, melyet a Tagság is jováhagyott.

4.) A most vállasztando malacok eladását javasolja az elnök, melyet a tagság jováhagyott. Hivatkozik az elhelyezésükre, mely szerinte is nehézségekbe ütközik ugyanigy az élelmezésük is.

5.) Ismerteti az Állami Gépállomás átiratát Radics Mátyással kapcsolatban, melyben kéri, hogy mivel háztáji területet nem kapott, kukoricát kér helyette.

6.) Elnök ismerteti az elözö jegyzökönyvet, melyet a Forradalmi Tanács megalakitásáról vettek fel.

Elnök kifogásolja, hogy a jegyzökönyvben helytelenül van feltüntetve, hogy milyen elnöknek lett meg megvállasztva.

A forradalmi Tanácstagok kijelentik, hogy Merényi István a Forradalmi Tanács elnökének lett megvállasztva.

Elnök kéri a tanács tagokat, hogy az elnöki teendök ellátásáért milyen modon lesz fizetve illetve javadalmazva. A Forradalmi Tanács ugy határozott, hogy ugyanazt a javadalmazást kapja meg mint a Tsz. elnöke.

Elnök bejelenti, hogy Szabo Mihály agronomusnak mint kihelyezett agronomusnak a termelés után valami járandosága van melyet még eddig nem kapott meg.

Herceg János tanács tag szollal fel és azt javasolja, hogy Szabo Mihály agronomusnak hagyjanak jová, illetve irjanak javára az Öt megilletö m. egységet, mivel szorgalmasan dolgozott. A Forradalmi Tanács tagsága 120 m. egység jováirást hagyta jóvá, az 1956 gazdasági évre.

Herceg János tanácstag elöadja, hogy ö 1955 évben a tanyájábol engedélyre fát szedett ki, ezért feljelentették és a Biroság elitélte, a fát vissza kellett hozni, illetve el hozatták tőle a fát az iroda udvarába, mely késöbb az udvarbol eltűnt. Állitolag Toth Mihály elnök vitette el a lakássára. Ezt a tagság helyteleniti.

Elnök kéri a tagságot, hogy határozzák meg annak a tagtársnak a javadalmazását, aki a Rendörségen teljesit szolgálatot.

Dévai Péter tag vállalta, javadalmazása annyi, amit a Rendörségi beosztottak kapnak. A Forradalmi Tanács jováhagyta.

Budapest-i fölkelök megsegitésére a Forradalmi Tanács fel ajánl 30. q. búzának a lisztjét és a meglévö zsirkészlet kb. 49 kg-ot, amit Bugyi Mihály és Lázi Jozsef fognak felszállitani Budapestre, ezekhez még 100 kg. vöröshagymát, 100 kg fokhagymát és 50 kg. mákot is javasol a tagság, amit még a hét folyamán felfognak szállitani.

Elnök ismerteti a Tsz. tagoknak a szociális juttatásra vonatkozo javaslatát, melyröl a Forradalmi Tanács ugy döntött, hogy minden kiöregedett tagnak, amennyiben a férj tag, akkor 300 kg. buzát, a feleségnek pedig 200 kg buzát juttat el. A határozat 1955/56 gazdasági évre szol.

Radics Mátyásnak a kérelmét a következö gyülésen fogja megtárgyalni a Forradalmi Tanács.

Balla Jozsef tanácstag kéri, hogy a fiának, ifj. Balla Jozsefnek a megdolgozott munkaegységre nem lett elszámolva minden és kifizetve, A Tanács azt a határozatot hozta, hogy el kell számolni mindent és kifizetni.

A forradalmi Tanács a munkakönyvekre vonatkozolag ugy határozott, hogy azokat a munkakönyveket, amiket a Tsz. bevont és még a munkaerök nyilvántarto hivatalához még nem küldtünk el, haladéktalanul vissza kell adni.

Elnök elöadja, hogy azoknak a tagoknak, akik háztáji földet nem kaptak és helyette kukoricát kapnak, meg kell nézni, hogy mennyi munkaegysége van és mennyi területre lehetett volna igénye, akkor 800 kg. kukoricában állapodtunk meg holdanként. Javasolja az elnök, hogy válasszanak egy bizottságot, mely a jogosultságot elbirálja. Erre Jozsa Mihály, Harangozo Péter, Korponai Márton tagokat jelölték ki. Berta Márton tag javasolja – illetve felhivja a tagság figyelmét, hogy nagyon vigyázzanak a kukorica kiosztásával, mert majd oda jutunk, hogy a kollektiv joszágnak nem lesz takarmánya.

S. Kovács Pál tanácstag a birkák takarmányozására hivja fel a tagság figyelmét.

Bugyi Mihály agronomus javasolja, hogy az állatállományunkat a helyszinen kell átvizsgálni és ott megállapitani, hogy milyen álláspontra helyezkedjen a tagság.

Elnök javasolja, hogy egy bizottságot kell kijelölni, aki fölül vizsgálja a joszágokat és döntsön a sorsuk fölött. A bizottság tagjai; Herceg János, Herceg Márton, Harangozo Márton II.

Elnök kéri a Forradalmi Tagságot, hogy döntsön a fölött, hogy a válsztási malacokkal mi történjék. Tagság úgy döntött, hogy a malacokat el kell adni, ugy, hogy ha a tagság vásárolja, akkor 12,- Ft. kg.-onként. Ha pedig a piacon adjuk el, akkor az ottani áron adhato el.

A malacok eladásával Balla Imre és Lászlo Imre lesz megbizva. Szabo Pálnak és Sárai Jozsefnek a mult évi buza prémiuma nem lett kifizetve és a Forradalmi Tanácshoz, fordultak azzal, hogy ezt fizesse ki nekik. A Forradalmi Tanács a kérelemnek helyt adva és a buza prémium kifizetését jováhagyta, amely jegyzökönyvbe van foglalva.

Balla Jozsef, Lázi Jozsef, ifj. Balla Jozsef és Endrödi János azt kérik a Forradalmi Tanácstol, hogy mivel az ö háztáji területükön saját hibájukon kivül nagyon kevés kukorica termett.

Az a kérésük, hogy egészitsék ki, hogy ne károsodjanak olyan nagyon.

A Forradalmi Tanács ugy határozott, hogy Balla Jozsefnek 135 kg.-ot, ifj. Balla Jozsefnek 240.-kg-ot, Endrödi Jánosnak 320 kg-ot és Lázi Jozsefnek 480 kg. csöves kukoricát adjanak ki.

Elnök javasolja, hogy a irodában dolgozokat ne zavarja senki mert ha állandoan zavarják, akkor a munkát nem tudják elvégezni. Kéri a tanács tagjait, hogy fölöslegesen ne zavarogjanak az irodában.

Elnök elöadja, hogy a november 1. és 2-a ünnep napnak van nyilvánitva, de sajnos mi most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy két napot ünnepelhessünk, mivel sürgös a mezögazdasági munkák és az állatgondozás, igy a tagság a november 1 megünneplését határozta el.

Elnök kéri a tagságot, hogy állapitsák meg, hogy a legközelebbi gyülést mikor tartsák meg. A tagság ugy határozott, hogy jövöhét szerda d. után 4 orakor tartják meg.

Több tárgy nem lévén, Elnök megköszöni a megjelenést és a gyülést bezárja. K. m. f.

Merényi István Forradalmi T. elnök s.k.
Szabo Pál sk. jegyzőkönyvvezető
Bujdoso György sk. Forradalmi Tanács tag
Harangozo Péter s.k. Forradalmi Tanács tag

„Rákoczi” Mezg. Tsz.
Kunszentmárton
Jegyzökönyv

Készült 1956 november 28.-án megtartott taggyülésen a tanyai Kulturházban.

Jelen vannak: Toth Mihály tsz. elnök Merényi István a Forradalmi Munkástanács elnöke és a Tagok kb. 120 személy.

Merényi István üdvözli a megjelenteket és felkéri az Elnököt, hogy ismertesse a Földmüvelésügyi Minisztérium 65/1956 számú rendeletét, a Termelöszövetkezetek felosztásával kapcsolatban.

Ismerteti továbbá a Tsz. rövid-, közép és hosszulejáratú hiteleit, joszág, gépek, munkaegység hitel stb.

Elnök bejelenti a tagságnak, hogy az elnöki megbizatásáról, a mai nappal lemond, amiota termelöszövetkezetünkbe belépett, a felelöséget vállalja, ami azota történt, a felelöség alol nem vonja ki magát. Felkéri a tagokat, hogy határozza el mindenki, hogy benn akar-e maradni továbbra is vagy nem.

Az utobbi idöben sokan jönnek az irodára, hogy követeléseiket egyenlitsék ki. Kéri a tagságot, hogy döntsönek ebben az ügyben.

Elnök kéri, hogy a tagság nevezzen ki leltározo bizottságot, mert elöször is fel kell leltározni. Kéri a tagokat, hogy a dolgok továbbvitelére bizzanak meg valakit.

idös Balla Jozsef felszolalásában kéri a tagokat, hogy határozzon mindenki sorsa felöl. Javasolja, hogy készitsünk két listát, egyikre a kilépök, másikra a bennmaradok irják alá, hogy ki, hová akar tartozni.

Herceg Márton szerint az elnök legalább a zárszámadás befejezéséig maradjon. Egyhangulag jováhagyta a tagság.

Herceg Elek a következö felszollalo. Szerinte a mi szövetkezetünk, csak eröszak szövetkezet volt. Most itt az ideje annak, hogy cselekedjünk, mert a halasztgatás, föleg a joszágállomány rovására megy.

A hitelek fedezésére ugy látja meg van a lehetöség. Kéri, hogy még itt a mai napon döntsék el, hogy ki akar maradni és ki megy.

Merényi istván csendre inti a tagságot és elmondja, hogy a földjáradékot sokan sérelmezik.

Toth Mihály a zárszámadásig az elnöki megbizatást továbbra is vállalja. Kéri a tagságot, hogy a joszágok takarmányozását és ellátását minél többen segitsék elö, mert ha a joszágok leromlanak, az mindannyiunk rovására megy.

A tagok között felvetödött az a kérdés, hogy azért nem mennek dolgozni, mert nem tudják, hogy miért dolgoznka.

Herceg Márton szerint aki dolgozik továbbra is, azok részére a munkabér kifizetésére meg kell, hogy legyen a fedezet.

Helyteleniti, hogy itt van a Zetor és a tehergépkocsink és mi mégis a Gépállomás vontatoját vesszük igénybe.

Elnök ismerteti, hogy az utobbi idöben amikor az irodai dolgozok elmennek a gépkocsizok ivást és kártyázást rendeznek és a gépkocsizok is viszálykodnak. Elnök felteszi a kérdést, hogy Eszes Istvánt megbizza-e a tagság továbbra is a gépkocsi vezetéssel? A Tagság ugy határozott, hogy a gépkocsi kulcsait adják át Eszes Istvánnak és sem italt, sem kártyát be nem hozhatnak. Eszes István szerint Némedi Károly kezdeményezésére történt ez a nem megengedhető dolog. Némedi Károly a segédvezetöségböl le is lett váltva.

Merényi István bejelenti, hogy a továbbiakban a Forradalmi Tanács működésére nincsen szükség, csak javasolhatnak és nem dönthetnek. Igy a jövöben a vezetöségi tagok létszámát kell kiböviteni, akik továbbra is intézik az ügyeket. Merényi István eddigi tisztségéröl lemond.

Toth Mihály kéri, hogy a tagságot, hogy elnök helyettesnek Merényi Istvánt bizzák meg, mert egyedül nem képes ellátni a teendöket. Merényi Istvánt, mint elnök helyettest a tagság egyhangúlag elfogadta.

Elnök felkéri a tagokat, hogy akinél zsák van kinn, hozza be azonnal, mert még a Terményforgalmi Vállalattol kölcsön vett zsákokat sem hozták sokan vissza és annak értékét a csoportnak kell befizetni.

Elnök ismerteti a tagsággal, hogy legutobb a birka mérésnél 1 db. bárány elveszett.

A Tagság a vezetöség kibövitésére az alább felsorolt tagokat választotta meg;

Toth Mihály kéri a vezetöség 20 tagból álljon. A már meglévö 7 vezetöségi tag mellé az alábbiat választotta meg a tagság; Merényi István, Gulyás L. Péter, Herceg Elek, Herceg Márton, Herceg János, Szánto Szilveszter, Kurucz Lászlo, Szaszko Pál, Lajko Pál, S. Kovács Pál, Borsodi Jozsef, Lázi Jozsef, Dosa András.

Elnök javasolja, hogy a hizoknak a kukoricát morzsolva adják, kéri, hogy minél többen vegyenek részt a morzsolásban.

A szérüröl a kukoricát pedig sürgösen hordják be valahová, mert az a drága ponyva, amivel le van takarva, tönkre megy. A birkáktol pedig a trágyát sürgösen ki kell takaritani, mert tönkre mennek a joszágok.

Zsemberi Boldizsár kérdezi, hogy dolgozzanak-e a kovácsmühelyben tovább, Elnök szerint a folyo munkát csak végezni kell, mert a lopatkolás sem maradhat el.

Felhivja a figyelmet a répaszedésre, hogy ne vesszen ott kárba.

Herceg Elek a felszollalo. Szerinte eddig még nem végeztünk semmit nem szavaztuk meg, hogy mikorra zárjuk le a kilépést.

Továbbá kéri a tagokat, hogy bizzák meg a vezetöséget, hogy amennyiben a csoport feloszlik, akkor tegyék meg a kérelmet a felosztással kapcsolatosan. Elnök szerint erre külön feloszlato bizottságot kell összeállitani.

A tagság megkezdte az aláirást a kilépés, illetve bennmaradásra vonatkozolag.

A Vezetöség ugy határozott, hogy dec. 1.-ig vagyis szombaton d.utánig mindenki irja alá, az irodán még potlolag.

Több tárgy nem lévén Elnök az értekezletet bezárja.

K. m. f.

Toth Mihály tsz. elnök
Szabo Erzsébet s.k. jegyzökönyvvezetö
Merényi István elnök h.
Herceg János v. tag
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon