Skip to main content

Az elfelejtett Szolidaritás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A történelmi dicsőségekkel operáló historizáló külpolitika szellemében ünnepelte meg Lengyelország augusztus 31-én annak a társadalmi mozgalomnak a megalakulását, amely 1980-ban megrendítette a kommunizmust, és amely előhírnöke volt a 10 évvel későbbi kelet-közép-európai rendszerváltásnak. Tizenhat évnek kellett eltelnie a kommunizmus összeomlása óta, mire Lengyelország állami pompával tudott megemlékezni a Szolidaritás szakszervezet és társadalmi mozgalom létrejöttéről. Pedig a Szolidaritás volt az, amelynek 1989-ben átadták a hatalmat a kommunisták. Ezzel Lengyelország volt az első az egykori Szovjetunió csatlósai közül, amely békés úton rendszerváltást hajtott végre. Néhány hónappal később lezajlott a csehszlovák bársonyos forradalom, majd leomlott a berlini fal.

Lengyelországban mégsem lett soha állami ünnep augusztus 31., az a nap, amikor 1980-ban a kommunista kormány megállapodást írt alá a sztrájkoló gdanski munkásokkal. A dokumentum elismerte, hogy a dolgozóknak joguk van olyan szakszervezetet alapítani, amely nem tartozik a kommunista párt ellenőrzése alá. Ugyancsak elismerte a szerződés a sztrájkjogot, a szólás- és vallásszabadságot. Nem sokkal később bíróságilag bejegyezték a Szolidaritás szakszervezetet, amelybe csaknem 10 millióan léptek be (a dolgozók kétharmada), köztük 1 millió párttag. A szervezet saját lapot indíthatott, amelyet nem ellenőrzött a kommunista párt, szabadon bocsátották a politikai foglyokat. Létrejött a szabadság enklávéja: a szovjet társadalmi modellen belül egy olyan „mini” civiltársadalom, amely a lakosság túlnyomó többségét magában foglalta.

Az évforduló most sem volt munkaszüneti nap. Most sem ünnepeltek együtt az 1980-as események főszereplői, akik közül a bal- és jobboldali radikálisok azzal vádolják Lech Walesát, a legendás munkásvezért, a Szolidaritás első vezetőjét, hogy a kerekasztal-tárgyalásokon lepaktált a kommunistákkal, sőt a kommunista titkosszolgálatoknak is ügynöke lett volna. Viszont a megemlékezések idejére – első ízben – félrehúzták a lengyel közélet politikai vasfüggönyét, amely az egykori Szolidaritásból kisarjadt pártokat és a hajdani kommunisták reformereiből lett szociáldemokratákat választja el 16 éve átjárhatatlanul. Lech Walesa, a rendszerváltás utáni első szabadon választott lengyel államfő együtt volt a jubileum főszereplője Aleksander Kwasniewski jelenlegi köztársasági elnökkel, aki annak idején a másik oldalon állt. Walesa 10 év óta nem állt beszélő viszonyban Kwasniewskivel, aki elütötte őt a második elnöki ciklustól. Az 1995-ös elnökválasztási kampány tévévitájában Walesa azzal utasította vissza Kwasniewski jobbját, hogy „magának én legfeljebb a lábamat nyújtom”. Idén a pápa temetése után Rómában Walesa kezet fogott Kwasniewskivel, meghívta a névnapjára, Kwasniewski elment, ajándékot is vitt.

Az évfordulós show igazában a külföldnek szólt. A lengyeleket a rendszerváltás óta frusztrálta, hogy a világ nem foglalkozott az ő elsőségükkel. Az 1980-as munkástiltakozás és a Szolidaritás egyik vezéralakja, Bogdan Lis az 5 évvel ezelőtti kerek évforduló idején így panaszkodott a Gazeta Wyborcza című balközép napilapnak (mely a rendszerváltáskor egy ideig a Szolidaritás orgánuma volt): „Sajnos, elszalasztottuk azt a soha vissza nem térő alkalmat, hogy Augusztus évfordulóját egész Európa ünnepévé tegyük. Elpuskáztuk a kiváló lehetőséget, hogy reklámozzuk Lengyelországot és történelmi vívmányait. A németek nemsokára emlékeztetik Európát a berlini fal következő évfordulójára, a cseheknél pedig megtartják a bársonyos forradalommal kapcsolatos nemzetközi megemlékezéseket. Csak mi, lengyelek, akik pedig az egészet elkezdtük, mi fogunk azon bosszankodni, hogy rólunk megfeledkeznek.”

A Szolidaritás szabad szakszervezet létrejötte valóban világraszóló dolog volt. A ciklikus lengyel válságok gyakorlatától eltérően 1980-ban a munkások nem vonultak az utcákra, nem gyújtották fel a pártházakat, mint 1956-ban, 1970-ben és 1976-ban, így nem adtak alkalmat a hatalomnak sem arra, hogy katonai és rendőri erőszakkal válaszoljon, mint a három korábbi válság idején tette. Az elszigetelt egyéni sztrájkakciók helyett, amelyeket a hatalom addig mindig könnyen leszerelt a sztrájkoló vállalatnak adott béremeléssel, az adott város húsboltjainak feltöltésével (még 1980 júliusában és augusztusának első felében is ez volt a módszer), a gdanski Lenin Hajógyár munkásai (a demokratikus ellenzék súgására) felfedezték a szolidaritási sztrájkot. Miután az ő szociális követeléseiket a varsói pártközpont kielégítette, folytatták a munkabeszüntetést a többiek támogatására. Az akció nem egészen két hét alatt országos általános sztrájkká vált. Amikor a bányászok is csatlakoztak (ez már a gazdasági válság mélypontján volt, amikor az eladósodott Lengyelországnak már csak a szén volt az egyetlen, dollárért is exportálható cikke), a kommunista párt megadta magát. A Szolidaritás szakszervezet létrehozásával a demokratikus értelmiségi ellenzék kivezette a társadalmat a kommunista párt alól, de közben formailag nem kérdőjelezte meg a párt alkotmányban is rögzített vezető szerepét, és tiszteletben tartotta Lengyelország katonai és gazdasági szövetségét a Szovjetunióval. Ez volt az Adam Michnik történész és más demokratikus ellenzékiek által kidolgozott „önkorlátozó forradalom” koncepciója.

„A lengyel önkorlátozó forradalom – írta most, a 25. évforduló előtt saját korabeli feljegyzéseire hivatkozva Adam Michnik – célja nem az államhatalom megragadása volt.” A követelések megálltak a szovjet katonai jelenlét által kitűzött határoknál. „Hittem a Brezsnyev-doktrínán belüli széles körű autonómia és a demokratikus szabadságjogok valamilyen formájában. Azt hiszem, ilyen volt az egész Szolidaritás akkori horizontja.” (Adam Michnik írása e számunk 54. oldalán olvasható. – A szerk.)

A Szolidaritás nemcsak szakszervezet volt, hanem tömegmozgalom is (ha már párt nem lehetett), amely komplett civil társadalmat hozott létre (kulturális életet szervezett, könyveket adott ki). Mellette a Lengyel Egyesült Munkáspárt a vezető szerepével együtt csak kiürült héj maradt. Még a párt Központi Bizottságának 20 százaléka is tagja volt a Szolidaritásnak.

Tizenhat hónapon át folyt a „húzd meg, ereszd meg” a párt és a Szolidaritás között, aszerint, hogy miként állt éppen a küzdelem mindkét oldal saját héjái és galambjai között. Ezalatt – mint Michnik írja – „a kommunista hatalom – Moszkva állandó, durva nyomása alatt – (...) napról napra gyengült”, s „hogy megvédje magát – és talán az országot is a szovjet beavatkozától – (...) kihirdette a szükségállapotot”. Az országot katonai irányítás alá helyezték Wojciech Jaruzelski vezetésével, aki már addig is az összes döntési funkciót a kezében tartotta, ő volt a párt első titkára, egyúttal miniszterelnök és honvédelmi miniszter is. A szükségállapot alatt betiltották a Szolidaritást, és egy időre félreállították a keményvonalasok és a liberálisok belső harcai miatt döntésképtelen, lavírozó kommunista pártot is.

A szükségállapot védelme alatt gyökeres gazdasági reformot indítottak el, amely különösen a vállalati önállóság területén tovább lépett, mint az akkori magyar rendszer. Engedélyezték a nyugati tőkéjű vegyes vállalatokat. A politikai és a jogrenden is bizonyos áramvonalasítást hajtottak végre: a kommunista országok közül elsőként Lengyelországnak lett alkotmánybírósága és emberjogi ombudsmanja. A feloszlatott Szolidaritás és a régi, kommunista dominanciájú szakszervezetek helyett kreáltak egy újat (OPZZ), amely ugyan rendszerbarát volt, de ugyanolyan harcias, mint a Szolidaritás. Átvette a Szolidaritás módszereit (például a sztrájkot) és tagságának zömét. A rendszerváltás óta is mindig több tagja volt, mint a Szolidaritásnak.

Amikor Mihail Gorbacsov, az utolsó szovjet kommunista pártfőtitkár és államfő 1987–88-ban bizalmasan jelezte, hogy a Szovjetunió már nem követeli meg a csatlós államoktól a szovjet társadalmi modell fenntartását, a lengyel párt elhatározta, hogy valamilyen hatalommegosztást hoz létre az ellenzékkel. Ennek jegyében 1988-ban újra legalizálták a Szolidaritást, és még abban az évben kerekasztal-tárgyalást kezdtek vele egy korlátozottan szabad parlamenti választásról, amelyet 1989-ben meg is rendeztek. Ennek eredményeként 1989 augusztusában felállt a szovjet tömb első nem kommunista vezetésű kormánya, egy katolikus jobboldali újságíró, Tadeusz Mazowiecki miniszterelnöksége alatt.

Most, a 25. évforduló ünnepségein Gorbacsovot a lengyel visszaemlékezők átugrották. Lech Walesa szokott érdes stílusában azt mondta: „A többi ország nem nyerte volna el a szabadságot, ha a lengyelek előbb nem ütötték volna ki az orosz medve fogát.” „Az Európai Unió bővítése és a német újraegyesítés sem lett volna lehetséges” – tette hozzá Walesa. Udvariasabban, de ugyanebben a szellemben fogalmazott a többi lengyel politikus és külföldi államférfi is. Mindenki egyenesen a Szolidaritás 1980-as létrejöttéből vezette le a kelet-közép-európai rendszerváltást.

Volt némi disszonancia a sok fanfár és az emelkedett szónoklatok meg a Szolidaritás mai hétköznapi lengyel megítélése között. A közvélemény nagyon keveset tud az 1980-as Szolidaritásról.

Van egy 20 éves ifjú Lengyelországban, akit Solidariusznak kereszteltetett meg az édesapja 1985 decemberében. Ez az év a kommunista hatalom és a magába zárkózott társadalom hidegháborújának időszaka. Már másfél éve nincs szükségállapot, az előző évben amnesztiát kapott a szükségállapot alatt internált vagy elítélt szakszervezeti aktivisták túlnyomó többsége, a következő évben Walesával az élen féllegálisan működni kezdenek a Szolidaritás országos és regionális vezető szervei. Viszont az évfordulókon még sok helyen könnygázzal oszlatja szét a rendőrség a Szolidaritás tüntetőit.

A helyi pap örömmel keresztelte a kisfiút Solidariusznak, a világi hatóságok viszont csak kétévi pereskedés után voltak hajlandók beírni ezt a nevet a hivatalos dokumentumokba. Kisiskolás korában Solidariuszt így szólították a társai: „Hé, Walesa, nem jössz focizni?” A fiatalember most éppen Angliában próbál szerencsét. Amikor a negyedszázados jubileum alkalmából a Gazeta Wyborcza telefonon megkereste, azt mondta, hogy büszke a nevére. De arra a kérdésre, hogy mit tud a Szolidaritásról, így válaszolt: „Mint mindenki – Walesa, Mazowiecki, kerekasztal. De részleteket nem tudok.”

A Polityka című balközép hetilap 5 éve, a 20. évforduló idején újságírási gyakorlaton dolgozó egyetemistáknak azt a feladatot adta, hogy kérdezzék meg szüleiket, rokonaikat, ismerőseiket, milyen volt az ő Szolidaritásuk. A legtöbb gyakornok zavarba ejtő kudarcélménnyel tért vissza. Sok megkérdezett még arra sem emlékezett, hogy Augusztus augusztusban volt-e. Volt, aki szerint a kommunizmus ellen folyt a harc, mások úgy emlékeznek, hogy szénutalványért.

Az újságíró-gyakornokok beszámolója szerint akárkivel kezdtek beszélgetni 1980 augusztusáról, előbb-utóbb mindig 1981 decemberénél, a rendkívüli állapot bevezetésénél lyukadtak ki. A nagyvilág Augusztusra emlékszik, a lengyel kollektív emlékezetben meg december 13. maradt meg. Jerzy Holzer történész szerint azért, mert Augusztus nem volt mediális. Semmi sem történt az utcán, a tárgyalások meg a megállapodások jelentőségét sokan nem értették. December 13-án viszont tankok vonultak az utcákon, a tévében sűrűn ismételgették azt a felvételt, amelyen Jaruzelski tábornok bejelenti a rendkívüli állapotot.

A mai fiatalok számára a 25 évvel ezelőtti események csupán tankönyvi mondatok. Nem a saját tapasztalatuk. Már a rendszerváltás sem az. Ami saját élményük – mondja Holzer professzor –, az az, hogy milyen szörnyen el van koptatva ez a legenda. Holzer szerint ez még nagyobb probléma, mint az, hogy az idősebb generáció elfelejtette a legendát.

A legenda azért merült feledésbe, mert nagyon gyorsan eltűnt a népszerűség. A Szolidaritás rögtön a rendszerváltás után ellenséges pártokra robbant szét. A szembenállást, marakodást Walesa elnökként tovább szította konfrontatív stílusával és tekintélyelvű allűrjeivel. A Szolidaritás dicsőségét pillanatok alatt szertefoszlatta az a gazdasági sokkterápia, amelyet 1989 és 1993 között az első jobboldali koalíciók voltak kénytelenek alkalmazni, hiszen ezekben a kormányokban szakszervezetként és egyidejűleg pártként is részt vett a Szolidaritás.

Egy augusztus eleji reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a Szolidaritással kapcsolatban ma erősebbek a negatív vélemények, mint a pozitívak. Érdekes módon a pozitívumok között első helyen a szólásszabadság kivívása áll, ezzel szemben a függetlenségé csak a negyediken. Jól látszik, hogy a közvélemény a rendszerváltás hátrányaiért visszamenőleg a Szolidaritást hibáztatja. A Szolidaritás vereségei között tartják számon a munkanélküliséget, a korrupciót és a szegénységet. Arra a kérdésre, hogy „a Szolidaritásnak köszönhetően jobb vagy rosszabb lett-e Önnek és családjának az élete”, 31 százalék felelte azt, hogy rosszabb, és csak 24 százalék, hogy javult. 45 százalék szerint „nincs változás”. Az is meglepő, hogy a közvélemény ma már alig ismeri a Szolidaritás egykori vezetőit. (Walesán és Mazowieckin, a rendszerváltás utáni első kormányfőn kívül.) A negatív megítélésről az árulkodik legjobban, hogy a megkérdezetteknek több mint 80 százaléka saját állítása szerint sohasem volt tagja a Szolidaritásnak. Még ha figyelembe vesszük is a demográfiai változásokat, meg azt, hogy reálisan az 1980–81-es híres 10 milliós taglétszám is nyilván kisebb volt, akkor is azt mondja ez a mai adat, hogy az amnézia mellett nagyon sokan meg is tagadják a múltjukat.

A Szolidaritás szakszervezetet a győzelme végezte ki. A bizalmat akkor vesztette el végképp, amikor nemcsak csendestárs volt, mint az első kormányokban, hanem koalíciós vezető erő az 1997–2001-es ciklusban. A Szolidaritás-kormány ügyetlenül fogott bele egyidejűleg négy nagy gazdasági-társadalmi reformba (közigazgatás, oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer), és elszaporodtak a korrupciós botrányai. Miniszterelnökének, Jerzy Buzeknek a népszerűsége hihetetlen mélységbe zuhant. A ciklus végére a Szolidaritás-párt szétesett, a választáson a baloldal fölényesen győzött. (Hogy azután a Szolidaritás-kormány népszerűtlenségi rekordját is megdöntse, és korrupciós teljesítményét is felülmúlja. A ciklus végére a szociáldemokrata párt is szétesett, és most, a szeptember végi parlamenti választáson körülbelül ugyanolyan kevés szavazatra számíthat, mint amennyit az első szabad választásokon kapott.)

A Szolidaritás az 1997–2001-es kormányzási kudarca óta – már négy éve – szigorúan távol tartja magát a politikától. De ezzel sem tudta visszaszerezni a bizalmat. Közvélemény-kutatások szerint a megítélése semmit sem javult. A mostani elnök, Janusz Sniadek szerint ez éppen azért van így, mert a szakszervezet kivonult a politikából. „Aki nincs a politikában, arról nem ír a sajtó, ha viszont nem vagyunk a sajtóban, akkor az emberek nem tudnak véleményt alkotni arról, hogy milyen a szakszervezet most.” A politikából való kivonulás óta úgyszólván megszűnt a Szolidaritás közéleti befolyása. Amióta nincs ott a parlamentben, meghaltak minisztériumi kapcsolatai, s azóta nem is számolnak vele a politikusok. A szakszervezet idén, a parlamenti választások évében sikertelenül próbálkozott az „ellenőrzött politikai visszatéréssel”. A jobbközép pártoktól kért néhány helyet a választási listákon, hogy a parlamenti frakciókban legyenek szakszervezeti szakértők. Ám a pártok számára a Szolidaritás ma már nem vonzó cégtábla.

A Szolidaritás köpönyegéből a rendszerváltás óta rengeteg párt bújt elő – gyakorlatilag az összes fontos mai párt, kivéve az egykori kommunistákból alakult szocdemeket és a parasztpártot. És ezek a posztszolidaritásos pártok – egyetlen aprócska szociáldemokrata formációt leszámítva – mind jobboldaliak, a centristától a szélsőjobbig. És EU-szkeptikusak. A pártok folyamatosan bomlanak, egyesülnek, nevet változtatnak. A rendszerváltás óta Lengyelországban csak a politikai osztály stabil, a pártrendszer nem az, minden választás előtt átrajzolódik a párttérkép. Szintén a Szolidaritásból származik a mai két legjelentősebb párt (melyek a szeptember végi parlamenti választások után akár kétharmados többségbe is kerülhetnek). Az egyik a radikális jobboldali, rendpárti, tekintélyelvű Törvény és Igazság (PiS), abszolút szocialista gazdasági programmal (!), a másik a Polgári Platform (PO), amelynek gazdasági programja klasszikusan liberális, ellenben társadalmi-politikai kérdésekben állandóan túllicitálja a Törvény és Igazságot. Ez a Polgári Platform manőverezte bele a varsói szocdem kormányt az EU alkotmányos alapszerződésének 2003-as elutasításába.

A rendszerváltáskor az újralegalizált Szolidaritásba a 10 millióból 3 millióan léptek vissza, ebből 700 ezer maradt mára. Ez a munkavállalók 5 százaléka. Az utóbbi időkben évente 4 százalék távozik, és fél százalék az új csatlakozó. A túlnyomó többség az állami szektorban dolgozik, amely ma a gazdaságnak már csak 30 százalékát teszi ki. A tagság öregszik, a vezetőség szintén: legtöbbjének csak az állami szektorban van tapasztalata, ahol a szakszervezetnek a minisztériumi vezetőkkel kell zöldágra vergődniük, akik pártkinevezettek. Az új, teljesen privát szektor a Szolidaritás számára idegen terület. Az új ágazatok némelyikében (ahol a gyors változásokhoz alkalmazkodni tudó, magas képzettségű munkaerő dominál) sokszor nincs is szükség az egyenlősítő kollektív szerződésekre. De vannak olyan új ágazatok, ahol elkelnének a szakszervezetek. Például: az őrzés-védelemben Lengyelország európai nagyhatalom 200 ezer őrző-védő alkalmazottal. És ebben a kategóriában éppen a lengyeleknél a legalacsonyabb a szervezettség: az őrző-védőknek csak negyed százaléka tagja valamilyen szakszervezetnek. Az új nagyáruházakban is volna keresnivalójuk a szakszervezeteknek, mert a dolgozók munkakörülményei hírhedten rosszak. A lengyel politikai és sajtónyelv egyébként néven nevezi a dolgot: kizsákmányolásnak. A sors iróniája, hogy a Szolidaritás ezen a területen is vesztes. Az egyik áruházláncnál a különlegesen gátlástalan kizsákmányolás ellen nem a Szolidaritás vette védelmébe a dolgozókat, hanem az egyik boltvezető, aki egyesületet alakított a károsultakból, és bírósági perek sorozatával indított háborút a konszern ellen (már megvannak az első győzelmek).

Az új privát ágazatokban a Szolidaritás kezd visszatérni a régi szép kommunista idők munkamódszeréhez, az illegalitáshoz. A munkáltatók ugyanis rövid úton megszabadulnak a szakszervezeti tagoktól. Ezért a Szolidaritás titokban tartja a tagok nevét, amire a törvény lehetőséget ad, a munkáltató csak a szakszervezet vezetőit ismerheti, akik viszont védettséget élveznek. Az új titkos sejtek létrehozását a Szolidaritás országos központjának 35 utazó szervezője segíti. A szervezők majdnem úgy dolgoznak, mint a szocializmusban, amikor a Szolidaritás be volt tiltva. Egy ilyen konspirátor, Kacper Stachowski így mesélte el a Gazeta Wyborczának, hogyan alapította meg a Szolidaritás szakszervezetet a közép-lengyelországi Starachowice egyik húsüzemében. (A környéken magas a munkanélküliség.) „Értesültem a starachowicei dolgozók kizsákmányoltságáról. Összecsomagoltam, és három hónapra leköltöztem Gdanskból. Röplapozással kezdtem, aztán találkoztam több dolgozóval a gyáron kívül. A dolgozók panaszkodtak, hogy alacsony a fizetésük, nem kapnak pénzt a túlóráért, és nem engedik nekik kivenni a szabadságot.” Stachowski előbb csak néhány alkalmazottal találkozgatott, egy idő múlva azok hoztak újabb embereket. A beszélgetések mindig titokban folytak. Három hónappal később már elég erősnek érezték magukat, hogy az ügyvezetőnek bejelentsék: van már Szolidaritás szakszervezetünk. „Az ügyvezető meg volt kövülve, amikor megtudta, hogy az ezer alkalmazottból rögtön hetven belépett a szakszervezetbe. A Szolidaritás gyorsan ki is alkudta a kollektív szerződést.” Az új szervezetek alakítását ugyan a Szolidaritás prioritásként kezeli, de csak a költségvetése 5 százalékát fordítja erre, miközben az amerikai szakszervezetek 70 százalékot!

Az európai integráció rákényszeríti a Szolidaritást, hogy akár külföldön is tevékenykedjen. A Nagy-Britanniában dolgozó sok ezer lengyel munkavállalónak hiába ajánlott fel tagságot a brit TUC szakszervezeti központ, a lengyelek bizalmatlanságból inkább kimaradnak. A közeljövőben Szolidaritás-aktivisták utaznak Londonba, hogy ők agitálják az ottani lengyeleket a TUC-be való belépésre.

Ma a munkavállalók szempontjából egész Európában Lengyelországban a legkedvezőtlenebbek a körülmények. A munkanélküliség itt a legmagasabb az EU-ban: 18 százalék, de pár éven át 20 százalék volt. És a dicső szakszervezeti múlt ellenére Lengyelországban van európai összehasonlításban a legkevesebb szervezett munkavállaló. Az alkalmazottaknak körülbelül 20 százaléka lehet szakszervezeti tag, a munkahelyek felében egyáltalán nincs érdekvédelmi szervezet. Sniadek Szolidaritás-elnök megfogalmazása szerint „olyan a terror a munkaadók részéről, mint a szükségállapot idején volt”.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon