Skip to main content

Egy választó feljegyzései...

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1983 szeptemberében a Minisztertanács társadalmi vitára bocsátotta a választójogi törvénytervezetet. A közleményekből megtudhattuk, hogy a Hazafias Népfront szervezésében rendezett vitákon bármely állampolgár elmondhatja véleményét, s azok „összesítve” eljutnak majd a törvényelőkészítő bizottsághoz is. Itt az alkalom, gondoltam: egy fontos politikai ügyben kifejthetem a véleményemet. Elvégre maga a Hazafias Népfront szólít fel, hogy éljek állampolgári jogommal.

Az viszont, bevallom, zavart, hogy a napilapok nem tették közzé az egész törvényjavaslatot; a paragrafusoknak csak mintegy harmada jelent meg. Elhatároztam: azzal kezdem, hogy megszerzem a teljes szöveget. Először felhívtam a népfront helyi bizottságát: hol lehet a teljes szöveget elérni? Az ügyeletes arról akart meggyőzni, hogy olvasható az újságban. Erről készítettek ugyan néhány stencilt, de már elfogyott. Ekkor a HNF székházába telefonáltam. Az illetékes elvtárs közölte: ha befáradok a központba, kaphatok egy példányt a teljes szövegből. „Hiszen nem titok” – tette hozzá. Több példányt nem adhat, nekik is kevés van.

A teljes szöveg birtokában beültem az egyik könyvtárba, leemeltem az alkotmányt és a hatályos jogszabályok gyűjteményének megfelelő kötetét, s megkezdhettem a felkészülést.

A gyűlés időpontját azonban nem tudtam biztosan: óvatlanul eldobtam az újságot, melyben előzetesen megjelent. Délután elsétáltam tehát a népfront helyi bizottságába. Az utcai hirdetőtáblán nem találtam nyomát a közelgő eseménynek. Érdeklődtem a titkárnőnél, aki elővett egy nyomtatott lapot, majd a belépő népfronttitkártól megkérdezte: „Ugye, adhatok az elvtársnak a meghívóból?” A titkár beleegyezően bólintott, s így kaptam egy meghívót a nyílt gyűlésre. A megjelölt napon kíváncsiságból megnéztem a helyi újságban: benne van-e a gyűlés helye és időpontja? Véletlenül kimaradt.

A teremben negyven-ötven ember gyűlt össze; mindenkinél névre szóló meghívó és a rövidített törvényjavaslat stencilezett szövege. Az átlagos életkor 60 év körül mozgott; később, a felszólalók bemutatkozásakor kiderült: a legtöbb résztvevő a kerületi pártszervezet veteránja. Képviselte magát a rendőrség, a tanács és néhány „társadalmi szerv” is.

Délután 5 órakor a helyi titkár üdvözölte a jelenlevőket, s bemutatta a kiküldött jogász vitavezetőt. Ez rövid bevezetőjében elmondta, hogy a vita teljesen demokratikus lesz, mindenki előadhatja a véleményét, minden észrevételt írásban rögzítenek. Felkérte a jelenlévőket a tolerancia gyakorlására, s megígérte, hogy maga is ebben a szellemben fog eljárni.

A hozzászólások csendes unalomban kezdődtek. Többen megköszönték a bizalmat, amelyet a népfront illetékesei megszavaztak nekik, amikor elhívták őket erre a gyűlésre. Mások hosszasan dicsérték a törvénytervezet demokratikus voltát. Először akkor vált élénkebbé a hangulat, amikor felhívtam a jelenlévők figyelmét: a javaslatnak nem a teljes szövegét tartják a kezükben. Erre eddig nem jöttek rá, pedig a paragrafusok számozása változatlan volt. Néhányan felmordultak: „Legalább egymással ne toljunk ki.”

Az első komolyabb felszólalás egy nyugdíjas jogászé volt. Arról a zűrzavarról beszélt, ami a jelölőgyűlésekre vonatkozó paragrafusokban uralkodik. Arról, hogy a törvény nem tisztázza, mikor és kik döntik el, hogy hány jelölőgyűlést tartsanak. Arról, hogy a szöveg alapján nem lehet megállapítani, mikor válhat valaki jelöltté. A szöveg ugyanis így szól: „A választókerületekben a képviselőjelöltek, illetve tanácstagjelöltek azok lesznek, akik megkapták a jelölőgyűléseken megjelent választópolgárok egyharmadának szavazatát” (9. § 1. bk.). Egy másik helyen: „A korábbi jelölőgyűlésen elhangzott valamennyi javaslatot – ha a javasolt személy ott szavazatot kapott – a későbbi jelölőgyűlésen is szavazásra kell feltenni. A már megtartott jelölőgyűlést azonban nem kell újból összehívni, ha a későbbi gyűlésen újabb jelöltet fogadtak el” (40. § 2. bk.).

A szöveget háromféleképpen is lehet értelmezni: akkor lesz jelölt valaki, ha 1) valamelyik jelölőgyűlésen az ott megjelentek egyharmadának szavazatát elnyeri; 2) ha az utolsó jelölőgyűlésen kapja meg az egyharmados szavazatarányt; vagy 3) ha az összes jelölőgyűlésen megjelent valamennyi résztvevő egyharmada rá adta a szavazatát. (Úgy gondolom, nem kell külön részleteznem, miféle visszaélésekre adhat lehetőséget a pongyola fogalmazás.) A nyugdíjas jogász javasolta továbbá, hogy a jelöltek terjeszthessék írásban a programjukat, s hogy ne csak a jelölőgyűléseken lehessen jelöltet állítani, hanem aláírásgyűjtés útján is.

(A vitavezető időnként odaszólt a jegyzőkönyvvezető hölgyhöz: „ezt most írja” vagy „ezt most így és így írja”. Vajon mit írt akkor, amikor külön nem szóltak neki?)

A közönség egy részének nem tetszettek ezek a javaslatok. Többen a „rossz emlékű korteskedés” felélesztésének tekintették. Azon tanakodtak, hogyan lehetne központilag megszervezni a „programismertető-gyűléseket”, hogy azok ne hasonlítsanak a „korteskedésre”.

Nyugdíjas jogászunk ezután azokról a hiányosságokról és bizonytalanságokról beszélt, melyek az országos listán történő jelöléssel és a megyei tanácstagokkal foglalkozó szövegrészekben találhatók. A tervezet, mondta, nem rendezi sem a beszámolási kötelezettség kérdését, sem a visszahívási jogot. Felszólalása végén az összeférhetetlenség kérdését feszegette: milyen államigazgatási, gazdasági, tanácsi, pártvezetői funkciók összeférhetetlenek az országgyűlési képviselőséggel? Mint mondta, a javaslat meg sem kísérli ezeket tisztázni.

Ezután ismét csendes unalomba fordult a gyűlés. Előkerültek az újságból ismert kérdések: mi legyen a meg nem választott jelöltekkel, ki döntse el, hogy hány tanácstag legyen stb. (Az egyhangúságot csak az törte meg, hogy a vitavezető, félbeszakítva az egyik felszólalót, váratlanul felkiáltott: „Lacikám, ne haragudj, hogy eddig nem ismertelek föl! De hiszen mi együtt voltunk tanácstagok a kerületben!”)

Hét óra körül a vitavezető elégedetten hátradőlt, és javasolta: gyorsítsuk meg a tempót, hiszen mindenki haza akar menni. A jelenlévők többsége helyeslőén bólogatott. (Eddig abban a hiszemben voltam, hogy az elnökség tagjain kívül mindenki önként jött.) A vitavezető felszólította a jelenlévőket, hogy ne fűzzenek indoklást a javaslataikhoz, csak magát a módosító vagy kiegészítő indítványt közöljék, azt is távirati stílusban. Később azonban megfeledkezett indítványáról. Amikor arról beszéltem, hogy nincs szükség országos listára, külön megkért, hogy indokoljam álláspontomat. A következő két javaslatom pedig kisebbfajta vihart kavart. Először azt javasoltam, hogy a 45. § 3. bek.-ből töröljék azt a részt, hogy „csatolni kell a képviselőjelöltek nyilatkozatát arról, hogy a Hazafias Népfront programját elfogadják”. Felhívtam a figyelmet rá, hogy a cikkely ellentmond a 3. §-nak, amely világosan kimondja, hogy mindenki megválasztható, akinek választójoga van. Arra is emlékeztettem, hogy a törvényjavaslat a Hazafias Népfront programját sehol sem említi, sem pedig azt, hogy a programot mikor, kiknek és milyen jóváhagyással kell közzétenni, s azt sem, hogy a jelölteknek, ill. választóknak hogyan kell viszonyulnia hozzá. Arra vonatkozóan sincs intézkedés, hogy mi történik, ha a jelölt nem hajlandó elfogadni a népfront programját. Végül hivatkoztam az alkotmány 4. § 3. cikkelyére, amely a Hazafias Népfrontot a választásban való közreműködésre jogosítja fel, nem pedig arra, hogy egyedül képviselje a népet. A hallgatóság köréből és az elnöki asztaltól többször közbekiabáltak. A vitavezető nyomban elfelejtette a türelemre vonatkozó ígéretét; kijelentette: ő azért van itt, hogy csak az kerüljön jegyzőkönyvbe, ami odavaló. S többször megkérdezte, mit is akarok a javaslatommal. Rá akartam mutatni – mondtam –, hogy ellentmondás van a tervezet különböző paragrafusai között. Mire ő: a választásokon úgyis csak az indulhat, aki a szocializmus programját elfogadja, s ez a lényeg. Rendben van, válaszoltam, de akkor ezt foglalják bele a törvény szövegébe. Valaki az elnöki asztal mellől, gúnyosan: szóval azt akarja, hogy itt is olyasmi legyen, mint a Szolidaritás. Egy nyugalmazott vezérőrnagy: „Mégiscsak tűrhetetlen, hogy valaki ilyen javaslattal álljon elő. Senki ne képzelje, hogy annyira demokratikusak vagyunk, hogy az ellenségeinket is engedjük indulni a választáson.” Egy nyugalmazott rendőr ezredes: „Ha az kell, vegyük be a törvénybe, hogy csak az választható meg, aki egyetért a népfront programjával.” A vita vezető: „Úgy van, vegyük bele!” – s odafordult a jegyzőkönyvvezetőhöz: „írja csak be!”

Alig csillapodtak le a kedélyek, újabb javaslattal álltam elő: a jelölés és a választás körüli jogi intézkedésekben bírói testület döntsön, ne pedig kinevezett hatóság (az Országos Választási Elnökség). Az alkotmány 50. §-ára hivatkoztam, amely szerint „A Magyar Népköztársaság bíróságai védik és biztosítják az állampolgárok jogait és törvényes érdekeit”. Mivel ebben az esetben az a kérdés, hogy törvényes volt-e a jelölés vagy sem, jogosult-e a személy indulni a választáson vagy sem, döntést csak bírói testület hozhat.

Ezek után gyorsan a végéhez értünk. Zárszavában a vitavezető arról beszélt, hogy igazán jó hangulatú volt a gyűlés; kár, hogy az utolsó felszólalók kicsit elrontották.

Néhány nap múlva bementem a népfrontbizottságba, s kértem a gyűlés jegyzőkönyvét. A független választási bíróságra tett javaslatom teljesen kimaradt. A „hűségnyilatkozattal” kapcsolatos ellenvetésem így szerepelt: „A felszólaló kifogásolta, hogy a Népfront programjáról nincs szó a javaslatban; ezt pótolni kell.”
Másfél éve folyik a vita arról, hogy milyen taktikát, milyen magatartást célszerű választani azoknak, akik nem értenek teljesen egyet a hazai politikai élet egyes megnyilvánulásaival. Elhangzottak szép számmal olyan javaslatok is, amelyek arra szólítottak fel, hogy az aktuális politikai kérdésekben állást kellene foglalni; alkalmat és formát teremteni arra, hogy a társadalom egyes rétegei hangjukat hallassák, s az állami és pártapparátust lassan rá kell kényszeríteni, hogy vegye komolyan a saját ígéreteit és a társadalom véleményét. Itt volt egy lehetőség: a választójogi vita. Olyan kérdésről van szó, amely – akárhogy nézzük is – befolyásolja a politikai élet működését.

Vajon mi lehet az oka, hogy nem történtek kísérletek független vitafórumok kialakítására, ahol a jelenlévők – esetleg szakemberek bevonásával – megvitatták volna a tervezetet, és jogilag korrekt állásfoglalásokat fogalmaztak volna meg az egyes paragrafusokkal kapcsolatban, vagy általában véleményt nyilvánítottak volna a tervezet politikai-filozófiai szellemét illetően? Vagy, kicsit elfogulatlanabbul: nincs-e szükség arra, hogy az ehhez hasonló, egész országot érintő kérdések megvitatására független vitafórumok alakuljanak? Nincs szükség arra, hogy az itt elhangzottak megfelelő nyilvánosságot kapjanak? S ha úgy véljük, hogy van – akkor miféle formáit képzeljük el a hatékony vitának?Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon