Skip to main content

A Hivatal-védte ellenzékiség

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Sokasodnak a
másként-gondolkodók és másként-beszélők.

Lényegesen kisebb mértékben
a másként-gondolkodók és másként-is-beszélők.

Másként mondva:
a beszédolló veszedelmesen tágra nyílik.

Persze (mindezidáig)
manikürollóról beszélhetünk csupán.

Ugyanis
a nemigen-tudni-miként-gondolkodók
(merthogy a beszédtől elszoktatottak)
tömege
nagyjából változatlan.
Mindezidáig.

Petri György: Lehrstück[SZJ]

A Gulyás-testvérek Vannak változások című filmjének van egy felettébb elgondolkodtató jelenete. Egy magát a „máskéntgondolkodók” közé soroló tanársegéd – aki 1968-ban a Gulyás-testvérekkel együtt lenn volt Penészleken dokumentálni az ottani állapotokat – 1978-ban Végh Antal lakásán a következőképpen talál nyilatkozni a penészleki emberekről: „Hát az valóban borzasztó, ha az emberek tetvesek, meg az is, hogy ha denaturált szeszt isznak. Végh Antal: Enyhén szólva! Már ne haragudjon… Tanársegéd: Igen, igen, hát tényleg rémes, meg… nem… nem étkeznek választékosan… Végh Antal: Na de azért vigyázzunk! Mi az, hogy nem étkeznek választékosan, hát azért így nem, így ne beszéljünk!… Arról van szó, hogy éheznek!” (A részlet a Balázs Béla Stúdió 1978-ban kiadott, Vannak változások c. propagandafüzetében is olvasható.)

Úgy gondolom, itt nem puszta nyelvbotlásról van szó, hanem annak a közvetlen, érzékletes megnyilvánulásáról, hogy egy mai magyar „máskéntgondolkodó” képtelen szót érteni – a szó közvetlen és átvitt értelmében egyaránt – a „néppel”. A filmben ugyanis – s ez csak fokozza groteszk mivoltát – egyedül ez a tanársegéd képvisel nyíltan radikális álláspontot: úgy véli, a penészlekiek sorsa jobbra fordulna, ha szabadon rendelkezhetnének az általuk megtermelt értékekkel. Nézete azonban – akár egyetértünk vele, akár nem – súlytalan vélemény, semmi több (természetesen ez nem pusztán az ő személyes hibája), s az is marad mindaddig, amíg neki, és az ún „ellenzéknek” nem sikerül közös nyelvet találnia a társadalom többi rétegével.

Valóban baj van az „ellenzékkel”. Nevezetesen az, hogy nem létezik. Ezért is használom idézőjelek között a szót. Úgy gondolom, egy társadalmi csoport akkor nevezheti magát ellenzéknek, ha 1. valóban társadalmi csoportnak tekinthető, vagyis ha közös érdek, közös cél és közös eszmények irányítják tevékenységét; 2. ha tevékenysége valóban ellenzéki, vagyis egyértelműen az uralkodó, hivatalos politika ellen irányul; 3. ha társadalmi csoportként számba veendő tényező, vagyis ha elvben elgondolható esélye van arra, hogy a hatalom kénytelen számolni vele. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor ugyan magánhasználatra, exkluzív baráti körökben ellenzékinek tekintheti magát bárki – s ez, mint tudjuk, sokakkal előfordul –, de ennek nincs semmiféle társadalmi jelentősége. Tapasztalataim azt mutatják, hogy egyelőre a magyar „máskéntgondolkodók” vékonyka táborának nem sikerült kilépnie ebből az exkluzivitásból, bár létrejött a Szeta, és megindult a szamizdatok nyomdai sokszorosítása. Gyorsan leszögezem: mindezeket a kezdeményezéseket nem tartom feleslegesnek, csupán túlértékelésüktől óvakodnék. Három, egymással összefüggő tényezőt tartok döntőnek, amelyek a mai magyar „ellenzék” társadalmi súlyát a nullával teszik egyenlővé.

Az első, hogy az „ellenzéknek” nincs semmiféle rendszeres és szerves kapcsolata a „dolgozó osztályokkal”; a magukat „máskéntgondolkodónak” nevezők egytől egyig értelmiségiek. A második, hogy az értelmiségi „máskéntgondolkodók” mind ez idáig nem mutattak kifejezett szándékot arra, hogy saját „értelmiségi” szerepüket igazán megértsék, magatartásukat, ha szükségesnek találják, megváltoztassák, s így olyan helyzetbe kerüljenek, amelyből – ha az idők szele úgy hozza – felvehetnék a kapcsolatot a „dolgozó osztályokkal”. Jelenleg ugyanis – úgy gondolom – a „máskéntgondolkodók” ha akarnák se volnának képesek a kapcsolatfelvételre. A harmadik, hogy teljes a bizonytalanság: helyénvaló volna-e most, éppen most kapcsolatokat keresni „lefelé”. Egészen nyersen szólva: nem döntötték el, hogy kinek a számára kívánják sorompóba állítani értelmüket, kinek kívánnak tanácsokat adni – a hatalomnak vagy a népnek. Bármennyire leegyszerűsítőnek is látszik ez a vagy-vagy, azt gondolom, legelőször ebben a kérdésben kellene állást foglalni.

Maga a „marginális” megnevezés, amit a „máskéntgondolkodók” nagy többsége elfogadott, pontosan kifejezi ezt az ingadozó helyzetet: a margóról kifelé is, befelé is lehet dőlni – attól függ, merről fúj a szél. Most azonban valóban eljött az ideje, hogy mindenki eldöntse: a „harmadik reformnemzedék”[SZJ] tagjai sorába áll-e be, azaz életét és értelmét a hatalom lábai elé helyezi-e, vagy pedig ténylegesen szembefordul vele; mert ha tovább járja kötéltáncát a margón, még az eddigi minimális, értelmiségi érdeklődésre sem nagyon számíthat, s polgárjogi gesztusai tiszteletre méltó magánügyekké sorvadnak.

Mintha ez a tisztázatlanság a Beszélő szerkesztési elképzeléseiben is jelen volna: a lap igyekszik „néplap” színében feltűnni, „bárki” írhat bele, „alulról érkező” hírekre szomjazik, stílusa igyekszik közérthető lenni, kínosan kerüli az elméleti írásokat – ám mégiscsak az értelmiséggel foglalkozik elsősorban (részletes és terjedelmes beszámolók az egyetemi ifjúság, a Mozgó Világ, a FIJAK,[SZJ] az Írószövetség, a keresztény értelmiség viselt dolgairól), és még azok az írások is, melyeknek tárgya nem az értelmiség (jóval rövidebb beszámolók nem túl jelentős sztrájkokról, háromoldalas beszélgetés egy szakmunkással, hírek a katonai szolgálatot megtagadókról, szociográfia a Gyűjtőről stb.), az értelmiségi olvasókhoz szólnak, pontosabban: a reformista lelkületű értelmiségi olvasókhoz. Ez a szerkesztési koncepció helyénvaló, ha azon az előzetes döntésen alapul, hogy a Beszélő elsődleges célja a reformista módon másként gondolkodó értelmiségiek táborának növelése. Ebből a szempontból – népfrontos jellege miatt – nevezhető sikernek a Bibó-emlékkönyv is.

Azzal azonban tisztában kellene lennie minden „ellenzékinek”, hogy ez a reformista, a hatalomra tekintő, annak tanácsot adó vagy azt kényszeríteni akaró álláspont nem számíthat túlzott népszerűségre a „dolgozó osztályok” körében. Méghozzá azért nem, mert nem határolja el magát a hatalom bástyái mögött munkálkodó tisztes értelmiségi derékhadtól, akikkel a „nép” a hivatalos tömegkommunikáció csatornáin keresztül mint a hivatalos, hatalmi ideológia szószólóival, mint a hatalom készséges kiszolgálóival találkozik. Márpedig a kétkezi munkások körében uralkodó erőteljes értelmiségellenesség éppen ennek az ideológiagyártó „léhűtő bandának” szól. Ezzel a körülménnyel mindenképpen számot kellene vetnie a magyar „máskéntgondolkodóknak”. Vagy úgy, hogy a „mindent a népért, semmit a néppel” mifelénk elterjedt gyakorlatához tartják magukat, s vigyázó szemüket a hatalomra szegzik – akkor azonban ezt az álláspontot nyíltan vállalni kellene, s kívánatos volna felhagyni a „népre” kacsingatással. Vagy úgy, hogy megkísérelnek alaposabban utánajárni, milyen összetevői vannak az említett értelmiségellenességnek, s némi önkritikával feltárni, mi az, ami ebből az ellenszenvből joggal illeti a „másként gondolkodó” értelmiséget is. Jelentőséget kellene tulajdonítani annak a ténynek, hogy a munkások elementáris ellenszenve az értelmiség iránt a privilegizált helyzetnek szól, s ez éppen úgy vonatkozik az adminisztratív munkát végző „irodistákra”, mint a hoch-értelmiség kiválóságaira. S a munkások bizony nem tesznek különbséget az értelmiségen belül „imigyen gondolkodó” meg „amúgy gondolkodó” értelmiségi között; „alle beiden stinken”[SZJ] – mondanák Heine és Petri nyomán szabadon és még szélesebb összefüggésben. Ez persze nem vall árnyalt világképre, ám az én szememben ennél súlyosabb vétségnek tetszik az értelmiség mulasztása: a „máskéntgondolkodók” makacsul ellenállnak annak, hogy számot vessenek a szóban forgó ténnyel.

Konrád György és Szelényi Iván Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz c. könyvét – ismereteim szerint – az egy Vajda Mihályon kívül[SZJ] annyira sem vette komolyan senki a „vezető máskéntgondolkodók” közül, hogy egyáltalán említésre méltassa. A könyv megírása után néhány évvel – az ifjabb, tanulni vágyó nemzedék ösztönzésére – összejött egy nyilvános vita egy magánlakáson: a jelen lévő tekintélyek megfontoltan előadták, miért tökéletesen elhibázott a könyv koncepciója, történetileg miért nem áll meg egyetlen állítása sem stb. stb. Egyszóval, higgadtan megindokolták a tanulni vágyó újszülöttek előtt – akiknek természetesen minden vicc új –, hogy ebből az írásból téveszméken kívül semmit sem lehet meríteni. Azt már – tudomásom szerint – egyik hozzászóló sem tartotta szükségesnek, hogy álláspontját írásban is közzétegye. Egy szó, mint száz: Konrádék könyve nem számított „eseménynek” a magyar „máskéntgondolkodók” magabiztos táborában; igazán alapos és nyilvános – vagyis írásos megvitatására mindeddig nem került sor. Pedig bármi legyen is az ember véleménye a könyv alapkoncepciójáról, tárgya mindenképpen az, amivel – nézetem szerint – a „másként gondolkodó” értelmiségnek mindenekelőtt foglalkoznia kellene: mit jelent az értelmiségi réteg privilegizált helyzete, mit jelent a mai magyar értelmiség döntő többségének szoros összefonódása a hatalommal, mennyi szerepe van mindezeknek az értelmiségellenesség terjedő járványában. Mostanában olvastam – úgy emlékszem, Lehrstück Mária[SZJ] szamizdatírásaiban –, hogy a szerző sajnálatos és egészségtelen dolognak tartja az értelmiségellenességet, melynek pusztító járványa immár – ki hallott már ilyet! – egyes értelmiségieket is megfertőzött. Nos, ami tény, az tény. Ám, gondolom, nem sajnálkozásra, hanem elemzésre méltó.

Mielőtt olvasóim azzal tennék félre írásomat, hogy nem ismerem a Bibó-emlékkönyvet, hadd siessek megnyugtatni őket: ismerem. S noha mindenképpen jelentős kiadványnak tartom, olvasása közben mindenféle ferde gondolataim támadtak. Mert ugyan a kötet írásai szinte egytől egyig abban látják Bibó gondolkodói, politikusi és emberi nagyságát, hogy a kompromisszumok teoretikusa ezzel a hatalommal nem kötött kompromisszumot, a kötet mégis adós marad az 1948 utáni magyar értelmiség magatartásának radikális kritikájával, mely értelmiség bizony kompromisszumot kötött ezzel a hatalommal. Igazán árulkodó a kötetet recenzáló Vajda Mihály álláspontja,[SZJ] aki amolyan lukácsi szofisztikával úgy érvel, hogy ma már persze nyilvánvaló, hogy a magyar értelmiség ’56 után elvtelen kompromisszumot kötött, s minthogy ez nyilvánvaló, fel kell rúgni ezt a kompromisszumot, ám akkor nem volt más értelmes perspektíva. Így persze nincs alapja az elvtelen kompromisszumot kötött értelmiség kritikájának. S mindez éppen Bibó István kapcsán hangzik el! Nem állítom, hogy a Bibó-kötet valamennyi szerzője egyetért Vajda álláspontjával, az azonban mintha valóban ott kísértene a legtöbb írásban, hogy jó, jó, Bibó persze tisztességesen járt el, de hát mégiscsak különc volt; mi lett volna, ha mindenki úgy viselkedik, mint ő?! Tényleg: mi lett volna? Legalább a gondolatkísérlet erejéig – minden anakronizmusa ellenére – érdemes feltenni ezt a kérdést. Válaszkísérleteink közben talán meglelnénk azt az alapot, ahonnan a magyar értelmiség ’45 utáni viselkedése kritikailag értelmezhető. Ehhez a bírálathoz az értelmiség körében keresve sem lehetett volna jobb mértéket találni Bibó Istvánnál; ezt a lehetőséget a magyar „másként gondolkodó” értelmiség – minden erőfeszítése ellenére – kihagyta. Ez a Bibó-kötet fiaskója.

Volna persze egy másik lehetőség is, s úgy gondolom, ennek kihasználása vagy elmulasztása sorsdöntő lehet a tekintetben, hogy a közeljövőben a „másként gondolkodó” értelmiségből idézőjelek nélküli ellenzék válik-e, vagy – udvari tanácsos. Mert mértéket a kritikához nemcsak az értelmiség soraiban lehet találni, hanem a munkások között is – talán jóval többet is, mint amott az egy Bibó István. A Rajk-per indoklását például az értelmiség túlnyomó része „elhitte”, a munkások túlnyomó többsége semmiképpen sem. Az ötvenes évek jövőbeni feldolgozásakor ez a tény talán mértékül szolgálhatna az értelmiség bírálatához. Az ’56-os forradalom leverése után a még fél évig sztrájkoló munkások közül ezreket végeztek ki, míg az értelmiség jóval kevesebbel megúszta. Ezt a tényt is figyelembe kellene venni, amikor a „máskéntgondolkodók” körében arról esik szó, hogy egyrészt az értelmiségnek nem volt reális alternatívája a (rossz) kompromisszumon kívül, míg másrészt viszont az ország lakossága, sajnos, beletörődött a konszolidációba, s abban – mit tegyünk! – jól érzi magát, s ezért – úgymond – a „máskéntgondolkodásnak” egyelőre nem lehet túl nagy sikere náluk. Történelmileg talán jobban megfelelne az igazságnak, ha megfordítanánk a képletet, és azt mondanánk: az ország lakosságának nem volt reális alternatívája, ezért kénytelen volt elfogadni a kádárizmust, míg az értelmiségnek talán lett volna: nevezetesen az, ha kettéválik. De az egyik részt ezen elgondolás szerint nem az egy Bibó István képviseli.

Így elkerülhető lett volna, hogy a hivatalos ideológia teljes egyeduralma megfossza történelmi tudatától az országot, talán nem váratna még mindig magára ’45 utáni történelmünk koherens értékrenden alapuló leírása, talán a 6:3-on kívül[SZJ] más történelmi emlékek és értékek is szerepelnének a lakosság történelmi tudatában. Persze ez a feladat jóval nagyobb kockázatvállalást igényelt volna az értelmiségtől: legalább egy ideig a belső emigrációt. Még az is sokkal jobb lett volna, összehasonlíthatatlanul jobb, ha legalább az asztalfióknak megszületnek ezek a művek! Ha lennének ilyenek, már régen elő lehetett volna állni velük, s bizonyára jóval előbbre tartana a magyar „máskéntgondolkodás” is. Talán már idézőjelbe sem kéne tenni.

Egyelőre azonban szomorú és nevetséges, hogy a szamizdatirodalom a korabeli „Hungaricus”-röpiratok[SZJ] közlésén kívül úgyszólván semmi érdemlegeset nem termelt az ’56-os forradalommal kapcsolatban, hogy a ’68-as értelmiség vezető alakjainak, Heller Ágnesnek és Fehér Ferencnek külföldön jelenik meg ’56-tal foglalkozó írása,[SZJ] hogy az egyetlen átfogó kísérlet ’56 eseményeinek értékelő leírására egy angol úriember, Bill Lomax műve,[SZJ] hogy a 25. évfordulóra a magyar „máskéntgondolkodásnak” egy még alapos kiegészítésre szoruló kronológiára,[SZJ] egy – igen tetszetős – grafikára, valamint néhány rövidebb dokumentum közreadására tellett az erejéből, ’56 feldolgozása tehát lényegében még 25 év múltán is az adatgyűjtés periódusában tart – miközben a hivatalos tömegkommunikáció ’56 leverésének himnuszát zengte. (Csak a pikantéria kedvéért tételezzük fel, hogy 1. vannak néhányan Magyarországon a magukat „máskéntgondolkodóknak” vallókon kívül is olyanok, talán munkások és parasztok is, akik huszonöt év minden ideológiai ködösítése ellenére még mindig forradalomnak tartják ’56-ot; 2. a szamizdatkiadványok egyike-másika a kezükbe kerül – vajon milyen mértékű szimpátia ébredhet bennük, látva ezt a rendkívüli erőfeszítést?)

Javíthatatlan újszülöttként minden feddés ellenére úgy gondolom: a jelenlegi „máskéntgondolkodás” tudatának jókora fehér foltjai e tudat létéből magyarázhatók. Vagyis, negatív megfogalmazásban: a magyar értelmiségnek ’45 óta úgyszólván mindig túl sok vesztenivalója volt ahhoz, hogy túl nagyra nyissa a száját, ami pozitíve azt jelenti, hogy megint csak azoknál a fránya privilégiumoknál lyukadunk ki, amelyekből – ígérem, „másként gondolkodó” olvasóm, ennél nagyobb sértést már nem fogok a fejedhez vágni – a „máskéntgondolkodóknak” is juttat ravasz államunk. Mert „szabadúszni” is csak az tud, akinek időnként államilag megtöltik a medencéjét. Hadd áruljam el, hátha valaki még nem tudja: a bujtatott hivatalos segély ezen szemérmes formáját a hivatalosok maguk között „fehér segélynek” titulálják. S mi tagadás, a marginális ideológiának talán éppen ez a létalapja, vagyis hogy hagyunk magunknak segíteni – bolondok volnánk, ha nem hagynánk –,  ha a segítség formája nem túlságosan kompromittáló, vagyis ha pl. szociológiai felmérés, lektori jelentés, kódolás stb. szemérmes formáját ölti. Cserébe – mert ez a magyar értelmiség „máskéntgondolkodó” részének jelenleg fennálló hallgatólagos kompromisszuma a hatalommal – radikális nézeteinket szóban csak exkluzív értelmiségi körben (pl. a hétfői szabadegyetem előadásain), írásban már valamivel tágabb, de szintúgy értelmiségi körben hirdetjük. E kompromisszum keretében a legtöbb „máskéntgondolkodónak” van értelmiségi állása, amiből értelmiségihez illően megélhet, sőt, egyesek még párttagságukat sem veszítették el; jóval kevesebben vannak, akiknek nincs ugyan állásuk, de „szabad” úszásukban időnként a hónuk alá nyúlnak, és csak néhányan vannak, akiknek elvették az útlevelét. Amíg a kompromisszum érvényben marad, úgy látszik, ez utóbbi intézkedés a várható legsúlyosabb hivatalos büntetés. Minthogy pedig az útlevél, különösen a kék színű, egyértelműen értelmiségi privilégium, s a kétkezi dolgozókat – úgy tetszik – még sokáig nem fenyegeti az a veszély, hogy elveszik tőlük, amijük nincs, el kell ismernünk: mind ez idáig a „máskéntgondolkodók” maximálisan annyi kockázatot vállaltak magukra, hogy egyetlen paramétert tekintve néhányan közülük egy szintre süllyedtek a „néppel”.

Szerintem is fel kellene rúgni a hatalommal kötött kompromisszumot, de nem az ’56 utánit, hanem azt, amit a „máskéntgondolkodók” kötöttek meg ’73 után: a hivatal védte ellenzékiség marginális magatartásformáját. A szakítás első két lépése a következő lehetne: 1. a magyar értelmiség ’45 utáni viselkedésének mélyreható kritikai elemzése; 2. az ’56-os forradalom átfogó elemzése, különös tekintettel a forradalomban részt vett munkáscsoportok viselkedésére, további sorsára. Ha ez megtörtént, talán némileg megváltozna az ellenzéki értelmiség véleménye arról, hogy miként kell értelmezni az ország lakosságának elégedettségét a konszolidációval. Ekkor talán nagyobb kedvvel és termékenyebben tudná folytatni az ellenzéki értelmiség a Kemény István által elkezdett munkát,[SZJ] s pontosabb képet alkothatnánk arról: mi az ára ennek a bizonyos konszolidációnak, s hogy kivel fizettetik meg ezt az árat. S talán helyesen értékelné az ellenzéki értelmiség azt az egyszerű tényt is, hogy úgyszólván az egész ország „másként gondolkodik”, mint a hivatal: az emberek jelentős része sokkal jobban szeretné, ha nyolcórai tisztességes munkáért tisztességes bért kapna, vagyis szíves-örömest otthagyná az egész második gazdaságot, s ezzel az ezen nyugvó kádárista konszolidációt is, ha… Ha valaki – s miért ne lehetne ez a valaki az idézőjelek nélküli ellenzéki értelmiség? – alternatívát tudna javasolni nekik.

Ehhez azonban el kell mozdulni a margóról, és vállalni kell, ami ezzel jár. Ez az első lépés. Megtenni azért nehéz, mert visszavonhatatlannak látszik. Talán csakugyan az is. De csakis ezzel a lépéssel nyerhet képviselhető értékeket magának a magyar „máskéntgondolkodás”. Megnyerheti mindenekelőtt a tisztességes munka egyetemesen képviselhető értékét. Az ellenzéki értelmiség akkor látja el tisztességesen a maga feladatát, ha a fenti és a fentiekhez hasonló kérdésekkel foglalkozik legjobb tudása szerint – még akkor is, ha ennek fejében kockára kell tennie privilégiumait. Ekkor, de csakis ekkor lehet reménye arra, hogy a „nyolcórai tisztességes munkáért tisztességes bért!” követelése köré széles körű társadalmi konszenzust teremtsen. Nem vagyok közgazdász, talán ezért gondolom, hogy ez a követelés a magyar gazdaság állapotán is sokat lendítene; ez volna ám az igazi energiatakarékosság! Persze, ehhez megvalósítható gazdasági programot kellene kidolgozni – hogy erre képes lenne-e az ellenzék, nem tudom. Mindenesetre, ha rajtam állna, én megpróbálnám. Már csak azért is, mert magam mint értelmiségi számára nem látok más alternatívát – hacsak nem állok be a „harmadik reformnemzedék” éppen gyülekező csapatába. S mit mondjak: rossz kompromisszumról már annyit hallottam, hogy inkább az ellenállással kísérleteznék. Aminek az az előnye mindenképpen megvan, hogy képviselhető értékek támadnak az ember körül, melyekkel azonosulhat. A mai magyar „másként gondolkodó” értelmiségnek is képviselhető értékekre volna szüksége, s csak ezután, ezek alapján kidolgozott ideológiára. Hiba volna rögtön, közvetlenül ideológiát keresni, hiszen volt már rá példa, hogy koherens ideológiák álltak össze egyetlen valóságos érték nélkül.
Írásomat abban a reményben tárom a második nyilvánosság elé, hogy a Beszélő legfiatalabb olvasói körében talán akadnak, akik maguk is másként gondolkodnak a „máskéntgondolkodókról”, akik maguk már nem „marginalizálódni” vágynak, hanem lelépni a margóról, akik eleve elutasítják a rájuk váró hivatalos eredetű privilégiumokat. Természetesen senkire sem szeretnék ráerőltetni olyan viselkedésformákat, amiket nem tud vagy nem akar vállalni. Mi több, úgy vélem: éppen elég elméleti feladat áll a „máskéntgondolkodók” előtt ahhoz, hogy még évekig ne kelljen változtatni politikai magatartásukon; egy értelmiségi legfontosabb feladata mégiscsak az, hogy igazat szóljon – s a fent említett témakörökben mind ez idáig igencsak híján vagyunk az egyenes beszédnek. Azt gondolom, hogy sem a lengyelországi helyzet, sem a Szovjetunió viselkedése, de még a magyar belügyi szervek reakciója sem kell, hogy érintse ezen értelmiségi munkálatok elvégzését. Hogy XX. századi történelmünk kritikai feldolgozásán túl esetleg arra is nyílna-e lehetősége a jövendő ellenzéknek, hogy reális politikai és gazdasági alternatívát dolgozzon ki: a jövő titka. Mindenesetre szerencsés volna egyértelműen eldönteni, hogy például a Beszélő kikkel kíván népfrontos politikát folytatni: a reformista értelmiséggel vagy a dolgozó osztályokkal. Ha az előbbi mellett dönt, akkor nem volna helyes a továbbiakban is ellenzékinek nevezni a lapot, és a vele szimpatizáló „máskéntgondolkodókat”. Jó lenne továbbá, ha újabb folyóiratok is megjelennének (persze, ha elbírja az illegális nyomdai kapacitás); ez talán segítené a tisztázódási folyamatot.

Végül szeretném megjegyezni, hogy a „máskéntgondolkodók” és a hatalom között létrejött kompromisszum felrúgása után jobb taktikának tartanám – legalább az első időkben – az eddiginél jóval szigorúbb konspirációt, minthogy az ellenzék értelemszerűen elveszítené azt a viszonylagos védettségét, amit eddig élvezett, s melynek keretei között valóban az látszott a legjobb taktikának, ha minél többen vállalják saját nevükkel nézeteiket. Ennek a helyzetnek, sajnos, megvolt az a hátulütője, hogy még mindig maradtak tabu témák – elsősorban ’56, a kádárista vezető garnitúra és a szovjet megszállás értékelése –,  amelyeket saját nevén komoly elemzésnek nemigen mert senki alávetni. Az álnéven közreadott, de valóban minden belső cenzúrától mentes írások az új periódusban nagyobb hasznot hajtanának, mint a tematikus korlátozás árán vállalt nyilvánosság.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon