Skip to main content

…még az ág is…

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Annak idején a koncepció kidolgozói a társadalmi igazságosság elvére hivatkoztak, mondván, hogy méltánytalan a már lakással rendelkezők ilyen mértékű támogatása, s a kamattámogatás esetleges csökkentése révén felszabaduló összeg egy részét a lakással még nem rendelkező fiatalok támogatására kell átcsoportosítani, „…a nyertesek a fiatal lakásnélküliek, a vesztesek pedig a lakással már rendelkezők” – fogalmazták meg az 1989-es tervezet készítői. (Lásd HVG, 1989. december 1.) Akkor még csak az volt a cél, hogy az állami költségvetés lakáscélú kiadásai 1990-ben az előző évhez képest ne növekedjenek.

Mire a tervből valóság lett, az átcsoportosítás háttérbe szorult, és a támogatás-leépítés vált elsőrendű szemponttá. Az 1991-es költségvetés előkészítésekor a pénzügyi vezetők kijelentették, hogy az erre az évre esedékes közel 80 milliárd forintos költségvetési kamattámogatásból legfeljebb 50 milliárdot vállalnak. A különbözetet elosztották a kedvezményes hitelszámlák számával (1,5 millió), és máris kiderült, hogy a kívánt cél érdekében a havi törlesztőrészletet 1991-ben 1500 Ft-tal kell növelni.

Az érvelés azonban továbbra is az igazságosabb teherelosztásra hivatkozott. 1990 decemberében, a költségvetési vita expozéjában Botos Katalin, akkori pénzügyminisztériumi államtitkár a következőket mondotta: „Az adófizetőket terhelő és a fontos társadalmi céloktól az erőforrásokat kétségkívül elvonó, ugyanakkor a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott kamattámogatás mérséklése, a társadalom egészét érintő költségeinek megosztása érdekében, a Polgári Törvénykönyv 226. §-ának (2) bekezdésére tekintettel – amely kivételesen lehetővé teszi a régebben megkötött szerződések tartalmának módosítását – a kormány javasolja a hitelek kamatainak emelését.”

Konfekciós megoldás

Ám ezek a kétségkívül racionális megfontolások sem indokolták, hogy mindenki egységesen 1500 Ft-tal fizessen többet havonta, függetlenül a tartozás és a korábbi törlesztőrészlet nagyságától, anyagi helyzetétől, gyerekei számától stb. Az államtitkár asszony is elismerte, hogy jogosan vetődik fel a differenciálás igénye, csakhogy „ezek a … differenciálások gyakorlatilag teljes mértékben kivitelezhetetlenek. A nyilvántartást végző gép az OTP-nél e feladatok egyikét sem képes ugyanis végrehajtani! Így áll a technikai színvonalunk… Sem ilyen adatokat nem ismer, sem újakat befogadni nem képes, de ha elővennénk a majd másfél millió aktát, ehhez körülbelül egy esztendőre van szükség, abból sem állapítható meg – és itt jön a lényeg, hogy még akkor sem állapítható meg –, hogy most kik a tulajdonosok, az állomány egyharmada ugyanis már örökség, válás, ajándékozás következtében a résztulajdonosoké! Nem lehet megállapítani, hogy kik laknak az egyes lakásokban, és mennyi a tulajdoni hányad! Mármint az aktákból nem lehet megállapítani… Nem lehet megállapítani az ott lakók vagy a tulajdonosok családi kapcsolatait, és végképp nem lehet megállapítani a jövedelmeiket!” Maradt tehát az egységes kezelésmód. Pontosabban végül egy módosító indítványnak köszönhetően választási lehetőséget biztosítottak a kedvezményes hitelszámla-tulajdonosoknak.

A szociális szempontok érvényesítésére a kormány egyetlen lehetőséget talált: az önkormányzatokra bízta, hogy eldöntsék, mely családoknak kívánnak támogatást nyújtani a megemelt törlesztőrészlet visszafizetéséhez. Pénzügyi fedezetet tulajdonképpen ehhez nem biztosított. Csupán annyit tett, hogy a központi költségvetésből a helyi kommunális kiadásokra biztosított 1400 Ft-os fejkvótából 200 Ft-ot kinevezett kölcsöntörlesztési támogatásnak. Ezzel lényegében az önkormányzatok nyakába lőcsölte a problémát. De még ez a nem létező – más fontos céloktól elvont – 200 Ft is egyenletes terítésben jutott el az önkormányzatokhoz, függetlenül attól, hogy az egyes településeken mekkora volt a hitelszámla-tulajdonosok és ezen belül a támogatásra szorulók aránya. Botos Katalin mindenesetre magabiztosan jelentette ki 1990 decemberébon: „Úgy gondoljuk, hogy így elkerülhető lesz, hogy az emelkedő törlesztőrészletek családokat lehetetlen helyzetbe hozzanak.”

A rendelkezésünkre álló töredékes információk segítségével megpróbálunk válaszolni a kérdésre: vajon az egykori államtitkár reményei valóra váltak-e vagy sem.

Támogassuk a módosabbakat

A hitelszámla-tulajdonosok közül sokan éltek a lehetőséggel: tartozásuk felét egy összegben kifizették, s így a másik felétől automatikusan megszabadultak. A Botos Katalin örökébe lépő Szabó Tamás egy interpellációra válaszolva már 1991. február 19-én arról számolhatott be a T. Házban, hogy az év elején nyilvántartott 1,3 millió (?) érintett hitelszámlából február 10-ig a visszafizetések következtében 600 ezer megszűnt, s ezzel a 180 milliárd Ft-os hitelállomány 50 millárddal csökkent. (A lakossági befizetések értéke 25 milliárd Ft volt.) Az államtitkár ezekből az adatokból és a két lehetőség közötti választás arányából arra következtetett, hogy az adósok 90 százaléka az év végéig „drasztikusan fogalmazva: féláron kiváltja magát az adósságból”.

Előrejelzése azonban túlzottan optimistának bizonyult. Akik viszonylag könnyen elő tudták teremteni a pénzt, azok igyekeztek február végéig visszafizetni a tartozás felét. (Eddig az időpontig lehetett úgy rendezni a számlát, hogy egyetlen 1500 Ft-tal megemelt törlesztőrészletet se kelljen fizetni.) Szabó Tamás február 10-i adataihoz képest még kb. további 470 ezren éltek ezzel a rövid távú lehetőséggel, míg az év egész hátralévő részében már csak 100 ezer kedvezményes hitelszámla szűnt meg.


Amikor 1992. január elsején ketyegni kezdett a 15%-os fix kamat vagy – a tartozás felének elengedése mellett – a bankkölcsönök aktuális kamata, a korábbi kedvezményes hitelszámlák több mint negyede még fennállt, az adósoknak tehát kb. a 75%-a váltotta ki magát féláron.

Akik ezt tették, mindenesetre jól jártak. Ha kevés tartozásuk volt hátra, akkor csak azért, mert viszonylag csekély anyagi erőfeszítés árán megszabadultak a többletterhek rémétől, de ha még jelentős összeggel tartoztak, akkor azért is, mert a „féltartozás” elengedése révén végül nominálértékben is kevesebbet fizettek vissza, mint amennyit eredetileg felvettek, vagyis a végső mérleg számukra még az eredeti szerződési feltételekhez képest is nyereséget hozott. Ezt a megoldást elsősorban azok választhatták, akik megfelelő tartalékokkal rendelkeztek, így a nagyobb összeggel tartozó, tehetősebb adósok újabb jelentős állami szubvencióban részesültek. Akadtak persze olyanok is, akik inkább magánkölcsönhöz folyamodtak, csakhogy a későbbi riasztó kamatterhektől szabaduljanak. Nekik most nyilván a magánkölcsön törlesztése okoz komoly nehézségeket.

Aki szegény…

De a legrosszabbul a legszegényebb, a legkiszolgáltatottabb helyzetű családok jártak. Azok, akiknek tartalékaik sem voltak, és magánkölcsönt sem tudtak szerezni, s így kénytelenek voltak vállalni a lényegesen hátrányosabb részletfizetési feltételeket. Újpesten 1990-ben a régi típusú lakáshitelek havi törlesztőrészletének átlaga 773 Ft volt. 1992-ben a fennmaradt hiteltartozások havi törlesztőrészletének átlaga 2498 Ft. Az emelkedés 323 százalékos. Ugyanebben az időszakban az infláció mértéke 64 százalék volt, a nettó átlagbérek növekedése pedig ennél is lényegesen alacsonyabb. Az érintett családok terhei tehát az átlagosnál garantáltan nagyobb mértékben növekedtek.

Hogy mit jelenthet ez a körülmények különösen kedvezőtlen alakulása esetén, azt pontosan jelzi az a példa, amelyet a Magyar Hírlap idéz június 6-i számában. Egy fiatal szombathelyi házaspár pert indított az OTP ellen, mert a családi házuk építéséhez 1987-ben felvett kedvezményes kamatozású kölcsönök törlesztésének kamatát 3 százalékról 15 százalékra emelték, s így havi 11 200 Ft-ot kellene fizetniük, miközben kettőjük nettó bére a 29 ezer Ft-ot sem éri el, a házuk még nincs bevakolva, s két gyerekük közül az egyik egyetemista, a másik pedig munkanélküli, és július l-jétől már segélyben sem részesül. Ugyanakkor, mivel a kölcsönt ’87-ben vették fel, s az eredeti feltételekkel csak csekély hányadát törleszthették, az egyösszegű, 50 százalékos visszafizetéssel, ha telt volna rá, jelentős nyereséget könyvelhettek volna el.

Mit tett a kormányzat az így kialakult többletterhek ellensúlyozása érdekében? 1991-ben az 1500 Ft-tal megemelt törlesztőrészletnek köszönhetően 8,7 milliárddal több folyt be, mint az előző évben. Az állandó lakosok száma után járó 1400 Ft-os kommunális fejkvótából törlesztési támogatásként megcímkézett 200 Ft lényegében egy fillérjébe sem került a költségvetésnek, mert az 1400 Ft-ot az önkormányzatok mindenképpen megkapták volna. Év közben a kormány belátta, hogy a lakosok száma alapján leosztott 200 Ft elfogadhatatlan egyenlőtlenségeket eredményez aszerint, hogy az egyes önkormányzatok területén hány fennmaradt hitelszámla tulajdonosa él. Ezért a BM az OTP-től megszerezte az adósok településsoros létszámát, s ahol az egy fennmaradt hitelszámlára jutó támogatás a 200 Ft-os fejkvótával számolva nem érte el az 5000 Ft-ot, ott azt eddig az összeghatárig automatikusan kiegészítették, így még összesen 750 millió forintot osztottak szét törlesztési támogatás címén. Ez a megoldás természetesen csak csökkentette, de nem szüntette meg az aránytalanságokat. Ráadásul az önkormányzatoknak más normatív támogatásokhoz hasonlóan ezt sem kellett kötelezően a megjelölt célra fordítani.

Az újpesti önkormányzat a 6184 hiteltartozás után összesen csaknem 31 millió forintot (5000 Ft/db) kapott 1991-ben. Ebből 11,16 millió forintot fordítottak törlesztési támogatásra oly módon, hogy 620 kerületi polgárnak – a megmaradt adósok 10 százalékának – a többletteherként jelentkező teljes összeget (12×1500–8000 Ft) kifizették. Vásárosnaményban a 756 megmaradt hitelszámla-tulajdonos közül 179 részesült átlagosan havi 1200 Ft-os támogatásban. A 3 millió 788 ezer Ft-ot kitevő normatív keretből 2 millió 631 ezer Ft-ot költöttek erre a célra. Az ugyancsak szabolcsi Demecseren, ahol a település lakói által befizetett személyi jövedelemadó (1991) egy főre jutó átlaga kevesebb, mint a fele a vásárosnaményinak, és negyede az újpestinek, a 428 adósból csak 78 részesült állami támogatásban. A 4000 Ft alatti egy főre jutó jövedelmű családok havi 1500, a 4000 és 4500 közöttiek havi 1000, a 4501 és 5000 közöttiek pedig havi 500 Ft-ot kaptak. Akadtak olyan kisközségi önkormányzatok is, amelyek egyetlen fillért sem tudtak erre a célra fordítani, noha szociális helyzete miatt valamennyi adós rászorult volna a támogatásra. Azokon a Borsod megyei kistelepüléseken, ahol a befizetett személyi jövedelemadó 50%-ának az egy lakosra jutó átlaga a 2000 Ft-ot sem érte el, az 1991. március 1-jén nyilvántartott kedvezményes lakáshitelszámlák 94,8%-a még 1992. január elsején is fennállt. (Az országos átlag 81,3%.)

Ebben az évben, okulva a tavalyi tapasztalatokból, a kölcsönszámlánkénti 5000 Ft-os törlesztési támogatás már elkülönítve, megcímkézve szerepelt a költségvetésben. Kiutalására azonban csak az OTP-től beérkezett legfrissebb adatok feldolgozása után, a közeljövőben kerülhet sor. Mivel az önkormányzatok az év elején nem tudhatták, hogy hány hitelszámla után kapják majd az 5000 Ft-os kvótát, ez a tétel egyelőre nem is szerepel a költségvetésükben, és például az újpesti vagy a demecseri önkormányzat ebben az évben erre a célra még egyetlen fillért sem fizetett ki. De ha meg is érkezik a pénz, és maradéktalanul törlesztési támogatásokra fordítják, akkor sem tudják kompenzálni a számlatulajdonosokat ért veszteségeket. Újpesten a fennmaradt tartozások havi átlagos törlesztőrészlete 2498 Ft. Ez a törlesztési támogatás révén átlagosan 5000:12-417 Ft-tal csökkenthető. A megmaradó 2081 Ft még mindig 269 százalékkal magasabb az 1990 decemberéig érvényes régi – átlagosan 773 Ft-os – törlesztőrészletnél.

Sok adós számára valószínűleg az egyetlen lehetséges megoldás a fizetési kötelezettség elmulasztása s vele a marginalizálódás és a fenyegetettség, amely a kezeseket is veszélybe sodorhatja.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon