Skip to main content

A Lenin körúti cso­port

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A VII. kerületi pártház ostroma

Október 29-én délután mintegy 200 fős tömeg – köztük nyolc-tíz fegyveres – körülvette a VII. kerületi pártházat (Lenin körút 6.), és követelte a kapu kinyitását. Az épület védelméről 20-25 pártalkalmazottnak, üzemi párttitkárnak kellett gondoskodnia. Egy szemtanú szerint a tömeget az a hír bőszítette fel, hogy valaki kilőtt onnan, de ez nem bizonyított. Barinkai Oszkár pártfunkcionárius ígéretet tett arra, hogy beengedik a tüntetőket, de ezt mégsem teljesítették, hanem az „elvtársak” a pincén keresztül távoztak. Erre két fiatal kézigránátokkal beszakította a kaput – valószínűleg a 23 éves Szenes László autóbusz-kalauz irányításával. A tömeg benyomult, az ott talált fegyvereket magához vette, az értéktárgyakat összetörte, többen átkutatták az iratokat.

Minderről a közeli VII. kerületi Kiegészítő Parancsnokság is értesült. Mivel nem éreztek magukban elegendő erőt, hogy fellépjenek a civilek ellen, segítséget kértek több honvédségi szervtől (HM, Fővárosi Kiegészítő Parancsnokság, Mátyás laktanya) – hiábavalóan. A kerületi „Kieg” így mindössze annyit tett, hogy családostul befogadta a pártfunkcionáriusokat.

Szenes László néhány társával sebtében őrséget szervezett, akikkel igyekezett távozásra bírni az ostromlókat. „A pártházból azért volt könnyű a tömeget elküldeni, mivel ekkor már a szemben lévő sörszanatóriumot feltörték, és az ital odavonzotta az embereket” – vallotta.

A „hangos híradó” felállítása

Az ostrom után a VII. kerületi pártház közelében, az éjjel-nappali közért előtt alkalmi szónokok beszédeket tartottak az összeverődő tömegnek. Ekkor felmerült, hogy mikrofonon, hangszórón keresztül eredményesebben lehetne tájékoztatni a tömeget.

A felszerelést az Athenaeum Nyomdából 30-án szerezték. A 41 éves Kállay István ötvösművész vezetésével egy küldöttség (köztük volt a 32 éves Varga Károly szállítómunkás) a nyomda vezetőivel folytatott némi vita után megkapta a mikrofont, leszerelte a falra függesztett két hangszórót, és a pártházban a 22 éves Orián László villanyszerelő-segéd üzembe helyezte. Így alakult meg a 20-25 fős Lenin körúti csoport, amely a bázisát a VII. kerületi pártházban alakította ki. Fő tevékenysége a II. emeleten lévő „hangos híradó” működtetése és biztosítása lett.

Kállay legelőször röpcédulákat olvasott be a mikrofonba, többek között ilyen szövegeket: „Engedjék szabadon Mindszentyt!”, „Budapestről fehér zászlóval vonuljanak ki a szovjet csapatok!”, „Elég volt a vörös terrorból!” A tömeg pedig az épület előtt hallgatta.

Többen – például a 35 éves Nemeskéri József műszaki tisztviselő és Sánta Ferenc – szervezték a hangos híradó műsorát, amelynek célja a napi eseményekről történő tájékoztatás volt. Az újságokból Kállay leginkább azokat a cikkeket olvasta be, amelyek a hazai eseményekkel foglalkoztak, pl. a kormányalakításról, a miniszterek nyilatkozatairól, valamint az egyes vállalatoknál megalakult forradalmi bizottságok felhívásáról. A híranyagokat az Igazságból, a Népszavából és a forradalmi bizottságok felhívásaiból szerezték, elsősorban Nemeskéri révén, aki határozott fellépésével a csoport irányítását is kezébe vette. Az általa létrehozott sajtóirodában továbbiakban is Kállay válogatta össze a beolvasandó híreket, egyes színészek pedig verseket szavaltak, például a Nemzeti dalt. „Elvirányító” embereket, írókat is szerettek volna ott dolgoztatni.

Még ekkor, 30-án, egy Kovács nevű fiatal az egyetemi forradalmi bizottság megbízólevelével kérte, hogy olvassák be programjaikat. Kilátásba helyezte, hogy előadóművészeket is hívnak a hangos híradóhoz. Ezt követően Kállayék az „egyetemi forradalmi bizottság híradója”-ként jelentkeztek be. Másnap viszont Nemeskéri tárgyalt Szabó László Corvin közi alparancsnokkal, aki elérte, hogy ne az Egyetemi Forradalmi Bizottsághoz, hanem hozzájuk, a Corvin köziekhez tartozzanak. Ígért a híranyagon túlmenően élelmet és ruházatot is. Ezt követően valóban úgy jelentkeztek be, mint a Corvin közi parancsnokság híradója, annak ellenére, hogy tőlük híranyagot mégsem kaptak.

A hangos híradó nemzetőrsége

Mindezzel egy időben folyt az őrség szervezése is, éjjel-nappali szolgálatra. Varga Károly így toborozta az embe­reket: „Polgártársak, álljatok be hozzánk, mert kevesen vagyunk a hangos híradó védelmére.” Az eddig említetteken (Orián László, Szenes László, Varga Károly) kívül az őrség tagja lett Borbély Tibor, Böröndi Lajos, Dékány István, Fróniusz Gyula, Kósa Ferenc – aki a Köztársaság téri ostrom résztvevője volt –, Monori István, Orbán Pál, Pál László, Rontó Balázs – a gondnok fia, repülős hadnagy –, Rózsás Elemér, Szűcs Imre, Tóth László, valamint egy Galambos nevű férfi, „Colos”, a „Hadovás Pista”, a „Dohány utcai Imre”, az „újpesti Pufi bácsi”, „Gyűröttképű Laci”. Kapuőrségi szolgálatot láttak el (illetékteleneket nem engedhettek be az objektumba), és ellenőrizték a pártház előtt elhaladó járműveket (merthogy „az ávósok járnak gépkocsival, és lövöldöznek a járókelőkre” ), igyekeztek megakadályozni a fosztogatást.

Nemeskéri József a „gh” vezetését is elvállalta. Az éjjel-nappali közérttől megkapta a legszükségesebb élelmiszereket, a kenyeret a Dohány utcai pékek hozták mindennap. Később a VII. kerületi tanácstól is vételeztek élelmet. A pártházban lévő konyhán a csoport női tagjai tevékenykedtek: Gulka Mária, Kelemen Márta, Marján Lászlóné, Orián Lászlóné Hirhócz Ilona, Sallai Mária „Maja”, Veress Éva.

Nemeskéri, mivel összekötő szerepet töltött be a környező csoportok felé, rendszerint nem tartózkodott a pártháznál, s így vezetői pozícióját egyre kevésbé tudta érvényesíteni. Először a korosabb Borbély Tibor ragadta magához az irányítást, ám a csoport hamarosan fellépett ellene, mivel úgy látták, hogy vezetői beosztását fosztogatásra akarta használni, vagy a nőkkel szemtelenkedett, akik ezt panaszolták.

A választás Varga Károlyra esett, akit elsősorban higgadtsága miatt tartottak méltónak a vezetésre. Varga helyetteséül Szenest nevezték ki, mivel korábban katonatiszt volt. Az őrség megszervezését, beosztását a választást követően ő oldotta meg. Még fegyverképzést is tartott az udvaron. Ekkor rendfokozat nélküli tiszti egyenruhába öltözött azzal, hogy „…most már indokolt, hogy egyenruhában járjak”. Borbély Tibor viszont elhagyta a helyszínt.

Egy újságíró pártot akart szervezni és sajtót kibocsátani. A pártházbeliek megállapodtak abban, hogy ezt nem támogatják, és Varga Károly utasítást adott, hogy ne engedjék be az újság­írót az épületbe.

Nemeskéri mindennap átment a Corvin közbe, ahová formailag a csoportja tartozott. Onnan hozta át november 2-án a 22 névre szóló nemzetőr-igazolványt, a Corvin főparancsnokságának bélyegzőjével. Emellett élelmet és két-három láda kézigránátot is kaptak onnan.

Az ezt követő éjszakán a Corvin köziekkel közös ÁVH-vadász akciót hajtottak végre Varga Károly és Rontó Balázs részvételével. Házkutatás után Kecskés Ferencet – aki korábban ÁVH-s tiszt volt, de ekkoriban már a Gamma gyár termelési osztályvezetője – Rákóczi úti lakásából a Práter utcai parancsnokságra vitték. Más hasonló akcióban a csoport nem vett részt.

A közeli „szabadnépesekkel” szintén szoros kapcsolatot építettek ki. Élelmet, fekhelyet kaptak, sőt Dudás József – ellentétben a Corvin köziekkel – még a pártháziak által használt gépkocsihoz szükséges engedélyt is elintézte. (E Skodát a Déri utcai garázsból szerezték, többnyire Rontó Balázs a parancsnokokat szállította vele. A fiatalok is furikázgattak, ha tehették, ám 3-án a Margit híd budai hídfőjénél a Széna tériek leállították a kocsit – nem fogadták el igazolványaikat –, bekísértek őket a Maros utcába, és csak másnap engedték el őket.) Dudás ajánlotta is nekik, hogy csatlakozzanak hozzá. A csoportból egyesek úgy tudták, hogy a Corvin közhöz tartoznak, mások pedig úgy, hogy a Szabad Nép székházához. Varga parancsnok azonban még másfél évvel később is öntudatosan mondhatta: „Az általam vezetett ellenforradalmi csoport teljesen önálló volt, és kizárólag az én parancsnokságom alatt állt.” Ám ha szükség volt rá, ő is a Corvin közi parancsnokságon belüli alegységnek nevezte a csoportját.

Többek között a New York kávéházban lévő csoporttal is felvették a kapcsolatot, Lichtenstein Sándor parancsnok fegyvereket juttatott nekik. Ám a legszorosabb kötelék – nem egészen a pártházbeliek kedve szerint – a Dohány utcai kerületi kiegészítő parancsnoksággal alakult ki. Ugyanis november 2-án Kopácsi Sándor ezredes, budapesti rendőrfőkapitány a VII. kerületi csoportokat nemzetőrzászlóaljjá egyesítette, és a zászlóalj tartózkodási helyéül a Lenin körút 6.  szám alatti épületet, a pártházat jelölte ki. Ez csak kis részben realizálódott, mivel távolról sem az egész kerület nemzetőrsége, csupán a „Kieg” önkéntesei vonultak át oda.

De még ezt megelőzően – a szovjet intervenció fenyegetésében –, november 3-án a BRFK-n nemzetőrségi értekezletet tartottak, amelyen a Lenin körútiak – Nemeskéri és Szenes révén – képviseltették magukat. Velük ment Kovács Ernő százados, a „Kieg” képviseletében. Ezután Nemeskéri és Kovács százados a Baross téri csoport meghívását elfogadva a VII. kerület védelmének témakörében folytattak tárgyalást a többi helyi csoport képviselőivel.

Visszatérve Nemeskéri azt közölte Kállay Istvánnal, aki mindeddig a hangos híradót szerkesztette: „A további propagandára nincs szükség, mert fegyveres harcra kell felkészülni, mivel várható az oroszok támadása.” Este meg is érkezett Drabbant József őrnagy tartalékos tiszti egysége, csakis a forradalom iránt elkötelezett – kisebbségben lévő – katonákat hozta magával, kb. százat, később 360-at a Nagykörút–Rákóczi út kereszteződésének biztosítására. Nemeskéri azonban nem akarta, hogy a két csoport keveredjen, az I. emeleten szállásoltatta el őket. De jött Steiner Lajos is, a Csengery utcai tanácsban lévő csoportjával azzal, hogy a Nemzetőr-parancsnokság döntése eredményeképpen – mint a VII. kerületi nemzetőr zászlóalj alegysége – átköltöznek a pártházba. De Varga Károly „magából kikelve” kijelentette, hogy az épületet nem adja át, mert az a „Corvin közi parancsnokság operatív csoportjának” a bázisa. De Steiner közölte vele, hogy a vitának nincs értelme, „ez már eldöntött kérdés”. E fordulatot követően a csoport tagjai szavaztak, és két-három vokstöbbséggel ott maradtak. Steinerék azonban mégis visszamentek korábbi bázishelyükre. De a katonák megérkezésével merőben új helyzet alakult ki a pártházban. Drabbant őrnagy – mint nemzetőrzászlóalj-parancsnok – lett a fegyveresek főparancsnoka, míg a mindvégig alig fluktuálódó kisszámú civilek vezetését Szenes átvette Vargától, de csak felettük diszponálhatott. „Nagyon erélyesen látta el vezetői beosztását, igen sokat kiabált, amivel elérte, hogy a csoport tagjai körében tekintélye volt, és végrehajtották uta­sításait.” Drabbant helyettese Kovács Ernő szá­zados és Lengyel Sándor főhadnagy „gh”-parancsnok volt.

Ezen az este még működött a hangos híradó, 4-én reggel pedig egy nyugati rádió magyar nyelvű adására kapcsolták.

A szovjet intervenció

Noha 4-én reggel Váczy György százados, a „Kieg” parancsnoka telefonon adott utasítást a Lenin körút 6.-ban lévő tartalékos tiszteknek, hogy tér­jenek vissza, illetve, ha lehetséges, akadályozzák meg az összetűzést a szovjet csapatokkal, Drabbant őrnagy nagy számban hozatott át golyószórót, géppisztolyt és lőszeresládát, mialatt Kovács százados a megfelelő mennyiségű benzinről gondoskodott, és kiadta a parancsot az üvegek feltöltésére, valamint a barikádépítésre. A katonák szakaszokba rendeződve készültek a harcra. A későbbi tevékenységükről semmilyen forrásunk nincs. A civil erők az I. emeleten helyezkedtek tüzelőállásba. A Híradó előtt egy légvédelmi gépágyú állt, ámbár a lakosság követelte az elvitelét. Drabbant figyelőszolgálatra is küldött ki embereket. Rontó Balázs az EMKE-nél lévő szabadságharcosoknak megjavította a légvédelmi géppuskáját, Szenes pedig a Royal Szálló ellenállóinak adott katonai szaktanácsokat.

Ekkor a pártháznál nem bontakozott ki harc, mert a védők – parancsnoki utasításra – nem viszonozták a szovjet pán­­célosok lövéseit, nehogy szétágyúz­zák, aknázzák az épületet. Este, éjszaka azonban mégis sor került a tűzharcra, ennek körülményeiről hiányoznak a források.

Valószínűleg ekkoriban a Lenin krt. 4. földszintjéről a felkelők – köztük csak a 16 éves Fajcsák Ferenc ismert – páncéltörő ágyúval lőtték a szovjet harckocsikat. Egyet súlyosan megrongáltak, ám az még továbbra is lőtt, aminek következtében három emelet rászakadt páncéltörő ágyúra, és használhatatlanná tette azt. Eközben a Nemzeti Színház szabadságharcosai – Szenes segédletével – szintén ágyúval vették célba a páncélosokat.

November 5-én kora reggel, miután a Dohány utcában, a Híradó mozinál a felkelők kézigránáttal felrobbantottak egy páncélautót, többen meghaltak. Három sebesültet bevittek a pártházba, ahol Hősz Dezső, a csoporthoz tartozó orvos kezelte őket. (Rajta kívül még Farkasházi Vilmos orvos is csatlakozott az ellenállókhoz a Korányi-kórházból.) Egyikük azonban olyan súlyos gerincsérülést szenvedett, hogy rövidesen meghalt. A másik két katonát ellátták, el sem akartak menni. Egy párttag szemtanú szerint: „…be sem voltak zárva, az ellenforradalmárok között voltak…” Drabbant őrnagy is behozott két szovjet foglyot – valószínűleg a „szabadnépesektől”, akik harcképtelenné tettek egy páncélost –, kihallgatták, majd a kazánházba zárták őket, de behangoltattak velük egy adó-vevőt. Hihetőleg később ezek a foglyok Steiner Lajosékhez kerültek, akik egy-két nap múlva szabadon engedték őket. Még két szovjet sebesült fogoly is odakerült, akiket kórházba szállítottak. Abban minden visszaemlékező egyetért, hogy a fogságban semelyik fogolynak nem esett bántódása, sőt kedvező ellátásban részesültek.

A szétlőtt Dohány utcai páncélautóban találtak egy kézi páncéloselhárító fegyvert (faust-gránát, páncélököl), amelynek kezelését az oroszul tudó Szenes magyaráztatta el a foglyokkal. Szenes és Rontó néhány társukkal el is indultak, hogy kipróbálják. A Munkás utcánál Rontó elsütötte, de utána légnyomást kapott, a társai vitték vissza.

Ebben az időben Drabbant őrnagy utasítására Szenes, Rontó néhány társukkal többször indultak egy-egy megadott célpont ellen, például az Uránia előtt lévő két szovjet páncélos megsemmisítésére. Összecsavart kézigránátokkal meg is közelítették azokat, de épp a támadás előtt elhajtottak, vagy amiatt nem léphettek akcióba, mert a két harckocsi egymást fedezte.

Ekkoriban a parancsnokok közül néhányan – Nemeskéri, Kovács százados – eltűntek, Varga Károly pedig a családjával a pincében tartózkodott, semmilyen harci tevékenységben nem vett részt. Nemeskéri később visszatért – többen támadták is: „…szép parancsnok vagy, amikor harc van, távol vagy!” –, de a fegyveres eseményektől továbbra is távol maradt.

Estefelé, éjszaka a szovjetek több támadást intéztek a pártház ellen, amely belövést kapott. A védők viszonozták a tüzet. Különösen Szenes tűnt ki bátorságával, „mindenütt ott volt”. 6-án a kora reggeli órákban számos felkelő távozott, de a „szabadnépesek”, a Nemzeti Színházban lévők és a corvinisták (Bacsó László, Kuszenda János) közül néhányan csatlakoztak Szenesékhez. A védelmi harc mellett az éjjel-nappali közért, valamint a Bástya mozi melletti közért biztosításáról is gondoskodtak.

7-én délelőtt a szovjet csapatok továbbra is lőtték a környező épületeket és a VII. kerületi pártházat. Szenes és Rontó vezetésével még néhányan folytatták az ellenállást. Szenes a Rákóczi úton a faust-gránáttal egy harckocsit célba vett. „Én határozottan nem állítom azt, hogy a gránátom talált, ellenben a mellettem álló társam, egy román gyerek, határozottan állította, hogy kilőttem egy harckocsit.” A Baross téren is harcba kerültek a megszállókkal. De ekkor Rontó Balázs teljesen illuminált állapotba került, beszállították a Korányi-kórházba.

Az aknázás felerősödött a környéken. 7-én délután Szenesék úgy döntöttek, hogy befejezik az ellenállást. Többen Nyugatra készültek, köztük a parancsnok is, „…s bár Nemeskéri és a két orvos le akart beszélni erről, a meglévő kb. 60 főből 18-an csatlakoztak hozzám” – emlékezett vissza. El is indultak Újpest felé, velük tartott a két szovjet katona is. A határátlépés azonban a többségüknek nem sikerült. Hősz, Farkasházi, Nemeskéri, Rontó, Szenes a politikai ellenállást választották: a Korányi-kórházban antikádárista röpcédulákat készítettek.

A VII. kerületi pártház nemzetőrei közül senki sem esett áldozatul a harcoknak, sőt komolyabb sérülést sem szenvedtek el. A szovjet katonák közül azonban többen elestek e szabadságharcosokkal vívott összecsapásokban. A megszállók három-négy páncélosát a Lenin körúti csoport tagjai tettek ártalmatlanná.

Epilógus

A Lenin körúti csoport tagjait 1957–58-ban tartóztatták le, és nyolcuk ellen indítottak eljárást. Legelőször Rontó Balázs és három társa perében ítélkeztek; 1958. február 25-én Gáspár Gyula őrnagy katonai bírósága Rontót életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtotta, Hősz Dezső tíz évet, Veress Éva öt évet kapott, Dékány István egy évet, három évre felfüggesztve. Másodfokon, 1958. május 15-én a Sömjén-tanács Hősz büntetését öt évvel megtoldotta, míg Veressét két évvel csökkentette.

Tóth László tanácsa 1958. március 12-én Orián Lászlót öt és fél évre, Kállay Istvánt öt évre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság Simor-tanácsa 1958. július 5-én Orián büntetését két évvel mérsékelte.

1959. február 7-én Vida Ferenc tanácsa fellebbezési lehetőség nélkül hozott ítéletet: Szenes Lászlót 15 évre, Varga Károlyt 12 évre marasztalta el. Szenes még ebben az évben elhunyt a fogságban.

Drabbant József őrnagy, valamint Farkasházi Vilmos és Sallai Mária még 1956-ban kimenekültek az országból.

Források

Rontó Balázs és társai HL 780/57

Szenes László és társa ÁBTL V-144395.

Rácz Sándor és társai BFL 7110/57.

Orián László és társa BFL 790/58.

HL 1956-os gyűjt. 6/a. ő.e. 54–60. f.

Bokodi Ferenc és társai TL V-142554.

Fodor László és társai TL V-141310.

Kállay István-interjú. Készítette Lugossy István, 1991–92. Az 1956-os Intézet, OHA.

Dékány István: Az én 56-om. MTV Dokumentum Stúdió, 1996.

Újvári József és társai HL 9/58.

A szerzo honlapja: www.eorsilaszlo.hu.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon