Skip to main content

Bokros megméretése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A végső állásfoglaláskor leplezetlenül az a kérdés, ki fogadja el szőröstül-bőröstül az adott törvényt s vele az adott kormányt. A függetlenek közül Zwack Péter megszavazta a csomagot, az SZDSZ-ből korábban kiült Rab Károly tartózkodott. Az ellenzék természetesen egy emberként a kormány ellen szavazott, de a szocialisták közül sem mindenki lojális: nemmel szavazott Kovács Pál volt népjóléti miniszter, aki épp Bokros csomagja miatt távozott márciusban a kormányból (Katona Béla volt titkosszolgálati miniszter „igazoltan távol” volt); a „nemzeti”-nek aposztrofált MSZP-szárnyból Kósa Ferenc, Szűrös Mátyás és a tartózkodó Daróczy Zoltán szállt szembe a csomag kormányával; név szerint lógott ki a sorból a pedagógus szakszervezetis Szöllősi Istvánné, az oktatási bizottsági elnök és debreceni egyetemi tanár Orosz István (tartózkodott), Kalocsáról Alföldi Albert népművelő, valamint Szabolcsból Veres János mérnök-közgazdász is. Az annyi, mint 6 ellenszavazat és 2 tartózkodás. Nem sok; mindenképp elenyészőnek tűnik a részletek megszavazásakor produkált ellenvéleményekhez képest.

A május 23-i részletszavazáson az ellenzéki frakciók impozánsan pártszerű, egységes állásfoglalásai igencsak elütnek a nagy részben „egyéni lelkiismeretükre” hallgató kormánypártiak tarka-barka, mondhatnánk, entrópikus gombnyomogatásától. Akár az Antall–Boross-ciklus alatt – csak épp a pártszínek fordultak át. A választási győzelem ára: a győztes valósággal őrlődik, mit vállaljon föl kormánya felelősségéből, míg az ellenzék felelőtlenül aláfűthet a kormánynak, ahol csak tud. Még a kisgazdák is nagyot fejlődtek pártszerűségben: részletszavazataik rendezett aláfűtő tendenciát tükröznek. A kormánypártiak s különösen a szocialisták viszont igen nagy számban ellenszenveztek egy-egy intézkedéssel, s ezzel hovatovább a csomag egészét fenyegették.

Rész és egész

Azért – vethetik közbe – egy-egy részletből még semmi nem következik a lojalitás egészére nézve. Avagy, mint Vitányi Iván, a kulturális bizottság MSZP-s elnöke mondta, a frakciófegyelem számonkérése „bolsevik” szemléletet takar. Vitányi a honoráriumok 44 százalékos tb-járuléka elleni javaslatát védelmezte e jelző segedelmével. Csakhogy – kérdezhetjük mi – szeretheti-e a kormányt az, akit felbőszít a honoráriumokra kivetett sáp? Nem hisszük, hogy szereti. Ergo: könnyen megeshet, hogy a rész ugyanaz mint az egész.

Mindemellett alábbi elemzésünkben megengedjük, hogy egy-egy képviselőnek megvan a maga „szakmai” bogara. Magyar Bálint például a szavazás előtt összeverbuvált SZDSZ-frakcióülésen úgy vélekedett, hogy honoráriumügyben engedni kell. Világos: személy szerint az ő fülét rágta a véleményformáló értelmiség. Pető Iván azonban a koalíciós megállapodás szellemében a kormányálláspont mellett érvelt, s a frakción belül szoros szavazással az ő nézete kerekedett felül. (Valamilyen okból mégis az szivárgott ki, hogy a szabad demokraták „szabad mandátumot” kaptak a frakciótól honoráriumügyben.) A név szerinti szavazáson Magyar Bálint alávetette magát a frakciófegyelemnek, viszont egy kompromisszumos javaslatnál (ne alkalmaztassék a drákói szabály a költségvetési intézményekben – pl. színházakban, egyetemeken –, továbbá alapítványoknál, társadalmi szervezeteknél) a kormány ellenében foglalt állást. Ettől azonban még M. B. szavazatai összességükben lojalitást tükröznek.

Vitányi viszont szavazataival nemcsak a honorárium, hanem a betegszabadság után járó bér tb-mentességét is szorgalmazta, nem „bolsevik” módon, ám végeredményben sikertelenül. A betegszabadságot (amit nem a tb, hanem a munkáltató fizet) a Bokros-csomag évi 10-ről 25 napra növelte, mégpedig úgy, hogy az első 5 nap után egyáltalán nem jár pénz a gyengélkedő munkavállalónak. Az MSZOSZ képviseletében Nagy Sándor azt javallotta, hogy tb-járulékmentességgel segítsék azt, aki tényleg beteg: így inkább kiadják neki a betegszabadságot. És ha mégsem beteg, sőt a tetejébe még dolgozik is? Bokros Lajos nem szíveli a kivételeket, a kiskapukat. Ezért fogadta örömmel az MSZOSZ másik javaslatát, mely szerint a béreltitkolások elleni harc jegyében a tb-járulékot minimum a háromféle minimálbér után (a jelenleg 12 200 Ft-os legkisebb bér, a 14 600 Ft-os „szakmunkás-” és a 18 300 Ft-os „diplomás” minimálbér után) kell fizetni.

A rész és az egész társadalomszemléletileg is összefügg. A nadrágszíjmeghúzás a kivételezések megszüntetése, a közterheket viselők körének bővítése jegyében folyik. E politika persze csak akkor igazolódhat, ha valóban sor kerül belátható időn belül a közterhek mértékének csökkentésére, amint azt Bokros ígéri. De a nadrágszíjmeghúzásnak ezúttal kétségkívül volt filozófiája, és ez nem maradt rejtve a képviselők előtt. (Ámbár rejtve maradt, mert csak utólag derült ki, hogy Bokros, a Budapest Bank éléről a PM élére kerülve, 16 millió Ft végkielégítést kapott az állami tulajdonú banktól.) A részletek, amelyek körül vita folyt, a fontos esetekben egy-egy társadalmi csoport kedvezményezettségét, kivételezettségét fejezték ki, s ennyiben a kormány egész gazdaságpolitikáját érintették.

Bauer Tamás (SZDSZ) ugyanakkor túloz „A mamelukság védelmében” írt soraival, amikor ekként osztja ki a részletkérdésekben a kormány ellenében szavazó képviselőtársait: „Nem tisztességes, hogy a kormánypárti frakciókon belül egyesek – sokszor vezető tisztségek betöltői – kisajátítsák a népszerű törekvések képviseletét, így szaporítva a maguk politikai tőkéjét, s a többiekre hagyják a kormány olykor népszerűtlen, ám elkerülhetetlen lépéseinek védelmét” (Népszabadság, május 29.). A népszerűség iránti vágyat olykor igazi érvek alapozzák meg. Másrészt egy lépés nem föltétlenül „elkerülhetetlen” attól, hogy a kormány teszi. Maga a kormány is belátta ezt, amidőn számos módosítóindítványt – száznál is többet – elfogadott még a részletszavazás előtt.

A legfontosabb, amit elfogadott, a szocialista szociálpolitikus csoport csomagja: többek között az, hogy a három- és többgyerekes családok továbbra is alanyi jogon kapják a különféle gyerektámogatásokat. Voltaképp a módosabb nagycsaládosok nyertek ezzel, hiszen a szerény jövedelműek a kormány eredeti javaslata szerint is megkapták volna a támogatást. A nagycsaládosok alanyi jogosultsága a pénzügyminiszter szerint 2-3 milliárdba kerül; vagyis közel annyiba, mint amennyit a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás állampolgári jogúvá tétele emésztett volna föl (3,5 milliárd). A gyes és gyed kiterjesztése azokat a családokat célozta volna meg, amelyek teljesen ellátatlanok, mert nem „biztosítottak”, nem volt munkájuk a családalapítás előtt. A baj orvoslását a szabad demokraták választási programja s ennek nyomán a kormányprogram is meghirdette, a múlt év végén azonban a szakszervezetek – más engedményekért cserébe – belementek, hogy ez év júliusára halasszák ezt a lépést. De közbejött Bokros és csomagja. Most Béki Gabriella és más SZDSZ-es szociálpolitikusok többek között azt javasolták, hogy a gyes ne 3, hanem csak 2,5 évig járjon, ám „biztosítottságtól” függetlenül. A Csehák Judit vezette MSZP-s szociálpolitikus csoport erősebb volt, Kuncze Gábornak pedig nem volt fontos az ügy, nem pártolta az SZDSZ-es szocpol. paklit a kormány ülésén. Végül a szavazásnál már csak 15, illetve 8 szabad demokrata tartott ki gyes-, illetve gyet-ügyben az „eredeti” SZDSZ-es elképzelés mellett.

Vízválasztók

A Béki-féle indítványok is mutatják: a kormány ellenében javasolt többletjuttatások nem mindig mondtak ellent a „rászorultság” elvének. Nem minden kormánnyal szembeni szavazás fejez ki szembenállást a kormány gazdaságpolitikájával. A nagy tömegben leadott ellenszavazatok viszont valóban azt sejtetik, hogy némely kormánypárti csoportok készek szembefordulni a mostani vonallal. Alábbi számításunkkal e csoport nagyságát próbáljuk fölmérni.

A legtöbb kormánnyal szembeni szavazat az étkezési hozzájárulás és a honoráriumok tb-járulékmentessége kapcsán esett. Az előbbi esetben a 180 (ebből 88 MSZP-s, 2 SZDSZ-es) kormánnyal szembeni szavazat győzelmet hozott (ez a tb-nek 5 milliárdba kerül); az utóbbinál a 159 (ebből 63 MSZP-s, 5 SZDSZ-es) szavazat kevésnek bizonyult, viszont „átment” egy kompromisszumos javaslat, amely szerint a) az elhalt szerzők honorja után azért mégse kell tb-t fizetni; b) viszont az újítási, találmányi díjak után igen.

Összesen 77 olyan módosító javaslatot tettek föl szavazásra, amelyet nem támogatott a kormány – ebből 17 esetben haladta meg az igenek száma a nemekét (ami természetesen a kormány leszavazásához még nem elég, hiszen vannak tartózkodók is). Ezek közül az „éles” esetek közül kiválasztottunk 12-t: azokat, amelyek egyértelműen bevételcsökkenéssel vagy kiadásnövekedéssel járnak vagy jártak volna együtt. E 12 szavazás ötféle témát érintett:

– családi pótlék, anyasági támogatás (4 szavazás);

– az említett Béki-féle javaslatok közül csak a gyermeknevelési támogatás kiterjesztése (mivel a gyesre vonatkozó javaslat „megszorítást” is tartalmazott: 2,5 évre csökkentette volna a folyósítási időt);

– Surján László (KDNP) javaslata: a tartós  munkanélkülieknek járó jövedelempótló támogatás lejárta (két év) után is fizessék a támogatást annak, aki legalább két gyereket nevel;

– az üzemi étkeztetés, illetve a betegszabadság kivonása a tb-járulékalap alól (3 szavazás);

– és végül az említett honorárium-ügy (3 szavazás).

E témák egymástól merőben eltérő preferenciákat rejtenek magukban: a Béki- és a Surján-féle javallat kifejezetten szegénypárti, a családi pótlék és az üzemi étkeztetés előnyben részesítésével inkább a társadalom alsó-közép régióiban kapirgálnak a javaslattevők, míg a honorok tb-járulékoltatása több százezer forintos díjakat is érinthet.

Számlálás

Mindegyik esetben az ellenzék a kormány ellen szavazott, tehát az eredményt a koalícióbeliek tették szorossá. Kérdés: mekkora a több kérdésben, illetve több témában is a kormányuk ellen szavazó koalícióbeliek tábora? Ez a tábor meglehetősen népes az MSZP-n belül. 88-an szavaztak legalább 3-szor a kormány ellenében; ez a szám nagyobb mint az egész SZDSZ-frakció. E 88-ak „szociális érzékenysége” igen széles körű: 75-en közülük legalább három különböző témában hallgattak a maguk lelkiismeretére. A szétszavazásban természetesen nem elhanyagolható a „szakmai” hovatartozás szerepe: az MSZP-s szociál-, kultúr- és oktatáspolitikusok jellemzően 3 vagy ennél is több témában puhították volna Bokrost és csomagját (bár akadnak kivételek), a gazdaságisok, mezőgazdászok és költségvetők (továbbá érdekes módon az önkormányzati bizottság szocialista tagjai) viszont jellemzően legfeljebb egy-két témában bizonyultak renitensnek.

Legalább kilenc esetben (egyúttal négy, de inkább öt témában) szavaztak kormányuk ellen: a volt miniszterek közül Kovács Pál (Katona Béla május 24-én is „igazoltan távol” maradt), a volt államtitkár Jánosi György, a „nemzetiek” közül Bihari Mihály, Szabó Lajos Mátyás és Szűrös Mátyás; a nagy doyen Nyers Rezső és a nagy populista Filló Pál; a szakszervezetisek közül a pedagógus Szöllősi Istvánné, a bányász Schalkhammer Antal és a postás Kónya Lajos; a BIT-es Csizmár Gábor, Juhász Gábor, Kiss Péter, Szabó Katalin; a szociálpolitikus Csehák Judit, Garai István, Schwartz Tibor, Szabó Sándorné, valamint Béki Gabriella az SZDSZ-ből; az oktatáspolitikus Benkő András, Kőrösfői László és Orosz István; a kultúrpolitikus Lendvai Ildikó és Pál Béla; továbbá Antalóczy Attila, a külső-Angyalföld KISZ- és SZOT-karriert befutott képviselője, Baráth Magdolna (Pest m. lista), Csabai Lászlóné (szabolcsi lista), Hiesz György (hevesi lista) volt főiskolai párttikár Gödöllőn, Koltai Tamás (Tiszavasvári), Páva Zoltán komlói helyettes kézilabdaszakosztály-vezető, Szabó Imre dombóvári tanár, Takács Imre hajdúszoboszlói közgazdasági tanár, Tóth András tatai gimnáziumi igazgató és Veér Miklós volt keszthelyi tanácselnök, a nagycsaládosok városi egyesületének alapító tagja, ma MSZP-s foglalkoztatáspolitikus.

Nagy Sándor MSZOSZ-elnök és a vasas szakszervezetis Paszternák László visszafogott volt, előbbi „mindössze” négy általunk vizsgált részszavazással (három témában), utóbbi három részszavazással (két témában) mutatkozott renitensnek. A május 30-i végszavazásnál nemmel szavazók közül Kósa Ferenc „csak” 7 kérdésben (3 témában), Alföldi Albert 8 kérdésben (5 témában), Veres János 6 kérdésben (4 témában) úszott a kormány árja ellen; Daróczy Zoltán pedig nem szavazott május 24-én.

Mi következik mindebből? Amit már írtunk: ma kevés szocialista képviselő helyezkedik szembe nyíltan Bokros csomagjával és a csomag kormányával. De annál többen vannak, akik csak az alkalmat lesik.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon