Skip to main content

Sértődős hatóságok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Miért fordultam az Alkotmánybírósághoz?

Az Alkotmánybíróság 30/1992. (V. 26.) AB számú határozatából


„…a büntetendővé nyilvánítás célja: annak a határnak a törvényi megvonása, ahol a véleménynyilvánítás és ezen belül a szólás szabadsága véget ér, és ahol a tilalmazott magatartások kezdődnek.”

„Az állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog és szabadság védelme… más módon nem érhető el.”

„A véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen »anyajoga« többféle szabadságjognak…”

„Az alkotmányos büntetőjogból fakadó tartalmi követelmény, hogy a törvényhozó a büntetendő magat


Az 1978. évi IV. törvény (Btk.) 232. paragrafus


„Hatóság vagy hivatalos személy megsértése

(1) Aki más előtt olyan tényt állít, híresztel, vagy olyan tényre utaló közvetlen kifejezést használ, amely a hatóság vagy a hivatalos személy működése iránti bizalom megingatására vagy a hivatalos személy becsületének csorbítására alkalmas, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a hatóság vagy a hivatalos személy működésével kapcsolatban a hatóság tekintélyének vagy a hivatalos személy becsületének csorbításá

A boldogult Kádár-rendszerben számunkra, akik a büntetőjoggal foglalkoztunk, magától értetődő volt, hogy a hatóságot, a hivatalos személyeket úgynevezett „fokozott büntetőjogi védelem” illeti meg. Hiszen a dolgozó nép érdekében kifejtett áldásos tevékenységét – mondjuk – a rendőrség csak akkor végezhette zavartalanul, ha az intézkedő személyeket szakrális védelem és tisztelet övezte. A „hivatalos személy elleni erőszak” miatt indított ügyekben szinte rituális pontja volt a vádnak az, hogy a vádlott támadása következtében a sértett rendőrnek még a sapkája is leesett. Ez a mozzanat volt hivatva a hatóság elleni támadás gátlástalan durvaságát érzékeltetni.

Azt is magától értetődőnek tartottuk, hogy a rendőrt, az államhivatalnokot szóbelileg megsérteni: más és több, mint egy egyszerű állampolgári anyázás. Azt pedig, hogy a hatalom nem tűri a bírálatot, több büntetőjogi szankció is jelezte: a politikai bírálat az „összeesküvés”-től az „államellenes izgatás”-on keresztül a „hatóság megsértésé”-ig – súlyától, minőségétől függően – többféle bűncselekményt is megvalósíthatott.

A miniszterelnök reakcióideje

Az idők azonban megváltoztak, a rendőrök immár szakállt is hordhatnak, sapka nélkül lézenghetnek. A monolit hatalom – legalábbis alapvető intézményeiben – megváltozott, kezd kialakulni a parlamentáris demokrácia.

A rendszerváltás első büntetőtörvényi vetülete volt az állam elleni bűncselekmények új, a polgári demokráciához illő szabályozása. Az államrend megdöntésére irányuló tevékenység immár csak erőszakos formájában tilalmas. Az államellenes izgatás megszűnt, helyette a „közösség elleni izgatás” maradt, majd az Alkotmánybíróság ennek is csak a súlyosabb, „uszító” formájára tartotta fenn a büntetőjogi tilalmat.

Érintetlen maradt azonban a Btk. 232. paragrafusában foglalt „hatóság, vagy hivatalos személy megsértése” elnevezésű bűncselekmény. Sőt, a kormány legújabb, „átfogó” Btk.-módosító javaslata e bűncselekmény büntetési tételét felemelni szándékozik: alapesetben egyről két évi, minősített esetben pedig kettőről három évi szabadságvesztésre. (Ez utóbbi a hivatalos személy elleni erőszak büntetésével azonos.)

Az utóbbi évben ráadásul előfordult e tárgyban néhány legalábbis meglepő vádemelés. A legelgondolkodtatóbb annak az újságírónak esete volt, aki egy cikkben leírta: „magas állami-politikai helyről jött telefonnal leállították a vizsgálatot” (egy tűzeset vizsgálata ügyében – NPI). Ezt a kijelentést az ügyészség úgy értékelte, hogy sérti a hatóságokba vetett bizalmat, s az újságírót gyorsított eljárásban bíróság elé állította. Az ügy első fokon felmentéssel zárult, másodfokon elítélték a „tettest”, majd a Legfelsőbb Bíróság elnöke törvényességi óvást emelt a javára, ezt azonban a Legfelsőbb Bíróság eljáró tanácsa elutasította, az elutasítás ellen pedig „szuperóvást” kezdeményeztünk.

Előfordultak más esetek is: elég, ha a közismert Eörsi Mátyás–Horváth Balázs-affért, vagy a legutóbbi Szuper Pszt Magazin–Jeszenszky Géza-ügyet említem. Ezekben az esetekben a kormányfő nem habozott a feljelentést megtenni már az események másnapján, és az igazságszolgáltatás gépezete napokon belül beindult.

Érdekes módon másként alakult annak az ellenzéki Király Bélának ügye, aki – személyes jogán – egyszerűen rágalmazás miatt indított magánvádas eljárást az őt sorozatosan gyalázó magyar fórumos újságíróval szemben. A bíróság áttette az ügyet az ügyészséghez, mondván, az eset nem egyszerű rágalmazás, hanem – lévén a sértett országgyűlési képviselő – hivatalos személy megsértése, amely feljelentéshez kötött, de feljelentés esetén közvádas, hivatalból üldözendő cselekmény. No mármost ugyanazt a feljelentést, amelyet a miniszterelnök oly hamar megtett saját kormánytagjai védelmében, az Országgyűlés elnöke – az ellenzéki képviselő érdekében – immár negyedik hónapja nem terjeszti a bíróság elé!

Bizony, sem a jogállamisággal, sem a törvény előtti egyenlőséggel, sem az emberi szabadságjogokkal nem fér össze ez a – a jogrendszer kontinuitása címén örökölt – paragrafus.

Ha a törvény szövegét elővesszük, rögtön látható, hogy kétféle sértettje lehet a cselekménynek: a hatóság maga vagy a hivatalos személy. (Hatóság minden olyan állami szerv, amely az állampolgárok ügyeiben döntésre jogosult: így a kormány, a minisztériumok, állami hivatalok, rendőrség, önkormányzatok stb., míg hivatalos személyek lényegileg az e testületeket alkotó természetes személyek.) Az elkövetési magatartás szintén kétféle lehet. Hatóság esetében a cselekménynek kell „a hatóság működésébe vetett bizalom megingatására alkalmas”-nak lennie, hivatalos személy esetén pedig vagy e bizalom megingatására, vagy a hivatalos személy „becsületének csorbítására”. A törvény szerint minden ilyen veszélyt hordozó magatartás verbális, szóbeli. (Ha az ügy tettlegességig fajul, az már „erőszak”, más bűncselekmény, ezzel most nem foglalkozom.) A „tényállítás”, a verbális magatartás – mint elkövetési mód – pedig azonnal felvet egy alkotmányossági kérdést: meddig terjed a szólás szabadsága?

Az alkotmány 61. paragrafusa szerint a vélemény szabad nyilvánítása alkotmányos alapjog. Ezt korlátozni – mint arra a 30/1992. (V. 26.) AB számú alkotmánybírósági határozat rámutatott – csakis egy másik alapjog védelme érdekében és csak az elengedhetetlenül szükséges mértékben lehet. Ilyen másik alkotmányos alapjog például az emberi méltóság, a jó hírnév, a becsület joga (alkotmány 54. paragrafus). E logika alapján büntethető a becsületsértés, a rágalmazás. A szólás szabadsága nem terjedhet addig, hogy más alkotmányos alapjogot, az emberi méltóság jogát sértse, ezért a becsületsértés, a rágalmazás: bűncselekmény.

Amikor tehát a hivatalos személy becsületének csorbítására alkalmas cselekményről van szó, a büntethetőség nem kétséges, hiszen a hivatalos személyt éppúgy megilleti az emberi méltósághoz, a jó hírnévhez való jog, mint bárki mást. Ez esetben a kérdés úgy merül fel: kell-e külön bűncselekményt kreálni, sajátos eljárási szabályokkal, hivatalbóli üldözéssel, vagy a védelem biztosítható az általános szabályokon belül? Meggyőződésem szerint a hivatalos személy – magánindítvány alapján – ugyanúgy igénybe veheti a büntetőjog védelmét, mint bármely más állampolgár. Semmi sem indokolja, hogy ha valakit miniszterként, rendőrként vagy polgármesterként ér becsületbeli sérelem, akkor külön feljelentés alapján, közvádas eljárásban kapjon elégtételt. Ez sérti a törvény előtti egyenlőség elvét is: hiszen a törvény előtt nemcsak mint vádlottak, de mint sértettek is egyenlők vagyunk (vagy legalábbis annak kellene lennünk). Szerintem a különleges eljárás – és ez már gyakorlati érv – magának a sértettnek a jogait is sérti, mivel a hatályos törvény szerint ilyen esetben eljárás csak a felettes feljelentése esetén folytatható (Btk. 20. paragrafus), márpedig ez a szabály magát a sértett hivatalos személyt is korlátozza jogai érvényesítésében.

Bűnözési kötelezettség

Merőben más a helyzet a „bizalom megingatására alkalmas” magatartás megítélésével. Ez már komoly politikai probléma. Itt ugyanis az a bűncselekmény, ha a tényközlés, híresztelés (tehát a verbális magatartás) alkalmas a hatóság vagy hivatalos személy működésébe vetett bizalom megingatására.

Amikor Iványi Gábor tiszteletes úr interpellált a durva rendőrségi beavatkozások tárgyában, vajon nem volt-e beszéde alkalmas a rendőrségbe vetett bizalom megingatására? Amikor az ellenzéki képviselők kivonultak a társadalmi szervezetek támogatásának vitájáról, az nem volt-e alkalmas a kormánypárti képviselők iránti bizalom megingatására? Bizony, alkalmas volt.

Ha az ellenzék bírálja a kormányt (annak tagját vagy fejét) egy-egy intézkedése vagy éppen mulasztása miatt, akármely balfogásáért, vajon nem ingatja-e meg a kormányba vetett bizalmat? De bizony, megingatja.

Hát akkor a kormányt bíráló képviselő minden esetben bűncselekményt követ el? Formálisan – bármilyen meglepő is – igen. Ha a hatályos törvényt következetesen alkalmazná a bíróság, minden olyan bírálat, amely a kormány – vagy egyes szervei – tevékenységével való elégedetlenséget tükröz, formailag „alkalmas a működésbe vetett bizalom megingatására”, s ezért bűncselekmény. A törvénynek ez a fordulata mutatja leginkább, mennyire pártállami örökség ez a paragrafus. A pártállamban – nem lévén ellenzék – elő sem fordulhatott, hogy parlamentáris keretek között az állami szervek működését bírálják.

Csakhogy a parlamenti demokrácia szükségszerű eleme, hogy az ellenzék rámutasson a kormányzat hibáira, sőt, azt is meg kell mondania a közvéleménynek, hogy hatalmi helyzetben az adott esetben ő hogyan járna el. Ezzel pedig szükségképpen a kormányba vetett bizalmat ingatja meg. Ez a kötelessége, a választók ezért küldték az Országgyűlésbe. Lehetséges tehát, hogy ha valaki a kötelességét teljesíti, ezzel bűncselekményt követ el?

Írni bűn

Az Alkotmánybíróság már említett határozata azonban megfelelően eligazít: a véleménynyilvánítás szabadsága csak akkor korlátozható, ha más alkotmányos alapjogot sért. Ebből kiindulva úgy kell feltenni a kérdést: védi-e az alkotmány alapjogként a „hatóság működésébe vetett bizalmat”? Én magam ilyen alkotmányi rendelkezést nem találtam. Sőt, alkotmányos berendezkedésünk alapja a többpártrendszer, a civil szervezetek szabad alapítása, a gyülekezési és egyesülési szabadság. Ezekből az alapvető intézményi keretekből következőleg a „hatóság működésébe vetett bizalom” nem alkotmányos alapjog, hiszen bizonyos szervezeteknek, személyeknek éppenhogy kötelességük a bizalom megingatása. (Ezzel szemben egy jól működő hatóság tevékenységének színvonalával, minőségével őrködik saját tekintélye fölött.)

A törvénynek ez a „bizalom megingatására” vonatkozó alakzata tehát alkotmányellenes, mivel a véleménynyilvánítás szabadságát megfelelő alkotmányos indok nélkül korlátozza.

A legszembetűnőbb alkotmányellenessége ennek a paragrafusnak azonban abban áll, hogy a sajtó deklarált (de sajnos intézményesen máig sem garantált) szabadságát sérti. A (3) bekezdés felemelt büntetési tétellel fenyegeti azt az elkövetőt, aki a cselekményt nagy nyilvánosság útján követi el. Nagy nyilvánosság lehet persze egy gyülekezet, tüntetés, nagygyűlés vagy más összejövetel is, jellemzően mégis a sajtó az ilyen elkövetés terepe. Márpedig a sajtó – mindenütt a világon – kritizálja a fennálló viszonyokat. Hogy a Los Angeles-i esküdtszék naponta hoz törvényes, jogszerű ítéleteket – ez nem hír. Ha azonban ez az esküdtszék a bizonyítékok ellenére felmenti a négerverő fehér rendőröket: az kisebb forradalmat idéz elő, és bejárja a világsajtót. (Pedig ez a hír bizony alkalmas volt az esküdtszék működésébe vetett bizalom megingatására!)

A sajtó szabadsága: alkotmányos alapjog, sőt régi alkotmányjogászok szakkifejezésével élve „alkotmánybiztosíték”, amin az alkotmányos jogok érvényesülésének garanciáját értették. Ilyen fontos, garanciaértékű szabadságjogot azáltal anullálni, hogy a jog gyakorlása bűncselekmény, méghozzá minősített, súlyosabban büntetendő eset: alkotmányellenes.

A nemzetközi alkotmányjogban és büntetőjogban tájékozott kollégáim egybehangzóan állítják, hogy a bejáratott demokráciák még csak hasonló tényállást sem ismernek. Amott is büntetik persze a becsületsértést, a rágalmazást, de hogy a sértett kiléte határozná meg az eljárás milyenségét vagy a büntetés nagyságát, ez tőlünk nyugatra ismeretlen.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon