Skip to main content


A rendőrség Magyarországon a rendszerváltás óta először oszlatott fel tüntetést 1997. november 3-án. A fellépés az eddig nyilvánosságra került információk szerint teljes mértékben törvényes és szakszerű volt (feltéve, ha elfogadjuk, hogy a tüntetés jogellenes volt).

Nem tartozik viszont a feloszlatáshoz a rendőrt gépkocsijával állítólag elsodró idős ember megbilincselése és a feltételezett provokátor esetleges bántalmazása, amely ügyekben a hatóság valóban nem jogszerűen járt el. Bilincselni a rendőrségi törvény szerint önkárosítás, támadás vagy szökés megakadályozása, illetőleg ellenszegülés megtörése céljából szabad. Nem hangzott el meggyőző érv amellett, hogy Pongrácz Gergely esetében bármelyik veszély fennállt volna. A rendőrt némi készpénz és ital fejében állítólag leköpő és megütő személy agyba-főbe verése nem csupán a törvényekbe, hanem a civilizált rendfenntartás alapnormáiba is beleütközik. A rendőrségnek egy demokratikus jogállamban soha nem szabad boszszút állnia, a megtorlás az igazságszolgáltatás feladata. Természetesen mindez feltételes módban értendő, hiszen igaza van a belügyminiszternek (Nap-kelte, 1997. november 10.): a bántalmazást csak az eset alapos kivizsgálása után szabad tényként kezelni. Kár, hogy elfeledkezett arról: ugyanez vonatkozik a köpködésre és a rendőr arculcsapására is.

Meglepő az a vehemencia, amellyel egyes képviselők a belügyminisztert és a rendőrséget támadták a tömeggel szembeni fellépés miatt. Meglepő és némileg – sajnos – jellemző. Azért sajnos, mert ez alkalommal is nyilvánvalóvá vált: több fényévnyi távolságra vagyunk a jogállamiságra jellemző gondolkodásmódtól. Ez alól nem okvetlenül kivétel a miniszter sem, aki következetesen használta az „engedélyezett”, illetőleg „nem engedélyezett” kifejezést a tüntetéssel kapcsolatban, holott alapelv, hogy a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények nem engedélykötelesek. A honatyák egészen egyszerűen elfeledkeztek a törvények tiszteletéről. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény ugyanis valóban egészen világosan kimondja: jogellenesség esetén a rendőrség a rendezvényt feloszlatja, vagyis a testületnek semmiféle mérlegelési joga nincs. A rendőri „brutalitás” miatt érzett felháborodásuk közepette a kritikusoknak valószínűleg eszükbe sem jutott, hogy pártjaik az előző ciklusban példás konszenzussal szavazták meg a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt, amely bizony kifejezetten megengedi a vízágyú, pirotechnikai eszköz és gumilövedék, ingerlőgáz, elfogóháló alkalmazását, de a lóháton vagy járműkötelékben megvalósuló kényszerítést is. Ezekhez képest a rendőrség a valóban legenyhébb eszközt: a testi kényszert alkalmazta, esetenként – egyes beszámolók szerint – gumibothasználattal kiegészítve. Könnyű elképzelni, mit szóltak volna a kormány bírálói, ha a rendőrség az említett keményebb lehetőségek valamelyikével élt volna. Mert most pusztán az történt, hogy a törvény érvényesült. A megnyilatkozásokból azonban úgy tűnik, mintha ezzel senki sem számolt volna. Talán utána kellene gondolni, mi jöhet még, ha valakinek eszébe jut komolyan venni a rendőrségi törvény és más rendőrállami jogszabályok egyes előírásait (például politikai bűncselekmény elkövetőjével szembeni fegyverhasználatot akkor, ha az illető egyébként sem életet, sem más értéket nem fenyeget közvetlenül a lövéskor, tetézve mindezt a törvénysértő parancs végrehajtásának követelményével).

Pedig jó volna, ha legalább a jogállamiság kiépítéséért elsőrendű felelősséget viselő Országgyűlés eljutna odáig, hogy a törvények mindenkire, még saját alkotóikra is kötelezőek. Amikor az 1995-ös munkáspárti népszavazási kezdeményezést elutasította, de más esetekben is, a Ház világosan értésünkre adta, hogy a politikai megfontolásoknak a jogszabályok, sőt az alkotmány ellenében is érvényt szerez. A határőrségnek adott nyomozóhatósági jogkör például egyértelműen ellentmondásban áll az alaptörvény kifejezett rendelkezéseivel, amelyek szerint rendészeti hatáskörben kizárólag az államhatár őrzése, a határrend fenntartása és a határforgalom ellenőrzése végezhető. A törvényhozó azonban egyszerűen figyelmen kívül hagyta ezt a tilalmat és még azt a fáradságot sem vette, hogy az alkotmányt módosítsa. No persze, van még független magyar Alkotmánybíróság az ilyen sérelmek orvoslására. A törvény szerint Esztergomban, a valóságban Budapesten. Pedig a jogállamiság egyik alapvető követelménye az Alkotmánybíróság szerint is az, hogy „a közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki a tevékenységüket”. [56/1991. (XI. 8.) AB-határozat]. Milyen megismerhetőség és milyen kiszámíthatóság az, ahol a mindenkori hatalom még a saját maga által alkotott szabályokat sem tartja be, ha a napi politikai érdekek mást kívánnak?

Ilyen körülmények között gyönge mentségül szolgál a vádaskodóknak, hogy a mérlegelés nélküli feloszlatási kötelességet a rendőrség idáig soha nem vette komolyan. Szinte dicsekvésképpen hangzott el, hogy a rendszerváltás óta nem történt tömegoszlatás, holott számos olyan eset volt, ahol erre a súlyos beavatkozásra sort kellett volna keríteni. Ezek sorába tartozik például a taxisblokád, de azon kívül is sok jogellenes megmozdulás volt. Szabó Máté rendőrségi források alapján közli, hogy az 1989 és 1994 közötti 766 tüntetésből 59 egyértelműen jogsértőnek minősült. Eszerint még a vitatott minősítésű rendezvények leszámításával is az összes demonstrációnak legalább 7,7%-át fel kellett volna oszlatni (The Police and the Mass Demonstrations in the Press of Hungary, kézirat, 1997. IV. sz. melléklet). Talán furcsán hangzik olyasvalakitől, akit rendőrpárti körökben engedékenységgel, a hatalom gyengítésének szándékával vádolnak, mégis kimondom: nem az a baj, hogy a rendőrség most tömeget oszlatott, hanem az, hogy idáig nem tette. Más oldalról: az én gyakran félreértett kérdésem nem az, hogy kemény vagy puha-e a rendőrség, hanem az, hogy törvényesen működik-e. Amint éppen a gyülekezési jog példája mutatja: a következetes törvénysértés (vagyis az eddigi jogellenes, és nem csupán a betiltott rendezvények feloszlatásának elmulasztása) lehet humánus, lehet jobb, mint a rosszul sikeredett törvény, mégsem megbocsátható. Helyesen utalt ugyanis a miniszter arra, hogy jogállamban minimális elvárás a törvény szerinti cselekvés, különösen azok esetében, akik másokkal szemben éppen a jog tiszteletét akarják kikényszeríteni. Az is tény, hogy erről a szabályozási anomáliáról – hogy tudniillik még a nyilvánvalóan nem súlyos jogsértéseket is, mint például a rendezvény megadott idejének túllépését, mérlegelés nélküli feloszlatással kell szankcionálni – a jogalkotás előkészítésére köteles szervek tudtak, mégsem tettek semmit a törvény megváltoztatására.

De térjünk vissza arra a kérdésre: jogszerű volt-e egyáltalán a tüntetés. A kérdés korántsem egyszerű. Való igaz, hogy a törvényes, bíróság által is jóváhagyott tiltó határozat ellenére zajlott le a tüntetés. Csakhogy sem a rendőrségnek, sem a bíróságnak nincs joga egy tüntetést betiltani! Erre vonatkozóan is el kellene olvasni a törvényt azoknak, akik olyan fölényesen oktatnak ki másokat a törvényességről és a rendről! A gyülekezési törvény 8. § (1) bekezdése ugyanis félreérthetetlenül rögzíti, hogy mindössze a rendezvénynek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időben való megtartását lehet megtiltani. Sem a törvény betűjét, sem annak szellemét nem sérti tehát, ha például egy az Országgyűlés működésének veszélyeztetésére hivatkozva a Kossuth téren betiltott megmozdulást a Hűvösvölgyben tartanak meg, méghozzá az eredetileg megadott időpontban. A közhatalom – és ez napnál világosabban kiderül a törvény szövegéből – ugyanis csak meghatározott és szűk körre korlátozott szempontok érvényesítésére kapott feljogosítást, azok sérelmének hiányában a gyülekezési szabadság erősebb a bürokrácia működési érdekeinél. Itt a törvény félreérthetetlen.

Teljesen más az a kérdés, hogy mi a gyakorlati teendő akkor, ha valaki a tiltásban foglaltaknak eleget téve kívánja módosítani a rendezvény helyszínét vagy időpontját. A jogszabály erről hallgat. Megítélésem szerint abból kell kiindulni, hogy a gyülekezési jog gyakorlása engedélyhez nem köthető, a konkrét tiltás alapjául szolgáló szempontokat azonban, mindenekelőtt pedig a határozatban foglaltakat, tiszteletben kell tartani. Ebből következik, hogy a helyszínre vonatkozó tiltás esetén a rendezvény máshol megtartható, az időbeli tiltás pedig nem akadályozza például a közlekedést lassító demonstráció csúcsidőn kívüli lebonyolítását, ha a tiltó határozat a csúcsforgalom miatti közlekedési nehézségeken alapul. Közbevethető természetesen, hogy a joggal való visszaélés volna, ha például a délutáni csúcs helyett a reggeli telítettség idején rendeznék a demonstrációt, vagy éppen az egyik bíróság helyett a másikhoz vonulnának, veszélyeztetve annak zavartalan működését (ez is ok lehet a helyszínt vagy időpontot érintő tiltásra). Ez így van, ezért a magam részéről minden ilyen esetben szükségesnek tartom, hogy a rendezők egy további, egyszerűsített és gyorsított eljárás keretében közöljék a rendőrséggel, hol és mikor kerül sor a tüntetésre, egy olyan helyszínen és időpontban, ahol az már nem veszélyeztet védett érdekeket.

A rend kedvéért megjegyzem, hogy ezt az értelmezést nem mindenki osztja. Méltán neves szakemberek állították: a jogerős tiltás – még akkor is, ha az valóban csak konkrét helyre vagy időre vonatkozik – megköveteli, hogy újra lefolytassák az egész eljárást, vagyis az új rendezvény előtt legalább három nappal ismét bejelentést kell tenni a rendőrségen, ahol ezúttal is megnyílik a tiltás lehetősége. Ez a felfogás azonban szerintem ellentétes a gyülekezési törvénnyel és az alkotmánnyal. Még egyszer emlékeztetek arra, hogy bejelentésről, nem pedig engedélyezésről van szó. Ha tehát a rendőrség ismeri a demonstráció jellegét és a biztosítás szempontjából lényeges tényeket, a tiltó határozatban foglalt akadályt pedig elhárították, akkor indokolatlan és méltánytalan a gyülekezési jog gyakorlásának immár semmivel alá nem támasztható akadályozása. Magyarán: ha egy szervezetnek vagy mozgalomnak fontos például a rendezvény dátuma, és bármely okból nem tudtak vagy nem akartak jóval korábban bejelentést tenni, akkor szükségtelen és aránytalan korlátozás a megrendezést egy módosított és nyilvánvalóan elfogadható helyszínen gátolni. Hangsúlyozom: az újbóli bejelentést természetesnek tartók nézetét semmiféle tételes rendelkezés nem támasztja alá. Ellenkezőleg, mind a nyelvtani, mind a logikai, mind pedig a történeti értelmezés arra mutat, hogy a gyülekezési jog gyakorlása nem tehető függővé egyszerű bürokratikus érdekektől.

Még egy anomália: a jogalkotó 1989-ben nem akart politikai mérlegelési jogot adni a rendőrségnek. Ez a magyarázata a merev feloszlatási szabálynak. Ebből azonban az is következik, hogy a rendőrségnek nincs joga olyan rendezvényeket megtiltani, amelyek nem veszélyeztetik a bíróságok vagy képviseleti szervek zavartalan működését, nem járnak a közlekedés rendjének aránytalan sérelmével, csak ha például valamely kisebbség kiirtásának szükségességét és módozatait tűzik napirendre. Ha viszont az ilyen gyűlés elkezdődik, azt fel kell oszlatni.

A gyülekezési törvény számos pontja alkalmatlannak bizonyult a valóság kezelésére. A megoldatlan problémák mögött, sőt részben azok okaként a rendőrség szerepének félreértése húzódik meg. Magától értetődik, hogy a depolitizált szervezetnek nem adható olyan mérlegelési hatalom, amely elkerülhetetlenné teszi politikai szempontok latolgatását. A kiút a kikényszerítés és az érdemi döntések elhatárolásában keresendő. Magyarán: a jogilag szigorúan körülírt, ám a gyülekezési jog gyakorlásának valamennyi korlátjára kiterjedő betiltási hatáskört civil hatóságoknak kellene átadni, a rendőrség szerepét pedig az eddigieknél is jobban a közvetlen végrehajtásra szűkíteni. Elég nagy baj, hogy a jogalkotásért felelős szerveket ez idáig egyáltalán nem érdekelte. Még nagyobb baj, hogy a törvényhozás éppen a jogállami követelményekkel ellentétes úton indult el: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 19. §-a a maga körében nem szűkítette az említett hatalmat, hanem éppenséggel az alapjogok szervezeti érdekek alapján történő érdemi korlátozására adott jogot nem csupán a rendőri, hanem általában a fegyveres szerveken belüli vezetésnek. Másképpen fogalmazva: a maga körében egyszerűen felszámolta a gyülekezési jogot. A jogszabály parancsnoki engedélyhez köti a bárki – tehát akár civil – által szervezett gyűlést a szolgálati helyen. A szolgálati hely azonban földrajzilag nem határolható be, a fogalom szervezetre, nem pedig valóságos helyre utal. A rendelkezés tehát értelmezhetetlen (ezt is tudták a jogszabály előkészítői), elvi jelentősége mégis óriási. Lehetővé teszi, sőt megköveteli a vélemények tartalma szerinti értékelést, ennek érdekében pedig bevezeti a rendezvényen elhangzó beszédek, megnyilatkozások előzetes cenzúráját. Jó volna, ha nem kellene megvárni, amíg ebből is „napirend előtti botrány” kerekedik.

Ha most véleményem szerint mellé is fogtak a rendőri feloszlatás módszereit bíráló képviselők, a veszély más vonatkozásokban ugyan, de valóságos: a törvényhozás néhány szörnyszülöttje (például rendőrségi törvény, szolgálati törvény, határőrségi törvény) akkor fogja rettenetes arcát megmutatni, ha valaki elkezdi komolyan venni a bennük foglalt rendőrállami előírásokat. De lehet, hogy akkor már nem lesz módunk ezen nyilvánosan felháborodni.


Hasonló cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon