Skip to main content


John Locke, a liberalizmus atyja

Múlt heti „Ki beszél?” játékunkban John Locke-ot szólaltattuk meg. Levél a vallási türelemről című, 1689-ből származó munkájából idéztünk, Halassy-Nagy József fordításában. (A mű az Akadémiai Kiadónál jelent meg, 1982-ben.) John Locke-ot (1632–1704) a korai felvilágosodás egyik legjelentősebb filozófusaként s politikai gondolkodójaként tartják számon, bizonyos értelemben őt nevezhetjük az angol „rendszerváltás” ideológusának. A restauráció és az angol politikai szisztéma kialakulása körüli harcok nyomait magán viselő elképzelései a liberalizmus klasszikus megfogalmazását eredményezik. Idézett gondolatai az állam és egyház szétválasztása mellett érvelnek. Társadalomfilozófiájának alapműve magyarul is olvasható Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről és céljáról címmel (Gondolat Kiadó, 1986). Itt olvasható a szabadelvű politikai felfogás egyik legfontosabb, máig megkerülhetetlen princípiuma:

„a kormányzat alatt élő emberek szabadsága annyit jelent, hogy van egy állandó szabály, amely szerint élnek, amely általánosan érvényes e társadalomban mindenkire, és amelyet e társadalom törvényhozó hatalma alkotott; ez tehát szabadság arra, hogy saját akaratomat kövessem mindama dolgokban, melyekre nézve a szabály semmit sem ír elő, és hogy ne legyek alávetve egy másik ember változékony, bizonytalan, ismeretlen és önkényes akaratának”. (Endreffy Zoltán fordítása.)

Aki a „kétely”-t kitalálta

A politikai szabadság e fogalmával találkozhatunk e heti rejtvényünk szövegében is. Szerzője a liberális gondolkodás nemzetközi mércével mérve is számottevő alakja, a magyar XIX. századnak pedig nem csupán a politika, de az irodalom és kultúra más területén is meghatározó személyisége. Nehéz tehát rejtvényt gyártani életútjából, hiszen – gondolhatnók – túlságosan is közismert személye. Fogódzóul álljon itt mégis néhány tény, adat, anekdota.

A hazaáruló

Szerzőnk a XIX. század nagy reformnemzedékének tagja, pályája időben és fordulataiban is sok tipikus vonást mutat. Azok közé tartozik, akik igen előkelő származással bírtak, noha e genealógiával ő maga éppenséggel nem dicsekedett. Sőt! Szerzőnk gyermekéveit anyai nagyapja, a vesztfáliai eredetű Lilien báró Ercsiben lévő birtokán töltötte, csupa nővel körülvéve – ahogyan ez százada nem egy nagy alakjának életrajzában olvasható. A fiúcska hamar rákap az irodalomra: a német költészetre. Hogy a magyar nemzeti irodalom nagyja lesz belőle, az talán annak köszönhető, hogy családja magyar ága legendásan nemzetellenesnek, aulikusnak számított. A nagyapa egyenesen hírhedett volt az 1831-es koleralázadást követő kegyetlenségekről, amelyeket királyi biztosként rendelt el az egyébként nem finomkodó, elkeseredett parasztok között. Állítólag még maga a császár is sokallta a sorozatos akasztás formáját öltő büntetést.

Így aztán nem csoda, hogy a gimnáziumba kerülő Pepitől – még felnőtt korában is így becézték szerzőnket – elhúzódnak diáktársai, mondván: egy hazaárulóval nem akarnak egy padban ülni. E véleményt megerősíti házitanítója, az egykori jakobinus is, kiegészítvén azzal, hogy szerzőnk is hazaáruló lesz, ha nem tanul meg tisztességesen magyarul.

Nos, ez a tanulás egészen jót sikerült. A húszas éveiben járó ifjú népszerű lírikus, szépíró. A Chateaubriand és Benjamin Constant mintáit követő „szentimentális-lírai” regénye egyszerre lehet példája nyelvtudásának és kora borzongató-romantikus stílusának: „Körülnézek. Az egén vad vegyületben repülnek szétszaggatott fellegek, a téli vihar a bércek havában dúl, mintha a földről le akarná tépni sírtakaróját, hogy meztelen testén irtózva lássuk a rothadást; s a nagy fenyvesek feljajdulnak csapásai alatt. Szobámban néma minden, a kandalló lángjai elapadtak, s csak itt-ott kóborol egy egyes szikra a hamuhalmazokon, melyek meleget nem árasztanak többé!”

A kétely

Az író, aki e sorokat írja, ekkor már levelező tagja a friss akadémiának. Ennek épületében időnként Széchenyi keze írásával lista jelenik meg, olyan német szavakkal, amelyeknek a gróf szerint nincs jó magyar megfelelőjük. Így találja ki állítólag Kossuth a „tény” szót, míg a „kétely” szerzőnk leleménye. A politikában hol vitázó, hol szövetséges két ember magatartásbeli különbségét talán nem is lehetne jobban jellemezni. Mert az érzelmes regényíró, „románszerző” ekkor már befolyásos politikus, a reformközvélemény hatékony alakítója. A liberális eszmerendszer egyik legtudatosabb képviselője, aki kora szabadelvű publicisztikájának meghatározó szerzője. Igen nevezetes volt pl. az Agricola levelei címen írt tárcasorozata. Aktív serkentője az egyesületi életnek; hogy csak a legkevésbé fontosat említsük: elnöke a Pest-budai Hangász Egyesületnek. Nem véletlen persze, hogy vitába keveredik Széchenyivel, aki „misericordiánus fráternek” nevezi, de a liberalizmussal éppenséggel nem rokonszenvező Szekfű is „magyar földtől idegennek” nevezi azokat a témákat – a büntetőügy, az emancipáció, a szegénység kérdése –, amelyekkel szerzőnk foglalkozott, ő azonban Laci barátjával, aki később kora vitathatatlanul legjelentősebb történésze lesz, annak az igen határozott és markáns irányzatnak a politikai vezetőjévé válik, amelyik a megyerendszerben látja a reformok akadályát.

Nemzetiség

A ’48-as forradalom vezető politikusává teszi, ám a válságos szeptemberi események hatására külföldre távozik. Az emigráció évei egyrészt előkészületet jelentenek ahhoz, hogy több mint egy évtized múlva ismét aktív politikai szerepet vállaljon, másrészt, hogy elméletileg feldolgozza a liberalizmus legfontosabb kérdéseit (e megfontolásai eredményeit hatalmas, az ötvenes évek első felében német nyelven megjelenő munkában foglalja össze).

Manapság különösen aktuálisak nemzetről, vagy ahogyan esetenként ő használta a szót: a nemzetiségről vallott megfontolásai. Nem is elsősorban a „nemzeti liberalizmus” kérdésköre kapcsán. Szerzőnk ugyanis egyedülálló módon úgy tesz hitet a nemzeti elv fontossága mellett, hogy magának a nacionalizmusnak a létrejöttében történeti anakronizmust, paradoxont lát: „Korunk legsajátosabb jelenségeihez tartozik, hogy a nemzetiség eszméje most újra előtérbe lépett, és nagyobb hatást gyakorol Európa valamennyi államára, mint valaha.

S mégis, a dolgok higgadtabb vizsgálatakor mindenkinek meg kell győződnie arról, hogy „a népek viszonylatában a nemzetiség fogalma soha ily gyenge alapokon nem állt, mint éppen most. Mindazok az okok, amelyek a nemzeti egyéniségeket továbbra is érvényesíthetnék, részint hatni teljesen megszűntek, részint a világ természetes fejlődési folyamatában naponta gyengülnek.” Ma, amikor egyszerre vagyunk tanúi az „nemzeti reneszánsznak” és az európai integrációnak, nem lenne érdektelen szerzőnk műveit ebből a szempontból is figyelmesen újraolvasni. (Hivatkozni rá persze olvasás nélkül is lehet.)
„Én kozmopolita nem vagyok; mindazon szépen hangzó beszédek, mikkel néhányan a közömbösségei, mellyel hazájok iránt viseltetnek, nagy emberszeretet leplével takargatják, engem meg nem indítanak; nemcsak mert erősen hiszem, hogy attól, ki hazája iránt felhevülni nem tud, az emberiség éppen oly keveset reményeinél, mint a haza attól, ki családi vonzalmakat nem érez; de mert teljes meggyőződésem: hogy minden nemzetiségnek feltartása az egész nemzet érdekében fekszik – érdekében, mint a testnek, hogy tagjai épen maradjanak, mint a családnak, hogy egyes gyermekei ne lépjenek ki köréből, melyet munkájok gazdagíta; s csak ki hazájának él, teljesíti kötelességét az egész nem iránt, melynek hasznos munkása csak az, ki erejét természetes körére szorítá, s a magot, mely reábízatott, s mely elszórva az egész világban, elveszne, öntelkén veti el, s itt örül vetésének: jól tudva, hogy az ég, midőn korlátolt erővel teremte az emberét, egyszersmind korlátolt határt akara szabni munkásságának…

A haza nem azon darab föld, melyen születünk. Nem a hegylánc, melynek kékellő csúcsaira a gyermek vágyódva feltekinte, nem a térség, mely az ifjút nőni látta; nem a folyó, melynek hullámzatánál az ifjú szívét vágyak tölték el, teszik azt, miért a férfi halni kész. Hasonló vidékeket találunk a föld más részeiben is, s a szív azért nem érzi magát honosabbnak rajtok. A haza több. Azon hely, melyen magunkat szabadoknak érezhetjük, melyben csak hasonlókat találunk, melynek története dicsőségünk, virágozása boldogságunk, jövője reményünk; hol házunk áll, hol homlokunk izzadságával munkált vetéseink zöldellnek, hol idegeneknek nem tartatunk, s nincs éldelet, melyet legalább reménylenünk nem lehetne; ez a haza, ez az, amiért csak gyáva nem áldozza életét, s kinek ezt nem adók, attól áldozatot kívánni kegyetlenség.

Vagy nem ezt bizonyítják-e az emberi nem történetei első lapjoktól az utolsóig: nem látjuk-e mindig s mindenütt, hogy honszeretet soha szolgák erénye nem vala, hanem csak a szabadságban verheti gyökereit, s csak véle együtt terjed a polgárok szívében? Nem látjuk-e ugyanazon rómaiakat, mint hősöket szabadságok, mint gyávákat császáraik korában? nem váltak-e vitézek azon szászok ivadékából, kiket hazájokkal együtt a XI. században néhány ezer normann elfoglala? s az 1793-i Franciaország között, mely a világnak ellenáll, s a között, mely 1815-ben elfoglaltatik, mi a különbség, mint hogy az elébb szabadságért, később uráért küszködött? nem látjuk-e egy korban ugyanazon nemzetnél a honszeretet legnagyobb csudáit a nép egy osztályánál, a legalábbvaló közömbösséget a másiknál? Olaszországban például hősöket a szabad városokban, hasztalan pórt a vidéken, mely minden diadalomnak egyformán örül, minden hősnek hasonló tapssal fonja körül babérral homlokát; vitézeket a francia lovagok között, míg a nép érdek nélkül nézi csatáit; nem látjuk-e a honszeretet eltűnni minden pártnál, melynek polgári jogai sértettek, vagy csak veszélyeztettek is: Franciaországban, hol a hugenották katolikus királyok ellen Angliához, a katolikusok hugenotta fejedelmek ellen Spanyolországhoz folyamodnak; Angliában, hol a puritánusok l. Károly alatt a skótokat önmagok hívják hazájok ellen; s talán felhozhatnék hasonló példákat honom történetéből is. – S vajon mit bizonyít mindez – mint azt: hogy az embernek első szüksége a szabadság, mely ha elvétetett, a haza neve elveszti bájerejét; mint azt, hogy a honszeretet nem – Helvetius gúnyoló definíciója szerént – a szamárnak vonzalma istállójához, hanem az embernek ragaszkodása azon helyhez, melyen magát boldognak, azaz: szabadnak érezheti. Csak ha mindenkit, ki a hon határai között él, az alkotmány áldásaiban részesítünk, gerjeszthetünk honszeretetet,; csak ha mindenki jogait éldelve, magát boldognak érezi, csak ha büszke lehet polgári állásában, akkor fog híven ragaszkodni nemzetiségéhez; minden egyéb, mit annak terjesztésére ez egyen kívül teszünk s tehetünk, haszontalan.

S vajon, ha mindez áll, ha meggondoljuk, hogy korunk nemzetei kivétel nélkül nem egy néptörzsökből származottak, hanem véletlenül öszvejött különböző s egykor ellenséges részekből állnak – ha körültekintve különböző vallásokat látunk Európa majdnem minden országában, s úgy meggyőződtünk, hogy a honszeretet nem eredeti vagy vallásos egyességtől, hanem egyedül az alkotmánytól függ, mely Anglia annyi nemzedékekből öszveszedett népességét egy nagy nemzetté képezé, Éjszak-Amerika francia, angol s német lakóiból egy külön éjszakamerikai népességet alkota…

Megjegyzés: Azok, kik a honszeretetet mintegy emberi ösztönnek tartva a nescio qua natale solum dulcedine conctos allicit a szülőföld valamiképp mindenkit magához csalogat édességével szerént azt hiszik, hogy az érzemény akaratlanul, mintegy gondolat nélkül támad az emberi kebelben, s nem polgári állásából, hanem a földhöz való ragaszkodásától függ, elfelejtik, hogy ezen erényt csak oly nemzeteknél találjuk, melyek a műveltségnek bizonyos fokát már elérték; elfelejtik, hogy a gyarmatok mindig az anyaországokat gyűlölik leginkább, s hogy mindazon bájnak, melyet emlékeink bizonyos helyek körül vonnak, a honszeretet oka már azért nem lehet, mert ezen emlékek legfellebb nevelésünk helyét tehetik kedvessé, s mert ha a honszeretet ezen érzeményen alapulna, olyanoknál, kik hazájokon kívül neveltetnek, nem is létezhetnék: ezt pedig nem fogja senki állítani.”

???Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon