Skip to main content

„Azt hiszitek, én nem vagyok olyan magyar, mint ti?”

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Corvin közi fegyverátadási tárgyalások

Jegyzőkönyv Iván Kovács László kihallgatásáról


Iván Kovács László
1930. Debrecen
Rábai Margit
Alsógöd, Fürst S. u. 22.

Én a „Corvin közi” ellenforradalmi fegyveres csoport feletti parancsnokságot 1956. október 26-án vettem át. Ebben az időben szereztem tudomást arról, hogy a csoport fegyvereinek nagy részét a Kilián laktanyából kapták, a csoport tagjai tudomása szerint a Kiliánban nem maradt fegyver. Ennek ellenére október 26–27-én többször kaptunk könnyű fegyverekből származó tüzet a laktanyából. 28-án már nem észleltük ezt. (…)

Az értekezletre Janza honvédelmi miniszterrel közösen mentünk át.
A Corvin közi fegyveres felkelőcsoport magja 1956. október 24-én, azaz a forradalom másnapján alakult körülbelül 50 fő részvételével. A csoporthoz több száz felkelő csatlakozott, és – a környező csoportokkal szorosan együttműködve – rövidesen Budapest legnagyobb fegyveres felkelőcsoportjává vált, mintegy kétezres létszámmal. A csoport parancsnokságát október 25-én Iván Kovács László vette át, akit ezért 1957. december 30-án kivégeztek. A csoport kapcsolata a Nagy Imre-kormánnyal és az új hatalommal korántsem volt harmonikus. A felkelők egészen október 31-éig, a nemzetőrség megalakulásáról szóló megegyezésig elutasították a kormány autoritását, és az együttműködést feltételhez kötötték: vonják ki a szovjet csapatokat, szüntessék meg az egypártrendszert, vonják be a nemzetőrségbe a felkelőket. Követelték továbbá az ÁVH leszerelését, az ideiglenes kormány megalakítását, az általános amnesztiát és az általános választás kiírását. A Corvin köziek november 4-én felvették a harcot a bevonuló szovjet csapatokkal, és a többségük 6-áig ellenállt. A csoport harci cselekményeiről és feloszlásáról szerzőnk a Beszélő 1997. novemberi számában írt. Az alábbi tanulmány a Corvin köziek és a Nagy Imre-kormány ellentmondásos, kezdetben kifejezetten ellenséges viszonyának alakulásába kínál betekintést.

A politikai és a katonai vezetők egyaránt a Corvin mozit tekintették a fegyveres felkelés központjának: megpróbálták minden úton-módon „jobb belátásra bírni” a felkelőket, statáriális fenyegetésektől sem riadva vissza. Az egyik forrás szerint a Politikai Főcsoportfőnökség már október 25-én felvette a kapcsolatot velük, akik ekkor szabad elvonulás fejében hajlandónak mutatkoztak a fegyverletételre, ám végül mégsem tartották be ígéretüket.[1] 26-án már mind a szovjet, mind a magyar katonai vezetés a Corvin megsemmisítésének előkészítésén fáradozott. A Központi Vezetőség Katonai Tanácsa azt a parancsot adta a vezérkarnak, hogy a szovjetek támogatásával harckocsikkal és repülőkkel semmisítsék meg ezt a felkelőbázist.[2] Egy belügyi jelentés szerint Mihail Sz. Malinyin hadseregtábornok javaslata alapján még aznap el is készült a terv a corvinisták likvidálására.[3]

A kudarcra ítélt haditerv

Nagy Imre kormányfő súlyos vérontástól tartva ellenezte a fegyveres akciót.[4] Malinyin hadseregtábornok az egyik verzió szerint[5] kijelentette, hogy – mivel a felkelőit nem fogadták el a kapitulációs felszólítást – a szovjet hadsereg a maga eszközeivel teremt rendet,[6] ha a kormány rövid időn belül nem tudja elérni a konszolidációt. Egy másik verzió szerint Malinyin a Nagy által közölteket tudomásul vette, és megígérte, hogy más megoldást keresnek. Ennek ellenére a szovjet különleges hadtest törzsfőnöke utasította Kovács István vezérőrnagyot, a vezérkar hadműveleti csoportfőnökét, hogy tervezze meg a Corvin elleni akciót.[7]

27-én Janza Károly honvédelmi miniszter megbeszélést hívott össze a Katonai Bizottság és a HM vezető risztjei részvételével, ahol azt az (egyébként téves) tájékoztatást adta, hogy az „ellenforradalmi” gócok közül már csak a Corvinnál (a Kisfaludy közben és a Kilián laktanyában) van ellenállás. Felszámolásukat másnap hajnalban meg kell kezdeni, s bár az akció nagy véráldozatokkal fog járni, nem halasztható tovább.[8] Állítólag a szovjet parancsnokságon felmerült, hogy tüzérséggel szétlövik az egész negyedet,[9] de ezt az elgondolást a Központi Vezetőség a „sok ártatlan áldozat miatt” nem helyeselte.[10] Kovács István az „áldozatok számának csökkentése” érdekében helikopteres bombázást javasolt,[11] Földes László, a Katonai Bizottság tagja pedig azt, hogy a közműcsatorna-rendszeren keresztül kellene megközelíteni és felrobbantani a Corvint.[12] Ezzel a tervvel a szovjetek is egyetértettek, de a térképek hiánya miatt végül is elvetették.[13] Kovács István katonai ügyészektől megtudta, hogy a HM-ben lévő foglyok között van egy corvinista is. Rajzoltatott vele egy vázlatot a Corvin közben és környékén lévő felkelők elhelyezkedéséről, erejéről, harci álláspontjáról, és ezt átadta a szovjet parancsnokságnak.

E vázlat alapján[14] tervezte meg a szovjet különleges hadtest törzsfőnöke, a hadműveleti osztály vezetője, magyar részről Kovács István és Szűcs Miklós (hadműveleti csoportfőnök-helyettes) a Corvin elleni akciót október 28-ára virradó éjszakára: „...a szovjet harckocsik gyors menettel eljutnak a Corvin három utcai bejárójáig, és tűz alá veszik az épületet. Miután a mozi épületét szétlőnék, lefogják tüzükkel a környező házakban esetleg jelentkező tűzfészkeket, majd a magyar gyalogság indul támadásba, és megsemmisíti, illetve foglyul ejti az ellenforradalmárokat”.[15]

Az akciót 12 szovjet harckocsival és 270 magyar katonával akarták végrehajtani.[16] Tóth Zoltán alezredes, a kecskeméti 12. gépesített ezred parancsnoka utasítást kapott, hogy egységével – a szovjet páncélosok támogatása mellett – rohamozza meg a Corvint, Szűcs Miklós pedig – aki összekötői megbízást kapott – Márton Andrást utasította, hogy a Zrínyi Akadémiára bevonult tisztekből állítson össze egy zászlóaljnyi biztosító csoportot, amely a Boráros térre vonulva együttműködik Tóth Zoltán egységével. A terv szerint a körút irányából három T–34-es, majd három T–54-es harckocsi lead néhány lövést, és a páncéloslövegek támogatása mellett megindítják a rohamot.

A tervnek számos gyenge pontja volt. Egyrészt nem vették figyelembe, hogy a páncélosokon nem voltak híradó eszközök, másrészt nem számoltak azzal, hogy a Corvin környéki keskeny utakat borító beton eltéríti a lövedékeket és a repeszgránátok szilánkjait eredeti röppályáiktól, így támadáskor a harckocsik, a biztosító és a rohamcsoportok egymást is, de saját magukat is veszélyeztették volna. Ekkor egy olyan javaslat is elhangzott (valószínűleg Szűcs Miklóstól), hogy a támadás előkészítésekor a harckocsik több lövést adjanak le a korábban tervezettnél, de a rohamnál már csak kézifegyverrel fedezzék, illetve fogják le a Corvinban lévő tűzfészket. Kiderült azonban, hogy nemcsak a T–54-es, de még a T–34-es harckocsik sem tudnak tüzelőállást foglalni a körúti bejárónál a helyszűke miatt.[17]

28-án 8 órára tűzték ki a támadás időpontját, anélkül hogy a felvetett problémákat megoldották volna. A szovjet hadosztályparancsnoktól kapott utasítás értelmében 7.30-kor alakított menetoszlopot az Üllői úton a kijelölt egység, majd a Szabadság híd pesti hídfőjénél várta az indulási parancsot. Három T–34-est felderítésre indítottak, ám azok másfél órás várakozás után sem tértek vissza. Ezután három T–54-est küldtek a Corvin irányába, amelyek közül egyik épen, a másik roncsolva tért vissza, a harmadik – mint kiderült, a három T-34-essel együtt – elégett a Corvin mozinál.[18] A harckocsi-roncsok eltorlaszolták az utat, a Szabadság hídnál várakozó részleg el sem indult feladatának végrehajtására.[19]

Szó volt arról, hogy megismétlik az akciót, de Nagy Imre kormányfő lemondással fenyegetve, határozottan megtiltotta a Corvin köz megsemmisítését.[20]

A parlamenterek

Két Corvin közi orvostanhallgató, Lehoczky Attila és Fedor József megkísérelt eljutni az írószövetség központjába, hogy az értelmiség közvetítésével próbáljanak tűzszünetet elérni a további áldozatok megelőzése érdekében. A Lövölde téren azonban egy szovjet katonai járőr a Gorkij fasori parancsnokságon előállította őket. Késő este megérkezett a szovjet Különleges Hadtest és a HM képviseletében Fomin százados tolmácstiszt Benyák György századossal és Bonyhádi Jenő egykori partizánnal.[21] A tisztek azt akarták kipuhatolni, hogyan lehetne vérontás nélkül fegyverletételre kényszeríteni a corvinistákat.[22]

Megtudták, hogy a felkelők megosztottak: Iván Kovács László parancsnok (bányamunkás) közülük „viszonylag a legjózanabb”, vannak azonban „fanatikusak” is: a harcot az utolsó csepp vérig akarják folytatni, míg „Magyarország egy nemzetközi botrány középpontjába nem kerül”.[23] A szovjet parancsnokság ultimátumot adott át a parlamentereknek (Kuzminov gárdaezredes, „a Szovjetunió hőse” és Benyák százados aláírásával), amelyben azt követelték, hogy a corvinisták szabad elvonulás fejében 28-án 9-ig tegyék le a fegyvereiket (a házak kijáratánál). A Corvin vezetői – közülük Iván Kovács, Pongrátz Ödön (földműves) és Gergely (agronómus) részvétele bizonyított – átküldték a Kilián laktanyába Maléter ezredesért. Nem jött, de indítványozta, hogy a további áldozatok elkerülése érdekében fogadják el az ultimátumot.[24]

A parancsnokok szenvedélyes vita után 10 pontos választ fogalmaztak meg, amiben – megváltoztatva korábbi álláspontjukat, leszavazva Maléter javaslatát – visszautasították a fegyverszünetet. (A jegyzék legmeglepőbb pontja: Nagy Imre helyett kormányfőnek Veres Pétert jelölték.[25]) A dokumentumot Kuzminov gárdaezredesnek címezve átadták a parlamentereknek. Fomin – aki a társaival eddig a mozinál várakozott – a corvinisták követelését gyerekesnek, elfogadhatatlannak minősítette. Ezért a parlamenterekkel együtt megírtak egy rádiófelhívást, amelyben a felkelőknek ismét amnesztiát ajánlanak a fegyverletételért cserébe. A felhívás 28-án 11 órakor el is hangzott, egy elfogott felkelő szerint azonban a Corvinban senki sem hallotta, ezért Lehoczkyék Solymosi János alezredessel (a Rádió épületébe települt piliscsabai gépesített ezred parancsnokával) együtt ismét elmentek a Corvinba.[26]

Solymosi igyekezett meggyőzni a felkelőket, hogy módosítsák a korábbi pontjaikat. A corvinista parancsnokok összevont értekezletet rögtönöztek: újságírók, jogászok bevonásával 12 pontos követelést szerkesztenek, amelyben már Nagy Imrét ismerték el miniszterelnöknek, a szovjet csapatok kivonásának határidejeként december 31 -ét, az ENSZ ellenőrzésével tartandó választások időpontjaként pedig 1957. május l-jét jelölték meg, követelték továbbá, hogy az elesetteket nyilvánítsák hősöknek, és hogy október 23-át nyilvánítsák nemzeti ünnepnek.[27]

A parlamenterek kb. 20.30-kor értek vissza a Rádióhoz. Solymosi ezredes a pontokat lényegében elfogadható tárgyalási alapnak tartotta, és a – Fedor által telefonon továbbított javaslatban – felvetette, hogy a további tárgyalásokat már közvetítők nélkül, a HM és a felkelők között kellene folytatni. A Corvin parancsnoksága ezt el is fogadta, de személyi garanciákat kértek. Solymosi a telefonban a szavát kínálta fel biztosítéknak. Végül abban maradtak, hogy még az este folyamán megkezdik a tárgyalást Nagy Imre, a HM és a Corvin között.[28]

A fegyverszüneti tárgyalások

Mire a két orvostanhallgató-parlamenter – Kiss Tivadar törzsőrmester és Kovács Lajos főhadnagy kíséretében – újra visszatért a Corvin közbe, a felkelők megváltoztatták álláspontjukat, és úgy döntöttek: nem elég a szóbeli garancia. Túszként ott tartották Kiss Tivadar törzsőrmestert, s bejelentették, ha a küldötteik nem térnek vissza 29-én 6 órára, kivégzik. Iván Kovács, Pongrátz Ödön a HM-be indult, Fedor pedig visszatért Solymosihoz a Rádióba.[29]

A tárgyalást végül is másnapra halasztották, mert akkor este sem Nagy Imre miniszterelnök, sem Janza honvédelmi miniszter nem tudott időt szakítani a találkozóra.[30] Iván Kovácsot és Pongrátz Ödönt átkísérték a pártközpontba, ahol már egy MEFESZ-küldöttség tárgyalt Jánosi Ferenccel (Nagy Imre veje, a Hazafias Népfront volt főtitkára) és Molnár Ernővel.[31] A pártvezetők elfogadták a Corvin köziek követelését (ami lényegében azonos volt az egyetemistákéval),[32] megállapodtak, hogy a közösen megfogalmazott szöveget beolvassák a rádióban, majd a corvinisták leteszik a fegyvert.[33] Ezután – hajnalban – a corvinista küldöttséget visszakísérték a HM-be a katonai kérdések (elvonulás! útvonal, fegyverátadási hely stb.) tisztázására. Ott egy – ez idáig azonosítatlan – vezérőrnagy vezette katonákkal tárgyaltak, akikkel nem született végleges megállapodás.[34]

Másnap a corvinista delegáció (közülük Iván Kovács, Pongrátz Ödön és Bornemissza Tibor műegyetemi tanársegéd személye ismert) a Tűzoltó utcai felkelők küldötteivel ismét tárgyalni indult. A tárgyalás Janza tábornokkal (és más tisztekkel) a Honvédelmi Minisztériumban kezdődött, majd a Parlamentben Nagy Imrével (Janzával, Erdei Ferenccel, Köte Sándorral és valószínűleg még másokkal) folytatódott. A politikusok azonnali fegyverletételt követeltek, a felkelők viszont ezt a szovjetek távozásához kötötték: ha az intervenciós csapatok haladéktalanul elhagyják a fővárost (és december 3 l-ig az országot), akkor a civil harcosok átadják a fegyvereket a magyar honvédségnek. A miniszterelnök elfogadta a felkelők követelését („Fiúk, ti azt hiszitek, hogy én nem vagyok olyan magyar, mint ti?”), majd más elfoglaltságára hivatkozva elhagyta az ülést. A felkelők a tárgyalást Janzával fejezték be, eredményéről hiányoznak a megbízható források. Valószínűleg a fegyverletétel részleteiről esett szó, megállapodtak, hogy a felkelők a rendőrséggel és a honvédséggel karöltve vesznek részt a rendfenntartásban. A HM-ben azonban erről egyelőre még nem akartak tudni.

Késő este a főkapitányságon folytatódott a tárgyalássorozat: ekkor a kb. tíz felkelő közül csak Iván Kovács képviselte a corvinistákat. A tisztek közül Kopácsi Sándor főkapitány, Kiss István rendőr alezredes, Jánossy György honvéd őrnagy, Kovács István és Szűcs Miklós tábornokok, valamint Fazekas György újságíró jelenléte ismeretes.[35] Kopácsi vázolta az értekezlet három célját: a csoportoknak el kell ismerniük a Nagy Imre-kormányt, majd támogatni kell programjának végrehajtásában[36] és a rend helyreállításában.[37] A fő kérdés az volt, hogy a fegyveres csoportok elfogadják-e a kormány programját, és hogy létrejöhet-e ennek alapján a megállapodás. A felkelők álláspontja korántsem volt egységes. Iván Kovács a megegyezés mellett szállt síkra, annak ellenére, hogy a parlamenti tárgyalás után a corvinista vezetők közül többen megalkuvással vádolták.[38] Emlékezete szerint a következőket mondta: „Egyrészről a kormány a fegyver letételére szólítja fel a fegyvereseket, másrészt – ha a fegyvert nem tesszük le – a magyar honvédség és a szovjet hadsereg részvételével gyalogsági támadást helyez kilátásba ellenünk.”

Abban teljes volt az egyetértés a civilek között, hogy a fegyvert csak a magyar csapatok előtt teszik le, s csak akkor, ha a szovjet csapatok elhagyják Budapestet. Kopácsi ezredes felszólítására a felkelők többsége kijelentette, hajlandó belépni az új karhatalomba, a megalakulóban lévő „Egységes Nemzetőrparancsnokságba”. Elfogadták, hogy a 18 évesnél fiatalabbakat leszerelik. (Kopácsi: „Ezután megkérdeztem, hogy mit akarnak tulajdonképpen, mert én azt akarom, hogy a gyár állami tulajdonban maradjon, és a föld a paraszt tulajdonában. Erre előszedték személyi igazolványaikat és megmutatták, hogy különböző üzemekben dolgoznak mint munkások, és hogy nem is gondolnak arra, hogy a gyár ne a munkásoké és a föld ne a parasztoké legyen… Kiderült, hogy hajlandóak harcolni az Ausztriából átjáró csendőrök, horthysta tisztekkel, bár nem hittek e hírek valódiságában.”[39] Kovács István: „Kérdőre vontam a corvinisták jelenlevő képviselőit, hogy miért tűrnek meg soraik között kapitalista restaurációra törekvő, fasiszta személyeket. A corvinista képviselők egymás szavába vágva visszautasították vádjaimat”[40])

A fegyverátadás feltételei

Janza honvédelmi miniszter 29-én délután megbízta Váradi Gyula vezérőrnagyot, a gépesített és páncélos egységek parancsnokát, hogy a felkelőkkel folytatott tárgyalás értelmében szervezze meg a fegyverátadást. A VIII–IX. kerületi felkelők fegyvereinek összegyűjtését[41] 16 órakor kellett volna elkezdeni, ám a vezérkar késlekedése miatt a műveletet másnap 9 órára halasztották. A terv szerint a szovjeteknek október 30-án 7 óráig kellett volna elhagyniuk a Corvin környékét, de még 29-én is voltak harcok, s nem is érkezett megnyugtató válasz kivonulásukra vonatkozóan. Ezért Váradi Gyula 20 órakor Váradi Nagy Lajos százados kíséretében személyes megbeszélésre érkezett a Corvin mozihoz.[42] A vezérőrnagy már rendelkezett bizonyos ismeretekkel a Corvin közi viszonyokról Virág János pedagógus tájékoztatása alapján, aki a HM küldöttjeként már másfél napja a Corvin közben tartózkodott,[43] s Váradi kérésére Maléter ezredessel is felvette a kapcsolatot. A helyszínre érkező Maléter Virággal kezdett el tanácskozni, mivel úgy vélte: ő a felkelők parancsnoka. Virág nem merte neki elmondani, hogy ő éppenséggel a felkelők lefegyverzése ügyében jött a Corvinba.[44] A corvinista felkelők „igazi” vezetői eközben még állásfoglalásuk egyeztetésén dolgoztak, de hamarosan olyan túlfűtött lett a légkör, hogy a hangzavar miatt nem lehetett szó konstruktív vitáról.[45]

Ilyen előzmények után kezdődött a tényleges tárgyalás. Váradi tájékoztatta a felkelők vezetőit [akik között ott volt három Pongrátz testvér – Gergely, Ödön és valószínűleg Kristóf –, Iván Kovács, Antalóczi Sándor (orvos), Szabó László (áruátvevő), Erdős Imre, Mesz János, a Práter utcai Lassan György (fémmunkás), László Béla György összekötő (bérelszámoló), valamint Bárány János, a Tompa utcaiak parancsnoka és valószínűleg a szintén Corvin közi Bornemissza Tibor] a szovjet csapatok leváltásáról és a fegyverek átadásával kapcsolatos tervekről. A civileknek viszont az volt az állásfoglalásuk, hogy a kormány értékelése szerint ők nemzeti hősök, senkinek sem áll jogában fegyverletételre kényszeríteni őket. A feltétel nélküli fegyverletételt nemcsak a felkelők ellenezték, hanem Maléter ezredes is: „nem lehet ezeket a hős forradalmár harcosokat egyszerűen leszerelni, hanem igazolványt kell nekik adni és katonai iskolába kell küldeni őket”.[46] Mint katona azonban hangsúlyozta, hogy a további fegyveres harcot őrültségnek, felesleges vérontásnak tartja, annál is inkább, mivel a kormányprogram kielégíti a követeléseket. Ebben a kérdésben Váradi vezérőrnaggyal értett egyet. „Ez alkalommal Maléter elmondta, hogy a kormány részéről történt (korábbi] tájékoztatás alapján – mely szerint a csoport tagjai reakciós, demokráciaellenes személyek – több napig lövette a csoportunkat. Miután meggyőződött arról, hogy a kormány tájékoztatása nem felelt meg a valóságnak, s csoportunk tagjai becsületes dolgozók, a tüzelést velünk szemben megszüntette.”[47] A felkelők örültek, hogy a Kilián laktanyával megszűnt minden ellenségeskedés. A kormány megítélésében már eltértek a vélemények: a csoport egyik fele megbízott benne, a másik fele a fenntartásait hangoztatta.

Iván Kovács parancsnok feltételei a következők voltak: 1. A Nagy Imre-kormány elismerése, programjának támogatása. 2. A szovjet csapatok azonnali kivonása Budapestről. 3. A kormány jelentse be az ország függetlenségét, semlegességét. 4. Többpártrendszer, 1957 elején tartandó szabad választások kiírása. 5. Az ÁVH feloszlatása. 6. Általános amnesztia biztosítása a fegyveres harcokban részt vett polgári személyeknek.[48] (Megkockáztatható az az állítás, hogy a forradalom idején az összes tárgyaló pozícióban lévő felkelő közül Iván Kovács volt a mai értelemben a legdemokratább: minden esetben következetesen síkra szállt a többpártrendszer, a szabad választások kiírása mellett.)

Súlyos nézeteltérések támadtak. Váradi a honvédelmi miniszter parancsára hivatkozva voltaképpen feltétel nélküli fegyverletételt követelt (amnesztiával), amelyet másnap reggel kívánt végrehajtani. A korábbi statárium elrendelése miatt azonban még a higgadtabb felkelők bizalmatlansága sem oldódott, s a fegyverek átadásáról a szovjet csapatok távozásának garanciája nélkül hallani sem akartak. Váradi ingerülten visszakérdezett: miért küldtek delegációt a corvinisták a Parlamentbe, és miért nem tartják magukat az ígéretükhöz, ha nem akarják letenni a fegyvert. Iván Kovács felkelőtársai támadásainak össztüzébe került: arra gyanakodtak, hogy a parancsnok egyoldalú fegyverletételben egyezett meg Nagy Imrével (küldött-társát, Pongrátz Ödönt megkímélték a hasonló kellemetlenségektől). Iván Kovács arra hivatkozott, hogy a megállapodás csak a szovjet csapatok fővárosból történő kivonulása esetén lépne hatályba.[49]

A tárgyalás ekkor megfeneklett (a vezérőrnagy hiába fenyegetőzött szovjet gyalogsági támadással),[50] Maléter visszatért a Kilián laktanyába, azzal, hogy reggelig kidolgoz egy elfogadható kompromisszumot.[51] Hajnalban elő is állt egy hatpontos tervezettel, amelynek lényege emlékezete szerint az volt, hogy a felkelők egy része megtartja a fegyvert, és ezzel belép a honvédség vagy a rendőrség kötelékébe, a 18 éven aluliak tiszti iskolába kerülhetnek. Akik egyiket sem választják, visszamennek a munkahelyükre.[52]

Váradi tábornokot valószínűleg meglepte Maléter állásfoglalása, de továbbra is ragaszkodott a fegyverletétel parancsban megadott feltételeihez. Az ezredes azt javasolta neki, beszélje meg az új megállapodást a honvédelmi miniszterrel. Janza tábornok rugalmasnak bizonyult, és a kompromisszumot megerősítette a miniszterelnök is.[53]

Nem sikerült viszont meggyőzni a legradikálisabb felkelőket, különösen a „részleges fegyverletételt” energikusan ellenző Pongrátz Gergelyt és Mész Jánost, de a megfontoltnak tartott Antalóczi Sándort sem.[54] Mindvégig ők képviselték leginkább a Corvinban a Maléter-ellenes szárnyat. Maléter már ekkor is nagy tekintélynek örvendett a felkelők körében, könnyűszerrel kizavarta az ülésről a corvinista Mátray Máté horthysta ezredest – aki állítólag Prónay-különítményes volt –, mert uraztatta magát [„…a régi módszereket nem fogadjuk el”], s Mátrayt hamarosan fogolyként kísérték át a felkelők a Kiliánba.[55] Az ezredes ekkor visszament szolgálati helyére, nem vett részt a tárgyaló felek további küzdelmeiben. A felkelők végül is – a többségi elv alapján – elfogadták a „részleges fegyverletételt”, de Pongrátzék ezt csak a szovjetek Magyarországról történő kivonása után tartották volna megengedhetőnek.[56]

Váradi Gyula továbbította a HM javaslatát: a budapesti felkelők csoportonként 100 tagja megtarthatja a fegyverét, de az összlétszám nem lehet több 7-800 főnél; a jelölést a csoportok végzik, de 18 éven aluliak nem lehetnek köztük (ebben a VIII–IX. kerületi felkelők vezetői mind egyetértettek, Pongrátz Gergely kivételével, akik azzal érvelt, hogy e fiataloknak döntő szerepük volt a harci sikerekben);[57] a kijelöltek 30-án reggel zárt rendben vonulnak a részükre kijelölt laktanyába, ellátásukról a honvédség gondoskodik, feladatuk a rendfenntartás lesz; a többiek szabadon távozhatnak.[58] Iván Kovács azt javasolta, hogy a csoportjának 30-40 százaléka fegyveresen vegyen részt a rend fenntartásában. Váradi megígérte, hogy kérését továbbítja a kormánynak.[59]

A tábornok még azt is el akarta elérni, hogy hajnali 4 órakor a felkelők engedjék be az általuk ellenőrzött területre a magyar honvédséget. Javaslata szerint az élen haladó három nemzeti zászlóval díszített harckocsi jelezné majd azt a magyar egységet, amely a szovjet csapatok elvonulását biztosítja. Iván Kovács nem ellenezte ezt, de a Pongrátz testvérek (különösen Gergely, aki egyre ellenségesebbé vált a tábornokkal szemben) árulástól tartottak, és hajthatatlanoknak mutatkoztak. Antalóczi az utóbbiak pártján állt, de igyekezett nyugalomra inteni őket. Végül nem is tudtak konszenzusra jutni, ezért a Pongrátz Gergely és Antalóczi Maléter Pált kérte, hogy foglaljon állást vitájukban. Mivel az ezredes nem tudott, vagy nem akart e vitába beleavatkozni, még inkább gyanús lett Pongrátzék szemében.[60]

A fegyverletétel elmarad


Ezalatt a Corvinban a tárgyalást politikai eszmecsere váltotta fel: mi okozta a fegyveres felkelést? Váradi elfogadta a corvinisták véleményét, hogy a kiváltó ok „a párt helytelen politikája volt”, de hozzátette: bár ő is kommunista, nem értett egyet a vezetés intézkedéseivel. Ezután még barátságosabbá vált a légkör: „Miután megjegyeztük, hogy magyar katonákra nem lőnénk, Váradit megkérdeztük, hogy abban az esetben, ha ő vezetné ellenünk a támadást, kiadná-e egységének a tűzparancsot. Váradi kijelentette, hogy ő nem lövetne ránk, s véleménye, hogy egyetlen magyar katona sem tenné… Búcsúzáskor jó barátként váltunk el…”[61]

Végül is reggel nem történt meg a fegyverátadás. Később a tárgyaló felek egymást hibáztatták a megállapodás be nem tartásáért. Váradi szerint a felkelők lehetetlen követeléseket támasztottak (ragaszkodtak a szovjetek távozásához Magyarország területéről,[62] de ezt – mint láttuk – csak a felkelők kisebb része kötötte a fegyverek átadásához). Zólomy László szerint a vezérkar kiáltványban ismertette a szovjet csapatok kivonását Budapestről, s a térségben meg is történt a szovjet csapatok felváltása, a fegyverletételt mégis megtagadták a felkelők.[63] Ám a megállapodás nem így szólt. A felkelők lefegyverzésének volt feltétele a szovjet kivonulás (Budapestről, nem csak a VIII. kerületből), és nem fordítva. A felkelő parancsnokok – Iván Kovács, Bárány János és a Corvin-béli tárgyaláson részt nem vevő Angyal István (akik hajlottak a megegyezésre) – pedig úgy látták, hogy a honvédség a megállapodás ellenére nem jelent meg, tehát a hadsereg vezetése okolható a megegyezés be nem tartásáért.[64] Iván Kovácsnak azonban tudnia kellett, hogy a megállapodás végrehajtása eleve kétes volt, hiszen Pongrátzék ellenőrzésére nem volt garanciája. Bárány János pedig teljes egységével együtt fegyveresen kívánt részt venni a rend fenntartásában a konszolidációig.

Reggel a Honvédelmi Minisztériumban általános felháborodást keltett Váradi jelentése, miszerint a felkelők, a megegyezés ellenére, megtagadták a fegyverletételt. „Mivel ez a szovjetek és a mi becsapásunkat jelentette, a HM megtorlást határozott el.”[65] A Kossuth rádió reggeli hírei és Honvédelmi Minisztérium közleménye azonban a felkelők sikerét igazolta: döntés született, hogy a honvédség és a rendőrség mellett a „munkások s az ifjúság fegyveres osztagai veszik át a rendfenntartást”.[66]

Jegyzetek

[1] Kovács István kihallgatási jegyzőkönyve (továbbiakban: jkv.) 1958. VI. 2. Nagy Imre és társai (továbbiakban N. L). Operatív iratok (továbbiakban: Op.) 4/12 Magyar Országos Levéltár XX-5-h (továbbiakban: MOL); jkv. 1957. V. 30. Történeti Hivatal Irattára (továbbiakban: THI) V-150005. Ez a verzió azonban nincs kellőképpen bizonyítva.

[2] Tóth Lajos tanúkihallgatási jegyzőkönyve (továbbiakban: tk.) 1957. II. 16. THI V-150005/14.

[3] Ferencsik József rendőr ezredes és Kapitány István rendőr százados: Nagy Imre szerepe és tevékenysége az október 28-ai fordulat végrehajtása érdekében. Kelt. nélkül. N. I. Op. MOL 1/1.

[4] Tóth Lajos szerint (tk. 1957.11. 16. THI V-150005/14) Kovács István vezérőrnagy a katonai vezetést megkerülve jelentette Nagy Imrének, hogy a támadási terv végrehajtása műemlék épületek és polgári személyek pusztulásával járna, és kérte a végrehajtás megakadályozását. Nagy ez okból tiltotta le az akciót. Kovács azonban kategorikusan cáfolja (jkv. 1957. V. 30. THI V-l50005), hogy ő informálta volna Nagy Imrét.

[5] A felkelőktől származó források ezt a verziót nem említik.

[6] Kovács István jegyzetfüzete THI V-l50005/3.

[7] Kovács jkv. 1958. VI. 2. N. I. Op. 4/12 MOL – Kovács jkv, 1957. V. 30. THI V-150005.

[8] Reményi Gyula tk. 1957. IX. 24. THI V-150006/11. Fehér Lajos, a Katonai Bizottság tagja határozottságra szólította fel a katonai vezetést.

[9] Kovács István jkv. 1958. VI. 2. N. I. Op. 4/12 MOL; jkv, 1957. V. 30. THI V-l50005.

[10] Kovács István jkv. 1958. VI. 2. N. I. Op. 4/12 MOL.

[11] Kovács jkv. 1958. VI. 2. N. I. Op. 4/12 MOL.

[12] Kovács jkv. 1958. VI. 2. – Szűcs Miklós jkv. 1958. VI. 2. N. I. Op. 4/12 MOL.

[13] Szűcs Miklós jkv. 1958. VI. 2. N. I. Op. 4/12 MOL.

[14] Szűcs szerint egy szovjet ezredes készítette a vázlatot (jkv. 1958. VI. 2. N. I. Op. 4/12 MOL).

[15] Kovács István jkv. 1958. VI. 2. N.I. Op. 4/12 MOL.

[16] Szűcs jkv. 1958. VI. 2. N. I. Op. 4/12 MOL.

[17] Márton András jkv. 1957. IV. 5. THI V-150005/2 – Kovács István–Márton András szembesítési jegyzőkönyve (továbbiakban: szemb.) 1957. VI. 10. THI V-150005/3.

[18] Kovács István–Márton András szemb. THI V-150005/3.

[19] Szűcs jkv. 1958. VI. 2. – Kovács István jkv. 1958. VI. 2. N. I. Op. 4/12 MOL – Janza Károly jkv. 1957. VI. 5. THI V-150005/15.

[20] Janza Károly jkv. 1957. VI. 5. THI V-150005/15. „A támadás a korábbi vallomásomban ismertetett magatartásom és fellépésem ellenére megindult, nem az én fellépésem hiúsította meg, hanem az, hogy a támadásra indult páncélosok közül az élpáncélost kilőtték.” (Nagy Imre jkv. 1958. VI. 4. N. I. Op. MOL 4/12.)

[21] Bonyhádi szerint (tk. 1957. VIII. 10. THI V-150005/7) ekkoriban a szovjet vezetőkben is felmerült, hogy parlamenterek útján próbáljanak megegyezni a corvinistákkal: Fomin százados a HM-ben önként jelentkezőket kért erre a feladatra, amelyre Bonyhádi és Benyák vállalkozott. Mindez azonban nincs más forrásokkal alátámasztva.

[22] A szovjet parancsnokságon tudták, hogy a felsőbb vezetés 28-ára tervezte a Corvin felszámolását, de a fegyverletétel reményében még fel akarták használni a parlamentereket (Benyák tk. 1957. VI. 17. THI V-150005/7).

[23] Bonyhádi Jenő tk. 1957. VIII. 10. THI 150005/7.

[24] Fedor emlékezete szerint (jkv. 1957. VII. 2. THI V-150005/19) ezt mondta: „gyerekek, mit akartok puskákkal a tankok ellen, én elfogadom a szovjet parancsnokság felszólítását, fogadjátok el ti is”.

[25] Bonyhádi úgy tudja (tk. 1957. VIII. 10. THI 150005/7), hogy fél óráig vitatkoztak azon, hogy Veres vagy Babics Antal (egészségügyi miniszter) legyen a miniszterelnök.

[26] Nehezen lehet megállapítani, hogy a parlamentereknek milyen szerepük volt az egész tárgyalássorozatban. Több forrás utal arra, hogy az orvostanhallgatók fenyegetett helyzetben voltak. Lehoczky 1982 augusztusában írásbeli igazolást adott Pongrátz Gergelynek, hogy a „rádiófelhívás szó szerinti felolvasására fegyveresen kényszerítettek” (Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956. 1982–1992 a szerző kiadása, 108. o.). Iván Kovács László 1957. III. 16. önvallomásában [továbbiakban önv., 1956-os Intézet Évkönyve. 1993 (továbbiakban: Évk.) 212. o.] azt írta, hogy Lehoczky beszélt neki a szovjetet fenyegetéséről, mely szerint a családját kivégzik. Fedor viszont sem vallomásaiban, sem szóbeli közlésében nem említ semmiféle pressziót, sőt „a rádiófelhívás esetleges következményeitől” (tehát a corvinistáktól!) tartva, Lehoczkyval fontolgatták a szökést még a Rádió épületéből.

[27] Iván Kovács önv. Évk. 212. o. – Fedor jkv. 1957. VII. 2. THI V-150005/19.

[28] Fedor József jkv. 1957. VD. 2. THI V-150005/I9.

[29] Solymosi a feljegyzésében (1957. I. 27. THI V-150005/7) azt állította, hogy Kisst már majdnem agyonlőtték, de ezt még az érintett sem erősítette meg (tk. 1957. IV. 5. THI V-150005/7).

[30] Ugyanitt, ugyanekkor próbálkozott tárgyalással a Tűzoltó utcai küldöttség is.

[31] Iván Kovács szerint [jkv. 1957. III. 26. Pest Megyei Irattár (továbbiakban: PM) 002/57] az öt MEFESZ-küldöttön, a két pártközponti dolgozón kívül ott volt egy alezredes és egy őrnagy is.

[32] Iván Kovács egy ízben így értékelte a találkozó eredményét: „A felkelők elfogadják a kormány programját, a 16 pont túlzott követeléseiről lemondanak” (jkv. 1957. III. 12. V-145626).

[33] Iván Kovács mindehhez hozzáteszi: „Mivel a rádió-beolvasás elmaradt, így a fegyverletétel sem történt meg.”

[34] Iván Kovács szerint (jkv. 1957. III. 26. PM 002/57) miközben a tisztek a gyors fegyverletételre akarták rábeszélni a felkelőket, jött egy újabb fegyveres küldöttség, amely nem fogadta el a kormány programját, sem a fegyverletételi felszólítást, s ez utóbbi a corvinista küldöttséget is óvatosságra intette.

[35] A résztvevők aláírtak egy jelenléti ívet, amely eddig nem került elő.

[36] Lásd Nagy Imre rádióbeszéde 1956. X. 28. 17.25 h. (In: A forradalom hangja. Századvég Kiadó–Nyilvánosság Klub, Bp., 1989., 131–132. o.)

[37] Iván Kovács jkv. 1957. V. 11. N. I. V. MOL 21/30.

[38] Angyal István tk. 1957. XII. 5. PM 002/57.

[39] Kopácsi önv. (kelt. nélkül) N. I. V. MOL 20/28.

[40] Kovács István jkv. X. 6. THI V-150005. Szűcs Miklósnak kedvezőtlen emlékei maradtak erről az ülésről: volt ott „néhány bizalmatlan külsejű személy”, akik fasiszta-ízű kijelentéseket tettek. Kovács szólt, hogy a rend helyreállítása csak a corvinisták fegyverletétele után következhet, de nem volt szavainak hatása. Kováccsal elmentem, mert semmi értelme nem volt az ottmaradásnak” (Szűcs tk. II. 26. N. I. V. MOL 20/28).

[41] Váradi Gyula jkv. 1957. III. 14. THI V-150006; tk. 1957. VIII. 7. N.I. V. MOL 18/24.

[42] A szovjet páncélosparancsnok veszélyesnek ítélte a látogatást, de Váradi kijelentette, hogy „ő ezt végrehajtja, még ha az életébe is kerül, ha a vérontást el lehet kerülni” (Nagy Lajos tk. 1957. IV. 11. THI 150005).

[43] Virág Jánost az október 25-i „véres-zászlós” tüntetésen a Vörös Csillag nyomdában többedmagával letartóztatták, és a HM pincéjében tartották fogva. 28-i kiszabadulásukkor megígérték, hogy a fegyverszünet betartása érdekében közbenjárnak a felkelőknél. A HM-küldöttek szerették volna elérni, hogy a civil fegyveresek szétszórt csoportjai egyesülve közös delegációt küldjenek a politikai és a katonai vezetőiekéi folytatandó fegyverszüneti tárgyalásokra. Virág feladata az volt, hogy amnesztiáért fegyverletételre agitálja a felkelőket (Virág jkv. 1957. III. 19., 26. THI V-150006/1). Két alezredes megkérte, hogy készítsen egy felhívást a felkelőkhöz, és ebben szólítsa fel őket fegyverletételre (Virág jkv. 1957. III. 26. THI V-150006/1). A nagy zűrzavarra jellemző, hogy Iván Kovács parancsnok is úgy tudta, hogy Virág a csoport tagja, aki az adminisztratív ügyeket intézi.

[44] Virág János tk. jkv. 1957. III. 1. THI V-150006/1.

[45] Bárány János önv. 1957. V. 15. Fővárosi Bíróság irattára (továbbiakban: FB) 451/89.

[46] Virág János tk. jkv. 1957. III. 1. THI V-150006/1.

[47] Iván Kovács jkv. 1957. V. 6. N. I. V. MOL 18/24.

[48] Iván Kovács jkv. 1957. V. 2. PM 002/57.

[49] Iván Kovács önv. Évk. 214. o.

[50] Iván Kovács jkv. 1957. V. 2. PM 002/57.

[51] Valószínűleg Iván Kovács is ekkor hagyta ott egy időre az ülést, a főkapitánysági tárgyalás miatt.

[52] Maléter Pál N. I. B. MOL 24/1-2. Iván Kovács a következőképpen emlékezett a hat pontra: 1. A Nagy Imre-kormány elismerése. 2. A forradalmi harc során elesett hősi halottak özvegyei és gyermekei az állam támogatását élvezzék. 3. A forradalmi harcokban részt vetteket ugyanazok a jogok illessék meg, mint a partizánokat. 4. A forradalmárok egy része a rendőrség alakulataiba olvad be. A fiatalkorúak, amennyiben kérik, katonai iskolára mennek. Akik egyikre sem hajlandók, fegyvereiket átadva visszamennek munkahelyeikre. 5. A fegyveres csoportok parancsnokai csoportjuk nagyságától és képességeitől függően honvédségi, illetve rendőrségi rendfokozatot kapnak. 6. A szovjet csapatok kivonása az ország területéről. Az első és hatodik pont kivételével tanalmában hasonlóan sorolta fel a tervezetet Virág János is, de szerinte ezt a javaslatot – bár lényegében Maléter elgondolásán alapult – a tárgyaló felek közösen hozták (Virág tk. jkv. 1957. III. 1. THI V-150006/1).

[53] Váradi tk. 1957. VIII. 7. N. I. V. MOL 18/24.

[54] Maléter jkv. 1957. VI. 7. N. I. Op. MOL 6/20. Váradi úgy emlékezett vissza, hogy Mész János volt a legfanatikusabb corvinista vezető. (Tárgyalási jkv. 1958. VIII. 9. THI V-150006/15.)

[55] Váradi önv. kelt nélkül. – Maléter jkv. 1957. II. 13., VII. 29. N. I. V. MOL 17/22; jkv. VI. 7. N. I. Op. MOL 6/20 – Csiba Lajos: Napló. Szivárvány (Chicago) 1989. november, 71. o. Mátray Máté egyébként először a Kiliánnál jelentkezett szolgálattételre.

[56] Váradi tk. 1957. VIII. 7. N. I. V. MOL 18/24.

[57] Váradi – Nagy Lajos szerint (tk. 1957. IV. 11. THI 150005) – ahhoz is ragaszkodott, hogy a büntetett előéletűek is tegyék le a fegyvert, de ezt a corvinisták állítólag nem fogadták el.

[58] Váradi tk. 1957. VIII. 7. N. I. V. MOL 18/24.

[59] Iván Kovács jkv. 1957. V. 2. PM 002/57. Iván Kovács a bíróság előtt azt mondta, hogy csak a katonaviselteknél akarta meghagyni a fegyvert. (Tárgyalási jkv. 1957. VIII. 15. PM 002/57.)

[60] Bárány János önv. 1957. IV. 25. jkv. 1957. V. 15. FB 451/89; önv. 1957. IV. 24. THI V-143260/2.

[61] Iván Kovács jkv. 1957. V. 2. PM 002/57.

[62] Váradi tk. 1957. VIII. 7. N. I. V. MOL 18/24.

[63] Zólomy László: Én is ezredes voltam a vezérkarnál. In: Évk. 1992. 1956-os Intézet 180. o.

[64] Iván Kovács önv. Évk. 214. o. – Bárány önv. FB 1957. IV. 25. – Angyal tk. 1957. VI. 24. THI V-150005/7.

[65] Zólomy László jkv. 1958. VI. 2. N. I. Op. MOL 4/12.

[66] A forradalom hangja – 1956 a sajtó tükrében. Kossuth Könyvkiadó, 1989, 125. o.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon