Skip to main content

„Két tenger közt az egyik kapu?”

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Bírálat és kiegészítés Sáfrán István cikkéhez (Népszabadság, 1983. X. 29.)


A Gabcikovo–Nagymarosi Vízlépcsőt (GNV) ismertető és méltató cikk egy térképpel kezdődik. Ezen vastag fekete vonal jelzi a Dunát. Sem a térképből, sem a szövegből nem derül ki, hogy az elfogadott tervek szerint a csehszlovák–magyar határt képező Dunából egy 30 km-nyi szakasz mint folyam megszűnik létezni. A Duna vizét Dunakilitinél átvezetik egy szlovák területen létesítendő mesterséges mederbe, az úgynevezett üzemvízcsatornába, s a régi mederbe csak minimális vízmennyiség, 50 köbméter/sec jut. (Az eddig mért legkisebb vízmennyiség 600 köbméter/sec volt.) A nemzetközi hajóút átkerül Csehszlovákiába, mert az elhagyott meder hajózhatatlanná válik. Ezen a 30 km-en, az országhatár mentén Magyarország nem létesíthet kikötőt, rakodót. Európában példátlan egy ilyen lehetőségről való egyoldalú lemondás. Irak és Irán – többek között – egy ekkora folyamszakaszért visel háborút!

Komplex hasznosítás?

Sáfrán István a folyam komplex hasznosításához vezető egyik legnagyobb lépésként méltatja a GNV-t. A tervezett létesítményrendszer a vízügyi ágazat műve, holott egy folyó többcélú, fokozott hatékonyságú hasznosítása olyan mellékhatásokkal is jár, amelyek messze kívül esnek a „vízügy” tárgykörén. A műszaki-gazdasági szervezetek és szakemberek szemlélete technocentrikus, nincsenek felkészülve társadalmi és környezetvédelmi követelmények kielégítésére. Komplex terv csak ökológusok, a társadalomtudományok művelői, politológusok közreműködésével készülhet. Ilyen munkacsoport azonban csak a GNV terveinek elfogadása, az államközi megállapodások után alakult az MTA és az OMFB[SZJ] együttműködéséből. Az MTA Elnökségi Interdiszciplináris Probléma Bizottsága tanulmányában erőteljesen bírálja az GNV-t, s javasolja a szerződések módosítását, esetleg felbontását is.

Hajózás


A folyó hasznosításának egyik, ha nem az első célja a hajózás feltételeinek javítása. „Vízi út a Fekete-tengertől az Északi-tengerig – és vissza” – rajzolja az ígéretes távlatokat Sáfrán István, s ezt fűzi hozzá; „a hajózást... ez idő szerint már csak a Pozsony és Gönyű közötti szakasz gázlói akadályozzák.” Valójában ezek a gázlók csak egyes években és csupán időszakosan korlátozzák a hajózást, részben a hajózási idényen kívül, amikor a jégjelenségek miatt egyébként sem lehet hajózni.

A Duna Bizottság olyan hajótípust ajánl a dunai hajózáshoz, amelynek paraméterei 25 dm-es vízmélységet kívánnak meg. Ennek megfelelő medret Pozsonytól Rajkáig Csehszlovákiának egyedül, Rajka és Gönyű között Magyarországgal közösen kell biztosítania. A vízügyi szakemberek 1973-ban azt állították, hogy korszerű folyamszabályozási módszerek alkalmazásával sem tudnak tartósan 23 dm-nél nagyobb vízmélységet biztosítani, s a cseh–magyar Duna 30 km-nyi gázlós szakaszát csak vízlépcsőzéssel lehet kiküszöbölni. (A Heti Világgazdaság c. folyóiratban Vargha János hivatkozik egy tanulmányra, amely szerint a szabályozás megoldható. V. évf. 49. sz. 11. o. – A szerk.) A GNV azonban a magyar kötelezettségeket és érdekeket jóval meghaladó műszaki paraméterű hajózó utat hoz létre: ha Gönyű és Belgrád között a nyílt vízi átbocsátóképességet 1-nek vesszük, akkor a Dévény (Devin)-Gönyű szakasz átbocsátóképessége 2,5 lesz. Csehszlovákiának a közös beruházással megoldódik a saját Duna-szakaszára vonatkozó kötelezettsége, s nem kell megépíteni az osztrák-csehszlovák vízlépcsőt sem. (A vízlépcső megépítését Ausztria környezetvédelmi okokra hivatkozva mondta le. Azóta egy másik, Hainburg mellett létesítendő vízlépcső ellen Konrád Lorenz indított tömegmozgalmat. A tiltakozást tízezren írták alá. – A szerk.) A GNV megteremti Pozsony kikötővárossá fejlődésének lehetőségét is, s ezzel a csepeli kikötő jelentősége csökken majd.

Idővel más Duna menti országok azt is igényelhetik, hogy Nagymaros alatt, Belgrádig is biztosítsuk a Dévény–Gönyű szakaszhoz hasonló hajózó utat, mert pl. Csehszlovákia is elsősorban a keleti irányú hajózásban érdekelt a Dunán.

A hajózást illetően Magyarországnak arra kell törekednie, hogy a Duna Bizottság ajánlásainak, valamint saját távlati vízgazdálkodási, társadalmi, gazdasági érdekeinek megfelelő műszaki megoldást találjon.

A vízlépcsőrendszer kiküszöböli a gázlós folyamszakaszt, de a hajóút biztosításában új nehézséget okoz a két vízerőmű. A gabcikovóit csúcsra járatásra tervezték – emiatt van szükség az alsó, nagymarosi duzzasztóműre is –, vagyis normál üzemállapotban csak fogyasztási csúcsidőben termel áramot. Ez naponta többször több méteres vízszintingadozással, árhullámmal jár. Csúcssebességnél a mértékadó tolatmányok nem tudnak behajózni az alvízcsatornába.

Lehet, hogy egyszer „áruink belvízi úton is kijuthatnak az Atlanti óceánra”, ahogyan Sáfrán István ígéri; egyelőre a Duna vizének elterelésével a szigetközi mezőgazdasági termelés veszíti el az olcsó vízi szállítási lehetőségét.

Árvízvédelem

Sáfrán az 1954-es szigetközi és az 1965-ös balparti, Komarno környéki árvízre emlékezteti a olvasót, s kijelenti: „márpedig a vízlépcső megépítése után a Szigetköz területét nem veszélyeztetik többé az árvizek.” Arról nem ír, hogy az előírt magasságú töltéseket már kiépítettük, egy 10 km-es szakasz híján. Az árvíz elleni biztonság a Szigetközben a vízlépcsőtől függetlenül is meglenne, a GNV költségeinek töredékéből.

Vízellátás és vízminőség-védelem

A prognózisok szerint a vízkészlet minősége romlik – tudhatjuk meg a Népszabadság cikkéből, de meg is nyugtatnak bennünket. „Szennyvíztisztító-művek építésével, valamint tarozással és lefolyásszabályozással a vízminőség egyensúlyban tartható.” Sárfán megemlíti: „akadnak jó néhányan, akik döntően jó szándéktól vezérelve aggályaiknak adtak hangot... vajon a megvalósuló beruházások... nem befolyásolják-e kedvezőtlenül Budapest ivóvízellátását?” Vizsgálatok következtek, s állásfoglalás: nem, a Budapest vízellátását szolgáló kutak teljesítményét nem befolyásolja a GNV; sőt a víz minősége még javul is.

Hogy a szennyvíz tisztításával a víz minősége javul, ez nyilvánvaló. A folyókba eresztett szennyvíz tisztítása a GNV-től függetlenül is megoldandó környezetvédelmi probléma, bár a vízügyi ágazat, mint nem reprezentatív munkát, mindeddig nem kezelte megfelelő súllyal. A vízlépcsőrendszer üzembe helyezésével azonban már nem lehet kitérni előle. Ám tetemes beruházással sem érhetünk célt, ha osztrák és csehszlovák partnereink nem törődnek a szennyvízkezeléssel, mert a mellékfolyók – elsősorban a csatornázott Vág – tetemes mennyiségű ipari és mezőgazdasági eredetű szennyvizet juttatnak a Dunába.

A Duna vizének minőségét még a jelenleginél sokkal intenzívebb szennyvízkezelés mellett is veszélyezteti a tarozás és lefolyásszabályozás. A Szovjetunió síkvidéki tározóiban gyakori az un. algavirágzás, s ez várható a dunakiliti–hrusovi tározóban is. A lelassult vízben felszaporodó algák bomlástermékei a kavicsrétegbe jutva elszennyezik a Kisalföld alatti, 10 köbkilométerre becsült ivóvízkészletet és a Csepel-sziget alsó végéig tartó kavicsteraszból nyert napi 4 millió köbméter vizet A duzzasztott szakaszok kisebb sebességgel folynak, ezért a Dunába vezetett szennyvizekből eutrofizált[SZJ] iszap és nehézfémsók lerakódása várható a közös szakaszon. A mellékágak a betervezett vízpótló rendszer ellenére eliszaposodhatnak. Az elhagyott régi meder mélyebb szakaszain feldúsulhatnak bomlástermékek, melyek az árvíz leeresztésekor a nagymarosi bögébe[SZJ] kerülnek.

A Fővárosi Vízművek bázisait máris károsította a Nagymaros alatt elvégzett kotrás, a túlkotort szakaszokat kaviccsal vissza kell tölteni, a zátonyokat el kell hordani, hogy az eredetit megközelítő vízminőséget kapjunk. Eddig döntően az építőipar igényeinek kielégítésére kotorták itt a Dunát, a GNV megvalósításával mint a nagymarosi vízerőmű alvízcsatornáját fogják kotorni.

A magyar vízgazdálkodásnak súlyos ivóvíz-ellátási problémákat kell megoldania. Maga Sátrán István is ír erről a Népszabadság egy későbbi, 1983. november 24-i számában. A GNV-vel és a járulékos beruházásokkal lekötött milliárdokat akkor is időszerű volna az ivóvízellátásra fordítani, ha maga a GNV nem okozna újabb vízellátási nehézségeket.

Energiatermelés

Az energiaválság is sürgette a „kiapadhatatlan természeti erőforrás hasznosítását. A Duna esése 687 m, s az eddig elkészült 20 vízerőmű ebből még csak 350 m-t hasznosít” – magyarázza Sáfrán István. Csakhogy a GNV-érintette szakaszon a folyó természetes esése 10 cm/km. (Rajka és Gönyű között 35 cm/km; onnan lefelé 7-8 cm/km.) A jugoszláv Duna-szakaszon az esés ennek hatszorosa, Ausztriában háromszorosa. Az esés azon az alsó szakaszon is kedvezőbb, ahol nem készült el a három tervezett vízlépcső. A csehszlovák–magyar szakasz számottevő energiatermelésre csak úgy tehető alkalmassá, ha duzzasztással a vízszintet megemelik, illetve a vízerőtelep alatt a medret kimélyítik. A maximális esésre való törekvéssel lehet indokolni az üzemvízcsatornás megoldást. Mindez, az egyéb károkat is beleszámítva, a leggazdaságtalanabb energiatermelést eredményezi.

Sáfrán szerint a két vízerőműből származó energia-részesedésünk évi 700 ezer tonna kőolaj importjától mentesíti a népgazdaságot. Ez egyáltalán nem igaz, a termelt energia legfeljebb 450 ezer tonna kőolajjal egyenértékű. Kifejezhetjük a mennyiséget két és fél millió tonna energetikai barnaszénben, vagy 16 t dúsított uránban. Az első tíz évben a gabcikovo vízerőmű csúcsra járatása miatt inkább 200-250 ezer tonna fűtőolajjal egyenértékű szénhidrogén-felhasználás többletre számíthatunk, ugyanis az erőmű csupán a csúcsfogyasztás és a minimum közötti különbözet néhány százalékát szolgáltatja, frekvenciamódosító hatása két nagyságrenddel kisebb, mint amilyen ingadozások a villamosenergia-rendszerben vannak.

A csúcsra járatás egyébként is súlyos problémákat okoz. Korlátozza a hajózást – erről már volt szó. Ezenkívül a napi többszöri árhullám megfordítja a Mosoni-Duna folyásának irányát, Győr szennyvizét visszaviszi a városba; továbbá kiszámíthatatlan mederrombolást okoz. Gyökeres változást csak az alapenergia-termelésre való átállás eredményezne, de az is mérsékelné a nem kívánt következményeket, ha az alvízcsatornát megcsapolnák. Ezzel a régi mederbe több víz kerülne, mint a most érvényes tervek szerint, ami leginkább a meder egy részének vízjáratását javítaná. Kisebbek lennének a régi meder kiiktatásából származó környezeti károk is.

Egyéb környezeti károk

„Felvetődött, hogy a szigetközi talajvízviszonyok kedvezőtlenül változnak” – tájékozódhat a Népszabadság olvasója. „A vizsgálatok megmutatták, hogy megfelelő vízpótló rendszer kiépítésével még kedvezőbb helyzet alakítható ki a mezőgazdaság számára, mint a jelenlegi.” Ezt a következőkkel egészíteném ki: a Szigetköz középső részén a talajvízszint jelentősen csökkenni fog, a 15-20 négyzetkilométernyi szép és a klimatikus viszonyok szempontjából is fontos ártéri erdők alatt 5-6 m-t. Ez pusztulásra ítéli az erdőket, a Szigetköz arculata teljesen megváltozik. Közel 100 négyzetkilométernyi területen 1,5 m-nél mélyebbre húzódik le a talajvíz felszíne, ami a mostani növénytermesztés alapfeltételét szünteti meg. A kiépült öntözőrendszerek nagy része használhatatlanná válik. Tönkremegy az ország egyik legjobb termőterülete. Pótlólag szivárogtató rendszert terveztek, hogy a kárt elhárítsák, ám ez csak a terület 1/3-án képes javítani a helyzeten, s költsége – a nemzeti beruházás terhére – 3-5 milliárd Ft. Közben 1984-től az ország mezőgazdasági üzemeitől évi 2 milliárd fejlesztési alapot vonnak el!

A Dunakanyarba telepítendő vízerőművet a Kertészeti Egyetem szakvéleménye tájrombolónak minősíti. A szerződésben rögzített terveket módosíthatjuk, pl. a Nagymarosról Szlovákiába közvetlenül (és ellenőrizhetetlenül) kimenő villamos energia légvezetéke helyett kábelt fektethetünk le, s ezzel megmenthetünk egy erdősávot – a többletköltség azonban szintén minket terhel.

KöltségekErről a Népszabadság nem sokat mond, megemlíti, hogy „a munkálatok egyébként költségesek”. „Másfél milliárd a létesítményekben már benne foglaltatik”, bár még csak az előkészítő munkálatoknál tartunk. „Ez magyar részről máris több százmilliós tehervállalást jelentett”.

Pusztán a kiirtásra ítélt erdő értéke 400 millió forint. A vágásra még nem érett fák letárolása 0,7 millió köbméterrel csökkenti a kitermelhető fatömeget, s a 37 négyzetkilométernyi erdő pusztításából eredő szántóföldi aszálykár – a legelőket és háztáji gazdaságokat figyelmen kívül hagyva – évi 25 millió Ft.

A Vízügy most 1993-ra 42-43 milliárdos költséget prognosztizál. 1973-ban, mikor a közös beruházási program készült, ennek a költségnek a felével sem számoltak. A 10 év alatt megduplázódott összeg még mindig nem tartalmazza a szigetközi vízpótlórendszer és a Nagymarosnál utóbb szükségesnek bizonyuló mederszilárdítási munkálatok 5-8 milliárdját, sem azt a 20-25 milliárdot, amit a települések (mindenekelőtt Győr) s a termelőüzemek szennyvizének kezelésére kell fordítani a GNV üzembe helyezése előtt. Vagyis 1995-ig évi 7-8 milliárdot kell a GNV-re fordítani a magyar népgazdaságnak.

A Duna

Mióta magyar-csehszlovák országhatár lett, a Duna értéke megnőtt a magyar közgondolkodásban. A Duna európai orientációnk jelképe is, a magyar lét természeti és történeti kerete. Éppen ezért fontos, hogy a közvélemény valóban tájékozódhassék a GNV tervének tartalmáról, ami a magyar-csehszlovák Duna-szakasz jövőjét meghatározza, s valóban közvéleménye lehessen arról, milyen alapokra kell helyezni a csehszlovák kormánnyal folytatandó további tárgyalásokat.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon