Skip to main content

A kereskedelemről és a zöldségpiacról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az utóbbi hónapokban megsokasodtak a rendőrségi akciók az alkatrész- és építőanyag-kereskedők ellen, s keményebbé vált a hatósági magatartás a zöldségpiacokon is. A hivatalos fellépést a vásárlók felháborodása morálisan szentesíti. A kereskedelmi manipulációk ugyanis rákényszerítették a vásárlókat, hogy csak jelentős utánajárással és felárral, vesztegetésekkel, csúszópénzzel jussanak hozzá a keresett javakhoz. De vajon a kívánt eredményre vezet-e az esetek nagyobb részében egyébként jogos büntetés?

Nézzük például, mi történik az építőanyag-piacon. A magán-lakásépítés aránya és a lakásokkal szembeni minőségi igények hirtelen megnövekedtek. Ez váratlanul érte az örökké tőkehiánnyal küszködő hagyományos építőanyag-ipart, a kereskedelmi készletek sem tudták áthidalni a termelés és építés eltérő szezonalitásából fakadó feszültségeket – kitört a pánik. A tüzépek és a gyárak ügyintézői egyre többször döntöttek úgy, hogy ha már szélesedik a protekciózási rendszer, legyen meg belőle az ő hasznuk is. (Az építés elhúzódása annyira megdrágítja az építkezést, hogy – aki teheti – vesztegetésre kényszerül.) A tüzéphálózat túlkoncentráltságát és nehézkességét oldó, nagyobbrészt magánkézben lévő építőanyag-kereskedelmi rendszer kereskedői pedig – kihasználva, hogy nem keretek alapján kereskednek – igyekeztek a várható hiánycikkekből nagy készletet gyűjteni, így az elsődleges rendszerben nőtt a hiány, a magánkereskedők nagy része pedig szemérmetlenül magas felárhoz jutott. A feszültség kezelésére azt találták ki a hatóságok, hogy szélesítették az elővásárlási rendszert, és a gyárak utalványokra elégíthették ki az igényeket. Így viszont a vevőt – a tüzépre szállítás meg a le- és fölpakolás költségét fedező árrés helyett – az utánajárás és a helyszínre szállítás költsége terheli. A tanácsok a helyi érdekek preferálása és a spekuláció korlátozása érdekében feltételekhez kötötték az utalványszerzési jogot. A magánkereskedők, hogy készletekhez jussanak, bonyolultabb vesztegetési formákra kényszerültek, s emelték a felárakat. És így tovább.

A végeredmény: az építőknek a konjunktúra miatti áremelkedést is meg kell fizetniük utánajárási költségek, csúszópénzek és felárak formájában. A többletköltségek egy része az információs rendszer tökéletlensége miatti társadalmi veszteség (e rendszer nemcsak a hiányzó magyar telefonhálózat miatt gyenge, hanem mert az érintett termelő és kereskedelmi szervezetek tisztségviselőinek ebből előnyük származik), a másik része pedig jövedelemmé válik az építőanyagot termelő és forgalmazó rendszerben.

Mit lehet itt tenni? A feltételekhez kötött vásárlási jogból, az utalványokon alapuló vásárlásból kialakulhat jegyrendszer is – de ez, mivel alkalmilag szükséges árucikkekről van szó, az őrültségek rendszere lenne. Ki, milyen információk alapján és milyen jogon dönthetné el, melyik vevőnek mennyi téglára van szüksége? S mennyire életszükségletté válna akkor a korrupció! Ám az utalványok kereskedelmével piacunk megtette az első lépéseket azon az úton, amit egyszer már a barokk kor anarchikus, magánszféráig lenyúló, kasztjogokkal és előítéletekkel terhelt kereskedelméből a közösség által ellenőrizhető kereskedelem felé megtett. Hiányzik azonban a döntő lépés: az utalványok nyílt és áttekinthető forgalmát biztosító intézmény, a tőzsde. Ez biztosíthatná, hogy a konjunkturális nyereség közvetlenül szolgálja a kínálati oldal kiterjedését, hogy a magánspekuláció racionális korlátok között maradjon, hogy az állami beavatkozás információs forrása bővüljön és világos formákat kapjon.

Tévedés azt hinni, hogy a tőzsde a piac uralmát, a pénzfétist, a kapitalizmus restaurációját jelenti. A társadalom épp akkor alakíthat ki tudatos viszonyt a piac jelenségeivel szemben, akkor találhat az áruforgalommal összeegyeztethető eszközöket preferenciái érvényesítésére, ha elismeri a piac létét, és a piaci formákat nyílttá teszi. Minden olyan termék esetében, amelyet sok helyen termelnek és sok helyen használnak fel, a közvetítő rendszer hatalommá válik: kényelemből vagy nyerészkedési célból paralizálja az újratermelési folyamatot. Ezen – a versengő formák gazdagsága mellett – a jó és nyílt információrendszer segíthet.

A zöldségpiac szereplői és jelenségei kevésbé áttekinthetők, mint az építőanyag-kereskedeleméi. A termelők és a fogyasztók sorába egyaránt bárki bekerülhet, a termelés és a kereslet még rövid távon is csak rosszul becsülhető, az áru csak külsődlegesen szabványosítható, így minőségi osztályba sorolása meglehetően önkényes, romlékony, ezért nehezen kezelhető és tárolható; a különböző körülmények közt termelők „kínálati árai” és a különböző fogyasztók és felhasználók „keresleti árai” igen tág határok közt szóródnak, és így tovább. Még a külső és belső piac kölcsönhatásai is itt becsülhetők legnehezebben. Ezen túl: a kicsit is fejlett országokban ez a termékcsoport agyonpolitizált. Egyrészt azért, mert az általános életszínvonal-politika s még inkább az egészséges fogyasztási szerkezet érdekében bizonyos összetételű kínálatot elfogadható áron kell biztosítani, másrészt azért, mert jelentős társadalmi csoportok jövedelmének jó része a zöldségtermelésből származik. A piacra ható politikai preferenciák olyan konkrét beavatkozási formákat eredményeznek, amelyek a különböző termelőket és forgalmazókat eltérően érintik.

Nálunk fokozza a zöldségpiac politikai terheltségét, hogy az elmúlt 15 évben a mezőgazdaságban foglalkoztatott nők napi keresete 40 forintról 200 forintra nőtt (a hétvégi napszámosoké 80 forintról 350 forintra), és a szezon megnyúlt a hajtatott (fóliás, fűtött) zöldségtermelés elterjedése miatt. Ez a szociálisan és gazdaságilag indokolt, sőt kívánatos változás az anyag- és energiaár-emelkedésen túl olyan erős költségnövelő tényező, amit a termelékenység emelkedése nem tud ellensúlyozni.

A zöldségpiac feszültségei másik oldalról a jog- és a gazdasági szervezetrendszer átmenetiségéből fakadnak. Mivel mai forgalmi rendszerünk csak részben nőtte ki genezisének bélyegét, sok jegyében őrzi az árukat összegyűjtő és újraosztó jelleget. A zöldség és a gyümölcs különösen rosszul tűri az ide-oda szállítást és a pakolást. Igaz, a termelés dekoncentráltságának, a fogyasztási igények változatosságának s a hagyományos kereskedelmi szervezetek tehetetlenségének következményeképp a zöldségkereskedelem korábbi monopolszervezetein (ZÖLDÉRT, MÉK-ek, majd megyei zöldértek, területileg illetékes és a MÉK-eknek parírozó áfészek,[SZJ] a Konzervipari Tröszt és a Hűtőipar felvásárló szervezete) belül és kívül nem hivatalos, személyes kapcsolatokon nyugvó kereskedelmi formák jöttek létre. Az így kialakult új láncolatok egyes elemeit a hivatalos szabályozás két hullámban ismerte el. Először, a termelők piaci értékesítési jogát kiterjesztve, a mezőgazdasági vállalatok értékesítő szervezeteit fogadta el kereskedő, s nem csupán saját terméket eladó szervezetnek, később pedig legalizálta és ezzel általánossá tette az üzletvezetők közvetlen árubeszerzését. Megszűntek a magánkereskedői engedélyek kiadásának korlátozásai is.

Sokcsatornás értékesítési rendszer alakult ki tehát, amely azonban szükségszerűen sokkal több csatornás, mint saját hivatalos képe. A forgalmi rendszer valósága és belső logikája szempontjából esetlegesnek, sőt kifejezetten önkényesnek tűnik, hogy a hatóság ebből mit ismer el, mit tilt és miről nem vesz tudomást. Hiszen mai zöldségkereskedelmünk meghatározó része az a kapcsolati lánc, ami az erősen szakosodott, gyakran jelentős tőkével gazdálkodó egyéni termelők vagy kis létszámú, önálló érdekeltségű mezőgazdasági vállalati részlegek és a nagy választékot tartó kiskereskedők vagy boltvezetők között húzódik. Ezt a közvetítő rendszert egyik fél sem bízhatja a saját belső hierarchiájukba merevedett, a közigazgatásnak vagy valamelyik termelő vállalatnak elkötelezett hivatalos felvásárló szervezetekre. Így a zöldségkereskedelem két, egymással csak a magánkapcsolatok hídjain érintkező rendszerre bomlik. Az egyik rendszer saját birtokában tartja a tárolókat, a feldolgozó üzemeket, a külkereskedelmi kapcsolatokat, az állami támogatásokat viszont terhelik az „ellátási felelősség”, a védő ár és a hatósági árszabályozás nyűgei. A másik rendszert viszont nem ismeri el a jog. Csak a sor két vége, a termelő és a kiskereskedő van a felszínen – a közvetítők elvesznek az illegalitás ködében.

Kik a közvetítők? Elsősorban azok a termelők, akik a többiek áruját is nagypiacra vagy a boltokba viszik; azok a kiskereskedők, akik kollégáiknak szereznek be árut; azok a fuvarozók, akik több termelő vagy több kereskedő megbízásából is szállítanak; a hivatalos nagykereskedelmi szervezetek felvásárlói, akik a vállalati hierarchia megkerülésével – ma már gyakran a szervezetek felhatalmazásával – kereskedőknek is adnak árut, valamint a hivatalos szervezetek nagypiaci ügynökei, akik munkakörüknek megfelelően nagy tételeket adnak és vesznek a piacon.

A hatóság – mert jóindulatú – azt gondolja a termelőről, hogy saját áruját viszi a piacra. Holott milyen ésszerűtlen lenne, ha a kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező termelő csak a saját árujával járna, s olyan termelők is a piacon töltenék el az idejüket, akiknek termékét más is el tudja vinni. Azt is feltételezi a hatóság, hogy a kiskereskedők vagy az ambiciózus boltvezetők azért mennek a falvakba, hogy maguknak szerezzenek árut – pedig ésszerűtlen lenne csak annyit paradicsomért menniük, amennyi a saját boltjukba kell. A fuvaros sem csak akkor indul el, ha egy termelő vagy egy kereskedő megtöltötte áruval az autóját. A felvásárlók vagy felvásárló telep tisztviselői – ha már termelőket és kereskedőket szoktattak magukhoz – nem tehetik meg, hogy a cég utasításait kövessék, s ne igyekezzenek kielégíteni az eladni kívánó termelők vagy a vásárolni kívánó boltosok több előnnyel kecsegtető óhajait. S a Bosnyák téren vagy a Lehel piacon dolgozó ügynök célszerűtlenül járna el, ha csak olyan árut próbálna eladni, amiből cége a kötelezettségeit meghaladó mennyiséget vásárolt föl, s csak olyat venne, amit a saját hálózata még igényel. A termelőnek nem érdeke sokáig maradni a piacon, s a boltosoknak sem érdekük sokáig ott lebzselni. A sokat szidott és újabban rendelettel tiltott lánckereskedelem vevőnek és eladónak egyaránt érdeke lehet. Az az ügynök, aki a (láncolás) fillérjét nem becsüli, a (felvásárlási) forintját sem érdemli. Pláne, ha pár ember összefogásával, néhány lélektani trükkel vagy az ármozgásokra vonatkozó bátor spekulációval fillérenként is egész sokat lehet összeszedni.

A hivatalos szabályok alakítói leheletlenné teszik ugyan a beszerzési és értékesítési társulások kialakulását, nem ismerik el a magán-közvetítőkereskedelem jogosultságát, a felvásárlókat és az ügynököket nem vállalkozási szerződéssel, hanem munkaviszonnyal kapcsolják a bejegyzett s az úgynevezett szocialista szektorhoz tartozó, tehát agyonhierarchizált vállalatokhoz – mégis kénytelenek nagyvonalúnak lenni. Ha a valóságot belekényszerítenék a kereskedelmi rendszerről alkotott hivatalos képbe, az a kereskedelem s még inkább a termelés visszaesésével járna. A sajtó hírt adott arról, hogy a Heves megyei és a Szolnok megyei rendőrség példát statuált. Olyan „bűnös” nyerészkedőket tartóztattak le, akik a falvakban zöldséget, illetve gyümölcsöt vettek – nyilván a termelők számára kedvezőbb feltételekkel, mint az ÁFÉSZ –, s ezt Pesten eladták kereskedőknek – nyilván kedvezőbben, mint az áfészek áruját közvetítő Zöldért. A tanácsoknak és az egyéb piacfelügyelő szerveknek azonban az az érdekük, hogy az ilyen kezdeményezésekben ne működjenek együtt a rendőrséggel.

A szabályalkotók belátják, hogy egy ilyen, csatolásokban gazdag forgalmi rendszer piac nélkül nem tud működni, s főképp nem tud termelést szívni. Azt meg mintha nem tudnák megérteni, hogy a piac nem tudja a tőle elvárható szabályozó szerepet betölteni akkor, ha hatósági kijelölésen múlik, hogy kik lehetnek a szereplői. S akkor sem, ha a résztvevőknek eltérők a jogaik. A teljes jogú szereplőket bonyolult vállalati játékszabályok kötik – ők azzal kárpótolják magukat, hogy szerep- és eszközmonopóliumaikat felhasználják mások megsarcolására. A többiek pedig szerepeik kisebb-nagyobb részét az illegalitás kockázatával és vagány gátlástalanságával játsszák. S hogy legyen valamennyi biztonságuk, gyakran behúzódnak egy-egy hivatalos szereplő árnyékába: vagy úgy, hogy járadékot fizetnek annak, vagy úgy, hogy alkalmazottá válva intézik saját vállalkozásuk ügyeit.

Ennek a rendszernek az az előnye, hogy működik. Hátránya, hogy elmélyíti, a szereplők természetévé teszi piaci életünk, gazdálkodási kapcsolatrendszerünk, egész közéletünk legbénítóbb elemét: a kölcsönös bizalmatlanságot. Ez a bizalmatlanság szentesíti, ez teszi magatartási szabállyá a tisztességtelenséget. Hiszen a boltvezető vagy szabálytalanul jár el, vagy rossz boltvezető (s akkor azért kell leváltani). A felvásárló vagy lojális munkavállaló, vagy a termelők megbízható üzleti partnere, vagy – s ez a legvalószínűbb – mindkét viszonylatban megbízhatatlan, mert legalább addig akarja biztosítani magának, amit csak tud, amíg hivatalában van. Általában: bár a kereskedelem igényli a megbízható, korrekt személyi kapcsolatokat, s ez a bizalom elképzelhetetlen a partner szerepének ismerete nélkül, közvetítő rendszerünk hivatalosan csak az alkalmazotti szerepében eltűnő, arcnélküli ügyintézőt ismeri, valóságban pedig csak a rejtélyes, szerepében átmenetileg feltűnő kupecet. S akár alkalmazott az illető, akár magánzó, nincs miért elhinnem neki, hogy nem épp ebben az ügyletben akar mindent megnyerni. Hiszen a cél goodwilljéhez a most éppen itt feltűnő alkalmazottnak semmi köze, s a féllegális ügyleteket bonyolító magánzónak pedig még cége sincs. S épp ezért egyiknek sincs megfogható anyagi felelőssége sem. Emiatt – s a megbízható információs rendszer hiánya miatt – halt el szinte teljesen a bizományosi értékesítés és a fölösleges árumozgások elkerülése érdekében oly fontos ügynöki rendszer.

A bizalmatlanság és az ezzel együtt járó üzleti tisztességtelenség, ha úgy tetszik, nemzeti kultúránk történelmi hagyománya. De legtöbbször éltek ellenmozgalmak is: a szolid, üzleti tisztességükkel tüntető kereskedők, a kifogástalan árujukra büszke kertészek, az egymásban bízó bizományosi láncok és szövetkezetek. Ma mintha mindent elölről kéne kezdeni. A láda alsó sorába rossz árut vagy papírt helyező termelő, az átvételkor lefelé, továbbadáskor felfelé minősítő felvásárló, a jó árut rosszal keverő kereskedő éppoly természetes, mint az, hogy hiába születnek újra és újra a nem hivatalos értékesítő vagy beszerző társulások, az inkorrektség miatt minduntalan felbomlanak. Vagy azért, mert a piacra járó képviselőjük becsapja őket, vagy azért, mert a többiek képtelenek elhinni, hogy most „csak” ennyiért tudta adni vagy venni az árut; vagy azért, mert ha egyik-másik tag külön úton tud eladni vagy venni, azt eltitkolja a többi előtt; vagy azért – s hál’ istennek, ez a leggyakoribb –, mert a tisztességes tagoknak ég a bőr a képén a többiek miatt. De nyílt cégtábla és szerződéses viszony nélkül hogyan tudnák fegyelmezni egymást, s reklámot csinálni a tisztességnek? Tőzsde, telefon, a másik banda ügyletei eredményének ismerete nélkül hogyan lehetne megítélni a partnerek tisztességét és ügyességét? Hogyan lehet ebben a zavaros világban úgy üzleti partnert váltani, hogy az új partnerek megbízzanak egymásban?


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon