Skip to main content

Egy szentimentális kalandor: Boulanger tábornok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Puccstörténelem


Az 1880-as évek francia belpolitikáját a válságok sorozata jellemezte: gazdasági nehézségek, külpolitikai problémák, az elfojtott revansvágy kínzó görcsei meg-megújuló krízisekbe döntötték a harmadik köztársaságot. Az 1870-ben kikiáltott s 1877-ben megszilárdított államforma hívei korántsem lehettek biztosak afelől, hogy e harmadik köztársasági próbálkozás jóval hosszabb lesz a megelőzőeknél. A legitimista Bourbon-hívek jelöltjének, Chambord grófjának halála végső fokon a monarchista erők egységesülése felé mutatott, hiszen így már csak kétfelé, az orleanisták és a bonapartisták csoportjára oszlott a monarchiát visszakívánók tábora. Az 1885-ös választásokon előretört a monarchista jobboldal, bár a parlamenti többséget továbbra is a mérsékelt republikánusokból és Clemenceau radikálisaiból álló baloldal képezte. A monarchista konzervatívok előretörése azonban intő jel volt: a francia választók elégedetlenek, csak még nem akadt megfelelő irányzat vagy személyiség, aki dinamizálná s egy irányba terelné a zúgolódókat.

Régi igazság az, hogy egy válsághelyzetbe jutott társadalom kitűnő terepet szolgáltat a politikai (s nemcsak politikai) csodatevőknek, vajákosoknak, kuruzslóknak, köznapibb kifejezéssel élve: szélhámosoknak. Jó fellépés, megnyerő modor, határozottság, ígéretek mindenkinek, az „acsarkodó, szószátyár parlament” elítélése s főleg a nemzeti és a szociális jelszavak ügyes elegyítése: ezek azok a szükséges eszközök, melyek egy népboldogítót előrevihetnek. Ilyen népboldogító volt az 1880-as évek Franciaországában Boulanger generális.

Georges Ernest Jean-Marie Boulanger 1837-ben született Rennes-ben, azon a nyugat-franciaországi tájon, Bretagne-ban, mely a konzervatív jobboldali irányzatok szilárd bázisát képezte s képezi is mind a mai napig (hogy csak egy másik Jean-Marie-t említsünk: Le Pen is Bretagne szülötte). A híres saint-cyri akadémia elvégzése szinte garantálta számára a gyors katonai karriert. Fiatal tiszt korában szinte mindenütt megfordult, ahol a császári hadsereg emelte a francia grandeur-t és gloire-t: Algéria, Lombardia, Kokinkina. Ezredessé éppen a vesztes francia–porosz háború idején lép elő, a politikával pedig a tuniszi megszálló csapatok parancsnokaként került szorosabb kapcsolatba, amikor konfliktusba keveredett a francia kormányt képviselő Cambon főrezidenssel.

Hamarosan komolyabb politikái szerepvállalásra is alkalma nyílt: az 1885. októberi választásokon többségüket megőrző köztársasági pártok támogatásával ’86. január elején megalakult, a Freycinet-kabinet, melyben a hadügyi tárcát hősünk kapta. Ajánlója nem kisebb személyiség volt, mint a radikálisok vezére: Clemenceau. Az ajánlásban szerepet játszhatott távoli rokonságuk, közös líceumi élményeik s Boulanger többször hangoztatott intranzigens republikanizmusa, arisztokráciaellenessége. Ezért állott a „republikánus tábornok” hírében, melyből elég kevés volt az akkori francia hadseregben (a katonai pálya még mindig elsősorban nemesi foglalkozásnak számított). Hírnevének eleget is tett: kezdeményezte s végig is vitte a királyi hercegek eltávolítását a tisztikarból.

Republikanizmusa mellett hamarosan szociális érzékéről is tanúbizonyságot tehetett: a décazeville-i bányászok sztrájkja olyan feszültséget teremtett, hogy a hadsereg egységeit is a körzetbe vezényelték. Itt a katonák azonban nem brutális fellépésükkel hívták fel magukra a figyelmet, hanem azzal, hogy a hadügyminiszter utasítására tábori konyhájukról a bányászokat is ellátták. Boulangert itt már a századvég integrális nacionalizmusa vezette, mely oly fontos ideológiai támasza lett a militarizmusnak s később a fasizmusnak is. Ahogyan ő fogalmazta: „A ma munkásából lesz a holnap katonája.” Ez a felfogás gyökeresen új volt az 1880-as években, amikor a szociális konfliktusokat még rendőri vagy katonai erővel próbálták megoldani. Későbbi pályáján igen sokat segített Boulanger-nak ez az epizód: a munkásmozgalom sohasem lépett fel határozottan ellene.

A politikai sikert megízlelő tábornok egyre merészebben építette saját külön karrierjét: jó megjelenését, elegáns lovas tartását kihasználva gyakran parádézott a párizsi utcákon, a július 14-i nemzeti ünnepet is erre használta fel. Alakja hamarosan a párizsi sanzonokba is bekerült („Not’ brave général Boulanger”). Népszerűségének növelése érdekében a demagógia másik alapvető eszközét, a revansista nacionalizmust is egyre gátlástalanabbul alkalmazta, s ezért kapta a „Général La Revanche” melléknevet.

Revansista megnyilvánulásai külföldön is feltűnést keltettek. A legélénkebb figyelemmel természetesen a Rajna túlpartján, Németországban kísérték Boulanger lépéseit. Bismarck, a bonapartista trükkök nagy ismerője (és alkalmazója) éles szemével már 1886 márciusában, a décazeville-i sztrájk során tett kijelentése miatt felfigyelt a tábornokra. A nagy zsonglőr persze most is azt kereste, miképpen használhatná fel a maga céljaira a becsvágyó generálist. Nem kellett sokáig várnia: Boulanger revansizmusa elsőrangú érvet szállított a vonakodó német birodalmi gyűlés megpuhítására, a hadi költségvetés emelésének indoklására. A kancellár beszédeiben központi helyet foglalt el az újraéledő francia militarizmus veszélyeinek ecsetelése. Az első menetet ugyan elveszítette Bismarck - a radikális szabadelvűekből és katolikus centrumpártiakból álló többség elutasította a hadi kiadások felemelését -, de a renitenskedő Reichstag feloszlatását követő választási kampányban első számú téma volt a francia fenyegetés, s ennek következtében az új birodalmi gyűlésben már a Bismarcknak engedelmeskedő, nemzeti liberálisokból és konzervatívokból álló „kartell” került többségbe. Bismarck nem is tagadta, hogy az ő fegyverkezési terveinek mekkora segítséget adott a túloldal sovinizmusa: „Boulanger-t ugyan nem én csinálhattam, de igen jól jött nekem.” Az már az ügy dialektikus jellegét illusztrálja, hogy a német hadseregfejlesztés viszont a francia revansistáknak szállított újabb érveket és propagandaanyagot.

A túlhajtott revansizmus okozta Boulanger miniszterségének végét is: 1887 áprilisában a német szervek francia területről német területre hurcolták Schnäbele francia vámtisztet, s kémkedés vádjával perbe akarták fogni. Az ügyet kísérő nagy felzúdulást kihasználva Boulanger a határ menti francia csapatok megerősítését és mozgósítását követelte, mely a feszült helyzetben háborús provokációnak számított volna. A realista Grévy elnök tudta, mi várna a francia csapatokra a németek ellenében, s leállította a heveskedő hadügyminisztert, sőt, az ügy kapcsán kirobbant kormányválságot kihasználva az új kabinetből kihagyták a tábornokot.

A közvélemény reakciói azonban inkább Boulanger-t segítették: a vitéz s szociálisan érzékeny katona most megkapta a mártírium glóriáját is. Mivel közben Bismarck is belátta, hogy a Schnäbele-ügyben túlfeszítették a húrt, s szabadon engedték a francia hivatalnokot, a közvélemény úgy hitte: a megalkuvó francia vezetés Schnäbele elengedéséért Boulanger-val fizetett a német kancellárnak. Ez pedig csak növelte népszerűségét: a bukott miniszterből jelentős tömegbefolyással rendelkező katona-politikus lett.

Jól mutatja a tábornok személyét körülvevő hisztérikus nacionalizmus légkörét az a tüntetés, melyet hívei 1887 júliusában a lyoni pályaudvaron rendeztek (a leváltott miniszter új állomáshelyére, a clermont-ferrandi hadtesthez utazott): a teátrális gesztussal a mozdonyon helyet foglaló Boulanger-t hívei nem akarták továbbengedni, azt kívánták, hogy forduljon vissza Párizsba, régi befolyása visszaszerzésére. A tábornok persze nem engedett hívei hisztériájának, de az jól jött neki: velük szemben a törvénytisztelő s feletteseinek engedelmeskedő, fegyelmezett katona pózát vehette fel.

Ellenlábasai hibái hamarosan elsőrendű lehetőséget adtak neki a visszatérésre: a kitüntetések adományozása körül korrupciós botrány pattant ki 1887 novemberében. Perbe fogták Grévy elnök vejét, s emiatt hamarosan az elnöknek távoznia kellett. A vezető körök korrupciója fölötti felháborodás mozgásba hozta az államberendezkedés megváltoztatása mellett kardoskodó jobb- és baloldali szélsőségeket, bonapartistákat és radikálisokat egyaránt. Boulanger Párizsba sietett, s hamarosan nyugdíjaztatta magát: végleg a politika mellett döntött.

Az általa megcélzott réteg széles, s ennek megfelelően heterogén volt. Végeredményben az 1870-es, 1880-as években végbement viharos franciaországi társadalmi átalakulás kárvallottjai, csalódottjai tömörültek körülötte, azok, akik elégedetlenek voltak a gyors ütemben kapitalizálódó francia társadalom túlzott materializmusával, haszonelvűségével, földhözragadt realizmusával, melynek belpolitikai megjelenési formája a vitákkal s intrikákkal teli parlamentáris kormányzás a maga gyakori kormányválságaival, kicsinyes taktikázásaival, külpolitikája pedig a realista békepolitika, az óvatos magatartás a veszélyes és erős szomszéddal, Németországgal szemben. Mindazok, akik nem tudtak érvényesülni a kíméletlen gazdasági és politikai versenyben, a rendszer reformjáért kiáltottak: azok is, akik a cinikus, elvszerűtlen parlamenti és kormányzati klikkpolitikát kívánták valami mással felcserélni, olyan rendszerrel, ahol a nép beleszólása jobban érvényesülhet; azok is, akik az érzéketlen, haszonelvű gazdaságpolitikát kívánták több szociális elemmel megtölteni; s azok is, akik minden baj okát az 1870/71-es vereségben s Elzász-Lotharingia elvesztésében látták, s úgy vélték: az elszakított területek visszaszerzése minden bajt megoldana.

Nem csoda tehát, hogy a legkülönbözőbb politikai irányzatok érintkeztek Boulanger-val és formálódó mozgalmával: a kezdeteknél ott látjuk a radikálisokat, akik ekkor még őrzött jakobinus hagyományaik miatt elégedetlenek az oligarchikus kormányzattal, s szeretnék a rousseau-i „közakarat” közvetlenebb kormányzati érvényesítését; ott látjuk a különböző szocialisztikus irányzatokat, melyek a társadalmi igazságosságot remélik bárkitől, aki szembefordul a korrupt parlamentarizmussal (Blanqui késői követői ezúttal is szimpatizálnak az „erős kéz” politikájával, Guesde pedig a munkásmozgalom későbbi periódusaiból ismerős módon „egyik kolera, másik pestis” megjegyzéssel egy kalap alá veszi a boulangizmust és a parlamentarizmust); s ott látjuk természetesen a fanatikus Derouléde „Patrióta Ligáját”, mely csak Elzász-Lotharingiával tud foglalkozni, semmi mással.

Mindezekre az erőkre támaszkodva Boulanger elkezdi mozgalmának, a Comité de Protestation Nationale-nak, a Társadalmi Tiltakozás Bizottságának szervezését. Korábbi támogatója, Clemenceau azonban felismeri a boulangizmusban rejlő tekintélyuralmi potenciált, szakít a tábornokkal, sőt, megalakítja az Emberi Jogok Társaságát, mely hangsúlyozottan a nagy francia forradalom demokratikus és humanisztikus örökségét ápolja. E társaság azonban természetesen kevés Boulanger megállítására: 1888 végéig négy helyen választják meg képviselőnek, mozgalma és személye egyre népszerűbb. Antiparlamentáris megnyilvánulásai s a radikálisokkal való szakítása megszerzik neki a korábban vele szemben bizalmatlan monarchista jobboldal támogatását is.

Így érkezett el a tábornok politikai pályájának csúcs- és fordulópontjához: 1889. jan. 27-éhez, amikor a Szajna megyei (párizsi) időközi választás megnyerése után úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg. Sikeréhez nagyban hozzájárultak a párizsi munkások szavazatai, akik inkább őt támogatták radikális ellenfelével szemben. Ki is váltották ezzel Engels keserű kritikáját: „A párizsi munkások azzal ünneplik 1789 évfordulóját, hogy egy fajankó lábai elé borulnak.”

A kalandor azonban a siker kapujában megtorpant: hívei hiába sürgették, hogy vonuljon élükön az Élysée-palotához (ahol Sadi-Carnot elnök már a távozás lehetőségét fontolgatta), a tábornok tétovázott. Máig is vitatott kérdés, vajon miért nem támadott vakmerőén: eddigi választási sikerei láttán a legális hatalomátvétel lehetőségében bízott talán, vagy azoknak van igazuk, akik e giccsesen végződő történet limonádé-ízű fordulatára esküsznek: a tábornok nagybeteg kedveséhez sietett, s ezért mulasztotta el a nagy lehetőséget.

Bármi is volt az indok, Boulanger tragikai vétséget követett el: érzelmeire hallgatott, vagy a törvényesség útját kívánta járni akkor, amikor hideg fejjel a törvénytelenség útjára kellett volna lépnie törvénytelen tervei megvalósításához. Hibája végzetesnek bizonyult, s a kormány ellentámadásba ment át. Felismerve Boulanger tétovázását és befolyásolhatóságát, Constans belügyminiszter mintegy „félhivatalosan” a tábornok közeli letartóztatásának hírét kezdte terjeszteni. S a blöff bejött: a hős tábornok már a hír hallatán Belgiumba menekült. E lépésével (1889. ápr. 1-jén) eljátszotta maradék nimbuszát is. A szenátus Legfelsőbb Bírósággá alakulva pert indított ellene, s távollétében életfogytig tartó börtönre ítélték.

Boulanger Angliába ment, majd visszatérve Belgiumba igazán könnyfacsaró, olcsó regénybe illő módon végzett magával: szeretője sírjánál agyonlőtte magát. E tettével megvilágította korábbi tétovázásának lélektani hátterét: szentimentális hajlamokkal nem lehet valaki jó, vagyis mindenre elszánt kalandor.

Boulanger kísérletét a történetírás nagy része epizódnak minősíti, epizódnak, melynek nem maradtak mélyreható következményei. Felszíni jelenség volt, az 1880-as évek társadalmi problémái törtek elő egy, a vállalt szerepére alkalmatlan cézárjelölt felbukkanása kapcsán. Boulanger figurája és mozgalma arra figyelmeztet, hogy a parlamentáris demokrácia és a szabad versenyes gazdasági fejlődés körülményei között felhalmozódhatnak a társadalomban olyan – elsősorban szociális és nemzeti jellegű – problémák, melyeket egy ügyes kalandor a maga céljaira használhat fel a parlamentáris rendszer megszüntetését, plebiszcitárius (népszavazásos) jellegű elnöki rendszer kiépítését szorgalmazva. A franciák szerencséjére Boulanger képességei nem álltak arányban ambícióival, s kísérlete elbukott.

Az élet pedig ment tovább: 1889. május 6-án megnyithatták a nagy francia forradalom centenáriumára rendezett világkiállítást.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon