Skip to main content

A Légionárius Állam győzelme és bukása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Puccstörténelem


Európa elmaradott régiójában Magyarország mellett Románia „dicsekedhetett” azzal, hogy a sok nehézséggel küzdő, torz polgárosodási folyamata fasiszta tömegmozgalmat érlelt ki. A román fejlődés abban is hasonlított a magyarra, hogy a többi balkáni országtól eltérően nem elmaradott kisparaszti társadalom volt, hanem elmaradott nagybirtokos társadalom. A húszas években Románia élén még tisztán nagybirtokos vezető réteg állott, melynek pártja, a Liberális Párt Tisza Kálmán szabadelvű pártjához hasonlított. Az ország nem tudta feldolgozni a szaporodó modernizációs problémákat. A megnövekedett hivatali apparátus korruptságáról vált hírhedtté. A korrupció a társadalom egyik legfontosabb problémája lett. Felszámolása minden továbblépés előfeltétele volt.

A földreform lehetővé tette, hogy sokkal több parasztfiú kerüljön egyetemre, mint a háború előtt. Ez is újabb feszültségek forrása lett, hiszen ennyi értelmiségi a megnövekedett állami adminisztrációban sem tudott elhelyezkedni.

Termesz a királyi ágyban

A feszültségek gyűjtőpontja a Romániában már a múlt században igen korán megjelent antiszemitizmus volt. Az elmaradott társadalom a „tőkés kizsákmányolás” jellegzetes szereplők: az uzsorás boltost és kocsmárost, a vérszívó malmost és fatelepest, a háziurat, a bankárt nem absztrahálva, hanem antropomorfizálva fogta fel, nem a polgári társadalom, hanem a zsidóság előretörésének jeleként, amitől a zsidók esetleges jogfosztásával és elűzésével meg lehet szabadulni. A korrupciót, a hivatalnokok anyagiasságát is a zsidó befolyás számlájára írták. Ezt sokak számára a Wolff–Lupescu tőkés család politikai befolyása személyesítette meg. Lupescuné ugyanis II. Károly király szeretője volt, és ez a helyzet nem lehetett előnytelen a férjnek jutó udvari megrendelések szempontjából. Mivel Lupescu textilgyárának egyik fő profilja az egyenruhákra való paszományok gyártása volt, az egykorú pletyka szerint a román hadseregben azért cserélték gyakran az egyenruhát, méghozzá minden változáskor sujtásosabbra, hogy Lupescu megrendeléshez jusson. Az antiszemitizmus számára ez a nemzet élén álló politikai vezető réteg elzüllését, a nemzeti-népi sajátosságokból való kivetkőzést, a románság kupec néppé válásának veszélyét jelképezte.

Az antiszemitizmus széles körökben élt a népi előítéletek szintjén. 1945 után a nagy nemzeti klasszikus, Eminescu műveinek kritikai kiadását azért nem tudták elkészíteni, mert azok tele voltak antiszemita kirohanásokkal. A népi előítélet az egyetemeken fejlődött politikai antiszemitizmussá. Elsősorban a jelentős részben bevándorolt zsidók lakta orosz határterület oktatási központjában, a iasi egyetemen. Innen indult útjára a Vasgárda megalapítója, Corneliu Condreanu. Az értelmiségi-diák antiszemita szervezkedés vezére, Cuza professzor szárnyai alatt nőtt fel, de a húszas évek végére saját mozgalmával túlnőtt a mesteren. A Vasgárda az addig középosztályi szinten szerveződött politikai antiszemitizmust kivitte az utcára. Ideológiája visszafordult a múlt század eleji nemzeti ébredés antikizáló-romanizáló polgári szándékú nacionalizmusától az ortodox vallási hagyományhoz. Ezzel a kimaradt egyetemisták által vezetett mozgalom hamarosan erős támaszt talált az ortodox papságban, és mozgalmi infrastruktúraként használhatta a parókiák hálózatát.

Mihály Arkangyal Légiója

– mert ez volt a szervezet hivatalos neve – akkor lépett igazán a színre, amikor 1933 decemberében aktivistái meggyilkolták Duca miniszterelnököt, a régi liberális vezető gárda utolsó formátumos politikusát. A Légió illegálisan, de lényegében leplezetlenül felfegyverzett szervezet volt. A korrupció lehetővé tette a felfegyverkezést. A mozgalom helyzete ebben lényegesen különbözött a magyar nyilasokétól, akiknek fegyverhez jutását Keresztes-Fischer belügyi apparátusa következetesen és eredményesen megakadályozta.

Az 1937. decemberi választás közel hozza a fasiszta pártot a hatalomra jutáshoz. A kormánypárt vereséget szenved, a Vasgárda előretör. A király szélkifogó manőverekkel kísérletezik. A középosztályi-úri antiszemitizmus másik vezéralakja, a rangos, erdélyi származású költő, Octavian Goga, Ady valahai barátja alakít kormányt. Ettől azonban a radikális, utcai antiszemitizmus csak vérszemet kap, pozíciói erősödnek. A király ezután mással próbálkozik. Maga az ortodox pátriárka, Miron Christea alakít, „nemzeti egységkormányt” 1938. február 10-én, de a kísérlet sikertelen marad. Az uralkodó február 24-én végrehajtja a „királypuccsot”, kezébe veszi a végrehajtó hatalmat, és létrehozza a „királydiktatúrát”. Az alkotmányt hatályon kívül helyezik, betiltják a pártokat, rendkívüli állapotot hirdetnek ki. Mindennek egy nem éppen kifogástalan módon lezajlott népszavazás ad legitimitást. A Vasgárdát megkísérlik erőszakkal felszámolni. Aktivistáinak és tagjainak jelentős része börtönbe kerül. Sok vezetőjüket statáriális ítélettel kivégzik. A szintén börtönbe került vezért, Condreanut 1938. november 30-án jól ismert módszer szerint „szökés közben” agyonlövik.

De már késő. A mártírság, amely amúgy is fontos mítoszeleme a Légió ideológiájának, csak növeli a mozgalom nimbuszát. Az illegalitásban olyan területekre is kiterjesztik befolyásukat, ahová eddig nem jutottak el.

Elárvult fasiszták

A következő politikai válság 1941 nyarán a második bécsi döntéshez kapcsolódik, amely közvetlen következménye volt annak, hogy a Szovjetunió erőszakkal visszaszerezte Besszarábiát, és elsodorta a királydiktatúrát. Az ország katonai vezetője, Ion Antonescu marsall, korábbi vezérkari főnök, arra kényszeríti II. Károlyt, hogy a trónt adja át kiskorú fiának, Mihálynak, és hagyja el az országot. Antonescu nem mer az adott helyzetben a Vasgárda ellenére kormányozni, sőt nélküle sem. A marsall hívei és a Vasgárda közös kormányt alakítanak. Létrejön a Légionárius Állam. Antonescu azt is várja ettől a politikai „mezaliansztól”, hogy erősítse a német kapcsolatot. A németekre számít a Légió új vezetője, Horia Sima is, amikor nem elégszik meg a hatalom felével, hanem megkísérli megszerezni az egészet. 1940. november 27-én a fasiszta szervezet megkísérli puccsszerűen, rajtaütéssel megragadni a hatalmat. 64 kiszemelt politikai ellenfelüket ölik meg, közöttük a nevezetes politikus-történettudóst, Iorga professzort. A hadsereg és a hivatalos, megszervezett fegyveres erők azonban érintetlenek, és megingás nélkül Antonescu mellett állnak. A Vasgárda abban is különbözik a magyar szélsőjobboldaltól, hogy azzal ellentétben sosem tudta kiterjeszteni befolyását a fegyveres erők tisztikarára. Enélkül pedig nem lehet sikeres puccsot végrehajtani.

Csak az országban jelen lévő német katonai erő segíthetne. A német kormány azonban azonnal biztosítja Antonescut, hogy őt tekinti szövetségesének. A Vasgárdához semmiféle érdek nem fűzi. A hatalmas fasiszta tömegmozgalom erőszakos és véres felszámolása hetek alatt végbemegy. Német részről a fasiszta szolidaritás mindössze annyiban mutatkozik meg, hogy Horia Sima és még néhány vezető menedékjogot kap német területen és egy rádióadót Bécsben, amellyel propagandaadásokat sugározhat az Antonescu-rendszer ellen. Ez a német politika számára afféle „második vas” a tűzben, amellyel szükség esetén presszionálhatja a román szövetségest.

A Vasgárda gyakorlatilag letűnik a történelem színpadáról. A két említett ok: a fegyveres erőkre való befolyás és a „fasiszta internacionalizmus” hiánya mellett még egy fontos oka van annak, hogy tömegei elfordultak tőle. Ezek a tömegek nem a veszteshez csatlakoztak. A közeli rendszerváltás reménye emelte föl a mozgalmat. A vasgárdista tömegeket nem vonzotta a tartós illegalitásra való berendezkedés. A fasiszta mozgalmak világa a végletes aktivizmus, ezért is hat mindig erősen az ifjúságra, nem a szervezési aprómunka, mint a szocialista mozgalmak esetében.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon