Skip to main content

Fate calls me...

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Jászi Oszkár 1947 végi Duna-völgyi búcsúlátogatása

Dokumentumok


Jászi Oszkár

Előadás 1947-ben a Martinovics-páholyban

Őszintén megvallom, nehéz ebben az órában számot adnom érzéseimről. Huszonnyolc év után jöttem vissza Magyarországra, egy teljesen új országot találtam, sajnos legjobb barátaim közül számosan nincsenek meg, és a nagy reményekre jogosító magyar fiatalságot még csak kevéssé ismerem.A magyar politikai emigránsok hosszú sorában Jászi Oszkár egyik megkülönböztető vonása, hogy ő egyszerre két rendszer emigránsa lett – és maradt. Amikor a magyar demokrácia e század eleji úttörője, az 1918-as polgári-demokratikus forradalom egyik előkészítője és nemzetiségügyi minisztere kevéssel a kommunista hatalomátvétel után, 1919. május elsején elhagyta az országot, a proletárdiktatúrával szembeni ellenszenvéhez az a meggyőződés társult, hogy annak hamaros bukását kegyetlen fehér ellenforradalom és terror fogja követni – legalábbis átmenetileg.

Ez a kettős szembenállás mindvégig meghatározta négy évtizedes emigrációját, amelynek első éveit Bécsben, a továbbiakat az amerikai Oberlinben élte le. Mint a Horthy-rendszer ősellensége és könyörtelen ostorozója, 1945 előtt nem is gondolhatott a hazatérésre. Amikor 1931-ben, imádott édesanyja halála előtt barátai megtudakolták, kaphatna-e kétnapos salvus conductust a temetésre, a válasz elutasító volt. De nem sok jóra számíthatott az 1945 után mindinkább kommunista vezetés alá kerülő magyar kormányzattól sem, hiszen 1919 után is sorozatosan folytatott éles, nyilvános vitákat a kommunistákkal és támogatóikkal (még szeretett és becsült barátjával, Károlyi Mihállyal is). Már 1945-ben is úgy vélte: „odahaza persona non gratának számítok, még inkább, mint bárki más”.

Mégis, 1945 után, természetes módon, egyre erősödött benne a vágy egy utolsó hazalátogatásra, s bár eleinte önmaga előtt is titkolni próbálta, a vágyból fokozatosan törekvés lett, amely paradox módon fordított arányban fejlődött a rendszer demokratikus nyitottságával, s éppen akkor realizálódott, amikor Magyarországon ténylegesen véget ért a korlátozott demokrácia rövid közjátéka.

Kezdeti habozásában szerepet játszott legalább három tényező. Először, a magyarországi helyzet és rendszer 1947 előtti többarcúsága, ami Jászit, minden tisztánlátása mellett is, időnként reménykedéssel töltötte el. Másodszor, már az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe tiszteletbeli tagként beválasztottak néhány nagy emigránst – így Károlyi Mihályt, Vámbéry Rusztemet, Bartók Bélát –, de őt nem. Talán ismert felfogása miatt, talán csak azért, mert a többiektől eltérően ő már jó ideje, másfél évtizede amerikai állampolgár volt. Végül pedig, de nem utolsósorban, ott volt a Károlyi-kérdés, azaz Károlyi Mihály hazatérésének és hazai szerepének kérdése. Mindezt számításba véve írta Károlyinak 1946 elején: „Amerikai állampolgárságomat nem adnám fel, mivel az esküm köt, és sok mindenért hálás vagyok Amerikának. Mégis úgy érzem, hogy mint amerikai magyarnak, nem politizáló magyarnak, átmenetileg otthon volna a helyem, és érzem a kötelességet, hogy nehéz munkádban támogassalak és a veszélyek közepette Melletted legyek.”

Fél évvel később, 1946 júliusában már több realizmussal és személyesebb motívumokkal indokolta hazavágyását Polányi Károlynak: „A történelem áthúzta azokat a reményeinket, hogy a szovjetek demokráciát akarnak Közép-Európában. Ennek dacára, vagy annál is inkább, fenntartom dunai úti tervemet, pedig tudom, hogy komoly hatást nem gyakorolhatnék a dolgok kialakulására. De viszont szeretném látni fiatal küzdelmeim színterét, és vágyom kezet szorítani azokkal a barátaimmal, kik hívek maradtak a demokrácia igazi koncepciójához, mielőtt elhagyom a földi síkot.”

Nagyjából ennyi az, amit a hazalátogatás előzményeiről Jászi levelezéséből eddig is tudni lehetett. Ezt azonban jelentősen kiegészíti néhány újabban megismert forrás: a magyar külügyminisztérium és a kultuszminisztérium egykorú iratanyaga, valamint Jászi Amerikában őrzött, de filmmásolatban az Országos Széchényi Könyvtárban is olvasható naplója.

A Külügyminisztérium Kulturális Osztályának irataiból kiderül, hogy Jászi meghívásának kezdeményezése eredetileg jóval korábban történt, mint eddig feltételeztük, és mint ahogy ő maga tudomást szerzett róla. Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter 1946. június 24-én kelt levelében közölte Gyöngyösy János külügyminiszterrel, hogy a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Tanácsa a rektor (Moór Gyula) javaslatára már az év február 4-én elhatározta, hogy Vámbéry Rusztem és Jászi Oszkár professzorokat vendégelőadások tartására hívja meg. A sürgönyileg továbbított meghívás azonban valószínűleg nem jutott el a címzettekhez, mivel válasz nem érkezett. „A PPTE Tanácsának meghívását így most magam ismétlem meg – közli Keresztury. – Tisztelettel kérem Miniszter Urat, hogy Jászi Oszkár és Vámbéry Rusztem meghívását tartalmazó leveleket szíveskedjék a washingtoni magyar követség révén a címzettekhez eljuttatni.” (Az Egyetemi Tanács a jelek szerint – tényleg vagy szándékosan? – megfeledkezett arról, hogy 1920. május 15-i ülésén Jászit, Vámbéryt és öt társukat, akiket a Károlyi-kormány 1918–19 fordulóján nevezett ki professzoroknak a budapesti Állam- és Jogtudományi Karra, megfosztotta e címüktől, s kimondta, hogy őket „bárminő jellegű tanári állásra mindenkorra inhabilisaknak tekinti”.)

A Külügyminisztérium osztályvezetője hamarosan továbbította a meghívást, ám december közepén Keresztury újabb levélben tudatta, hogy sem erre, sem saját augusztus 9-i meghívólevelére nem jött válasz. „Rendkívül fontosnak tartom, hogy a magyar ifjúság Jászi Oszkár tanításaival mielőbb megismerkedjék” – írta a miniszter, bizonyára a mellette dolgozó Csécsy Magda (Csécsy Imre lánya) állhatatos sugalmazására, s felszólította miniszter kollégáját, hogy „a külpolitikai szempontból is jelentős nemzeti érdekre való tekintettel a költségekhez hozzájárulni szíveskedjék”.

A washingtoni követség válaszáról a Külügy csak 1947. március elején értesítette Kereszturyt, maga Jászi azonban már újév napján megírta Csécsynek: „Az illetékesek ajánlata nagyon megtisztel, de úgy érzem, hogy nem fogadhatom el. Az otthoni kormányrendszer és közéleti etika sok lényeges pontban tér el az enyimtől. (…) Az utolsó purge után valószínűleg néhány régi barátomat találnám börtönben (a Nagy Vince típusából), akik talán nem nagyobb mértékben »neo-fascisták«, mint én. (…) Tanulmányaimhoz tehát szükséges lesz, hogy teljes anyagi függetlenségben élhessek azokon a tájakon.” Ezt az anyagi fedezetet végül az Amerikai Filozófiai Társaság ösztöndíjának formájában sikerült megszereznie tervezett Duna-völgyi – tehát a magyarországin kívül ausztriai és csehszlovákiai – tanulmányútjához.

A „cselekmény” tehát 1947 elején indul, amikor Jászi – hosszú habozás után, de továbbra is kétségek közt hányódva – nekilát útja előkészítésének, s éppen az év végén zárul le azzal, hogy Oberlinbe visszatérve elkezdi írni tapasztalatait összefoglaló tanulmányát. A történetnek Európában és Amerikában sok színhelye és még több szereplője van, s kontrasztos, frappáns egybeeséseivel a maga viszonylag csekély politikai jelentőségéhez képest nagyon jól illusztrálja az 1947-es év különös, ellentmondásos légkörét: az átmenetiséget a háború utáni remények és a vasfüggöny végleges lezáródása között. Ennek érzékeltetésére a különböző mozzanatok és háttér-események kronologikus ismertetése látszik a legalkalmasabbnak.

1947. február 22–25. Jászi Washingtonban tölt néhány napot, ahol egyrészt a Külügyminisztériumban tesz látogatásokat (W. C. Dawling délkelet-európai osztályvezetőnél, Robert M. McKissinnél, a magyar ügyek referensénél, valamint az útlevélosztályon), másrészt Szegedy-Maszák Aladár magyar követtel beszéli meg útitervét (a delightful person – elbűvölő ember, írja róla). 25-én együtt ebédel és a „dunai problémákról” beszél a Külügyminisztérium magyar, román és csehszlovák referenseivel, este pedig a magyar követség büfé-vacsoráján találkozik amerikai és más nyugati diplomatákkal, amerikai és magyar tudósokkal és publicistákkal. Itt szerez tudomást Kovács Béla budapesti letartóztatásáról. Ugyanezekben a napokban (23-án) Tildy Zoltán köztársasági elnök „Jászi Oszkár volt nemzeti kisebbségügyi miniszter, egyetemi tanárnak érdemes és eredményes munkássága elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét adományozta”.

1947. április 18–24. Jászi ismét Washingtonban tárgyal, majd New Yorkban a csehszlovák konzulátuson és a PanAm légitársaságnál készíti elő útját. Az Amerika Hangja szerkesztőségében a Külügyminisztérium felkérésére nyolc rádióelőadását veszik fel az amerikai demokrácia fejlődéséről. 26-án a budapesti Szövetséges Ellenőrző Bizottság ülésén az Egyesült Államok képviselője előterjeszti Jászi beutazásának engedélyezését Magyarországra, de ezt május 8-án a Szovjetunió képviselője megvétózza. Erről az Egyesült Államok külügyi képviseletei értesítik Jászit és a magyar kultuszminisztert, utóbbit ugyanazon a napon, amikor a Külügyminisztérium elküldi Washingtonba Jászi kitüntetését, az okmányon a Svájcban tartózkodó és éppen ekkor lemondott Nagy Ferenc aláírásával! Jászi már az előző hetekben aggódó leveleket kap útitervével kapcsolatban volt feleségétől, Lesznai Annától, és Kassán élő unokahúgától, Madzsar Lilitől. Ekkor írja naplójába a tőle nem idegen pátosszal: „Inspite of the warning of Lili, Fate calls me” – a Sors Lili minden óvása ellenére is szólít!

1947. május vége – június eleje. A legválságosabb időszak – „Közel vagyok az idegösszeroppanáshoz” (Napló). A neki szóló szovjet elutasítás, majd – főként – Nagy Ferenc lemondatása és emigrációba kényszerítése arról győzik meg, hogy Magyarországon már a „teljes szovjetizáció” és a „nyílt diktatúra” bevezetése van folyamatban. Előbb levelet ír Károlyinak, hogy ha jónak látja, vesse latba tekintélyét a beutazás érdekében, majd ezt néhány nap múlva táviratilag visszavonja, mert megjelenése veszélyeztethetné barátait. Felmerült tehát a szörnyű gondolat – többen, még a meleg szívű Máli (Lesznai Anna) is erre próbálják rábeszélni –, hogy ne adja fel útitervét, de csak Ausztriába és a még nem gleichschaltolt Csehszlovákiába menjen tanulmányútra, azonkívül egészségi okokból ne repülővel utazzon. „Döntésképtelen vagyok – írja a Naplóba. – Magyarország nélkül tervem torzó marad, repülőgép nélkül pedig utam számtalan nehézségbe ütközik.” De most már nem csak az utazásról van szó. Június 4–5-én írja: „Nagyon izgatott napok. Szegedy-Maszák, Borsody és két másik követségi ember lemondtak. Most az a dilemma kínoz, morális kötelesség gyanánt tegyek-e közzé nyilvános állásfoglalást, amely cseh vízumomba kerülhet és árthat Csécsynek és a többi otthoni barátomnak. Magyarország szovjetizálása egész életmunkámat lerombolta, de már túl öreg és beteg vagyok ahhoz, hogy rendszeres offenzívát folytassak.” 10-ére már döntött, és elkezdi írni a nyilatkozatot a New York Times számára.

1947. július 9–14. Napló: „Károlyit párizsi követnek, Vámbéryt washingtoni követnek nevezték ki. Érdekes egybeesés, hogy nyilatkozatom valószínűleg éppen ezekben a napokban jelenik meg.” Úgy gondolja, ezzel végképp elvágta a hazavezető utat, de nem volt más választása, ha nem akarja, hogy azonosítsák az abszolút marxista Károlyival és az elvtelen Vámbéryvel. A New York Times 14-én közli a Hungarian Situation című cikket, amelyben Jászi egyértelműen kimondja, hogy az utóbbi hetek eseményei rácáfoltak „óvatos reményeire”, s az ország a diktatúra felé halad. Újabb frappáns kontrasztként három nappal később kézbesíti a magyar követség a Köztársasági Érdemrendet, amelyet Jászi az átvétellel egy időben „őszinte sajnálattal” visszaküld a feladónak, mivel, mint írja, „számos alapvető kérdésben nem tudok egyetérteni a mai kormányzati politikával”. Másnap levélben tájékoztatja az ügyről és álláspontjáról Nagy Ferenc volt miniszterelnököt, aki március 1-jén aláírta a kitüntetési okiratot.

1947. augusztus. Miután clevelandi magyar orvosa, Földes doktor alapos vizsgálat után igen jónak minősítette egészségi állapotát, végleges elhatározással augusztus közepére teszi át a PanAm-rezervációt. 5-én levelet kap Károlyitól, akinek Szviridov tábornok határozottan megígérte a beutazási engedély kedvező elintézését. (Sőt, szerinte nem is volt szó elutasításról!) Károlyi már éppen indul párizsi állomáshelyére, s kéri Jászit, hogy majd ott látogassa meg.

Augusztus 17.: az indulás napja. Az Oberlinnel szomszédos Elyriából vonaton megy New Yorkba, ahol kisebbik fiával, Andrással készül fel az útra. A White Falcon (Fehér Sólyom) nevű klipper 20-án száll fel a La Guardia repülőtérről, és 21-én érkezik Londonba. Jászi itt két hetet tölt, főként régi barátok (Bíró Lajosék, Menczer Béla, Dániel Arnold) társaságában, egy alkalommal együtt ebédel és elég barátságtalanra sikerült beszélgetést folytat C. A. Macartneyval, akit „közepes zsurnalisztának” minősít naplójában. Nem meglepő, hiszen homlokegyenest ellenkező módon ítélik meg a század magyar történelmét.

Amikor Londonból elindul a kontinensre, Magyarországon már lezajlottak a Kisgazdapárt szétverését követő, előrehozott választások, amelyek eredményeként az MKP – a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform) éppen szeptemberben tartott alakuló konferenciájának szellemében – már egy álkoalíció élén, teljes lendülettel törhetett az egyeduralomra.

1947. szeptember 4–24.: Prága. A dunai tanulmányút első állomása. Részletes naplójegyzetek a csehszlovákiai helyzetről. „Nagyon sűrű napok.” Találkozások (Hollander, Palecek, Macek professzor és szerkesztő, Ripka külkereskedelmi miniszter és mások). A jelek szerint itt nem találkozott az állam és a pártok legfelsőbb szintű vezetőivel.

1947. szeptember 25–30.: Kassa. Ezt az útszakaszt elsősorban családi látogatásnak és pihenésnek szánta. A repülőtéren unokahúga, Madzsar Lili várja, férjével Simai Bélával és Lídia lányával, majd viszontlátja régi körtvélyesi ismerőseit Lesznai Anna egykori „udvartartásából”, így a kedves Guttmann doktor lányát és ennek családját. De a jól ismert várost járva megrázó élményként, valóságos bunkócsapásként éri az erőszakos szlovakizálás, a magyar kisebbségi nyomorúság számtalan kézzelfogható jele. „A magyar kisebbség katasztrófájáról” ír naplójában. „Tudtam róla, de mégis itt vált számomra valósággá.” Minduntalan emberi romokkal, tönkretett lényekkel találkozik. Az élmény olyan erős, hogy naplóját hirtelen magyarul folytatja a már régen megszokott angol helyett. Kassáról két napra Pozsonyba megy (Sas Andorral, Szalatnay Rezsővel, Ivánka Milánnal találkozik), onnan Prága érintésével Bécsbe repül.

1947. október 3–20.: Bécs és Nyugat-Ausztria. A fővárosban sok régi barát és ismerős, köztük Karl Renner, akinek első kancellársága idején (1919) érkezett Bécsbe, s aki most nem titkolt ellenszenvvel ismerteti az új kommunista politika jellegzetességeit. Megismerkedik Scharff alkancellárral és a szocialista Oscar Pollackkal, találkozik az USA-ból visszaérkezett Otto Leichterrel, Rudolf Charmatzcal és másokkal. Eredetileg 13-án akart Budapestre repülni, de a tullni repülőtéren (amerikai zóna) törölték a járatot, s az így elvesztett időt előzetes magyar informálódásra használja fel. Amerikai (CIC) segítséggel meglátogatja a Saalbachban tartózkodó menekült politikusokat, Nagy Vincét és Sulyok Dezsőt, akik mintegy huszadmagukkal élnek egy hegyi szállodában. Sulyok, akit nem ismert, jó és erőteljes benyomást kelt benne. Nagy Vince részletesen tájékoztatja a magyar politika kulisszák mögötti ármányairól, többek között arról is, hogy Rákosi jobban bízott Tildyben, mint Károlyiban, ezért nem lett utóbbi a köztársaság elnöke.

1947. október 20.–november 10.: Budapest. Az Arlberg expresszel érkező Jászit Csécsy Imre, a leghűbb barát, már Hegyeshalomtól kísérte, egy tucatnyi híve (Supka Géza, Rácz Gyula, Gönczi Jenő) pedig a Keleti pályaudvaron várta, stílusosan, nagy csokor őszirózsával. A Világ október 22-i beszámolója szerint a társaság kissé szorongott, milyen állapotban fogják viszontlátni 28 év után politikai vezérüket, ám „ehelyett rózsás arcú, fiatalos mozgású, vidáman mosolygó férfi szállt le a vonatról. [És még erősebb túlzással:] Betegség, száműzetés, nehéz esztendők semmi nyomot nem hagytak rajta.” A megjelent újságíróknak Jászi nem nyilatkozott: „Mint magánember jöttem haza – mondta –, különben sem vagyok politikus.”

A Világ két nappal később, október 24-én rajzos-arcképes cikkben mutatta be Jászit és munkásságát a fiatalabb vagy feledékenyebb olvasóknak, azzal zárva jellemzését, hogy „magyarul ma is olyan finoman ízes tájszólással beszél, mintha nem élne majd három évtizede az óceánon túl”. Ugyanebben a lapszámban, az átellenes oldalon, rövid, de rikító kéthasábos közlemény adja tudtul: „Kivégezték Donáth Györgyöt.” Az újabb frappáns egybeesés megint a lényegre világít rá: miközben Jászi érkezése és fogadtatása nemcsak az öreg radikálisok, hanem – mint látni fogjuk – a hatalom birtokosai részéről is azt sejteti, mintha a népi demokrácia a polgári demokratikus hagyományok őrzője és letéteményese lenne, már megkezdődött a politikai műperek sorozata, és a valóságos vagy potenciális politikai ellenfelek fizikai megsemmisítése.

A valóságban Jászi lelkes vagy udvarias fogadtatása, ha nem is színjáték, de kegyes csalás, öncsalás és anakronizmus volt. Jászi szó szerint az utolsó pillanatban érkezett, amikor ezt még végig lehetett csinálni, hiszen az elhatárolódások és vádak a volt hívek részéről már 1947 tavaszán megkezdődtek (Káldor Györgyé a Tovább-ban, Gimes Miklósé a Szabad Népben, Karinthy Ferencé Az Emberben), 1948 tavaszán pedig – Csécsy kivételével – a magát Jászitól származtató Radikális Párt vezető emberei, így Kende Zsigmond és Zsolt Béla is „búcsút mondtak” egykori mesterüknek. Jászit ez nem lepte meg, mert ő már jó ideje szomorúan konstatálta, hogy hazai barátai azzal áltatják magukat, hogy kishibás, de igazi demokráciában élnek. Ezt a véleményét erősíti meg már az első beszélgetés is Supkával és Csécsyvel, utóbbi Pauler utcai lakásán, ahol Jászi a budapesti napokat töltötte, miután engedett Csécsy kissé erőszakos és őt egyszerre védeni és kisajátítani igyekvő meghívásának. Jászi nyomban feljegyzi, hogy Supka jóval tisztábban látja a helyzetet, mint házigazdája.

A következő napok találkozásai és beszélgetései oly sűrűek és változatosak, hogy a pontos és rendszerető Jászi is csak hevenyében, stichwortokban és többnyire pontos datálás nélkül tudta feljegyezni naplójában a neveket, témákat és a meglátogatott intézményeket. A naplón kívül alig van egyéb forrás e napokra: a Haladás (Zsolt Béla hetilapja) egyetlen riportot közölt „Jászi Oszkár édesanyja sírjánál” címmel, a korabeli sajtó érdemben alig foglalkozott vele, a későbbi történeti irodalomban viszont, mint látni fogjuk, találunk még érdekes adalékokat. A látogatók és a meglátogatottak sorrendjét és jellemzését illetően a leghelyesebbnek látszik magát a Naplót követni.

Az első napokban Kun Zsigmonddal, Harrer Ferenccel, Szladits Károllyal, Navratil Ákossal találkozott, és megismerkedett Bognár Józseffel, Budapest ifjú polgármesterével. Látogatást tett egyik legrégebbi, Adyval közös barátjánál, generációjukból a rendszer legfőbb bizalmasává lett Bölöni Györgynél, aki „egy megszökött náci szép villájában” lakott.

Október 25-én Rákosi Mátyást keresi fel, aki lakásán, sőt, fájós lába miatt ágyban fekve fogadja, s másfél órát beszélgetnek. „Very charming” és „good talker”, vagyis szívélyes és jó csevegő, ami Rákosinak erre a korszakára csakugyan érvényes. Határozottan a kolhozosítás ellen nyilatkozott, de a traktorok, a szövetkezés, a modernizálás mellett. Ugyanakkor hevesen bírálta az amerikai vendég előtt az Egyesült Államok ellenséges magatartását és keleti politikáját: az export leállítását, a háborúra uszító propagandát, a követségre telepített kémek hadát.

Szabó József szegedi jogászprofesszor a következő név – Horváth Barna tanítványa, akit később disszidálási szándék (!) miatt bebörtönöztek.

Moór Gyula (a jogbölcselet professzora, a Magyar Függetlenségi Párt parlamenti képviselője, aki az előző hónapokban ritka bátorsággal leplezte le a kommunista hatalmi törekvéseket). Keserű és pesszimista, valószínűleg menekülni lesz kénytelen. Elpanaszolja, hogy a Magyar Radikális Párt támogatta a Pfeiffer Zoltán elleni hajszát.

Bibó István és Keszthelyi Nándor (mindketten a Belügyminisztériumban dolgoztak, s a jelek szerint együtt jelentek meg). A főbb témák: a nyugati rokonszenv dominál az országban (vagyis nem a keleti); a passzív rezisztencia mértéke; az agrárreform fontossága; a szolid tőke sajnálatos összeomlása vagy megsemmisülése.

Peyer Károllyal hosszabb beszélgetés, jellemző módon főként a múltról: Jászi szemrehányást tehetett neki a Bethlennel kötött 25 év előtti paktumért, amelyet ő változatlanul helyesnek és szükségesnek tartott. Fél évvel később Peyer már emigránsként fordult információért Jászihoz.

Domokos József legfőbb ügyész egykor a Bécsi Magyar Újság szerkesztőségében dolgozott Jászi vezetése alatt. Vele együtt szerepel volt mauthauseni fogolytársa, a Jászi régi híveként a Radikális Párthoz tartozó Litván József.

A Társadalomtudományi Társaság ellenzéki csoport: nevek nem szerepelnek, de nyilván Gönczi Jenőről, Kende Zsigmondról, Káldor Györgyről és társaikról van szó, akik 1947 tavaszán, a Huszadik Század újraindításakor opponálták Jászi beköszöntő cikkét, mely nyíltan szakított a régi HSZ pozitivista-materialista szemléletével. Most arról igyekeznek meggyőzni Jászit, hogy „nem szabad erősíteni a reakciót”. (Ez volt ugyanis a közös nevező, mely e csoportot a kommunistákkal összekapcsolta s az MKP által felhasználhatóvá tette.)

Kőművesség. „A Martinovics munkáján 550 tv. [testvér] jelen. Tomboló lelkesedés. Hirdettem a visszatérést az erkölcsi alapokhoz.” (Napló.) A két betiltás között éppen létező magyar szabadkőművesség egykor általa alapított radikális Martinovics Páholyában tartott október 29-i előadás volt, kétségen kívül, Jászi búcsúlátogatásának csúcspontja, s egyetlen nyilvános mozzanata. (Fogadtatásáról Berényi Zsuzsanna Ágnes talált adalékokat a szabadkőművesség levéltári anyagában.) Szerencsére Csécsy Imre gyorsírással jegyezte a beszédet, s Magda lányának írt november 4-i levelében leírta annak keletkezési körülményeit is. „Este, ahelyett, hogy sürgősen lefeküdt volna, megfogalmazta másnapi beszédét, és elmondta nekem. Megrendítő élmény volt… úgy éreztem, mintha a végrendeletét hallanám… láthatóan nagy erőfeszítésébe került a fogalmazás, bár igen gyorsan csinálta meg.” (Idézi és a ma is megrendítő előadás-szöveget közli Bán D. András az Újhold Évkönyv 1988/1. számában.) Valóban végrendelet jellegű: Jászi úgy érezte, „a tisztesség parancsolja most azt a vallomást”, hogy egykori kíméletlen rendszerbírálatát történelmi távlatba helyezze, mert az utolsó évtizedben olyan szörnyűségek történtek, „amelyek a múltnál is sötétebb állapotokat teremtenek”. Az előadás valójában a demokrácia lényegéről szólt, amit szerinte Ady fejezett ki azzal, hogy „minden ember fenség”. „Igazi erkölcsi alap nélkül minden demokratikus kísérlet csak új osztályuralmat és új elnyomási mechanizmusokat hozhat”, figyelmeztetett Jászi, aki minden borúlátása mellett is optimistának mondta magát abban az értelemben, hogy a szabadság, az egyenlőség és az emberi méltóság eszméi hosszabb távon nem nyomhatók el, mert „az emberi természet ősi alapvető értékei az emberiség lelkében mindig fel-felújulnak, egyre nagyobb intenzitással”.

A Teleki Pál Kutatóintézetben és az Eötvös Kollégiumban sok érdekes fiatal erő. A Naplóba beragasztotta az Eötvös-kollégisták kérdéseit, amelyek elsősorban a dunai konföderáció lehetőségére és problémáira, valamint az amerikai külpolitika irányára vonatkoztak.

„Beszélgetések Erdélyről”. Benedek Marcell: Erdélyi állapotok. Kommunista terror (Gaál Gábor). Román jelszó: „Le a zsidókkal és a magyarokkal!” Szenczei László, Kicsi Sándor.

Zsolt Béla. „Fanatikus zsidó, kevés érzékkel nagyobb összefüggések iránt. Dühöng Pfeifferre.”

November 1–2.: Víkend Somogytúron (régi, kedves barátai, Kunffy Lajos festő és felesége házában). „Nagyon megindító Ella és Lajos hősiessége.” Anyagi gondjaikról, nehéz helyzetükről öreg napjaikban.

Tildyéknél. A köztársasági elnökkel előzőleg már találkozott Clevelandben, s most csak megerősödött benne az ott keletkezett kedvezőtlen benyomás. Tildyné keservesen panaszkodott Mindszenty magatartására. (Jászi ennek ellenére a hercegprímásnál is bejelentkezett, de a találkozás nem jött létre. Mindszenty a közvetítő kérdésére állítólag azt tudakolta, hogy Jászi milyen vallású.)

Supkáéknál. Riesz Istvánnál.

Keresztury Dezső: „Értékes és gerinces ember. Tisztán látja a helyzetet.”

Hatvanyéknál. (Egy közel hat évtizedes vita-barátság utolsó találkozási és vitaalkalma.)

A Farkasréti temetőben és a Pasaréten, utolsó budapesti lakhelyén. Viktor bátyja sírját nem találta (nem maradt meg). A pasaréti ház, a Virágárok sarkán, alig ismerhető fel. Három új ház épült a telken, édesanyja és Lesznai Anna egykori házai között pedig új utca van (Branyiszkó utca).

Lengyel Géza GYOSZ-igazgató. Hosszú beszélgetés a gazdasági helyzetről.

Szakasits Árpád: „államférfiúi pózban. A kommunistákkal való egyesülést keményen ellenzi, az együttműködést helyesli.”

Chapin amerikai követnél két alkalommal.

Kirándulás a Svábhegyre és a János-hegyre. Megragadja a gyönyörű panoráma.

„Budapest nagyon kifárasztott. Két ízben az összeroskadás határán voltam. Az árulkodás és a bizonytalanság általános légköre valósággal beteggé tett. A Bécsben és itt bekövetkezett kéthetes csúszás miatt nem mehetek vissza Simaiékhoz (Kassára), ami nagyon elkeserít. De úgy érzem, okosabb minél előbb visszautazni.”

November 11.: Prága (vonattal utazott, Csécsy elkísérte a szobi határállomásig).

November 14.: Párizs. A Le Bourget-i repülőtéren Károlyi Mihály, Illyés Gyula és Csécsy Magda várták. „Vacsora a követségen. Károlyi megöregedett (1934 óta nem találkoztak), de még mindig energikus és élénk szellemű. Károlyiné ma is igen szép és vonzó nő. Károlyival való ellentétünk is a régi, noha már kevésbé lelkesen beszél a szovjetekről. Nem látja a diktatúra elkerülhetetlen növekedését Magyarországon. (…) De osztja a »zsidó legendát« arról, hogy nincs más választás, mint a szocializmus vagy egy új Horthy.” Ugyanakkor egyetértettek az integráció szükségességében. (A vacsorán valószínűleg jelen volt Károlyi legfőbb követségi munkatársa és későbbi veje, Szabó Zoltán is, aki halála előtt úgy emlékezett, hogy a két öreg barát között itt történt a végső politikai összekülönbözés. A Napló ezt nem igazolja. Jászi jó egy évvel később, 1949 januárjában írta meg ismert szakító levelét.)

„Délután hosszú beszélgetés Illyés Gyulával, szállodai szobámban. Jelentékeny ember, nem csupán íróként és költőként.” (Jászi és Illyés első és utolsó találkozásának külön érdekessége, hogy utólag mindkét résztvevő rögzítette róla saját – elég eltérő – változatát. Illyés Gyula a Beatrice apródjai című késői [1979] könyvében és egy vele készített interjúmban [Kortárs, 1983] úgy emlékszik, hogy a beszélgetés a kölcsönös rokonszenv ellenére mintegy befagyott, mert Jászi őt mint a Parasztpárt egyik vezetőjét, politikai helyzetértékeléséről kérdezte, s jegyzeteket készített egy megírandó beszámoló számára. Ő azonban haza készült a keményedő diktatúrába, így hát kitért a kérdések elől, s végül a teakészítés helyes módjáról beszélgettek. Jászi naplójából nem ez derül ki.) Illyés kifejtette, hogy az agrárnépesség politikailag érettebb a társadalom többi rétegénél. Hangsúlyozta, hogy 1945-ben semmi antiszemitizmus nem volt észlelhető, azóta viszont a zsidók nagy előrenyomulása ismét felélesztette. Jászi megfigyelése szerint a költő jól látja az adott helyzet intellektuális és morális veszedelmeit. De a rendszer elleni heroikus küzdelmet tragikusnak és értelmetlennek tartja, sőt, ez szerinte még ront is a helyzeten. Őt a hideg terror megerősítette a passzív ellenállás pozíciójában. „Az írói szó könnyen golyóvá lesz a nyomtatásban” – ezért nehéz ma írni. Minden a nemzetközi dolgoktól függ, mondta Illyés, és kérte ezekről Jászi véleményét.

A párizsi Magyar Intézetben: Kosáry Domokos és Mende Tibor, utóbbi a New York Herald Tribune munkatársa, erősen szovjetszimpatizáns. Esti séta Csécsy Magdával az Avenue des Champs Elysées-n.

November 17-én este utolsó beszélgetés Károlyi Mihállyal, aki ismét (mint emigrációja kezdetén) egy Károlyi-alapítvány létesítését tervezi az Egyetem utcai palotában, a neki megítélt 26 milliós lucrum cessans-ból (elkésett nyereség vagy járandóság). Jászit megdöbbenti barátja kárpótlási igénye, amely szerinte szabadságától is megfosztja.

November 21.: London. Ignotus Pál: talán Csehszlovákia és Magyarország egy kicsivel több szabadságot kap a többinél – feltéve, hogy enyhülés lesz a világpolitikában.

November 24.: megérkezés New Yorkba, egynapi késéssel, mert a gépnek az Azori-szigetekről vissza kellett térnie Írországba. A Boston melletti Cambridge-ben András fiával és Salvemini olasz-amerikai történésszel.

December 30.: „Írni kezdtem a Jászi lectures-t (azaz a Duna-völgyi útról szóló előadást). Úgy érzem, a kezdet nem rossz, s ettől valamennyire megnyugodtam.”

December 31.: „Ma újra kezembe került Anyám arcképe, melyet még Pesten ajándékozott valaki. (A kép beragasztva a Naplóba.) Tovább folytattam az előadást. Nem jól ment. Az idő ködös és sötét volt és a »lelkem szárnya csüggeteg«.” (A Danubia: Old and New című kétrészes előadást 1948 februárjában tartotta meg Oberlin College-ban, „nagy és figyelmes közönség előtt”, mint Csécsynek írta 1948. március 9-én. „De mindez csak sebeket tépett fel, és aligha lesz nyugalmam addig, míg nem írhatom meg kis könyvemet »The Exile cannot return«, melyben szeretném a mai krízis lélektanát megírni a Nyugat és a Kelet áthidalhatatlan ellentétéről a mai nemzedék számára.” Ez a munka végül is nem készült el, de 1949-ben az Amerikai Filozófiai Társaság kiadásában bővített szöveggel, nyomtatásban is megjelent Jászi részletes beszámolója prágai, bécsi és budapesti tapasztalatairól és benyomásairól. Arra a következtetésre jutott benne, hogy az új Danubia sem került közelebb a szabadsághoz és a nemzeti megbékéléshez, mint a régi.)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon