Skip to main content

Múltfeltárás és rendszerváltás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az úgynevezett ügynöktörvény módosítása körüli legutóbbi viták és izgalmak csupán újabb fejezetét jelentik annak az immár sokéves küzdelemnek, amely a pártállami közelmúlt dokumentumainak és történetének feltárásáért – illetve végleges elsüllyesztéséért folyik.

Az érdekelt szakmákon (jogászok, történészek, levéltárosok) kívüli közvélemény nagy részét a jelek szerint már kissé untatja ez a téma. Az elszámoltatást a legtöbben ellenzik, a személyes vádaskodástól viszolyognak, egyéb célját és értelmét a múlt firtatásának nemigen ismerik, ráadásul az ellenérdekeltek az elmúlt hetek vitáiban mindent megtettek, hogy összekuszálják és bagatellizálják a kérdést. Ezért bevezetőül elkerülhetetlen az alapvető tények rögzítése.

A készülő törvénynek három funkciója lenne: 1. a legfőbb közéleti tisztségviselők körének megtisztítása az esetleges egykori állambiztonsági ügynököktől; 2. az úgynevezett információs önrendelkezési jog biztosítása minden állampolgár számára; és 3. a történeti kutatás normális feltételeinek megteremtése a közelmúlt vonatkozásában.

E három különböző funkció közös elvi alapja az a felfogás, hogy az 1990 előtti Magyarország nem volt jogállam. Kül- és belpolitikáját titkos döntésekkel irányították nem alkotmányos és nem választott testületek, állampolgárait jogellenes módon megfigyelték, megfélemlítették, és ugyancsak jogellenes tevékenységre kényszerítették, a rájuk vonatkozó jelentéseket s a róluk jogellenes úton beszerzett és összegyűjtött adatokat titkosan kezelték. Hangsúlyozni kell, hogy mindez az úgynevezett puha diktatúra idején is, a rendszer fennállásának utolsó napjaiig érvényben volt.

E közismertnek mondható tényeket azért szükséges itt újból leszögezni, mert ezt a kiindulópontot sem a szóban forgó törvényjavaslat, sem az érintett területekkel kapcsolatos államigazgatási, iratkezelési és levéltári gyakorlat, noha nyíltan nem tagadja, nem veszi igazán és következetesen figyelembe. Az 1989-es rendszerváltás tényével szemben határozott és fokozódó feledékenység mutatkozik.

Ez fedezhető fel a kérdéses törvényjavaslatnak abban a pontjában, amelyik oly szűkre szabja az átvilágítandó tisztségviselők körét, hogy még a bírák és ügyészek is kimaradnának belőle, holott ezek megbízhatósága és kézben tarthatósága annak idején köztudottan fontos szempont volt, s abban is, hogy az egykori titkosszolgálatok iratai közül csakis a belső elhárításéi (az úgynevezett III/III) szolgálhatnának mind az átvilágítási, mind a történeti kutatási tevékenység, mind pedig a személyes információszerzés alapjául.

Utóbbi korlátozásra az a magyarázat – vagy inkább ürügy –, hogy nem szabad veszélyeztetni a jelenlegi titkosszolgálatok működését. Valójában ez annak beismerését jelenti, hogy e szolgálatok a maguk elődeit nem kívánják se megtagadni, se kiszolgáltatni, annál is kevésbé, mert bizonyára belső és külső személyi állományukon is csak a legszükségesebb változtatásokat hajtották végre.

A gyakorlatban ez a korlátozás – például – annyit jelent, hogy Méray Tibor nem pillanthat bele a párizsi Irodalmi Újságról készített BM-jelentésekbe, Kende Péter nem láthatja a Párizsi Magyar Füzetekről készített beszámolókat vagy Borbándi Gyula a Szabad Európa Rádióval kapcsolatos titkosszolgálati dokumentumokat. Ugyanez mondható el a Varga Béla elnöklete alatt működött New York-i Magyar Nemzeti Bizottmányról, számtalan egyéb emigráns szervezetről és személyről, de természetesen mindazokról a hazai magyarokról is, akiknek hosszabb-rövidebb külföldi tartózkodása (vagy katonai szolgálatban eltöltött ideje) valamely okból felkeltette a hatóságok érdeklődését. És továbbra is kizárná az új törvény a tudományos kutatókat ebből a forrásanyagból, mely egyszerűen nélkülözhetetlen az 1990 előtti évtizedek megismeréséhez. Mit tudhatunk meg Rákosi és Kádár kormányzatainak valódi külkapcsolatairól, a harmadik világ úgynevezett forradalmi mozgalmainak nyújtott különféle támogatásról, a német, olasz, arab és egyéb terrorszervezetekkel fenntartott kapcsolatokról, az 1968-as Csehszlovákia vagy az 1980-as Lengyelország irányában s a térség országainak ellenzéki mozgalmai közötti kapcsolatok felderítésére folytatott tevékenységről, ha ez a forrás zárva marad?

Ha pedig a kutató abban reménykedne, hogy ennek az iratanyagnak másolatait vagy változatait mégis megtalálhatja a BM Történeti Irattárában, az úgynevezett belső elhárítás vagy más, jogutód nélkül megszüntetett osztályok anyagában, megint csak csalódni fog. Gyakorlatilag ezek az iratok is titkosak és megközelíthetetlenek maradnak, éspedig két jogcímen: vagy államtitkot, vagy személyi adatokat – vagy mindkettőt – tartalmaznak, s így megismerésük az úgynevezett titokvédelmi törvénybe és a személyiségi jogokba ütközne.

A helyzet annál is különösebb, mert az Országgyűlés több mint fél esztendővel ezelőtt elfogadta az új levéltári törvényt, amely – különleges esetektől eltekintve – az 1990 előtti iratanyag vonatkozásában a szokásos 30-ról 15 évre csökkentené a zárolási időszakot, s ezzel – ma és elvben – 1981-ig szabaddá tette a kutatást, az iratok általános hozzáférhetőségét, ezzel egyúttal elismerve, hogy azok az iratok nem tartoznak a jogállami tevékenység körébe. Ezt azonban számos intézmény, illetve levél- és irattár önmagára csak részben vagy egyáltalán nem tekinti érvényesnek, így például a már említett Nemzetbiztonsági Hivatalon kívül – részben az egyházak kívánságára! – teljesen zárva maradtak a volt Egyházügyi Hivatal iratai, nagy részben a belügyéi, kis részben a külügyéi. (Azt lehet mondani, hogy viszonylag még a volt pártiratok tekintetében a legjobb a helyzet.)

Titokszakértők munkálkodnak azon, hogy a „megbízhatatlan” kutatók szeme elé még véletlenül se kerülhessen olyan irat, amelyen valamilyen név (!) szerepel, legyen az gyanúsított vagy feljelentő, tanú vagy vizsgálótiszt neve. A személyiségi jogot ugyanis, amely – igen helyesen – elsősorban a magánjellegű (a családi eredetre és körülményekre, az egészségi állapotra, vagyoni helyzetre és hasonlókra vonatkozó) adatokat hivatott védeni, önkényesen kiterjesztik a közszereplők hivatali működésére is. Neves jogászok és tapasztalt levéltárosok őrködnek az egykori tettesek (elhárító és vizsgálótisztek, beépített szt-tisztek és hálózati ügynökök, feljelentők és hasonlók) személyiségi jogain, miközben az áldozatoknak, akik nem egyszer egész életükben viselik meghurcoltatásuk következményeit, egyelőre még ahhoz sincs joguk, hogy – akár anonimizálva – megismerhessék a róluk szóló iratokat.

A Nyilvánosság Klub legutóbbi vitaülésén Eörsi István úgy vélte, nem lehet egyszerre védeni besúgók és besúgottak, tettesek és áldozatok személyiségi jogait – választani kell közöttük. A magam részéről, szerényebben, azt gondolom, legalább egyensúlyba kellene hozni a kettőt, például az iratmásolatok anonimizált kiadásával. Ugyanezen a vitaülésen indokoltnak láttam a titokvédő illetékeseket arra emlékeztetni, hogy jóllehet az elmúlt öt-hat évben – talán a hivatott titokőrzők figyelmetlensége vagy kezdeti (azóta elpárolgott) beijedtsége következtében – elég sok kompromittáló tény is jutott a kutatók tudomására, egyetlen esetről sem tudok, hogy ezzel visszaéltek volna, s akár egyetlen (egyébként nem ártatlan) ember is károkat vagy bántalmakat szenvedett volna a múltfeltárás következtében. Már rég nincs szó büntetőjogi felelősségre vonásról, de nem is egyes emberek kipellengérezése a cél, hanem az események lényegének, mozgatórugóinak, indítékainak és mechanizmusának megismerése.

Ez persze nem megy a történelmi szereplők nevének említése nélkül, aminthogy negatív társadalmi jelenségek, magatartások elemzése nélkül sem lehetséges. De mindez természetes tartozéka a múlttal való őszinte szembenézésnek. Ám éppen ezzel szemben mutatkozik ma egyre erősebb és egyre szélesebb ellenállás. És nem is csak a „bukott rendszer örököseinél”, hogy Mindszenty 1956-os kifejezését idézzük.

Sajátos konzervatív szent szövetség kialakulását figyelhetjük meg ebben az ügyben. Soraiban szép egyetértésben működnek együtt a döntési felelősségtől vonakodó idős levéltárosok és szőrszálhasogató ifjú jogászok, de újabban – balról és jobbról – a különböző politikai pártok képviselői is. Egy ifjú szocialista képviselőnő csak néhány napja közölt indulatos cikket a múlt felesleges firtatása ellen. A másik oldalon az MDF volt országgyűlési képviselője, egyben a Levéltári Tanács elnöke bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult a múlt évi – szerinte túlságosan liberális – levéltári törvény néhány rendelkezésének – elsősorban éppen a 15 évre csökkentett zárlati időnek – megsemmisítése érdekében. Itt tehát egyenesen a már elért könnyítések visszavételéről lenne szó!

De az ügynöktörvény parlamenti vitájában is megfigyelhető volt, hogy az ellenzéki pártok gyakorlatilag az MSZP konzervatívjait támogatják. Felszólalóik a legkevésbé sem törekedtek a nyitásra, azaz a volt hírszerző és külföldi elhárító szolgálatok iratainak az SZDSZ által javasolt bevonására, a pártállam szerveitől és tevékenységétől való további elhatárolódásra. Ehelyett inkább propagandabeszédeket tartottak, visszamenőleges vádaskodással és az átvilágítandók körének a privát szférára is kiterjedő, abszurd kibővítésével foglalkoztak. Ismét bebizonyosodott – amit egyébként már legalább 4-5 éve tapasztaltunk –, hogy az úgynevezett konzervatív pártok kifejezetten nem kívánják a múlt valóságos feltárását. A liberálisok tehát rájuk sem számíthatnak.

A múlt feltárásának és a vele való szembenézésnek ügye egyébként szorosan összefügg a rendszerváltás egész folyamatának alakulásával, sőt éppen ebben az összefüggésben válik igazán érdekessé.

1991–92-ben a térség más országaihoz hasonlóan a radikális jobboldal nálunk is kiadta a „második forradalom” jelszavát, ami annyit jelentett, hogy le kell térni a békés átalakulás törvényekkel szabályozott, jogállami útjáról, és radikális eszközökhöz kell nyúlni az „igazi rendszerváltás” megvalósítása érdekében. Annak idején Adam Michnik leplezte le elsőnek, hogy e „forradalmi” jelszó és a mögötte meghúzódó terv a jogállam és a szabadság megfojtására irányul. Akkor ez jelentette a legfőbb veszélyt az új demokráciákra.

Ma ez a veszély nem fenyeget (bár még visszatérhet), de nagyon is fennáll az ellenkezője. Mielőtt a rendszerváltozás kiteljesedett, és minden területen befejeződött volna, a társadalom jelentős részének csalódottsága és ijedtsége miatt erősödni kezdtek a kommunista múlthoz való visszahajtás, a vele való kontinuitás elemei. Jelentkezett a több biztonságot nyújtó múlt iránti nosztalgia, ismét felértékelődtek a szocialista értékek, szitokszóvá lett a pár éve még csaknem minden pártban vállalt liberalizmus. Ezt az antikapitalista hangulatot tükrözi és éleszti az egyik oldalon a Baloldali Tömörülés, a másikon a radikalizálódó jobboldal mindinkább konvergáló ideológiája és „programja”.

A pártállami múlthoz való viszony szempontjából ez annyit jelent, hogy a legélesebb diszkontinuitás, az elszámoltatás és a radikális leszámolás hangoztatása helyett a kontinuitás erősítése vagy csendes tudomásulvétele, a rendszerváltás relativizálása, elmosása következett. Abban, hogy mindkettő elfogadhatatlan, mert egy egészséges Magyarországnak a múltjával való higgadt szembenézésre van szüksége, azt hiszem, egybeesik a szilárd demokraták és a szakmájukat komolyan vevő történészek véleménye.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon