Skip to main content

Fejlesszük vagy fejlődjön?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(9 bekezdés a területfejlesztésről)


1. A New Deal alkonya

Egy Svédországban rendezett tudományos konferencián a 80-as évek elején, ahol a „halmozottan hátrányos helyzetű régiók” kérdéskörével foglalkoztak, a házigazdák is szükségét érezték, hogy beszámoljanak saját hátrányos helyzetű településeikről: a zord időjárású szigetekről, a világtól távol, kevéssé változatos munkahelykínálat mellett élő halászokról. A szigeteken alig ezren élnek. Az állam azonban szükségét érezte annak, hogy az ország ezen csücske számára regionális fejlesztési programokat dolgozzon ki. A „jóléti állam” modelljének ugyanis elengedhetetlen alkotóeleme (volt?) a területfejlesztési célú (állami, központi) beavatkozás. Ám ahogy a jóléti állam modellje mellé is egyre több kérdőjel kerül napjainkban, úgy éri egyre több kritika a hagyományos területfejlesztési politikát is. Ma már aligha valósulhatna meg a regionális tervezés-fejlesztés klasszikus akciója, a Tennesse-folyó völgyének gigantikus méretű rendezése-fejlesztése, melyre 1933–34-től kezdve a New Deal keretében, a gazdasági válság elkerülését célzó gazdaságpolitika részeként került sor, szoros állami kontroll mellett, állami pénzek felhasználásával. De kételyek merülnek fel napjainkban a „szelíd technikákkal” végrehajtott területfejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban is. Mindenekelőtt ezek hatékonyságát vitatják. Az olasz Dél, a Mezzogiorni fejlesztésére kidolgozott programok keretében százmillió dollárt meghaladó „segélyben” részesült az elmúlt két évtizedben (hitelek, adókedvezmények, vissza nem térítendő alapok, állami infrastrukturális beruházások stb. formájában), ám a szakadék azóta is mélyül Észak és Dél között. A hazai példák is elgondolkoztatóak és nyugtalanítóak. Az állami újraelosztás során évtizedeken át előnyt élvező régiók, iparvidékek (pl. a Borsodi Iparvidék, Ózd, Tatabánya, a Bakony bányásztelepülései stb.) a válság hatására az ország legreménytelenebb körzetei közé kerültek, ahol a bőkezűen osztogatott forintmilliárdok nyomán sem keletkeztek „átváltható” – a megváltozott körülmények között is felhasználható – értékek: rugalmas infrastruktúra, iskolázott lakosság, munkakultúra stb.

2. Milyen legyen

Kérdés ezek után: feltétlen követnünk kell-e a fejlett országok 30-40 évvel ezelőtt kialakított gyakorlatát? Szükség van-é egy piacgazdaságra törekvő országban, egy liberális eszméket valló párt gondolkodásában területfejlesztési elképzelésekre, területi politikára? Egy dolog aligha vitatható: a szociálpolitikához hasonlóan a más módon kezelhetetlen, „regionális problémákat” területfejlesztési eszközökkel is enyhíteni kell. Másfelől a társadalmak (államok, kormányok, törvényhozók) nem mondanak le a gazdasági folyamatok befolyásolásáról, s ez egyben bizonyos területi folyamatok befolyásolását is jelenti. A kérdés tehát pillanatnyilag nem úgy merül fel, hogy szükség van-é területfejlesztési elképzelések kialakítására egy liberális pártban, hanem úgy, hogy milyen legyen ez a területfejlesztési politika.

3. Általános szabályozás

Nem akkor megnyugtató a területfejlesztés helyzete, ha grandiózus programokat tud meghirdetni-lebonyolítani, ha sok pénzt tud „osztani” (főleg nem „kihelyezett” kormányüléseken, zsebből, paternalista kegyként), ha kiterjedt kormányhivatal-rendszert működtet. Végül is a legjobb – és legeredményesebb! – területfejlesztési politika az, amelyik nem létezik; nincs rá szükség, mert az általános szabályozás, a piaci mechanizmusok amúgy is a kívánt irányba viszik a területi folyamatokat. Ez az ideális állapot persze nem érhető el, mert az öröklött területi struktúra torz, és kialakultak önfejlődésre képtelen területek; mert a társadalmi és gazdasági súlypontok szükségszerű területi átrendeződése – pl. napjainkban nyugatra tolódása – a „süllyedő” területek bizonyos kompenzálását teszi szükségessé; mert bizonyos ágazatok súlyának a gazdaság egésze szempontjából szükségszerű, gyors változása válságövezeteket hoz létre. Ezek léte számos áttételen keresztül fékezi a gazdaság egészének fejlődését, nem is beszélve a humán szférára gyakorolt kedvezőtlen hatásokról. De mindenképp törekedni kell arra, hogy a területfejlesztési célok minél nagyobb arányban épüljenek be az általános szabályozásba.

4. A szabályozás hatásai

A régiók ilyen vagy olyan jellegű „fejlődése” korántsem csak a területfejlesztési politika és gyakorlat eredménye.

Az elmúlt évtizedekben az előállított javak nagymértékű elvonása-központosítása-újraelosztása, a gazdaság adminisztratív úton, a piaci mechanizmusok mellőzésével való irányítása azt eredményezte, hogy a gazdaság általános szabályozása igen mélyrehatóan befolyásolta a területi folyamatokat is, s többnyire ellensúlyozta-közömbösítette a területfejlesztési beavatkozásokat. (Pl. a lakásépítési hitelek – noha deklarált területfejlesztési céljuk csak kezdetben volt – különböző módon érintették a különböző települési típusokat. A „többszintes, telepszerű” építkezések hiteltámogatása egyértelműen sújtotta a falvakat. A mezőgazdasági árviszonyok automatikusan garantálták a tsz-ek egy részének veszteséges gazdálkodását, s ezzel együtt a „hátrányos helyzetű területek” kialakulását-fennmaradását is.) Az újraelosztás arányának – jelenleg meglehetősen lassú – csökkenése, a piaci hatások erősödése mérsékli, de nem szünteti meg az általános szabályozás regionális hatásait (pl. a személyi jövedelemadó „sávjainak” megváltoztatása kb. 16 milliárd Ft-ot „csoportosított” át a fővárostól a „vidékhez”). Ebből következik, hogy a regionális politika alapvetően fontos feladata az általános gazdasági szabályozás regionális hatásainak felmérése, s ennek nyomán a regionális érdekek hatékony, intézményesített képviselete.

5. A címzettek

A „direkt” és „indirekt” regionális politika kívánatos arányaival összefüggő kérdés, hogy kik legyenek a különböző regionális célú támogatások címzettjei? Két alapmegoldás képzelhető el: a „címzett” vagy maga a „terület”, vagy az egyén – szakmai, társadalmi, etnikai, szociológiai stb. csoport, réteg. Ez utóbbi esetben a támogatás azáltal válhat „regionálissá”, hogy bizonyos egyének, csoportok regionális elhelyezkedése nem egyenletes (pl. a munkanélküli segély címzettjei az egyének, ám ennek réven Szabolcs-Szatmár vagy Nógrád megye nagyobb támogatást „kap”, mint a dunántúli megyék). Az első megoldás akarva-akaratlanul az állam elosztó szerepét növeli, hierarchizált intézményrendszert tart életben, a regionális politikát paternalista jellegűvé teszi. Épp ezért kívánatosnak látszik, hogy az egyéneken – különösen a társulni hajlandó egyéneken – keresztül a „területre” juttatott eszközök aránya a lehető legmagasabb legyen. Ez esetben a területfejlesztés „akcióterületei” – pl. hátrányos helyzetű területek – elhatárolásának kérdése is másodlagossá válna.

Az egyénnek címzett támogatások ugyanakkor nagyobb valószínűséggel „szervesülnek” a terület gazdasági-társadalmi folyamataiba, mint a felülről érkező beavatkozások. Természetesen az ilyen útra terelt támogatás működőképes civil társadalmat igényelne, szakmai érdekképviseleteket, területi szövetségeket stb., és persze jóval bonyolultabb „technikákat” is megkíván.

6. Átváltható értékek

A korábbi programok eredményeinek ismeretében nyilvánvaló, hogy a beavatkozásoknak elsősorban az emberi lét kereteire, a gazdasági élet feltételeire kell irányulniuk. A „direkt” gazdaságtámogató, munkahelyteremtő beruházások nem épültek be a régiók életébe, helyzetük labilis maradt. Pl. az 1985–1990 között a Területfejlesztési Alap támogatásával létesített ipari üzemek többsége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mára már meg is szűnt. Az infrastrukturális háttér, az „emberi tényezők” – képzettség, munkakultúra, korszerű ismeretek – szférájára kell a „fejlesztésnek” irányulnia – ezek azok a rugalmas tényezők, amelyek a gazdasági igények, a piaci helyzet gyökeres megváltoztatása esetén is konvertálhatók.

7. Kiegyenlítődés?

A „szocialista területfejlesztés” hőskorában (50-es, 60-as évek) a területfejlesztés alapvető célkitűzése a termelés hatékony támogatása s a terület- (település-) fejlesztési ráfordítások minimalizálása volt. (Ezen alapult pl. az ún. „szocialista falumodell”, abból kiindulva, hogy kb. 3000 főnyi lakosság ellátása biztosította az alapfokú intézmények, gazdaságok üzemeltetését). A hetvenes évektől kezdődően – legalábbis deklaráltan – egyre inkább a területi kiegyenlítődést tekintették értéknek. Az 1971-es területfejlesztési koncepció az azonos hierarchikus szinteken belül szorgalmazta a kiegyenlítődést. A jelenlegi kormányzat – az eddig megismert dokumentumok alapján – szintén az arányos, kiegyenlítődésre vezető területi folyamatokat tekinti alapértéknek. A kormányprogram megfogalmazása szerint „…a kormány településpolitikájával hozzá kíván járulni a túlzott területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez”, s reméli, hogy ennek eredményeként „…hosszú távon az egyenlőtlenségek eltűnnek, és felelevenednek az egyes tájak sajátosságában rejlő különbségek”. Az „Előterjesztés a kormány részére a területfejlesztési törvény szabályozási koncepciójáról (1992. február)” c. anyag már árnyaltabban fogalmaz (említi pl. a területi identitás erősítését, a kulturális örökség megőrzését), de a „kiegyenlítéshez” hasonló súlyú célokat nem fogalmaz meg.

Alapos megfontolást igényel, hogy elfogadható-e kizárólagos célnak a területi kiegyenlítődés? Különösen miután a gazdaság (és a társadalom) más színterein a hatékonyság vezéreszmévé s a differenciálódás elfogadottá válik – a korábbi egalitárius nézetek ellenében. Elképzelhető-e területi kiegyenlítődés a vagyoni különbségek felerősödése mellett? A hátrányos helyzetű területek érdekeit látszólag a területi kiegyenlítődésre törekvő politika szolgálja, a kérdés azonban az, hogy a külső „beruházások” nem hatékony területen való felhasználása kedvezőbb-e a településhálózat egésze szempontjából? Külön kérdés, hogy a kiegyenlítődést mely szférákban, ágazatokban ajánlatos célul tűzni? Általános kiegyenlítődésről volna szó, vagy csak a lakosság életkörülményeire és életszínvonalára, vagy csak az alapellátásra vonatkozó kiegyenlítődésről? Mennyire fogadható el a kiegyenlítődés eszközeként a migráció? (Vagyis ha a népesség mozogna a gazdaság irányába, s nem viszont.)

8. Közvetett módszerek

A kívánatosnak tartott településfejlesztés további jellemzői: a szolgáltató jelleg (ez szintén az indirekt módszereket helyezné előtérbe – tanácsadó irodákon, továbbképzési központokon, fejlesztési ügynökségeken keresztül; az alternatív jelleg, hogy a tervezés, a koncepcióalkotás kezdettől fogva a lakossággal, a helyi közösségekkel, a helyi önkormányzatokkal együttesen történhessen, s ennek eredményeként több változat közül lehessen választani, s a döntés az érintett helyi közösségek joga legyen); a többszektorúság (a területi politika műhelyei nemcsak a főhatóságoknál találhatók, hanem az önkormányzatoknál, önkormányzati szövetségeknél, szakmai szervezetekben is – és még sorolhatnánk.

9. Intézményrendszer

Utolsó megjegyzésünk: jelenleg kialakulatlan a területfejlesztés intézményrendszere. Az önkormányzati szint adott; országos szinten gondot okozhat a területfejlesztés-településfejlesztés széttagoltsága (BM, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium). De különösen hiányzik a regionális politikát kialakító – integráló – képviselő intézményhálózat középső szintje. A közigazgatás „középszintje” egyébként is újraátgondolást igényel minden számottevő politikai szereplő részéről.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon