Skip to main content

Huszonöt éve történt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A szovjetek bevonultak Prágába


Az 1968. augusztus 21-i esemény, a szovjet hadsereg bevonulása Csehszlovákiába, a Varsói Szerződés tagállamába, egy szövetséges államba – az 1956-os magyar felkelés eltiprásához hasonlóan – a háború utáni Európa egyik legelképesztőbb tette volt. Még a magyarok lerohanásánál is meglepőbb, mert ebben az esetben egy, a Szovjetunióhoz hűséges kommunista ország törekvéseinek vetettek katonai eszközökkel gáncsot.

A moszkvai és prágai vezetők közötti nézeteltérések pedig, miután Alexander Dubceket 1968 elején a párt első titkárává választották, csak a belpolitikai kérdéseket és azokat a hruscsovi, 1964-es reformszellemben fogant törekvéseket érintették, amelyek a meglévő rendszer javításának megerősítését szolgálták. Ráadásul a beavatkozás a hidegháború enyhülésének folyamatába robbant bele; a Szovjetunió éppen kibékült Jugoszláviával, elismervén jogát az eltérő szocialista modellhez. A Kreml jobbnak látta, ha szakít a forradalmi Kínával, mintsem megossza vele nukleáris erejét; fejedelmi módon fogadta De Gaulle-t, a tömbpolitika ellenfelét; és tárgyalásokat folytatott – a vietnami háború ellenére – az Egyesült Államokkal az űr demilitarizálásáról és a nukleáris fegyverek korlátozásáról. A Szovjetunió kapcsolatai érzékelhetően megjavultak a Német Szövetségi Köztársasággal, a „nagykoalíciós” kormány külügyminisztere, Willy Brandt ugyanis éppen elindította a nevezetes új keleti politikát; nyitott keleti szomszédai felé.

S éppen ezt a helyzetet választotta ki a Kreml, hogy erejét fitogtassa, amivel egyfelől teljes egészében igazolta a NATO és a kremlinológia „vészmadarait”, akik óva intettek a békés egymás mellett élés illúziójától, másfelől súlyos kárt okozott az olasz és a spanyol kommunista pártnak, akiknek az „emberarcú szocializmus” eszméjének meghirdetése Csehszlovákiában jó alkalomnak tűnt arra, hogy érdemben visszatérjenek a politikai színtérre.

Első megközelítésre a Kreml lépése annyira érthetetlennek, a hidegháború felélesztésének kockázata, az atlanti gondolat újbóli kritikus kezelése annyira aránytalannak tűnt ahhoz a veszélyhez képest, amit a prágai példa jelenthetett, hogy egészen az utolsó, az augusztus 20-ról 21-re virradó éjszakáig még a tekintélyes megfigyelők sem akartak hinni a válság fenyegető közelségében. De nemcsak a megfigyelők, hanem maguk a csehszlovák vezetők sem, mert noha hónapok óta folyamatos nyomás alatt voltak, a nép támogatásának, töretlen hűségének, valamint a nemzetközi enyhülésnek tudatában meg voltak róla győződve, hogy a szovjetek nem mernek erőszakhoz folyamodni. De mertek.

Hogy miért?

Úgy vélem, két okból, s ezt huszonöt év távlatából, 1989 után sokkal világosabban látni, mint az események idején.

1. Akkoriban úgy gondoltuk, hogy a magyar felkelés emléke miatt a szovjetek túlbecsülték azt a veszélyt, amely a csehszlovákiai kommunista rendszer feletti ellenőrzésükre, uralmi rendszerükre leselkedett, így azon intézkedések következményeit, amelyeket a csehszlovákiai kommunista párt a cenzúra eltörlése, a szellemi élet liberalizálása, a szakszervezeti önállóság erősítése, a pártélet demokratizálása érdekében kezdeményezett, jóllehet a reformokkal egyidejűleg hitet tett az államosítások „visszafordíthatatlansága” mellett, és szigorúan elhatárolódott a többpártrendszertől. Ez azonban nem nyugtatta meg Hruscsov utódait, az ultrakonzervatívokat, a meggyőződéses sztálinistákat, Brezsnyevet, Koszigint, Gromikót.

A sajtóban és a prágai rádióban azonnal érvényesülő szabadság, az öntudatra ébredt kritikai szellem támadásai már csak azért is megrémítették a reakciós bürokratákat és varsói, berlini, szófiai helytartóikat, mert a Hruscsov félreállítása óta lassan növekvő önállósodási hullám visszaszorítása már így is elég erőt követelt tőlük saját portájukon. Talán igazuk is volt abban, hogy féltek, ha nem is annyira a jelen, mint inkább a várható jövő miatt. Egyáltalán nem volt biztos ugyanis, hogy a felszabadulás ereje nem sodorja-e el a kommunista rendszert – amint az 1956-ban Magyarországon megtörtént –, és hogy Csehszlovákia – a tömb egyetlen országa, amelynek nyugati határát nem ellenőrizte a szovjet hadsereg – nem csúszik-e át a nyugati táborba, vagy nem válik-e semlegessé.

Augusztus 21-ét a szovjetek azzal indokolták, hogy nőtt a kommunistaellenesség, megszaporodtak az ellenforradalmi szervezkedések, államcsíny volt készülőben. Túloztak, sőt nyilvánvalóan hazudtak. Az országban rend volt, semmilyen ellenforradalmi agitáció nem folyt, Dubcek kormánya uralta a helyzetet. De – s ebben Brezsnyev nem tévedett – hosszú távon nagyon is számolni kellett a veszéllyel, mert a sajtószabadság összeegyeztethetetlen a kommunista diktatúrával (még a liberalizálttal is!), továbbá a nyugati világ vonzása már nagyon érezhető volt Csehszlovákiában.

A szovjet beavatkozást megelőzésnek szánták, és annak is bizonyult. Segítségével sikerült még huszonegy éven át megtartani az immár „konszolidált” Csehszlovákiát a szovjet rendszerben, és felbomlasztani – legalábbis a lengyel Szolidaritás 1980-as megjelenéséig – a kommunistaellenes erőket a keleti országokban.

2. A szovjetek abban sem tévedtek, hogy nem vállalnak túl nagy kockázatot az intervencióval, mert az nem érvényteleníti azokat a korábbi erőfeszítéseiket, amelyek az Európával és az Egyesült Államokkal kialakítandó „globális együttműködésre” irányultak.

Pár hónappal a felháborodott tiltakozások és átkozódások után a nyugatiak megértették a Kreml üzenetét: nem a hidegháború felélesztése volt a cél, csupán azt akarták jelezni, hogy a Szovjetunió az enyhülési folyamatban elsőséget akar biztosítani európai status quója fenntartásának, a status quónak nemcsak területi, hanem társadalmi-politikai „rendszerelvű” értelmében is.

Még mielőtt elkezdődtek volna a nagy európai tárgyalások a biztonságról – amelyek utóbb a helsinki megállapodásba torkolltak –, a Kreml biztosítani akarta magának saját tábora teljes körű ellenőrzését, hogy nagyjából azonos tárgyalási pozícióban legyen a nyugati országokkal. Néhány hónap múltán ezt ismerték fel különösebb erőfeszítés nélkül az amerikai és a nyugat-európai kormányok, és ezért elismerték a konszolidált rezsim törvényességét. Így vezetett szinte azonnal a prágai tavasz eltiprása az öreg kontinensen ejtett vágás begyógyításához.

Összegezve: a szovjetek időt nyertek, meghosszabbították rendszerük élettartamát, ám ugyanakkor eljátszották az utolsó alkalmat, hogy a csehszlovák példa segítségével bebizonyítsák a kommunizmus „megreformálhatóságát”. És így igazolódott az, amit Dubcek külügyminisztere, Jiri Hajek tíz évvel a bevonulás után megjósolt: „Ha megszűnik a helyi kommunista párt szovjet támogatása, akkor az így előidézett új válság a népi elégedetlenség sokkal spontánabb, sokkal erőteljesebb robbanásához fog vezetni.”

S valóban, 1989-ben, a „bársonyos forradalom” igézetében már nem a „demokratizálást” követelte Csehszlovákia népe – amellyel 1968-ban még megelégedett volna –, hanem magát a „demokráciát”.

(Fordította: dr. Gerelyes Endréné)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon