Skip to main content

Magyar markioniták

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
avagy hány Isten fér el a tű hegyén?


Ha a XXI. század klasszika-filológusa az 1990-es évek Magyarországának írott forrásait tanulmányozza, bizonyára meglepődve fogja tapasztalni, hogy politikusok és zsurnaliszták, ex-öttusázók és jogtudorok egyaránt előszeretettel alkalmaztak különböző valláselméleti, vallástörténeti és teológiai fogalmakat érveik alátámasztására vagy megvilágítására. Filológusunk csodálkozása annál nagyobb lesz, mivel jól ismeri századunk történetét, s tudja, hogy majd ötven éven át nemigen virágozhattak az egyházi tudományok, generációk nőhettek fel az egyetemes vallástörténet és a különféle vallási kultúrák és szokások alapismereteinek hiányában, nem (vagy csak alig) volt módjuk megismerkedni a különböző szent nyelvekkel, s még az elemi tájékozódásban sem sokat segített a könyv- és folyóirat-kiadás szigorú és gondos szemek által ellenőrzött rendszere. A tömjénfüstszagra meglehetősen érzékeny évtizedek után a kilencvenes évek elejére azonban egy csapásra Istennel rendszeresen dialogizáló politikusok, keresztes lovagokként hadakozó újságírók, Krisztus-monogramot hadijelvényükre tűző közéleti személyiségek és misszionáriusoknak is beillő tévések árasztják el a Duna–Tisza közét.

Ahhoz, hogy megkönnyítsük a jövő század filológusának munkáját, érdemes lesz a közeljövőben megvonni ennek a folyamatnak a szociológiai, történeti és mentalitástörténeti mérlegét. De hogyan kerülhetnénk el azt, hogy jövendő kollégánk (aki természetesen ismét jártas lesz a hittudomány különböző ágaiban) ne a csacska, tudatlan elődöknek kijáró, enyhén lekezelő mosollyal illessen bennünket azért a butasághalmazért, amit ráhagyományoztunk, s amivel megkeserítjük computer-könyvtári kutatódélutánjait?

Mert mit is gondoljon szegény azokról a szerzőkről (mint pl. Benedek István, Balczó András és még sokan mások), akik a zsidó–keresztény hagyományt nem létező ostobaságnak tekintik? Vagy hogyan vélekedjen arról a fiskálisról, aki épp a minap azzal az érvvel kardoskodott védence mellett (aki feltételezhetően nem a magyarországi singamangaradja-hívők nyájába tartozik, hanem valamely keresztény egyház híveként vallja Jézus Krisztust, mint megváltót), hogy mint „a klasszikus magyar humanitás és tolerancia” gyakorlója nem keverte össze Istenét a vele perben álló (és feltételezhetően Izrael népéhez tartozó), azaz idegen nép gyermekének Istenével?

A filológus csak mosolyogni fog, ha a fenti tárgyalás jegyzőkönyvét olvasgatván beleütközik alperes veretes mondatába, melyet felperesnek szánt, s mely így hangzik: „Kérje sírva Jehovát, hogy az segítse meg apját.” Mosolyogni fog, mert filológusunk olvasott ember, és tudja, hogy a „Jehova” elnevezést, mely Jahve nevének helytelen kiejtéséből keletkezett, a zsidók soha nem használták. A Jahve név (JHWH) magánhangzók nélküli változatába a maszoréták az Adonáj magánhangzóit helyezték be (miután Jahve nevét nem mondhatták ki), s a Biblia 1100 körül keletkezett maszoréta szövege alapján (a maszoréta vokalizálásnak megfelelően) jött létre a Jehova téves névhasználat.

Kesernyés mosoly fog átfutni arcán, ha a védőügyvéd „idegen nép gyermeke” – „másik” (nép gyermeke) szembeállításába ütközik. Ő, aki Tatár Györgyöt is olvasott, tudja immár, hogy a zsidó önfelfogás és a Biblia szövegének ismerete alapján állítható, hogy Izrael nem más nép, mint a többi, hanem „máshogy az”. Ennélfogva magyar zsidó az a magyar, aki nem csak „magyar”, azaz a két népfogalom nem feleltethető meg egymásnak, nem áll fenn közöttük szimmetria.

Filológusunk fejében máris egy megírandó tanulmány körvonalai kezdenek kibontakozni: Magyar markioniták a XX. század végén.

Kik is voltak ezek a markioniták, mit is illik róluk tudnunk?

Markion a II. század első felében, a szinopei püspök fiaként látta meg a napvilágot. Tulajdon apja közösítette ki, a hagyomány szerint tán azért, mert elcsábított és megbecstelenített egy szüzet. 144 körül dúsgazdag kereskedőként tűnik fel Rómában, s ekkortól kezdi meg tanainak terjesztését, amelynek eredményeként a római egyház is kiközösítette.

Markiont az a szándék vezette, hogy az ószövetségi zsidó hagyományt szembeállítsa a keresztény hitvilággal, s a kereszténységet teljes egészében megtisztítsa zsidó gyökereitől és forrásaitól. Ennek érdekében állította össze Evangéliumát, melynek alapját egy megcsonkított, meghamisított Lukács-evangélium és néhány önkényesen kezelt páli levél jelentette. Antitézisek című munkáját (melynek részletei csak különböző keresztény szerzők – Jusztinosz, Ireneusz, Tertullianus, Euszebiosz és mások – vitairataiban maradtak ránk) az Ó- és Újszövetség közötti ellentmondások gyűjteményének szánta. Szó szerinti exegetikájában (az allegorikus módszert nem ismerte) a zsidók Istenét szembeállította a keresztények Istenével, Jézus Krisztus irgalmas Atyjával. Az Ószövetség Istene Markion szerint csupán a nyomorúságos világ teremtőjével azonos, puszta demiurgosz, aki a bosszúállás, és nem a kegyelem Istene. Ingatag, tudatlan (meg kellett kérdeznie Ádámot a bűnbeesés után, hogy hol van), s ő felel az első ember bűnbeeséséért. A zsidók Istene csak megvetendő és utálatos dolgokat teremtett. Kegyeltjei a kicsapongók (pl. Dávid), s az ő találmánya az emberi élet továbbadásának megalázó és nyomorúságos módja, valamint a terhesség gyötrelme, s a szülés kegyetlen kínja és fájdalma. Más gnosztikus vallásokhoz hasonlóan a női nemről neki sem volt nagy véleménye: a nő maga volt a negatív princípium. Éva bukása a prekozmikus katasztrófával vált azonossá, egyúttal benne tévelyedett el örökké az anyaprincípium.

A doketista krisztológiához hasonlóan vallotta, hogy Jézusnak nem volt anyagi teste. Jézust nem anya hozta világra, s a kereszten (mely csupán a hitetlenek megtévesztésére szolgált) csak látszólag szenvedett és halt meg. Jézus zsidó voltának s emberi természetének tagadása érdekében elhagyta a Lukács evangéliumnak azon részeit (Jézus származása, születése, Keresztelő János szerepe stb.), amelyek Jézus zsidó eredetére utalhattak: Markion evangéliumában Jézusnak nem voltak ősei, rokonai, mesterei.

Ami az ószövetségi törvényt illeti, Markion annak teljes eltörlését tartotta szem előtt. Máté evangéliumának nevezetes sorai („Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.”) Markion evangéliumában homlokegyenest ellentétes jelentésben bukkannak fel: „Ne gondoljátok, hogy a törvény betöltésére jöttem. Nem betöltésére jöttem, hanem eltörlésére.”

Markion elvetette az ószövetségi prófétákat, azt állítván, hogy azok nem voltak inspiráltak, elutasította az apostolokat, akiket az ószövetségi gondolkodás rabjainak tekintett, s Szent Pál egyes sorait (pl. a Galatáknak írt levél némely részletét) ravasz zsidózó eszmefuttatásnak tartotta csupán.

Noha Markionnak szép számmal akadtak követői, az egyház s a keresztény szerzők sokasága megjelenése pillanatától cáfolta és elutasította a Markion-féle eretnek tanításokat. Akadt, aki a sátán elsőszülöttének nevezte Markiont (Polükarposz), más istenkáromlónak mondta (Jusztinosz), s volt, aki a hagyomány megsemmisítésére irányuló törekvései miatt nem kereszténynek, hanem egyenesen halottnak tekintette őt (Tertullianus). Diteista nézetei, más gnosztikus vallásoktól átvett dualizmusa az egyistenhit, az „egy az Isten” megkérdőjelezésének veszélyét jelentették. Történetileg a zsidóságból érkező kereszténység, mely a zsidó hagyományból merítette a kinyilatkoztatás, megváltás, eszkatológia stb. sok elemét, az új vallás meghirdetőjeként sem tehette meg, hogy magát a zsidó tradíciót egyértelműen elutasítsa. Az Ószövetség, s az ószövetségi hagyomány puszta léte az Ige eredendő meglétére utalt, s üdvtörténetileg csakis ez biztosította a teremtéstől a megváltásig feszülő töretlenül egyenes ívet.

Filológusunk még egyszer feleleveníti magában Rosenzweig gondolatait egyház és zsinagóga egymásrautaltságáról (az egyház tudja, hogy „Izrael megőriztetik egészen addig a napig, amikor az utolsó görög is betért, a szeretet műve beteljesedett, s a remény végső aratásának napja, az ítéletnap felvirradt”), s fellapozza a II. Vatikáni zsinat dokumentumait, ahol „az új szövetség népét Ábrahám leszármazottaival” összekötő „kötelékről” olvashat, „keresztények és zsidók közös szellemi örökségéről”, zsidók és keresztények közötti „testvéri párbeszédről” s arról, hogy az egyház soha nem feledheti: „az ószövetségi kinyilatkoztatást annak a népnek a közvetítésével kapta, amellyel Isten kimondhatatlan nagy irgalmasságából megkötötte a régi szövetséget.”

Filológusunk elégedetten dől hátra karosszékében, s csupán parányi feszültség motoszkál még benne: holnap feltétlenül utána kell néznie annak, miként is lépett fel az egyház a XX. század végén Markion kései tanítványaival szemben.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon