Skip to main content

Nehéz szülés

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Megalakultak a tb-önkormányzatok


Akadályverseny

A történet előzményei a rendszerváltásig nyúlnak vissza. Akkor úgy tűnt, hogy a Fidesz kivételével valamennyi parlamenti párt támogatja a társadalombiztosítási önkormányzatok létrehozását. A fiatal demokraták azt mondták, hogy a társadalombiztosítás problémáinak megoldása kizárólag szakmai kérdés, éppen ezért az irányítási feladatok ellátására egy kinevezett szakértőkből álló igazgatótanács-szerű testület a legalkalmasabb. Ehhez az álláspontjukhoz mindvégig következetesen ragaszkodtak. Ez azonban önmagában nem jelentett volna többet kisebbségi ellenvéleménynél, ha a kormánykoalíció ugyanilyen következetesen tartotta volna magát az elvi deklarációihoz. Nem így történt. A kormány csak 1991 nyarán terjesztette a t. Ház elé a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló törvényjavaslatot, majd a közbeiktatott tárgyalási szünetek miatt a parlamenti vita is hosszan elhúzódott, és határozathozatalra csak novemberben került sor. Ráadásul a megszavazott törvény furcsa módon inkább késleltette, mint siettette az önkormányzatok létrehozását. A kedves olvasó bizonyára emlékszik még azokra az ádáz vitákra, amelyek a szakszervezeti vagyon körül dúltak, és éppen akkoriban fordították a legélesebben szembe egymással a birtokon belül lévő MSZOSZ-t és a rendszerváltás során létrejött új szakszervezeti tömörüléseket. Az új szerveződések úgy ítélték meg, hogy a vagyonjogi viták megnyugtató rendezése nélkül öngyilkosság volna belemenni a szakszervezeti választások kiírásába, mert a fennálló helyzet elfogadhatatlan esélyegyenlőtlenséget teremtene. Márpedig az elképzelés az volt, hogy a munkavállalói képviseleti arányokról a társadalombiztosítási önkormányzatokat illetően is a szakszervezeti választások döntsenek.

A választásokat tehát nem lehetett kiírni, de hogy a tb-önkormányzatok megalakulása mégse szenvedjen jelentős késedelmet, az igazgatási törvény parlamenti vitájában az SZDSZ és az MSZP javasolta, hogy átmeneti megoldásként az ÉT munkáltatói oldalához hasonlóan a munkavállalói oldal is delegálással – méghozzá paritásos delegálással – oldja meg a képviselői helyek betöltését. Aztán, ha a viták rendeződtek, majd meg lehet tartani a választásokat.

A kormánypártok azonban nem fogadták el ezt a megoldást, és ehhez kapóra jött nekik a Fidesz javaslata, amely átmenetileg a parlament által megválasztott felügyelőbizottságokra kívánta bízni az irányítási feladatokat. Az MDF hathatós támogatásának köszönhetően a Fidesz álláspontja győzedelmeskedett.

A hivatalos indoklás akkor úgy szólt, hogy csak egy nagyon rövid átmeneti időről van szó, s mihelyt a viták rendeződnek, azonnal kiírják a választásokat. Újabb másfél év telt el azonban, mire a szakszervezetek megegyezését követően a parlament megalkotta a társadalombiztosítási képviselők választásáról szóló törvényt, és ennek nyomán 1993. május 21-én sor kerülhetett a választásokra.

Ez alatt a másfél év alatt a Fidesz javaslata alapján létrehozott felügyelőbizottságok valóban kiváló szakemberei minden ügybuzgalma ellenére sem tudtak a legfontosabb kérdésekben érdemi előrelépést kicsikarni, mert nem rendelkeztek azokkal a jogosítványokkal, amelyeket az igazgatási törvény az önkormányzatok számára biztosít. Amikor például tavaly messzemenően nem értettek egyet a kormánynak azzal a megoldási javaslatával (nevezetesen azzal, hogy a hiány fedezésére a tb bocsásson ki kötvényeket), amellyel a tb költségvetési hiányát kívánta rendezni, és a Népjóléti Minisztériummal folytatott tárgyalásaik sem vezettek eredményre, levelet írtak Antall Józsefnek, amelyben felhívták a figyelmét a javaslatban rejlő súlyos veszélyekre. A miniszterelnök azonban még válaszra sem méltatta a felügyelőbizottságokat. A vagyonjuttatás kérdésében sem sikerült egy tapodtat sem előrelépni, holott az idei költségvetés bevételi tervében már többmilliárdos tételként ott szerepel a tb-nek szánt vagyon hozama. Mondanunk sem kell, hogy a 40 milliárdos tervezett, de a valóságban lényegesen nagyobb hiány fedezését szolgáló kötvények kibocsátására a megoldatlan problémák tömkelege miatt mindmáig nem került sor. A minden várakozást felülmúlóan sikeres választásokat követően úgy tűnt, most már semmi sem állhatja útját az önkormányzatok megalakulásának.

Visszalőtt start

Néhány nappal a választások után azonban Pokorny Endre és Grezsa Ferenc (MDF), illetve Frajna Imre (Fidesz) egy önálló képviselői indítvánnyal álltak elő, amelyben javasolták, hogy a munkáltatói képviselők delegálása a járulékfizetési arányoknak megfelelően történjék. Javaslatukat azzal indokolták, hogy az igazgatási törvény idevágó passzusa („A munkáltatók képviselőit a munkáltatók országos érdek-képviseleti szervei delegálják.”) fölösleges viták forrása lehet, és egyébként is logikus, hogy a képviseleti arányok a járulékfizetési arányoknak megfelelően alakuljanak. Az alapgondolat kétségtelenül racionális. Csak az a bökkenő, hogy mindenki tudja: a munkáltató érdekképviselet – ahogy minden más érdekképviselet is – még kiforratlan, és az egyes szervezetekhez nem rendelhetők hozzá megnyugtató egyértelműséggel a különféle munkáltatók, nem is beszélve a járulék-nyilvántartás kezdetleges állapotáról. Néhány napon belül kiderült, hogy a javaslat egyelőre megvalósíthatatlan. Ezt maguk az előterjesztők is elismerték, indítványukat mégsem vonták vissza, s az a továbbiakban Erisz almájaként funkcionált.

Hirtelen a kormány is úgy ítélte meg, hogy az igazgatási törvénynek a munkáltatói képviselők delegálására vonatkozó rendelkezése értelmezési problémákat vet fel. Ezért elvi állásfoglalást próbált kicsikarni a parlamenttől: a t. Ház mondja ki, hogy a munkáltatói delegálásnak ki kell fejeznie a járulékfizetési arányokat, s mivel a költségvetési szféra teljesíti a járulékbefizetések egyharmadát, ennek megfelelő számú helyet kell biztosítani képviselői számára a tb két önkormányzatában. Delegálásukra a helyi önkormányzatok nevében a Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a központi költségvetési intézmények nevében, országos érdek-képviseleti szervezet hiányában, maga a kormány jogosult. A kormányt cseppet sem zavarta, hogy egy ilyen tartalmú elvi állásfoglalás alapvetően ellentmondana az önkormányzati igazgatásról szóló törvény szellemének. A parlament viszont úgy ítélte meg, hogy amit a kormány akar, az nem intézhető el elvi állásfoglalással, hanem törvénymódosítást igényel. Erre a kormány stratégiát változtatott, napirendre erőltette a korábban már az előterjesztők által is megvalósíthatatlannak minősített Pokorny–Grezsa–Frajna-féle önálló indítványt, hogy a kormánypárti képviselők segítségével ehhez nyújthasson be a szándékait érvényesítő módosító javaslatokat.

Szabálymódosítás menet közben

Joggal merülhet fel a kérdés, vajon miért az eredményes választások után jutott eszébe a kormánynak és néhány képviselőnek, hogy a munkáltatói helyek betöltése körül értelmezési problémák adódhatnak. Ez már csak azért is furcsa spétreakciónak minősül, mert a munkáltatói delegálásra vonatkozó mondat nem 1991-ben, hanem idén tavasszal, a választási törvény keretében végrehajtott módosítás során került az igazgatási törvény szövegébe. Akkor senkinek sem jutott eszébe, hogy ennek a mondatnak a kapcsán valaha is értelmezési problémák merülhetnek fel. Akkor egészen másfajta problémák izgatták az MDF-es és fideszes képviselőket. Akkor minden erőfeszítésük arra irányult, hogy jelentősen szigorítsák a választási feltételeket (a 25 százalékos részvételi minimum mint érvényességi kritérium, a munkahelyi szavazás bürokratikus megnehezítése, a két napra – vasárnap a lakóhelyen, hétfőn a munkahelyen – széthúzott választás elvetése, a pénteki időpont kijelölése stb.). A választási törvény ismeretében nagyon sokan gondolták úgy, hogy az eredményes választásnak minimális az esélye.

A társadalom azonban csattanós választ adott. A polgárok kifejezetten kedvezőtlen feltételekkel dacolva meglepően magas arányban mentek el voksolni, nyilván azért, mert úgy érezték, hogy szavazataikkal egy olyan testületet hoznak létre, amely az eddigieknél hatékonyabban képes védelmezni a társadalombiztosításhoz kapcsolódó érdekeiket. Csak ezeknek a sokak számára meglepetést hozó választási eredményeknek az ismeretében vetődtek fel az értelmezési problémák koránypárti és fideszes körökben.

Továbbra sem voltak viszont értelmezési problémái a tb-felügyelőbizottságoknak. Mivel a törvény rendelkezései szerint a választásokat követően őket terhelte a kötelezettség, hogy összehívják az önkormányzatok alakuló közgyűlését, cselekedniük kellett.

A sokat vitatott mondat számukra egyértelmű eligazítással szolgált: az ÉT munkáltatói oldalát bízták meg a feladattal, hogy gondoskodjék a munkáltatói helyek betöltéséről. Azok a félelmek sem igazolódtak, amelyek a munkáltatói helyek elosztása kapcsán éles konfliktusoktól és heves vitáktól tartottak. Az ÉT-ben képviselettel rendelkező munkáltatói szervezetek a legegyszerűbb megoldást, a paritásos delegálást választva, meglepően gyorsan és simán egyezségre jutottak. Sőt bizonyos mértékig elébe mentek a költségvetési szféra későbbi követeléseinek, és ugyanannyi helyet, amennyit egymásnak osztottak (vagyis ötöt), felajánlottak a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának (KIÉT) is. Nem tudni, miért szánták rá magukat erre a nagyvonalú gesztusra, hiszen ezzel saját későbbi érveiket gyengítették. Ajánlatuk mindenesetre tragikai vétségnek is minősíthető, mert a KIÉT, pontosabban az annak tagjaként elszánt politikai manőverekbe kezdő TÖOSZ az öt felkínált helyet csupán ajtórésnek tekintette, ahol megvetheti a lábát, ahonnan megkezdheti a beljebb nyomulást, és hamarosan 18 helyet követelt magának. Persze nyilvánvalóan nem lépett volna fel ilyen vehemens igényekkel, ha nem kap kulisszák mögötti, de annál erőteljesebb bátorítást a kormánytól. Ellenkező esetben ugyanis boldogan kiegyezett volna a felkínált lehetőséggel.

Célegyenesben

Így értek össze a még elvarratlan szálak, illetve az azokat kézben tartó politikai szándékok, és így kezdődhetett el négy nappal a tb-önkormányzatok már meghirdetett alakuló közgyűlése előtt az MDF-es–fideszes önálló indítvány és a hozzá benyújtott módosító javaslatok parlamenti vitája. A sziklaszilárd elvi álláspontokat jól jellemzi, hogy a kormány által sugalmazott módosítás 6 + 8 = 14 helyet igényelt a TÖOSZ számára, és a közvetlen kormányzati delegálás lehetőségét már fel sem vetette, a Fidesz pedig egy újabb módosítóval az ÉT által korábban felkínált 5 helyet kívánta a törvény erejével szentesíteni. Csakhogy addigra az ÉT munkáltatói oldala már „bekeményített”. Miután a TÖOSZ ajánlatukat félresöpörve követelőzni kezdett, hamarosan a teljes és elvi alapokon nyugvó elzárkózás álláspontjára helyezkedtek. Arra hivatkoztak, s joggal, hogy a települési önkormányzatok és az állam – mint az egészségügyi intézményrendszer csaknem kizárólagos tulajdonosai és működtetői – az egészségügyi alap legjelentősebb felhasználói. Márpedig finanszírozók és felhasználók ellenérdekű felek, akiknek az egyezkedések során a tárgyalóasztal ellentétes oldalán a helyük.

A nyomaték kedvéért a munkáltatók azzal fenyegetőztek, hogy ha a kormány keresztülerőszakolja a TÖOSZ-nak 14 helyet igénylő javaslatát, akkor kivonulnak az önkormányzatokból. Meg nem erősített hírek szerint az ÉT még azt is kilátásba helyezte, hogy e barátságtalannak minősített törvényhozási lépés esetén nem hajlandó megtárgyalni a pótköltségvetést. Ezek az „érvek”, úgy tűnik, hatottak. Az illetékes parlamenti bizottságok a kellő pillanatban határozatképtelennek bizonyultak, nem tudták megtárgyalni az alapjavaslatot és a módosítványokat, s a témát el kellett napolni. Így aztán június 18-án mégiscsak megtarthatták alakuló ülésüket az önkormányzatok. A TÖOSZ sem merte tovább élezni a helyzetet. Képviselői ugyan megjelentek, de csak arra szorítkoztak, hogy bejelentsék: élni kívánnak a jogorvoslat lehetőségével. Esélyeik azonban sokkal inkább az egyelőre elfektetett parlamenti javaslatok további sorsától függenek.

Az erőpróba és annak pillanatnyi kimenetele mindenesetre jelzi, hogy a tb-önkormányzatok megalakulásával egy erős új szereplő lépett a politika színpadára. Hogy a politikai szempontokat mennyire sikerül összhangba hozni a társadalombiztosítást terhelő rendkívül súlyos szakmai-szervezeti problémák megoldásával, azt csak a jövő döntheti el. Az alakuló üléseken egyaránt találkoztunk biztató jelekkel is. Nem örültünk annak, hogy a két önkormányzat elnöke az MSZOSZ két első embere, Nagy Sándor és Sándor László lett. Ez kétségtelenül a túlpolitizáltság veszélyét rejti magában. Ők arra hivatkoznak, hogy mint a választásokon toronymagasan győztes szakszervezeti tömörülés listavezetői, nem tehették meg, hogy ne vállalják az elnöki tisztséget. Mi viszont abban reménykedhetünk, hogy miután learatták a még érintetlen legitimitásból származó politikai babérokat, és rájönnek, hogy az önkormányzati és szakszervezeti kötelezettségek együtt túlságosan nagy terhet jelentenek, egy szakmai kérdésekben járatosabb elnöknek adják át a terepet.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon