Skip to main content

Távolodóban a metaforától

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Orbán Ottó költészete az 1960–70-es években

A hatvanas évek második felétől vehető észre Orbán Ottó költészetében az elmozdulás vagy legalábbis az elmozdulás igénye a klasszikus látomásos, metaforikus lírai alakzatoktól. Már az ekkori kötetcímek is valamiféle, talán inkább a költői magatartásra, szemléletre utaló eltávolodást jeleznek szimbolikusan; az útkeresés nyelvi-poétikai változataival szembesülhetünk. A Búcsú Bet­le­hem­től, A föltámadás elmarad, az Emberáldozat címekben megbúvó „búcsú”, „elmaradás”, „áldozat” sza­vak sajátosan idézik föl valaminek a hiányát, jelen nem levését, ám egyszersmind a befogadói figyelmet abba az irányba is terelik, hogy e hiányt úgy is értelmezzük: nem eredendő hiányról van szó. Másként fo­galmazva: a világ – mely­ben az értékek elrejtőznek, nem láthatók – nem eredendően érték nélküli. Az erre utaló költői magatartás, világkép alapvetően a tragikus és ironikus szemléletben gyökerezik (erre később térek ki). A címek azonban – szoros összefüggésben a világképi tartalmakkal – elbizonytalanodást is tükröznek, s ez a költői beszéd lehetőségeit érinti.

Az elmozdulást, változást három kiemelkedő pontban foglalhatjuk össze: a költői szerep, a metafora és a versnyelv, valamint a szó fokozatos, lassú átmenetekben megvalósuló átértékelésében.

A korábbi költőszerep lényegében a törvényhozó, tehát a lényegiségeket kimondó magatartásból nőtt ki, ennyiben a teremtés elvére helyeződött a hangsúly. A prózapoétikában ezt az elbeszélői típust nevezik az omnipotens narrátornak, aki a teremtett világot átlátja, róla mindent tud, a szöveg befogadóját mintegy kézen fogva vezeti e világ bonyolult rendjében; mert hiszen ez a fajta tudás azt is előrevetíti, hogy bár nem mindenki számára érzékelhető ugyan, de rend van a világban. A líra felől szemlélve ugyanezt, részben a profetikus költészetfelfogásra kell gondolnunk (lásd a törvényhozó és a jós), részben ennek egy már átalakított változatára, a szakrális, kultikus költészetfelfogásra. A kettő között magam nem látok nagy különbséget, Margócsy Istvánnak1 abban mégis igaza van, hogy az utóbbiban a költőszerep irányadó jellege már nem annyira domináns. Viszont mindkettőben még uralkodó a kiválasztottság gondolata, motívuma. A különbség szerinte ott keresendő, hogy a kultikus szerepbe öltözött költő már „nem alkotja, hanem szolgálja a kultúrkincset”, ezzel összefüggésben pedig megmarad az univerzalitásigény. Mar­gócsy példaként Juhász Ferenc kozmikus mitológiáját, illetve Nagy László nemzeti mitológiáját említi. Ami Orbán Ottó költészetét illeti, e tiszta szerepeket a befogadó soha nem érzékelhette, legfeljebb áttűnéseket, hangsúlyosabb változatokat, melyekben inkább volt már eleve erőteljesebb pusztán az egészre irányultság, mint a prófétai szerep. Kétségtelen, hogy a szubsztanciális személyiség- és költőszerep-felfogás azonban erősen érvényesült költészetében. 1967-től, a Búcsú Betle­hem­től című kötettől számítható az, hogy a szerep mindentudó jellegét Orbán átalakítja. Konkrét versek konkrét szövegrészei utalnak erre, akár még azt is mondhatjuk, költői programként. Nem más ez, mint a „hívatlan tanú’ (Invokáció) vagy egyszerűen csak a „tanú” (Az őrjöngő árva) szerepe (itt jegyzem meg, hogy az 1976 és 1977 között született, több darabból álló nagy esszéje mintegy összefoglalóan is címébe emeli a „szerepet”: Az ádáz szemtanú). A tanúszerep minőségileg más, mint a prófétai, törvényhozó vagy jós öltözékében fellépő költőé, de még azt is megkockáztatom, erősen távolít a kultikus felfogástól is. Megint csak a prózapoétika narrátortípusainak megkülönböztetésére hivatkozom: a tanúszerepben fellépő elbeszélő ugyan mindent lát – hi­szen a helyszínen tartózkodik –, ám csak azt és annyit, ami és amennyi e helyszínről belátható. Tanúként igazmondó, de a konkrét térből és időből nem lát messzebbre, a rejtett összefüggéseket – tehát az egészet – már ő sem látja át. Költészeti értelemben tehát nem vátesz, nem jós, s még törvényhozói szerepe is erősen korlátozott. Ugyanakkor kétségtelen az is, hogy Orbán ek­kori (de majd későbbi) költészetének is a versalanya különleges tanúszerepet ölt magára, nem semleges tanú, aki mintegy szenvtelenül, tárgyias formában tudósítana az eseményekről, a helyszínről. „Hívatlan tanú”, de „ádáz szemtanú” (sőt az Anti­poétika zárásában a vers beszélője „a veszélyes tanúk tárgyilagosságát” említi), amennyiben nemcsak a tényekről való beszámolóban, de azok érté­kelésében, értelmezésében is érdekeltnek állítja önmagát. Azaz hangsúlyosan fenntartja magának a kimondás erkölcsi pátoszát, a „helyettes” beszélő morális gesztusát; azt, hogy nem „csak egy személy” (Petri György) a megszólaló. A tanú szerepe tehát a tanúságtevőé így, s ebben még mindig erősen látszódik a „szenvedő próféta”2 alakja. Nyilvánvalóan ellentét, feszültség keletkezik a versszövegekben a beszélő szerepe, helyzete és a hozzáfűzött erkölcsi imperatívusz között, ami aztán áttevődik a költői beszéd és nyelv ekkori jellegzetességeire is, nevezetesen, hogy mindkettő ellentétes retorikai-poétikai tartalmakat olvaszt magába. Nemcsak egyes versekben figyelhető meg ez, de egész korszakának, mintegy tíz évnek a (60-as évek közepétől kb. a 70-es évek második feléig tartó) folyamatában is. Az egymásnak feszülő el­len­tétes beszédformákat a legszebben az Óda a Tagadás Múzsájához című vers fejezi ki, amikor a versbeszéd alanya saját szerepét a „dühödt tárgyilagosság” elvileg egymást kizáró jelentéseket hordozó jelzős szerkezetében fogalmazza meg. A korszak másik két nagy ódája (Óda García Lorcához, Óda a Válságos Re­mény­hez) szintén ilyen ellentétes pólusok között ingadozik, amikor egyfelől a versek beszélője azt állítja, „a költészet a cigányok testvére, kóbor igazság”, másfelől, hogy „vége a költői beszédnek”, jönnek a „té­nyek”; s a különnemű költői állásfoglalásokat még tovább feszíti szét, mikor arról szól: „kiegyenesített mondatokra” van szükség, hogy „kivillanjon a csupasz tartalom”. Kétségtelen, e sorok a metafora visszavételének programjáról beszélnek, ám a teljes versek (nem csak az ódák) azt is bemutatják, hogy a versek alanya ezt nem feltétlenül belsővé tett programként hirdeti meg. Jelzi ezt a sokszor jelen lévő irónia, sőt gúny, mely éppen az ellenkezőjét tartaná kívánatosnak; ezért „dühödt” a tárgyilagosság, s ezért gyakran csak puszta verbalitás a más szerep felvételének az igénye. Röviden úgy lehetne körülírni e beszédszituációt, hogy a versalany a metaforák fölszámolását, a méltóságos látványvilág kiiktatását a vers „díszleteiből” nem egyszerűen veszteségként állítja be, de olyan vereségként is, amely kívülről méretett rá. Mintha nem önmaga változott volna, hanem csak a külső, immáron költőietlenné vált világ. A korszakban így ugyan más-más minőségben, formában, s főleg fokozatokban, megmarad a metaforikus beszéd is, ha másként nem, abban a költői gesztusban, amely mint­egy emlékeztetőül mindig odarajzolja ezt az elvesztett világot is a vers hátterébe.  A Tengeri fű című vers ennek egyik legszebb és legpontosabb példája.

A lassan átértékelődő szerepfelfogásból születő tanúszerephez szorosan hozzárendelődik a helyszín és az annak kereteiben lejátszódó „esemény” fogalma. Tanúskodni (s ennyiben igazat mondani, ha eltekintünk a „megbízhatatlan elbeszélő” kategóriájától) csak valami valóságosról, megfoghatóról lehet (persze a metafizikusoknak a transzcendencia, a hit is mint materiális létezik, azaz valóság). Jól jellemzi e tekintetben a költői beszédhelyzetet Orbán Hit című verse, mely egyben előrevetíti a majdani helyszín és története kiválasztását; a Pilinszky Jánosnak dedikált négysoros egyszerű dikciója, pátoszmentessége (amúgy sok vonatkozásban Pilinszkyre emlékeztetően) utal a két költészetszemlélet, de az Orbán-féle vers belső ellentmondására is: „A legvégső, a nem-emberi hit, / mely a halálig emel elgyötörten, / nem a megkívánt egekben lakik, / ott él az eleven, keserű földben.” A vers, noha 1961-es, a későbbi változások tükrében ars poeticaként is felfogható, de burkoltan Orbán köztes beszédhelyzetére is utal, hiszen a versben beszélő csak a „legvégső” hitről szól, ami kibővített jelentésben nem a hit (legfeljebb csak a vallási értelemben vett hit) elvetését jelzi. Azaz rámutat Orbán költészetének kettősségére itt is: az „Ég s föld” közöttiségre, amelynek alapját, hátterét mégiscsak a „föld” képezi.

A helyszíntalálás azért is fontos, mert Orbán verseiben korábban csak „általános” helyszínekkel szembesülhettünk: a látvány mindig annyira elvonatkoztatott volt még elemi érzékiségében is, hogy szinte csak szimbolikusan szervezte meg a vers terét-idejét s szövegét. Az olykor felbukkanó valóságrészletek – elenyésző számuk mellett – ezért túlzottan is idegen testként hatottak a szövegegészben, bár szerepük tagadhatatlan a végső versvilág kialakításában. A Trón­­beszéd „csir­keszaros udvara” vagy a Zöld ország zárlata („én élek itt, mint a csengettyűk tengere, örökké, / mezítláb, klottgatyában”) azonban már arra utal, hogy a helyszín kiválasztásának folyamata elindult, de még nem érinti mélyen sem a forma, sem a versnyelv teljes világát. Két kuriózum említhető e versekkel kapcsolatban; a Trónbeszéd Berzsenyi aszklépiádeszi soraira való utalása („Hervad már koronád, reumás bazalt, / kepleri homlokodról a hódzsungel lerohad”) egyik kritikusában visszatetszést3 kelt, a Zöld ország „klottgatyája” szóhasználatát pedig maga Nagy László kifogásolta4, mindketten értetlenséget tanúsítva Orbán új tájékozódási irányával szemben. Pedig ekkor már kezdenek szaporodni verseiben a helyszínt nagyon is pontosan jelölő „kifejezések”, hétköznapi retorikájú sorok, szavak: a „libaúsztató”, a „csikorgó szekér” (Régi föld), a „faltuk a félkiló kenyeret meg a tíz­deka szalámit (Lobogj, szerelem), a „Körner úr vizel / a gimnázium kapujában részegen (Fegy­ver­ko­vács-óda), „A Mátrában feküdtünk / egy futballpálya szélén” (A névtelen), s folytathatnám. A nyelvi, hang­nemi viszonyok a személyes emlékezet valóságos terébe helyezik át a korábbi elvont látványokat, s ettől alaposan megváltozik Orbán költői dikciója is. Lényegében a helyszín szemlélésének távlata változik itt fokozatosan: a legfelsőbb regiszterekben szóló hang az egészet mindig csak mint egészet próbálta életre kelteni, a részletekre a beszélő keveset bízott; most az egészben kezdenek feltünedezni a részletek, s ahogy egyre nagyobb szerephez jutnak, úgy változik meg az egész láttatásának nézőszöge. Immáron a részletek felől tekinthetünk az egészre. A részletek csak konkrétak, s mint ilyenek, csak a beszélő sze­mélyes életének részei lehetnek: ekkor tűnnek föl Orbán verseiben a gyermekkor, a család, a háború, az intézet ekkor már nem szublimált, nemcsak fikcionált, hanem teremtett valóságukban is reális, „röghöz kötött” képei. A Gyökér a földben című ciklus már teljes egészében e felfogásban születik meg; a személyes történetmondás, a családtörténet „fejezetei” és a helyszínek összefonódnak, szinte egy önéletrajzi regény töredékeinek látszanak.

De a részletek, a valóság elemeinek közvetlen (nyelvi) beáramlása a versbe, a tények „tisztelete” Orbán felfogásában mégsem egyértelmű. Az egyik szempont nyilvánvalóan az, hogy a versbeszéd előterébe jutó „kistörténetek” hitelesebbek, mint a nagy látványok, a másik azonban az, hogy a hétköznapok világából milyen távlatok nyílhatnak az egészre való rálátáshoz, a történethez magához. A Távlat a történethez (1976) című kötet így viseli eleve „homlokán” e kétféle irányultságot. Az Orbán-vers szinte mindig számot vet azzal a problémával, hogy ha a vers alanya teljes mértékben feladja a klasszikus modernségből származó gondolatot, hogy ugyanis „minden Egész eltörött”, s ezáltal minden egészre irányultság kér­désessé válik, akkor az azt is jelenti egyben, hogy a versbeszéd lehetősége is kétségbe vonódik. Sőt, a beszélő személye is problematikussá válik, valamint pozíciója is, tudniillik hogy honnét szemlélheti egyáltalán a nyelvben teremtett valóságot. A vers hátterében (ám sokszor nyíltan, közvetlenül is) a nagy távlat és a szűkített fókuszálás lehetőségeinek felmérése zajlik, olykor komoly nyelvi-poétikai küzdelem formájában. A távlat című vers záró sora – „De persze ha megrendelted tied a fuvar A JELENSÉG FÖLÉ” – csak első lépésben értelmezendő ironikusan, benne foglaltatik az is, hogy a „fölemelkedés” talán mégiscsak szükséges „távlat”. A vers alanya így majdnem mindig egy furcsa, átmeneti helyzetben szólal meg, „két-világ-között” (A sánc) pozícióban.

A hagyományos beszédhelyzettől és szerepfelfogástól való elmozdulás kölcsönhatásban van a versnyelvi változásokkal is. Az Orbán-vers korábban két nagy költészeti-formai tradícióra támaszkodott: a klasszikus (modern) örökségre, a kötött, időmértékes, ritkábban és kevésbé a magyaros ütemezésű zenei formákra, illetve az avantgárd, főleg nagy szerkezetekre törekvő szabadverseire. A formai válto­zások most mindkettőt, bár más-más mértékben, érintik. A klasszikus szerkezetek lényegében érintetlenek maradnak, csak a beszéd hangneme, dikciója módosul. A szabadvers azonban jelentős átalakításokon megy keresztül. A nagy, átfogó és egészként értett formák átadják helyüket a szintén nagyobb, de széttördelt, darabokból álló formáknak, ciklusoknak, s e kereteken belül a prózavers formációi válnak uralkodóvá. A kötött formákban pedig Orbán megtalálja azt a poétikai megoldást – az enjambement alkalmazását –, mely szintén a folyamatos beszéd természetes lejtéséhez közelíti a lírai dikciót. Poétikailag mindez szükséges volt abban a „tanulási” folyamatban, melyben Orbán Ottó a szinte látomásos lírai beszédtől eljut a hétköznapi nyelvhasználatot idéző, de poétikusságát mégsem elvesztő versnyelvig.

Ugyanakkor a személyes távlat, történet a korszak verseiben legtöbbször morális és szociális „fe­lelősségvállalással” is ötvöződik, ami a szövegek befogadóját arra is figyelmeztetheti: a költői szerep hagyományos felfogása még élénken él a versek be­szé­lőjében. E morális költői gesztusok a személyes történetet így nagyobb távlatokba is belehelyezik. Orbán ekkor találja meg költészetének tágabb régióját, Közép-Európát is. Filológiai érdekességű, hogy e rátalálás „dokumentumai” nagyszabású India-könyvében (Ablak a Földre) lelhetők fel vegytisztán. Pél­dá­ul akkor, amikor arról ír, hogy „micsoda hülyén fennkölt dolog távlatot keresni ahhoz, hogy a föld népességének nagyobbik fele a porban keresgéli az elgurult garast? Miféle távlat ez, és mi látható onnan?”5 E vegyes műfajú, ám szemléleti egységben tartott mű (útirajz) persze Indiáról szól, de erős áthallásokkal a korabeli, 1968-as Magyarországra, s tágabban a közép-európai térségre is. Nem véletlenül írja majd Orbán a könyvről visszatekintve azt, hogy „ha viszont így áll a dolog, akkor ez a könyv még sokkal inkább szól a hatvanas évek Magyar­országáról, mint valaha is hittem volna”.6 A vers, a költészet innét nézve Orbán számára tehát nemcsak személyes, „kistörténelmi” kérdés, hanem a nagyobb történelembe (szociális környezetbe) való beágyazódás is. Az indulás éveiben azért volt ez jóval kevésbé érzékelhető, mert az „égi” távlatokból nem lehetett befogni a beszéd ezen konkrét terepeit, legfeljebb „kiszólni” lehetett belőlük kijelentések formájában. (Ezért is hathattak például furcsán azok a versei, melyekben a beszédirányultság hátteréül olyan posztindusztriális „tájat” rajzolt föl, amelytől a hatvanas évek eleji Magyarország fényévekre volt. Lásd Áttörés című hosszúversét, 1962-ből.) A részletek poézisének távlatából azonban már kirajzolódik a közép-európai „nagyobb” történelem is, s benne a tipikus közép-európai emberi sors: „A kozmopolita csillagképek alatt a gyalogos valóság. A végtelennel kacérkodó, szajha szavalatban ők a pontos és halálos közép-európai mérték” – olvasható a Gyökér a földben ciklus Rokonság című darabjában. (Aminek ironikus változatát majd A folytatás című ciklus A körülmények című részében lelhetjük föl: „A köszörült szerszámacél lehántja a csilló fölösleget; tengerek, őserdők, sárkánygyíkok a raktárba kerülnek, és a kisváros-világ mellékutcáján kényelmetlen kérdésekkel föltűnik a túlélésre kiképzett, általános Én, a nagyszájú közép-európai.”) Mindkét idézet nemcsak arra irányítja rá figyelmünket, hogy a szövegek milyen pontosan tükrözik a szemléletváltozást, de arra is, hogy Orbán ellentétező versbeszéde, formaalakítása egyúttal szemléleti rétegezettséget, többértelmű­ségeket is jelent. A „végtelenség” és a „szajhaság” egybekapcsolása nem pusztán a meghökkentés, sokkal inkább a közép-európai létezés és létértelmezés bonyolult, összetett jelentéstartalmait sűríti egybe.

Pályája e szakaszán bukkan fel az a néhány nagy és alapvető, későbbi költészetén végighúzódó motívum is, mely majd meghatározza Orbán szemléletét, poétikáját, de főleg verseinek és a beszélőnek az egymáshoz való viszonyát. Nem kevesebbről van itt szó, mint: a költőszerep és „a költészet hasznának”, cél­jának értelmezéséről, a világban való elhelyezéséről; a személyiség, az egyéniség, a szubjektum újabb távlatokban való felfogásáról; és a lírai folyamatokba való betagozódás folytonosságáról és megszakítottságáról. E nagy kérdések természetesen ekkor még inkább csíraszerűen bújnak elő verseiben, ráadásul mindegyik különböző jelentőséggel, de már a hatvanas évek közepétől jelen vannak költészetében.

A költőszerep, a vers erkölcsi fundamentumát, alaphangját a műveknek az a rétege adja meg, mely minden kétkedés, ellentétezés ellenére a „mégis-mo­rál” magatartást szimbolizálja. E felfogásban a költő és műve szerepe az irodalmi és esztétikai tapasztalatok közvetítésén túl az erkölcsi közvetítés is világ és ember között; az erkölcsi helytállás a pusztuló világban. A helytállás, a szólás etikájára hívja fel a figyelmet az E tenger-tőzsde részvényeseinek például ez a sora: „ős virrasztó, a bakter vers kiált”. Az Em­ber­áldozat vagy éppen a Kortársak hasonlóképpen arra irányítják a befogadó figyelmét, hogy a vers a be­szélője számára az alkotáson, a művön túlira nézve fontos és jelentőségteljes. A vers eszerint valamiféle eszköz volna etikai tartalmak, magatartások felmutatására, ám Orbán Ottó költészetében ez mégsem ennyire egyszerű. A költő mint „tanú” (korábban utaltam erre) már eleve kimozdította a költői ént a vers centrumából, s bár a „tanúságtevésnek” még mindig megmaradtak az erkölcsi vonzatai, a beszélő helyzete nem mindenekfeletti erkölcsi pozíció. Olyan sajátos határhelyzet képződik meg ez által, melyben nem a költői én etikája, hanem csak egy általános (Orbán esetében azonban a személyesség hátterével is hitelesített) erkölcsi nézőpont uralkodik. Annál is inkább így lesz ez, mivel Orbán más verseiben éppen ellentétes folyamatot figyelhetünk meg: A költészet hasznában a „Költő jutalma” a két zsebre való tökmag. Az irónia és a visszavonás a költő és a költészet szerepében való kételkedést is megjeleníti, s ha ma a két hatást egymásra vetítjük (tudniillik a morális helytállás, az őrzés gesztusát és a költészetbe vetett hit ironikus „ábrázolását”), akkor nyilvánvalóan érzékelni fogjuk az ellentéteken túl a szemlélet bizonytalanságát; s e bizonytalanságban azt is, hogy a vers beszélője valami biztos pontban való meg­kapaszkodás lehetőségét keresi. A szubjektum, a versbeli én elbizonytalanodásának jelei nagy hatással és nagy formátumú műben először a Cape Comorin (1969) című, hat részből álló versében jelennek meg. A művet nyilvánvalóan indiai utazása inspirálta (érdemes összevetni az útirajzzal, az Ablak a Földre prózájával, s annak Kanya Kumarinál vége a világnak című fejezetével), de lényegében a nagy, költészeti értelemben vett összefoglaló jellegű verskompozí­ciók közé tartozik. Feltárja és bemutatja azt az utat is, melyet Orbán „belül” tett meg költői értelemben a hatvanas évek végéig. Ám az is megkockáztatható, hogy – kivételesen – a személyes életsors összegzéseként is számon tartsuk a művet. Nagy kompozíció, de struktúrája nem az Orbánnál korábban megszokott, whitmani vagy avantgárd ihletésű hosszúversekre emlékeztet, mert a nagy szerkezet darabokra van tördelve, szó szerint hat darabra, s az egyes darabok önállóan is érvényesek; önálló szerkezettel és nyelvvilággal rendelkeznek, következésképp darabonként is önálló jelentés tulajdonítható nekik. Önálló címmel vannak ellátva, ugyanakkor alá vannak rendelve az összefoglaló címnek. Ez utóbbinak viszont – ellentétben a „beszédes”, mert értelmezhető darabcímekkel – nehezebben tulajdoníthatunk jelentést. Egyszerű földrajzi név, nagyjából annyit jelent nem hivatalosan, hogy „India földjének vége”, India legdélibb csücske, ahol három tenger talál­kozik, az Arab-tenger, a Bengál-öböl és az Indiai-óceán. Cape Comorin (ami a hindi Kanya Kumari angol megfelelője) szimbolikus értelemben tehát valaminek a vége, de mivel itt ölelkeznek az óceánok, velük már a végtelenség kezdete is. Az „óceán” és India mint a föld és a víz, mint az élet és a kultúra bölcsője, találkozásuk azonban már meglehetősen tágas értelmezési térbe helyezi a címet, s magát a teljes kompozíciót. Így lesz értelmezhető az 1. Helyszín a forgatáshoz című rész, mely a beszélő közép-európai életének színterét, a háborút, a gyerekkori nevelő­intézetet jeleníti meg. Az első rész indítása az em­lékezetben leszűrt tapasztalatok birtokában mintegy magabiztosan kezdődik: „Magammal egy vagyok. Többé nem talányos, / mitől, hogyan és mennyiben.” A vers zárlata szinte felhívásszerűen nyomatékosítja a felütést: „Én és itt vagyok egy magammal.” Már csak azért is, mert a nyitás egyszerű, nem magyarázott kijelentése ekkor már – a versben bejárt út indoklásával – következtetésként jelenik meg. A kijelentés és a következtetés retorikailag és poétikailag kör alakúvá formálja a verset, melyet a módosított elrendezésben ugyan, de a megismételt szavak külön nyomatékosítanak. A Helyszín a forgatáshoz így egy biztos elrendezettségű világot, s a belefoglalt, tőle elkülönböző, de önmagában egységes szub­­jek­tumot mutat föl, mintegy leképezve Orbán korai költészetének világképi struktúráját. Formailag a szabadvers és a prózavers között ingadozik (inkább az utóbbi felé hajolva), erre következik majd a második rész kötött, páros rímű verse (2. Az esztétikum sajátossága), mely a helyszínt már Indiába teszi át, majd újabb prózavers (3. Visszavágás) jön, melyben keverednek a helyszínek, „a budai lakás” és az indiai repülőút. Nagyjából így váltakozik prózavers és kötött forma a kompozícióban, s ehhez hasonlóan hol a közép-európai személyes sors helyszínei, „díszletei”, hol India (a világ) képei uralják a versrészeket. A kötött és a szabad formák váltakozása egyfajta sokszínűséget idéz elő mind a hanghordozásban, mind a versstruktúrákban, ugyanakkor a vers alanyában lejátszódó belső folyamatot is jelképezi, ami a nagy kompozíciót figyelembe véve nagyjából így írható le: a nyitás kijelentése („Magammal egy vagyok”) a zá­rás­ban kérdésként ismétlődik: „Magammal egy vagyok? Egy testtel egy lélek?” Ezt követően az értelmezést bővítő kijelentések sora jön: „Micsoda marhaság! / Hiszen még az is, ami itt vacog ájultan a Hotel Mascot ágyán, maga a kétértelműség. / Alszom, de az eközben él (…) / Én és énközöttem.” A vers és a teljes kompozíció záró sora pedig végképp kinyitja a jelentés síkján a művet: „Én és nem én. Itt és nem itt. Forrás az üres pohárban.” A műben felvetett, rá­adásul nyitva és függőben hagyott költészeti és személyiségi problémák már Orbán 80-as, 90-es évekbeli költészetének alapkérdéseire is ráirányítják a figyelmet, ezért lehet a Cape Comorin egyszerre összegző és ugyanakkor előrevetítő jellegű, nagy alkotás.

E nagy vers „állításai” nem voltak előzmény nélkül, s „utóhatásait” sem kerülhették el a későbbi, de még ebben a korszakban születő alkotások, melyek a Cape Comorinban összefoglalt személyiségi, identitásbéli bizonytalanságokat írják tovább. Versek sorát idézhetnénk példaként, itt és most csak az Egy nap a hétből című ciklus (1967–68) Végülis alcímű darabját, mely átfogóbban és konkrétan fogalmaz meg egy újfajta beszélői magatartást és szemléletet: „egyedül az ingatag értékek bizonyulnak állhatatosnak.”

Orbán Ottó e korszakának bizonyos művei tehát a befogadót arról tudósítják, hogy egyes szereplehetőségeket a versek beszélője már revízió alá vesz; hogy a személyiség entitásába vetett korábbi hit el­bizonytalanodik, korábbi értéktételezések problematikussá válnak, miközben a művekben megszólaló „személy” heroikus küzdelmet folytat mindezek megtartásáért s a beszéd fenntarthatóságáért. E küzdelem kiteljesedése határozza meg Orbán Ottó költészetének következő két évtizedét, amit másfelől úgy is fogalmazhatnék: az lesz majd az a két évtized, mely a most elemzett korszak komoly kvalitásokkal bíró, sokszínű költészete után a huszadik századi kortárs magyar költészet egyik kiemelkedően nagy formátumú életművét ajándékozza az olvasónak.

Jegyzetek

1  Margócsy István: Líra és kultusz. In: uő: „Nagyon komoly játékok”. Pesti Szalon, 1996, 253. o.

2  Margócsy István: id. mű, 253. o.

3  Demény Ottó: Orbán Ottó és Ténagy Sándor új kötetéről. Új Írás, 1968/5., 124. o.

4  Domokos Mátyás – Lator László: Versekről, költőkkel. Szépirodalmi Kiadó, 1982, 342. o.

5  Orbán Ottó: Ablak a Földre. Második, bővített kiadás. Magvető Kiadó, 1989, 8–9. o.

6  Orbán Ottó: id. mű, 498. o.

Öt éve, 2002 májusában halt meg Orbán Ottó. Ezzel és a következő közleményünkkel rá emlékezünk.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon