Skip to main content

Dokumentum

Vissza a főcikkhez →


Belügyminisztérium
III/2. osztály
64-312/1969.

Szigorúan titkos!
Különösen fontos!

Végrehajtási utasítás

a BM III. Főcsoportfőnökség „SZT” állományának „Levelező” (Rezidentura) és „Biztonsági” dossziékkal való ellátására.

A dossziék kezelésének, speciális operatív nyilvántartásának, irattározásának szabályozása.

A 002/1969. sz. belügyminiszteri parancs és az I. sz. végrehajtási utasítás meghatározza a BM III. Főcsoportfőnökség „Szigorúan titkos” állományának szervezésével, vezetésével, tevékenységével összefüggő feladatok végrehajtását.

Az I. sz. végrehajtási utasítás III. részének 12. pontja a III/2. Osztály feladatává tette az „SZT” állományba kinevezett személyek feladatainak, irányításának ellátásához szükséges operatív dossziékkal való ellátását, azok speciális nyilvántartásának megszervezését.

A miniszteri parancs és a miniszterhelyettesi végrehajtási utasítás alapján speciális operatív dossziékkal való ellátását, azok nyilvántartásának (kiadásának, kezelésének, irattározásának) rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

1./ „Szigorúan titkos” állomány speciális dossziékkal való ellátásának és azok nyilvántartásba vételének rendje:

A BM III. Főcsoportfőnökség operatív szervei kötelesek az „SZT” állományba kinevezett személyek védelme és munkájuk során keletkezett anyagok elhelyezése érdekében „Levelező” (Rezidentura) és „Biztonsági” dossziékat nyitni.

A dossziékat a III/2. Osztálytól kell kérni, aki ezt központi nyilvántartásba veszi, és a szervek rendelkezésére bocsátja.

(A III/I. Csoportfőnökség a „Levelező” és „Biztonsági” dossziék kiadását saját hatáskörben intézi.)

A „Levelező” (Rezidentura) és „Biztonsági” dosszié kéréséhez ki kell állítani az e célra rendszeresített „SZT” jelzésű kartont két példányban, amelyre rá kell vezetni a IV/II. Csoportfőnökség által megadott fedőszámot. A kartont meg kell küldeni a III/2. Osztálynak dosszié-kiadás, speciális operatív nyilvántartás céljából.

Az „SZT” betűjeles fedőszámmal ellátott kartont az osztályvezető (helyettes) írja alá.

A III/2. Osztály a beérkezett „SZT” betűjeles fedőszámmal ellátott kartonok alapján a fedőszámot a „Napló”-ba bevezeti, a karton egy példányát elhelyezi az e célra rendszeresített külön nyilvántartási rendszerbe.

A karton másodpéldányát a „Levelező” és „Biztonsági” dossziéval együtt megküldi az e célra rendszeresített külön nyilvántartási rendszerbe.

A karton másodpéldányát, a „Levelező” és „Biztonsági” dossziét átadja az illetékes alosztály vezetőnek.

Az „SZT” jelzésű karton egy példányát az operatív nyilvántartó (a III/6. Osztályon a titkárság vezetője) az e célra rendszeresített külön nyilvántartási rendszerébe elhelyezi.

2./ Az „SZT” állomány nyilvántartásának eszközei

– Kartonok: „SZT” jelzésű karton, amelyet minden „SZT” beosztottról két példányban kell kiállítani.

– Dossziék:

a/ „Levelező” (Rezidentura) dosszié, mely az „SZT” beosztott munkájával kapcsolatos írásos anyagokat tartalmazza.

b/ „Biztonsági” dosszié, amely az „SZT” beosztott operatív biztonsági helyzetére vonatkozó anyagokat tartalmazza.

– Napló: Tartalmazza az „SZT” beosztott fedőszámát, azonossági számát, valamint a nyitó szerv megjelölését. (Naplót csak a III/2. Osztály vezeti.) – (sic!)

– Nyomtatványok: Tartalomjegyzék, betűsoros névmutató a betekintők nevének feltüntetésére és a jutalmazások kimutatására szolgáló űrlapok.

3./ Az „SZT” állomány „Levelező” és „Biztonsági” dossziéjának őrzése, kezelése

a./ „Levelező (Rezidentura) és „Biztonsági” követelmények betartásával kell kezelni, őrizni.

b./ A „Levelező” (Rezidentura) dossziét az „SZT” állományú tisztet irányító (kapcsolattartó) operatív tiszt őrzi.

c./ A „Biztonsági” dossziét az alosztályvezető őrzi, szükség esetén az „SZT” beosztottal kapcsolatot tartó operatív tiszt rendelkezésére bocsátja.

4./ Írásos anyagok elhelyezésének rendje

a./ A „Levelező” (Rezidentura) dossziéba kell lerakni az „SZT” beosztott operatív munkájával összefüggő beszámolókat, munkaterveket, írásos utasításokat, jelentéseket, valamint a társszervek megkeresésére vonatkozó, illetve megtett intézkedések során készített anyagok másodpéldányait.

A „Levelező” (Rezidentura) dossziéba az alábbi anyagokat kell gyűjteni:

– tartalomjegyzéket,

– betűsoros névmutatót,

– betekintők név szerinti kimutatását,

– az „SZT” beosztott operatív munkájával összefüggő beszámolókat,

– munkaterveket,

– írásos utasításokat,

– jelentéseket,

– szóbeli beszámoltatásokról készített feljegyzéseket,

– konkrét megkeresések alapján készített (információ, tanulmányozás, ellenőrzés) írásos anyagok másodpéldányait.

– az „SZT” tiszt jelentése alapján készített koordinációs vagy szignalizációs jelentések másodpéldányait,

– zárólapot.

A „Levelező” dosszié kb. 250 oldalt tartalmazhat, amennyiben a lerakott anyagok mennyisége a 250 oldalt meghaladja, a dosszié újabb kötetének megnyitását szolgálati jegyen kell kérni. A szerv operatív nyilvántartója (a III/6. Osztályon a titkárság vezetője) az újabb kötet kiadását az „SZT” jelzésű kartonra rávezeti.

b./ A „Biztonsági” dossziéba kell lerakni az „SZT” beosztottak operatív, konspirációs és biztonsági helyzetének ellenőrzésére, értékelésére és ezek eredményeire vonatkozó feljegyzéseket, jelentéseket, az „SZT” beosztottak beállítását, működését, operatív feladatait ismerő személyek névsorát, jellemzését (nyilatkozatait) és az „SZT” állomány biztonsági helyzetével kapcsolatos valamennyi okmányt.

A „Biztonsági” dossziéban az alábbi anyagokat kell gyűjteni:

– tartalomjegyzék,

– betekintők kimutatása c. nyomtatványt,

– az „SZT” beosztott beállítását, működését, operatív feladatait ismerők névsorát, titoktartási nyilatkozatait,

– ellenőrzésére tett intézkedésekre vonatkozó feljegyzéseket,

– operatív, konspirációs és biztonsági helyzetének értékeléséről készített jelentéseket,

– beszámoltatásáról készített jelentéseket,

– munkahelyén kapott jutalmazásokról, szakmai fenyítésről készült feljegyzéseket,

– az „SZT” beosztott irányítása alatt dolgozó „SZT” beosztotta(ak) fedő- és azonossági számmal ellátott kimutatását,

– az „SZT” beosztott által tartott hálózati személy(ek) fedőnév és dossziészám szerinti kimutatását,

– kimutatást azokról a „K” vagy „T” lakásokról, amelyet az „SZT” beosztott használ vagy használt.

c./ A felsoroltakon kívül „Levelező” (Rezidentura) és „Biztonsági” dossziékba kell gyűjteni azokat az okmányokat, amelyeket a miniszteri parancs és az I. sz. végrehajtási utasítás értelemszerűen meghatároz.

Tilos a „Biztonsági” dossziéban megalapozatlan, ellenőrizetlen, az „SZT” állomány munkájával, védelmével össze nem függő olyan anyagokat elhelyezni, illetve amelyet a káderanyagához kell csatolni! (sic!)

5./ A „Levelező” (Rezidentura) és „Biztonsági” dossziék lezárásának, irattározásának rendje:

Amennyiben a „Szigorúan titkos” állományú beosztottat nyílt állományba helyezik, kérelmére leszerelik, nyugdíjba megy, fegyelmi úton leváltják, vagy áthelyezéssel más beosztásba kerül, intézkedni kell a „Levelező” (Rezidentura) és a „Biztonsági” dosszié lezárására, irattározására vagy megsemmisítésére.

a./ A „Levelező” dossziéval kapcsolatos intézkedések:

– A „Levelező” (Rezidentura) dossziénak (az előző bekezdésben foglaltak esetében) operatív érdekből továbbra is a szervnél való kezelését, őrzését vagy megsemmisítését – függetlenül az „SZT” beosztott személyétől – az operatív helyzet figyelembe vételével, osztályvezető(helyettes) engedélyezi.

– A „Levelező” (Rezidentura) dossziénak – operatív érdekből – az alosztályon való további kinntartását, kezelését a „Biztonsági” dosszié záróhatározatában fel kell tüntetni.

– A „Levelező” dosszié megsemmisítése esetén osztályvezető(helyettes) által engedélyezett határozat és jegyzőkönyv egy-egy példányát el kell helyezni a „Biztonsági” dossziéba.

b/ A „Biztonsági” dossziét „SZT” állományú megbízás megszűnte után minden esetben irattározni kell:

A dosszié irattározását osztályvezető(helyettes) engedélyezi. A határozatban rögzíteni kell a lezárás indokát. Pl. nyílt állományba helyezés, kérelemre leszerel, nyugdíjba helyezés, fegyelmi úton leváltották, áthelyezés, valamint a „Levelező” (Rezidentura) dossziéval kapcsolatos intézkedést.

Az „SZT” állományú tiszt elhalálozása esetén meg kell határozni a „Biztonsági” dosszié megsemmisítésének idejét.

c/ A III/2. Osztály feladata:

– A III/2. Osztály a határozat alapján a „Levelező” (Rezidentura) és „Biztonsági” dossziékat irattárba helyezi, melynek tényét a naplón és a kartonon átvezeti.

– A „Levelező” és „Biztonsági” dossziék selejtezése előtt az adott szerv vezetőjének a véleményét minden esetben kikéri.

– A „Levelező” és „Biztonsági” dossziét a III/2. Osztály irattárában a III. Főcsoportfőnökség konspirációs és biztonsági szabályzatában meghatározottak szerint őrzi. Azokba betekintést csak az irattározó szerv vezetőjének előzetes hozzájárulásával engedélyez.

– A „Levelező” és „Biztonsági” dossziék kiadását, a dossziék irattározását a III/. Osztályon az A. alosztály végzi.

– Az operatív szervek nyilvántartóinak (III/6. Osztályon a titkárság vezetője) az „SZT” állomány „Levelező” (Rezidentura) és „Biztonsági” dossziéinak kezeléséről, azok számszerű alakulásáról a III/2. Osztály felé számadási kötelezettsége nincs.

Budapest, 1969. november hó 10-én

Ács Ferenc s.k.
r. ezredes
osztályvezető

Mné/ elosztó szerint
Nytsz.: 39/40/1969.
Készült: 120 pld.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon