Skip to main content

Egy jegyzőkönyv

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Egy évfordulós emlékkonferenciára készülő tanulmánynak kettős célja van: a Holokauszt mint történeti esemény kutatása és a megemlékezés. Az évfordulók kapcsán születő kutatások esetében a megemlékezés és a kutatás kapcsolata sokkal tudatosabb, sokkal látványosabb mint általában: a kutatás megemlékezés funkciója kerül előtérbe, s ezzel párhuzamosan az emlékezés a kutatásban betöltött szerepe is sokkal egyértelműbbé válik.1

Ahogy a kutatás fogalma is több rétegű, a megemlékezés fogalma is több egymással összefüggő, de mégsem azonos koncepciót takar: emlékezés, emlékeztetés és emlék állítás. A megemlékezésnek e hármas fogalma pedig elválaszthatatlanul összekapcsolódik a Holokauszt mint történeti esemény dokumentálásával és annak igényével. A Holokauszt áldozataira és eseményeire való emlékezés fontossága együtt a dokumentálás igényével hívta életre a tanúvallomásgyűjtő projekteket, amelyek közül a koraiak két módon is kapcsolódtak a Holokauszt kutatáshoz: egyrészt létrehozták a kutatást lehetővé tevő tanúvallomás korpuszokat, másrészt a korai projektek tanúvallomásainak felvételét előkészítő munka, például a kérdőívek összeállítása, a Holokauszt történetét feltáró egyik legkorábbi kutatásnak tekinthető.

A tanúvallomások értékes forrás mivoltát ma már a történészek többsége sem vitatja, annak ellenére, hogy e traumatikus történeti események dokumentálására született tanúvallomások szisztematikus forráskritikáját lehetővé tévő eszköztárat még csak most teremtik meg különböző, traumateóriával foglalkozó irodalmárok, nyelvészek, történészek, szociológusok és pszichológusok.2

Az egyik legfontosabb korai tanúvallomásgyűjtő projekt a DEGOB-hoz, azaz a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottsághoz fűződik. 1945 tavaszán, még azelőtt, hogy Magyarország egésze felszabadult volna a náci és nyilas uralom alól, különböző magyarországi hitközségek és szervezetek létrehozták a budapesti székhelyű DEGOB-ot, amely elsődleges céljának a visszatérő túlélők segélyezését és a Holokauszt során átéltek rögzítését tekintette.3

1945–1946 során a DEGOB mintegy 4600 tanúvallomást, saját szóhasználatában jegyzőkönyvet vett fel. E jegyzőkönyvekből mintegy 3600 maradt fenn – pontosan 3570 –, amelyek összesen 4872 túlélő tanúvallomását tartalmazzák. A jegyzőkönyvek döntő többsége (2911 darab jkv.) egyéni sorsokat rögzített, de vannak közöttük csoportosan felvettek is.

A megemlékezés és a kutatás metszéspontjában egy DEGOB jegyzőkönyvet szeretnék bemutatni, amelyben egy túlélő fiú, Neumann Salamon számol be arról amin keresztül ment.4 A beszámolóra a tanú Budapestre érkezése után került sor, amikor az átélt események még nagyon frissek voltak, hiszen a tanúvallomás dátuma: 1945. június 22. A fiú csak 14 éves volt amikor családjával együtt Auschwitzba deportálták.

A tanú a gettósítástól kezdve mondja végig deportálása történetét. Lakóhelyükről, Ökörmezőről a szeklencei gettóba kerültek, majd onnan Auschwitzba, ahonnan apjával együtt különböző munkatáborokba hurcolták őket. Egyikből szökni is megpróbáltak. Neumann Salamon végül egy halálmenet során vesztette el teljesen legyengült apját. Ezután Flossenbürgben a krematóriumban dolgozott. Részletesen leírja a holttestek elégetésének folyamatát, s egy ökörmezői ismerősének halálát, akinek holttestét neki kellett elégetnie. Flossenbürgből még más táborokba került, s végül Theresienstadtban szabadult fel.

Ez a DEGOB jegyzőkönyv bizonyos szempontokból nagyon tipikus, más szempontokból pedig atipikus, sőt különleges. S természetesen, ha a túlélő személyére koncentrálva olvassuk, akkor egyedi olyan módon, ahogy minden egyes tanúvallomás az.

A 73-as jegyzőkönyv ritka a DEGOB jegyzőkönyvek között például azért, mert egy gyerektúlélővel készült egyéni interjút tartalmaz. A csaknem ötezer 1945-1946 folyamán tanúvallomást tévő túlélő között mindössze 119 gyerek volt, azaz az összes tanú mintegy 2,5 százaléka. Gyereknek ebben az írásban azokat tekintem, akik 1930-ban, vagy azt követően születtek, s így 1944-ben, a magyarországi zsidók tömegeinek deportáltásakor 14 évesek, vagy annál fiatalabbak voltak.

A DEGOB számára tanúvallomást tevő 119 gyerektúlélőnek csak durván felétől, 54 gyerektől vettek fel egyéni tanúvallomást, két interjú esetében pedig 2-2 gyerek ad közös tanúvallomást. A többiek csak csoportos beszámolókban, felnőttekkel együtt szerepeltek és általában nem, vagy nagyon kis mértékben jutottak szóhoz.

Annak, hogy kevés a gyerektúlélővel felvett DEGOB jegyzőkönyv, természetesen történeti okai is vannak, hiszen a deportálást nagyon kevés gyerek élte túl. Volt azonban egy másik, a tanúvallomásokat felvevő szervezet céljaiban keresendő ok is. A DEGOB a széleskörű, az utókor számára készülő, önmagáért való történeti dokumentáció mellett, alapvetően a magyarorszgi zsidók Holokausztjának eseménytörténetét akarta feltárni a túlélők segítségével azonnali, gyakorlati célok érdekében. E célok között a felelősségre vonással és az élet újrakezdésével kapcsolatos jogi eljárások szerepeltek nagy hangsúllyal, mint például a magyarországi népbírósági- és nemzetközi háborús bűnös perek, holttányilvánítási és hagyatéki tárgyalások.5 A jogi eljárásokhoz pedig hasznosabb volt felnőttek, tehát jogi szempontból is jól használható tanúk által adott jegyzőkönyveket felvenni.6

A korai tanúvallomások általában szűkszavúak és érzelemmentesnek tűnnek. Az érzelemmentesség gyakran persze csak látszat, de speciális irodalmi és pszichológiai szövegelemző-értelmező eszközöket kell alkalmaznunk, hogy a vallomások traumatikus érzelmi telítettsége érzékelhetővé váljon. Sokszor a nyers trauma felszínre törését megakadályozandó, a tanú nem képes bizonyos élményekről, veszteségekről beszélni, de általában az elmondhatatatlan és kimondatlan dolgok jelenvalóságát több módon is jelzik a szövegek. Ilyenkor az érzelmi túltelítettség éppen az elhallgatásokban, a csöndekben jelenik meg.

Ebből a szempontból a 73-as jegyzőkönyv egyszerre tipikus és nem tipikus. Nagyon mély csöndek jellemzik, de ugyanakkor a fiú apja elvesztéséről hosszan és részletesen beszámol. A jegyzőkönyv csöndjeit jól példázza amikor a tanú a deportálás egyik legmegrázóbb eseményéről az Auschwitzba való megérkezésről és az első szelekcióról ír: "Auschwitzban Häftlingek és SS-ek vártak bennünket. Nagyon gyorsan szétválasztottak bennünket, nekem sikerült édesapámmal együttmaradnom." A leírás rövid és tárgyszerű. Nem tudjuk meg, hogy mely családtagjait vesztette el, kiket küldtek azonnal a gázba, vagy kik kerültek a női lágerbe. Hogy pontosan mekkora is volt a családja a szűk családon kívül, s kiket vesztett el a fiú, azt az egész tanúvallomásból sem tudjuk meg. Az első mondatból az édesanya elvesztésére lehet csupán következtetni.

Ennek az elmondhatatlanságnak a fényében különösen szembetűnő, hogy az egész vallomás részletesen elmondott fővonulata az apa elvesztésének a története. Már az Auschwitzba történő megérkezés elmondásában is a lényeges információ az, hogy "nekem sikerült édesapámmal együttmaradnom." Innentől kezdve a fiú elmondja közös történetüket egészen apja lelövéséig. A tanú egyre erősödő érzelmi bevonódását jól mutatja, ahogy az "édesapám" majd "apám" szavakat felváltja az "apukám" szó használata. Még a végletekig legyengült apja utolsó hozzá szóló, becéző szavait is idézni és magyarázni tudja: "Flossenbürg előtt kb. három kilométerrel elesett, azt mondta: 'Sulikám rosszul vagyok' - otthon mindig Sulikámnak hívott - felvettem a hátamra, mentem tovább, de csak fél kilométerre bírtam vinni." [Kiemelés tőlem, H.R.] Engedni valaki másnak a hangját felhangzani az ember saját beszédében mindenképp erős érzelmeket kelt, hát még ebben az esetben!7

Az apa haláláról való beszámoló vízválasztó a vallomásban. Az utána következő rész továbbra is részletes és informatív, de tartalmában és stílusában is teljesen más. Innentől kezdve például saját kortársai között van: "Flossenbürgban a krematóriumban dolgoztam. Tizenketten dolgoztunk ott, csupa olyan fiatal fiú, mint én." A még otthonról ismert Joel Landau halálának és tűzbe dobásának elmesélése: "Én dobtam a tűzbe, de az ő égését nem akartam végignézni" pszichológiailag nagyon fontos, és mélyen kapcsolódik az apa halálához valamint a fiú abban betöltött szerepéhez. A tanúvallomás a felszabadulás pillanatának nagyon pozitív leírásával ér véget, amelynek aktív megélését hangsúlyozza a fiú azzal, hogy elmondja, ő tudott oroszul: "Én tudok oroszul, kiabálni kezdtem, hogy éhesek vagyunk, adjanak enni. Adtak enni, kitárták a kapukat, szabadok voltunk."

Összehasonlítva más korai tanúvallomásokkal, de elsősorban a többi DEGOB jegyzőkönyvvel, nagyon valószínűnek látszik, hogy abban, hogy ennek a fiúnak a tanúvallomása mind történeti dokumentációként, mind pedig pszichológiai értelemben ilyen informatív lehetett meghatározó szerepe volt a DEGOB vallomások másik szereplőjének, az interjút felvevő DEGOB munkatársnak. A 73-as jegyzőkönyv esetében Bíró Mártának.

A DEGOB jegyzőkönyveket olvasva ugyanis nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek interjúk eredményei, amelyek felvételében a DEGOB munkatársa egy kérdőívre8 támaszkodott. Miután a kérdőív többszáz, kérdéscsoportokba rendezett kérdést tartalmaz, a jegyzőkönyvek pedig átlagosan 3-6 oldalasak, nyilvánvaló, hogy az egyes jegyzőkönyv felvevőtől nagymértékben függött, hogy mely kérdéscsoportokat hangsúlyozza, mely kérdéseket teszi fel egyáltalán.9

Azért könnyű elfelejteni az interjú készítő szerepét a DEGOB jegyzőkönyveket olvasva, mert miután a jegyzőkönyv felvevő gyorsírással lejegyezte a tanú válaszait, a kérdéseket kihagyva, helyenként kissé egységesítve, folyamatos narratívaként gépelte le azokat.

A 73-as jegyzőkönyv nagyon alkalmas arra, hogy felhívja az interjú készítők szerepére a figyelmet. Bíró Márta, aki 213 jegyzőkönyvet vett fel, sok kérdéscsoportot érintve, sok kérdésre kért viszonylag részletes választ. Ez, s nyilván a mód ahogy kérdezett, lehetőséget adott a túlélőknek arra, hogy arról is részletesen beszéljenek ami nekik volt fontos, ami őket érdekelte. Az ilyenfajta interjú készítési technika a fennmaradt jegyzőkönyvek tanúsága szerint egyáltalán nem volt mindenkire mindig jellemző.

Az a tény például, hogy ez az interjú a felszabadulás pillanatának nagyon pozitív megélésével fejeződik be, valószínűleg Bíró Márta kivételes pszichológiai érzékét dícséri. Az általa fevett jegyzőkönyvek ugyanis tipikusan nem ezen a ponton, hanem a Budapestre érkezéssel érnek véget. Általában rákérdezett tehát a Magyarországra való visszatérés módjára, a visszaútra is. Ebben az esetben azonban a felszabadulás élménye annyira hangsúlyos, s a fiatal túlélő orosz nyelvtudása említésével aktív szereplőként tekint magára, hogy a jegyzőkönyv felvevőnek fontosabbnak tűnik ezen a ponton befejezni, mint rákérdezni a visszatérés módjára.10

Az tehát, hogy a 73-as jegyzőkönyv 15 éves tanúja egyszerre tudott bizonyos témákkal kapcsolatban megnyílni és bizonyos témákkal kapcsolatban bezárulni, s így egy a Holokauszt történeti eseményeit dokumentáló értékes tanúvallomást adni, mindenképpen az interjú készítő érdeme is. Ezzel az írással neki is szeretnék emléket állítani.

Jegyzetek

1 A kutatók többsége számára persze a kutatás és a megemlékezés mindig is összekapcsolódik, hiszen a Holokauszt történeti traumája sokunkat valamilyen módon személyesen is érint. Jól ismert tény, hogy a Holokauszt tudományos kutatói között nagy számban képviseltetik magukat túlélők, másod-és harmad-generációs túlélők és egyéb módon érintett tudósok.

2 Ennek az eszköztárnak a létrehozása, valamint az eddigi kutatások áttekintése a célja többek között a "Memory Imprints: Testimonies as Historical Sources" című tanulmányomnak [Lásd: http://www.brandeis.edu/hbi/childrenholocaust/workingpapers/horvath.pdf (Letöltve: 2014. márc. 24.)], vagy a "The DEGOB Testimonies and the Question of Jewish Identity in Post-Holocaust Hungary, 1945-1946" című előadásomnak, amit a "The Heritage of the Holocaust in Jewish Archives – An International Comparison. – HERITAGE RECOVERED – DAS ENT/DECKTE ERBE” című, a Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies által szervezett konferencián adtam elő (Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2013. június 23-án), illetve a “Moving Forward or Being Trapped in Repetition: The DP Experience in Holocaust Child Survivors’ Testimonies” cikkemben ami a következő kötetben jelent meg: Sabine Aschauer-SmolikMario Steidl (eds.), Tamid Kadima - Heading Forward: Jewish Exodus out of Europe 1945-1948. Wien: Studien Verlag, 2010, pp. 317-325. (in German: pp. 307-316). A felsorolt munkák mind egy készülő könyv részei, amelyet a Yad Vashem International Institute for Holocaust Research (Jerusalem) ösztöndíjasaként írok.

3 A DEGOB történetéről ld.: Horváth Rita, A Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság története, 1944-1952. MAKOR Magyar Zsidó Levéltári Füzetek 1. k.; Frojimovics Kinga, Toronyi Zsuzsanna (szerk.), Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 1997.; és Rita Horváth, “‘A Jewish Historical Commission in Budapest’: The Place of the National Relief Committee for Deportees in Hungary [DEGOB] among the Other Large-Scale Historical-Memorial Projects of She’erit Hapletah After the Holocaust (1945-1948),” in: David Bankier – Dan Michman (eds.), Holocaust Historiography in Context: Emergence, Challenges, Polemics and Achievements. Jerusalem: Yad Vashem, New York: Bergham Books, 2008, pp. 475–496.

4 A jegyzőkönyv eredetijét a Magyar Zsidó Levéltár (Budapest) őrzi: DEGOB, jkv. no. 73.

5  A DEGOB munkatársai a felvett jegyzőkönyvek alapján különböző feldolgozásokat, például ún. lágerkeresztmetszeteket állítottak össze, amelyek egy-egy náci koncentrációs tábor történetét foglalták össze. A lágerkeresztmetszeteket ld.: Magyar Zsidó Levéltár (Budapest), XX-P, Tábor keresztmetszetek. A dokumentumok az interneten is hozzáférhetőek: www.holocaust-hungary.hu (letöltve: 2010. 02. 16). A DEGOB például nemzetközi háborús bűnös perekhez szolgáltattott dokumentációt, ezért számos jegyzőkönyvet lefordítottak németre vagy angolra.

6 Ez a törekvés látszik abból is, hogy amíg a csoportos tanúvallomások jelentős részében a jegyzőkönyv készítők igyekeztek hangot adni minden túlélőnek, vagy legalább minden olyan túlélőnek, akinek története valamelyest eltért az ugyanabban a jegyzőkönyvben szereplő többiek történetétől, azokban az esetekben amikor a csoportban gyerek túlélő is volt, szinte soha nem tudjuk meg a gyerek saját történetét. Az ő élményeit szinte kivétel nélkül idősebb rokonai, többnyire nagyobb testvérei vagy egyik szülője beszélte el annyira amennyire.

7 A 73-as jegyzőkönyvben megjelenő apa-fiú viszony és kontextusainak mélyebb megértéséhez nagy segítséget nyújt ha együtt elemezzük Elie Wiesel Az éjszaka című memoár-regényével.

8 A kérdőívet egyes DEGOB jegyzőkönyvek hátoldalán fennmaradt kérdések alapján először Murányi Gábor rekonstruálta. (Murányi Gábor, „’Hallottam, amikor azt válaszolta: Alles ins Gas!’: A Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság jegyzőkönyvei 1945-ből”, in: Phralipe, 1990:11-12., pp. 32-41.). A kérdőívnek egy némileg különböző verzióját A Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma őrzi az izraeli Cfáton. Ld.: Jewish Agency Dokumentációs Ügyosztály, Kérdés-komplexum, H.476.1570.

9 A DEGOB jegyzőkönyvek felvevőinek interjús technikáiról és egyáltalán a DEGOB tanúvallomás-projekt jellemzőiről Frojimovics Kingával együtt dolgozunk egy könyv kéziratán.

10 Természetesen ennek az egy dolognak más oka is lehetett, kifuthattak például az időből, de úgy gondolom, hogy a tanúvallomás egészében megnyilvánuló sikeres és érzékeny interjú készítési technika, valamint az a tény, hogy Bíró Márta az általa felvett interjúk döntő többségében rákérdezett a Magyarországra való visszatérésre, feljogosít a fenti értelmezésre.

Dr. Horváth Rita irodalmár és történész. Doktorátusát a Bar-Ilan Egyetemen (Ramat Gan, Izrael) szerezte. Disszertációját 2003-ban védte. A 2009/2010-es tanév tavaszi félévében a Hadassah-Brandeis Institute-ban (Brandeis University, Waltham, MA, USA) volt kutató ösztöndíjas, azóta az intézet tudományos munkatársa. Jelenleg a Yad Vashem (Jeruzsálem) International Institute for Holocaust Research ösztöndíjasa. 2004-től az ELTE BTK (Budapest) Holokauszt-tanulmányok Programjában tanít, valamint 2005 és 2013 között angol irodalom kurzusokat adott a Bar-Ilan Egyetemen. A DEGOB-ról szóló könyve 1997-ben jelent meg: A Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság története, 1944-1952. MAKOR Magyar Zsidó Levéltári Füzetek, 1. k.; Frojimovics Kinga, Toronyi Zsuzsanna (szerk), Budapest: Magyar Zsidó Levéltár. “Never Asking Why Build—Only Asking Which Tools”: Confessional Poetry and the Construction of the Self című könyve 2005-ben az Akadémiai Kiadónál jelent meg angolul. Legújabb könyve, Rita Horváth, Anna Szalai, Gábor Balázs: Previously Unexplored Sources on the Holocaust in Hungary. Jerusalem: Yad Vashem, 2007. Jelenleg a DEGOB tanúvallomás-projekt jellemzőiről ír könyvet Frojimovics Kingával.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon