Skip to main content

Hogyan lettünk liberálisok?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Kiről szól ez az írás? Kit fed a többes szám első személy? A demokratikus ellenzék mérvadó köreit? Az SZDSZ alapítóit? Azoknak az értelmiségieknek a sokaságát, akik ’89 után liberálisként határozták meg magukat? Ezt nem szeretném eldönteni. Egyetlen személy egyetlen szövegére szűkítem le a látószöget. Ottilia egy kevéssé ismert, 1989-es megnyilatkozásáról lesz szó, mely a Századvég című folyóirat körkérdésére válaszol. A Kovács András által megfogalmazott kérdés így hangzott: „Mi lesz veled magyar szociáldemokrácia?” A két sűrűn nyomtatott oldalt kitevő válasznak nincs címe. Vehetnénk a címét az első mondatából: „Miért nem vagyok szociáldemokrata?”

Tartalmát első olvasatban így foglalhatnánk össze. A liberalizmus történetileg megelőzi a szociáldemokráciát. A liberális eszme az önálló polgárra apellál: a vállalkozókra, szabadfoglalkozásúakra, mindazokra, akik független státusukat nem a rangnak, hanem a tulajdonnak vagy a műveltségnek köszönhetik. A szociáldemokrácia programja: kiterjeszteni a polgár méltóságát és biztonságát a szabad tulajdontól függő munkavállalókra. Ehhez arra van szükség, hogy maguk a munkások erős érdekvédelmi szervezetekbe tömörüljenek.

Az államszocializmus összeomlásának pillanatában a magyar munkásság még nem áll készen erre. Szervezkedésének két fő akadálya van. Először is, a szakmai szervezkedés terepét kisajátítják a pártállamot túlélő bürokratikus mammutszervezetek, kihasználva roppant intézményi és anyagi túlsúlyukat. Másodszor, a munkásság önszervezkedő csoportjainak nemcsak nehéz ide behatolniuk: nem is nagyon törekszenek ilyesmire. A kései államszocializmus Magyarországon a munkások jó részének egyéni vagy kiscsoportos menekülési utakat kínált: a bérmunkás szerepre szürkegazdaságbeli szerepeket telepíthettek rá, amit az állam kezdetben csak eltűrt, később legalizált is. Ezek a tisztázatlan viszonyok a jogkövetelés helyett a kibekkelést tették uralkodó mintává, ami aligha fog egy csapásra megváltozni.

Ezért nem a munkavállalóktól, hanem a független piaci szereplőként fellépő vállalkozóktól remélhető, hogy meghonosítják a polgári mentalitást Magyarországon. Előbb létre kell jöjjön az öntudatos üzletember-polgárság, a munkásság polgárosodása csak ezután jöhet. A liberalizmus megint megelőzi a szociáldemokráciát.

De hogyan értsük ezt? Ha szorosan olvassuk a történelmi párhuzamot, akkor arra kell gondolnunk, hogy a szabadság és egyenlőség egyetemes ügyét itt és most egy olyan párt viheti előbbre, mely az üzletember-polgárság érdekeinek szolgálatába szegődik. Ám ez képtelenül hangoznék olyasvalakitől, aki „erős baloldalra húzó mágnest cipel”. Fussunk hát még egy kört.

Ne csak arra figyeljünk, amit a szöveg világosan kimond, hanem arra is, ami a mondatok varrásai közül buggyan elő. „[S]zeretném, ha minél kevesebbet késne a munkások – a ma társadalom alatti szegényeinek – emancipációja”, hangzik a záró mondat. Kire utal itt „a ma társadalom alatti szegényei” szóösszetétel? A szigorú nyelvtani olvasat szerint a „munkások” fogalmát értelmezi. Erről azonban aligha lehet szó. Bár „a ma társadalom alatti szegényei”-ről korábban azt olvastuk, hogy ők „a legtisztábban bérmunkások”, ez csupán azt jelenti, hogy ők azok, akiknek még a bérmunkásléthez társított menekülési utak sincsenek felkínálva; a szegények „marginális szereplői a gazdasági szervezeteknek és a társadalomnak egyaránt”. Tőlük várható a legkevésbé, hogy erős, megkerülhetetlen szociáldemokráciát teremtsenek. Ahogy a Kék Könyv – a rendszerváltás szabaddemokrata programja – „Gazdaság és szolidaritás” című fejezete leszögezi (kidolgozásában Ottilia is közreműködött), „A leszakadt kisebbség gazdaságilag versenyképtelen, politikai önszerveződésre alkalmatlan, ezért csak passzív szemlélője és kárvallottja lehet a változásoknak...”

Tehát inkább úgy kell értenünk az idézett mondatot, hogy két külön csoportról beszél: egyfelől a rendszerbe valami módon integrált munkásságról, másfelől a társadalom alatti szegényekről.

Ha viszont így olvassuk, akkor nyomban eszünkbe jut az is, hogy a szociáldemokrácia és a társadalom alá szorult rétegek viszonya távolról sem feszültségmentes. A szociáldemokrácia azoknak a munkásoknak és alkalmazottaknak a politikai mozgalma, akik viszonylag erős munkapiaci pozíciók és viszonylag magas szakképzettség birtokában küzdenek az érdekeikért. Recessziók, válságok, a technikai fejlődés nem várt fordulatai az ő helyzetüket is sérülékennyé tehetik, de ők ritkán szakadnak ki végérvényesen a munkapiacról; anyagi, szakmai és kulturális tartalékaik általában ilyenkor is lehetővé teszik, hogy bár szegényes és bizonytalan körülmények között, de őrizzék korábbi státusukat. Épp a SZETÁ-t alapító szociológusoktól tudjuk, hogy mély törésvonal választja el őket a munkapiacról végképp kihullott és semmilyen tartalékkal nem rendelkező, társadalom alatti rétegektől. Előfordul, hogy a két csoport érdekei egybeesnek – az univerzális juttatások, példának okáért, mindkettejük anyagi biztonságát növelik. De éles konfliktus is lehet közöttük. A szociáldemokrácia biztosan közelebb áll ahhoz, hogy az önvédelemre képtelen leszakadó rétegek ügyét felkarolja, mint mondjuk a nagytőke pártja. De érzéketlen is lehet a nyomorúságuk iránt, sőt, akár szembe is kerülhet velük, kivált, ha a bőr színe vagy az etnikai másság is elkülöníti a szervezett munkásokat legkiszolgáltatottabb embertársaiktól.

Hát a liberalizmus? Széles körben osztott hiedelem szerint a modern liberális pártok a nagytőke pártjai. A német szabaddemokratákról ez a hetvenes évek vége előtt biztosan nem volt igaz, bár ’89-ben már nagyjából igaz volt. Nem igaz a brit Liberális Demokrata Pártról sem. A kanadai Liberális Pártról vagy az amerikai Demokrata Pártról szólva pedig egyszerűen nem értelmezhető. Ami a Demokrata Pártot illeti: ez a párt a 20. század során kétszer is – előbb Roosevelt, majd Kennedy és Johnson elnöksége alatt – masszív koalíciót kovácsolt össze a fehér munkásosztály és a jórészt színes bőrű szegény rétegek között a szociális biztonság és a társadalmi integráció programjával. A Demokrata Párt liberális szárnyát elsősorban épp a társadalom alá szorult rétegek ügye melletti erős elköteleződése különbözteti meg a mérsékeltként emlegetett párttársaktól. Nem lehet vitás: Ottilia olyan liberális pártra gondolt, mely nem kevésbé eltökélten áll a társadalom alá szorult rétegek oldalán.

Nincs liberális párt, mely ne tenné le a garast a magántulajdonú piacgazdaság mellett. Ebből a szövegből is kiderül: Ottilia egyfelől azok között volt, akik jól tudták, hogy a magára hagyott vagy rosszul szabályozott piac fenyegetést jelenthet a társadalmi egyenlőségre és a társadalom kohéziójára nézve. Másfelől mégsem valami szükséges rosszat látott a piacgazdaságban, hanem – egyebek közt – olyan gazdasági rendszert, mely legalább esélyt ad rá, hogy az ország népessége jogaik biztos tudatában cselekvő, öntudatos polgárok társadalmává szerveződjék.

Ezen a ponton nem kerülhető meg egy világnézeti természetű kérdés. Mi köze mindennek a liberalizmus elvi alapvetéseihez? Nem arról van-e szó, hogy a társadalmi egyenlőség a liberalizmustól idegen eszme? Hosszú a sora azoknak a magukat liberálisnak valló szerzőknek, akik így gondolják. Álláspontjuk azonban már régóta nem domináns. A liberális világnézet központi gondolata, hogy az emberek egyenlők, minden ember élete egyformán értékes. A legnagyobb 20. századi liberális gondolkodó, John Rawls mutatta ki, hogy ez milyen messzemenő következményekkel jár. Ha erkölcsi ítéletet akarunk alkotni egy társadalom struktúrájáról, akkor először azt kell megvizsgálnunk, hogy a jövedelmi és egyéb egyenlőtlenségek a legrosszabb helyzetű csoportok szemszögéből igazolhatók-e.

Az én olvasatomban tehát Ottilia szövege arról szól, hogy szolidáris társadalom csak jogtudatos polgárok összefogásából jöhet létre. Jogtudatos állampolgári közösség pedig nem lehetséges magántulajdonú piacgazdaság nélkül. De társadalmi szolidaritás nélkül sem lehetséges. A magyar társadalom polgárosodásának és újraintegrálásának célja elválaszthatatlanok egymástól. A kettő vagy együtt sikerül, vagy sehogy.

Ma kevesen emlékeznek rá, hogy az SZDSZ ennek a gondolatnak a jegyében született. A kapitalizmus melletti állásfoglalását a vesztesek iránti közönnyel azonosítják.

Ez nemcsak méltánytalanság: országos tragédia is. A rendszerváltást követő gazdasági és társadalmi megrázkódtatások, a 2006-os őszi kataklizma, majd a sérülékeny magyar gazdaság megroggyanása a világgazdasági válság csapásai alatt, mindez elbizonytalanította a magyar társadalmat a kapitalizmushoz, a globalizációhoz, az Európai Unióhoz való viszonyát illetően. A jelenleg kormányzó jobboldal ezt a bizonytalanságot kihasználva nemcsak a harmadik köztársaság alkotmányos berendezkedését számolta föl, a végrehajtó hatalom kontrollja alá helyezve a független hatalmi ágakat, a tájékoztatást, sőt a politikai hatalomért folyó versenyt is. Egyszersmind újraállamosító, újraközpontosító, a külföldi bankok és szolgáltatók ellen hadjáratot viselő gazdaságpolitikába, adminisztratív árakat kikényszerítő, a piaci vállalkozásokat az államtól függésbe hozó gazdasági rendszer kiépítésébe kezdett, konfiskálta a magánnyugdíjpénztári és a takarékszövetkezeti vagyont, irdatlan vagyonokat vetett oda Fidesz körüli cápáknak, a jóléti juttatásokat a szegényektől a középrétegek felé csoportosította át. Ez az út egyenesen vezetett Putyin karjaiba. A történelem fintora, hogy épp abban a pillanatban, amikor az ukrán nép Putyin ellen vívja kétségbeesett szabadságharcát.

Az Orbán-rezsimmel szemben csak arról az álláspontról lehetne világos, működőképes alternatívát felvázolni, melyen az SZDSZ-t egykor létrehozták. Ez az álláspont pedig ki van törölve a köztudatból. A jobboldal kezdettől fogva gyűlölettel viseltetett a liberálisokkal szemben. Nem csoda: az új magyar jobboldal a Horthy-korszakból örökölte szellemi munícióját, a Horthy-korszak szellemiségétől pedig elválaszthatatlan volt az antiszemitizmussal színezett liberalizmusellenesség. A szocialista baloldal is tele volt liberálisellenes érzésekkel. Nem csoda ez sem, hiszen a liberálisok nemcsak a Horthy-korszak idealizálását utasították el, hanem a kései Kádár-kor iránti nosztalgiákat is.

Ma azonban fiatal, az alkotmányos demokrácia és a köztársasági eszme iránt elkötelezett, a Horthy- és a Kádár-korszakot egyaránt elutasító értelmiségiek is szitokszóként használják a „liberalizmus” kifejezést, az Orbán-rezsim kritikáját pedig zavaros antikapitalista és globalizációellenes mantrával öntik le.

A felnőtt magyar állampolgárok nyolc-tíz százaléka jelenleg is liberálisnak vallja magát. A politikai nyilvánosságban azonban jószerivel nem jelent meg új liberális nemzedék.

A liberalizmus nélkülözhetetlen, miközben a liberális beszédnek alig van esélye a meghallgattatásra.

Kétségtelen, a korszellem nem kedvez a liberális gondolatnak. De minden felelősséget nem háríthatunk a korszellemre. A liberális párt támogatottsága úgy vált semmivé, hogy a magukat liberálisként azonosító szavazók nem tűntek el. Ha hajlandók lettek volna mellé állni, az SZDSZ ma is benn volna a parlamentben.

Hogyan jutott a liberalizmus a rendszerváltás egyik meghatározó eszméjének szerepéből a bűnbak szerepébe? Ez a kérdés túlvezet az íráson, melyből kiindultam. De nem kerülhető meg.

(Fotó: Szilágyi Lenke)

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon