Skip to main content

A horvát határ

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Keletnek túl nyugat, nyugatnak túl kelet


A ma 355 km hosszúságú magyar–horvát államhatár történetileg az egyik legsajátosabb és legbonyolultabb fejlődésű jelenlegi magyar államhatár-szakasz. E határszakasz nagy része – igaz nem államhatárként, hanem belső közjogi-közigazgatási határként – a mai magyar államhatár egyetlen, hosszú történeti múlttal rendelkező része. A mintegy 800 évig tartó magyar–horvát államközösségen belül e határ inkább összekötött, semmint elválasztott.

A délszláv háborús események, a politikai bizonytalanságok – valamint a magyar belső társadalmi, gazdasági, politikai rendszerváltással járó átalakulások együttes hatása – következtében a korábban kialakult határon átnyúló gazdasági kapcsolatok nagy része gyakorlatilag befagyott. 1992-ben a magyar-horvát határátkelők forgalma az 1990 előtti békeévekhez képest radikálisan visszaesett, belső struktúrája alapvetően megváltozott. 1992-ben a magyar-horvát határszakasz teljes utasforgalma 11,9 millió fő volt. Mind a be-, mind pedig a kilépő forgalom döntő részét a horvátok és egyéb külföldiek tették ki. 1992-ben mindössze 574 ezer magyar utazott be, s 623 ezer fő utazott ki ezen a határszakaszon, alapvetően Letenyén keresztül. Az egyéb átkelőkön minimálisra esett a magyar forgalom. A horvátok emelkedő számú határátlépése elsősorban a fogyasztási cikkek beszerzésére irányult az 1992-es évtől kezdve. A határ menti városok kiskereskedelmi forgalma jelentősen megnőtt, a horvátországi bevásárló turizmus becslések szerint az összforgalom 30, egyes cikkekből pedig a 70%-át tette ki. A magyar lakosság kiutazási gyakorisága nem érte el a korábbi időszakok szintjét. 1996-ban a magyar-horvát határszakaszon mindössze 340 ezer magyar utazott be, 323 ezer pedig ki. Meghatározó maradt Letenye forgalma. A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok formálásában új elemként jelentek meg a menekültek által létesített külkereskedelmi vállalkozások. Ezek a vállalkozások egyszerre folytattak legális és illegális tevékenységet.

A horvátországi helyzet viszonylagos normalizálódása, a Duna-mente békés reintegrációja (1998. január 15.) és az újjáépítés megkezdése időszakában a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara vállalta fel a határ menti és határon átnyúló gazdasági kapcsolatok szervezését: koordinációs és képviseleti irodát nyitottak Eszéken. A magyar vállalkozók ennek ellenére csak minimális mértékben tudtak bekapcsolódni a horvát újjáépítésbe.

1991-től rendkívül eltérően alakult a magyar-horvát államhatár különböző szakaszainak helyzete, az egyes határátkelőhelyek forgalma. A legproblematikusabb határszakaszt a Baranya-háromszög térsége jelentette. 1991-ben a szerbek lezárták és elaknásították, így évekre Európa legzártabb katonai, a határ menti együttműködés szempontjából teljesen halott határa lett. A határon semmilyen legális átkelési lehetőség nem volt, megszűnt mind az udvari közúti, mind pedig a magyarbólyi vasúti határátkelőhely. A határon az elmúlt hat évben felrobbant aknák egy része Magyarország területét is érintette.

A Budapest–Zágráb történeti-stratégiai tengely forgalmában és a határ menti kapcsolatokban csak rövid ideig tartó zavarok keletkeztek. A nagyobbnak érzett biztonság miatt erre a nemzetközi jelentőségű közlekedési vonalra terelődött az egyéb átkelőhelyek forgalmának egy része is.

A magyar–horvát államközi kapcsolatokban nincsenek rendezetlen kérdések, a kapcsolatok fejlesztésének igényét mindkét fél folyamatosan kinyilvánítja. Horvátország tudatosan hangsúlyozza közép-európai jellegét. E törekvés jelentős részben felértékeli számára a Magyarországhoz fűződő kapcsolatokat. A két ország által aláírt alapszerződés (1992. december) minden tekintetben stabil alapokra helyezte a két ország államközi viszonyát. A magyar–szlovén–olasz kapcsolatok több területen rendkívül gyorsan fejlődnek (éppen a katonai és gazdasági integrációs célok egybeesése révén). E kapcsolatok strukturális elmélyülése folyamatosan csökkenthetik a magyar érdekeltséget a „horvát tengeri kijárat” iránt. A tengeri szállítási kapcsolatok tekintetében növekszik Koper szerepe. A rijekai kikötő belső gazdasági, szervezési, üzemeltetési gondok miatt is veszít jelentőségéből. (A horvátok tudatos erőfeszítéseket tettek a hármas kapcsolatrendszerbe való bekapcsolódásra, amely 2000 szeptemberében be is következett.).

A magyar-horvát államközi kapcsolatok tudatos, kölcsönös érdekeken alapuló fejlesztése hosszabb távon jó lehetőségeket nyújthat a határ menti kapcsolatok újraformálása, fejlesztése számára. Ebben a kapcsolatfejlesztésben különösen érdekeltek a határ menti, mindkét országban periferikusnak, s egészében véve az átlagosnál fejletlenebbnek számító területek.

A határ menti területek természetföldrajzi tekintetben hasonlóak, hiszen a horvát természeti földrajzban is a Pannon-medencéhez sorolják nagytáji szerkezetben a Száva és a magyar határ közötti területeket (Panonian megaregion). A magyar államhatárral érintkező három középtáj alföldi, dombvidéki, illetve kis területen középhegységi jellegű. A terület természeti erőforrásokban szegény, elsősorban agroökölógiai, hidrológiai potenciálja és erdőállománya jelentős.

A jelenlegi magyar-horvát határ legnagyobb részén a Dráva jelenti a határt. A Dráva hasznosítása a felső szakaszokon elsődlegesen vízienergetikai jelleggel történik, mind az osztrákok (kilenc), mind pedig a jugoszlávok (Csáktornya, Varasd, Dubrava) több erőművet építettek.

A Duna a két ország határ menti kapcsolatában jelenleg még teljesen periferikus jelentőségű, de potenciálisan az egyik nagyon fontos együttműködési térséggé válhat. A Duna „újrafelfedezése” nagy lehetőségeket hordoz a magyar vállalkozásoknak a horvátországi Duna-mente újjáépítésébe való bekapcsolódásra. Ez a tevékenység még csak elemeiben indult meg, legnagyobb akadálya a magyar cégek tőkegyengesége mellett a horvát protekcionizmus.

A Duna-térség – ez ma még illúziónak tűnik – a magyar–szerb–horvát háromoldalú együttműködés térsége lehet, s a kapcsolatok kialakításában és mozgatásában kulcsszerepe lehet a magyar félnek. A Mohács térségében létrejött vállalkozói övezet hosszabb távon a határ menti kapcsolatok elmélyítésének egyik jelentős színtere lehet. A kiemelt gazdasági térség a hármashatár fejlesztésének motorjává válhat hosszabb távon. Az Adria-kőolajvezeték hosszú távú, biztonságos működéséhez mindkét félnek elemi érdeke fűződik, annak ellenére, hogy a MOL saját gazdasági megfontolásából jelenleg nem érdekelt a vezeték privatizációjában való részvételben.

A két ország „határfilozófiájának” egyetlen neuralgikus kérdése a hosszú közös Dráva-szakasz hasznosításának eltérő megközelítése volt. Horvátország ragaszkodott az 1988-as magyar-jugoszláv megállapodásban rögzített hasznosításhoz, míg a magyar kormány 1996 nyarán felmondta az egyezményt, s a területi érdekeltek is inkább a természetvédelmi szempontokat részesítik előnyben. Magyarország létrehozta a Duna-Dráva Nemzeti Parkot, így a maga területén hosszú távra eldöntötte a közös határszakasz hasznosításának fő irányát. A horvát fél maga is felülvizsgálta a vízi erőmű építési terveit, s jelenleg már a természetvédelmi értékek és az erőművi hasznosítás lehetősége egyaránt jelen van a túlpart fejlesztési kérdéseinek elemzésében.

A Duna–Dráva–Száva Eurorégiós Együttműködés (DDSZEE) kezdeményezés a korábban kialakult kapcsolatok (testvérvárosi, testvérmegyei) bázisán elsődlegesen a külső erőforrások (EU és nemzeti), támogatások megszerzése, illetve részben a magyar csatlakozás utáni felkészülés reményében született meg 1998 novemberében. Az eredetileg magyar részről Baranya megye önkormányzata, Pécs Megyei Jogú Város, a Pécs-Baranyai Iparkamara, horvát részről Eszék-Baranya megye, Eszék város, az Eszék-Baranya Gazdasági Kamara, bosnyák részről Tuzla–Drina Kanton, Tuzla város, a Tuzla Régió Gazdasági Kamarája kötötte meg az eredeti együttműködési megállapodást, írta alá a szerződést. Térbelileg a szervezet két elkülönült részből áll, mert a boszniai partnert szerb területek választják el a horvát és a magyar területektől.

A korábban kialakult kapcsolatok bázisán, illetve a regionális együttműködés formáinak keresése után 2000. szeptember 9-én aláírták a Dráva-Mura Eurorégió megalakítására vonatkozó szándéknyilatkozatot. Hét magyar (Csurgó, Lenti, Letenye, Marcali, Nagyatád, Nagykanizsa, Zalakaros), egy szlovén (Lendva) és egy horvát (Varasd) város írta alá az okmányt. A szándéknyilatkozat a történelmi hagyományokon nyugvó kapcsolatok elmélyítését tűzte ki célul, s megfogalmazta többek között a három szomszédos ország EU-csatlakozásának a támogatását.

Az 1990-es évek elejétől a bevásárlóturizmust alapvetően a horvát beutazások dominanciája jellemezte, csak időnként vált jelentőssé a magyar „benzinturizmus”. (Különösen 2000 első öt hónapjában nőtt meg a magyar gépkocsis kiutazások száma, amely a 30%-os horvát benzináremelések után (2000. június 1.) jelentősen visszaesett, majd lényegében megszűnt. A magyar vásárlások kereskedelemfejlesztő hatása lényegesen kisebb volt Horvátországban, mert a meglévő benzinkutakkal szolgálták ki a plusz keresletet, nem került sor emiatt nagyarányú fejlesztésekre. A magyar benzinturizmus potenciális területi mélysége mintegy 60 km volt, de a tényleges forgalom nagysága a 30 km körüli érték mentén alakult. Ebben a mélységben még tömegesnek tekinthető a határ másik oldaláról jövő információra való reagálások, távolabb az információ már nem váltott ki tömeges reagálást. A tömeges és rendszeresnek tekintett bevásárlóturizmusra vállalkozások tömege (magyar, horvát, magyar–horvát, bosnyák, magyar–bosnyák) alakult.

A 2000. szeptember 11-i szigorítások a korábbiakhoz képest példa nélküliek voltak. A rendelkezés életbe lépése után napi 1 kg kávé, 1 kg tej-, tejtermék, valamint 1-1 kg cukor, liszt és 1 liter üdítő bevitelére volt lehetőség vámmentesen. A változtatások után csak a határ közvetlen közeléből érte volna meg időben és költségben egyaránt a magyarországi beutazás és bevásárlás, s csak napi személyi szükségletre. (Horvátországban egyes rétegek számára életformává vált a  napi cikkek határon át lebonyolított magánkereskedelme.) A vámintézkedések következtében a magyar–horvát határátkelőhelyeken (némileg eltérő mértékben) 30-60%-kal csökkent a beutazók száma. A horvát vásárlások tömeges csökkenése rendkívül negatívan hatott a határ menti bazárok, kirakodó udvarok, „vásárvárosok” kereskedelmi forgalmára is. Egyik napról a másikra alapvetően leértékelődtek az itteni befektetések.

A nemzeti és határ menti felháborodás miatt a rendelkezést egy hét eltelte után módosították, ami egyenértékű volt a visszavonással. A határ menti területeken ugyanis életformává vált a határgazdaság előnyeinek a kiaknázása, s ez egyben részévé lett a belső politikai és gazdasági viszonyok alakulásának is.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon