Skip to main content

Délvidék

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Keletnek túl nyugat, nyugatnak túl kelet


A magyar–jugoszláv határt a többi hat határszakaszhoz hasonlóan az első világháborút lezáró trianoni békediktátum után jelölték ki. A Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal közös határszakasz a Mura-vidéktől egészen a Tiszáig, illetve a Tiszától mintegy 20 km-re keletre az egykori Torontál megyéig (Rábáig) terjedt, s igen jelentős magyar lakosságú területek váltak Jugoszlávia részévé közvetlenül a magyar határ közelében. Természetes határokról csak részben beszélhetünk (Mura, Dráva), mert a győztes nagyhatalmak az országokat elválasztó zónát leginkább a XIX. sz. második felében kiépült vasútvonal mentén jelölték ki. 1991 után,  Jugoszlávia szétesését követően Szerbia és Crna Gora államszövetsége (Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, JSZK) az egykori jugoszláv határ magyar-szlovén, magyar-horvát és a magyar-(kis)jugoszláv határszakaszokra esett szét, s jelenleg a JSZK csak a vajdasági szakaszon, 174 kilométeren határos Magyarországgal.

A határ a Duna-Tisza közét foglalja magába, valamint a Tiszántúl – a Marossal és a hármas határral bezárt – egészen rövid szakaszát (25 km), amely a vajdasági Bánság legészaknyugatibb része. A határterületen Bács-Kiskun és Csongrád megye, a jugoszláviai oldalon Zombor, Szabadka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa (Novi Knezevac) községekkel határos és tart fenn kapcsolatokat. Az így kijelölhető „szimmetrikus-határrégió” mind a tudományos kutatás, mind a gyakorlati célú fejlesztési programok kidolgozása során jóval legelfogadhatóbb alapegységnek látszik, mint a kistérségi szempontú megközelítés, bár természetesen az utóbbi sem zárja ki a dinamikus fejlesztési és együttműködési folyamatok elindítását. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a Vajdaságban az észak-bácskai községek (idetartoznak a nem határ menti magyar többségű önkormányzatok is: a topolyai, a kishegyesi, a zentai, az adai és a becsei község) a Felső Bácskai Önkormányzatok Szövetségével készítettek közös fejlesztési stratégiát.

A szimmetrikus határrégió területe 7297 km2 (határ menti kistérségekre számítva), lakosainak száma 650 ezer körül alakul. A határral közvetlenül érintkező községek száma a magyar oldalon 18 határtelepülés, a külső oldalon pedig négy községhez tartozó 15 határtelepülés, helyi közösség.
A határtérség nagyobb részét a Duna és a Tisza vadvizekkel, tócsákkal borított, védelem alatt álló ártéri erdőkkel benőtt völgysíkja és a közöttük húzódó, vízben szegény homokvidékkel, délen pedig lösztakaróval borított Telecskai-dombok képezik. A Szabadka-horgosi homokvidék a határterület magyarországi homokhátságának déli nyúlványa jugoszláv területen, amelyet akácosok, gyümölcsösök és fenyvesek borítanak. E régió környezeti állapotának problémáit a Magyarországról érkező, közepesen szennyezett Duna és Tisza, a közúti határátkelők légszennyezése okozza. A terület szénhidrogénekben és gyógyvizekben gazdag. Kitermelésük, illetve gyógy-idegenforgalmi hasznosításuk a határ közvetlen közelében mind a jugoszláv, mind pedig a magyar oldalon egyaránt folyik.

A rendszerváltást követően, 1990 és 1997 között a Mórahalmi és a Kiskunhalasi kistérségben az 1000 lakosra jutó ipari alkalmazottak létszáma 50% fölötti értékben csökkent, a legkevésbé iparosodott kistérség az összes dél-alföldi kistérségek közül 1997-ben a mórahalmi volt. Dél-Alföldön az 1000 lakosra jutó működő vállalkozás átlaga 70, ami kilenccel kisebb az országos átlagnál. Csongrád megyének a régió átlagát meghaladó az értéke (81), s a határ menti kistérségek közül csak a szegedi kistérség lépi túl a régió átlagát, míg a bajai csak megközelíti. A vállalkozások sűrűsége és a személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem összegének összehasonlításából jól látszik, hogy a vállalkozások előfordulása nem jelenti a térség nagyobb gazdasági erejét is. A vizsgált területen regisztrált munkanélküliek munkaképes korú állandó népességhez viszonyított aránya 1998 decemberében a Bácsalmási kistérségben 9,5% és a Kiskunhalasi kistérségben 4,5% között alakult, bár a kistérségek többségére (Baja, Bácsalmás, Kiskunhalas), az 1997 januárjához viszonyított csökkenő tendencia volt jellemző.

A vajdasági (jugoszláv) határtérség az ország fejlett térségei közé tartozik és tartozott a JSZSZK idején is (Szlovénia, Horvátország után a legfejlettebb közigazgatási egység volt, ma pedig Szerbián belül jelent fejlett közigazgatási egységet a munkanélküliség alacsonyabb aránya, valamint a társadalmi össztermék alapján). A községek fejlettségét az jellemzi, hogy az ipar gyakorlatilag minden ágazata jelentős volt a nyolcvanas évek végéig: a  szabadkai község a nehézvegyipar (műtrágyagyártás), az elektromos-gépipar és az élelmiszeripar központja, míg Zombor község az élelmiszeripar, Magyarkanizsa község pedig az épületanyag- és kerámiaipar kiemelt területe. Törökkanizsán a papír- és kartongyártás érdemel említést. A gazdasági visszaesés körülményei közepette ezen iparágak jelenleg vegetálnak, illetve az állami támogatásban részesülők tudnak csak eredményeket felmutatni. A magánvállalkozások száma (szolgáltatások) megnőtt, s látványos számbeli növekedésük, főleg a városokban – s különösen Szabadkán – érezhető.

A rendszerváltással kialakult vállalkozásalapítási lehetőségeknek köszönhetően a Magyarországon bejegyzett vállalkozások 2,6%-át Szegeden jegyezték be, amelyekből kimagaslóan magas arány a jugoszláviai magyarok által alapított vállalkozásokra jut és, amelyek a Magyarországon működő jugoszláv érdekeltségű vállalkozások 34,3%-át képezték. A vállalatok száma kimagaslóan nagy volt egyrészt azért, mert a háborús viszonyok közepette ide mentették tőkéjüket, másrészt viszont ez nyújtott lehetőséget a tartózkodási engedély megszerzéséhez. A kis tőkével alapított fiktív betéti társaságok az embargó feloldásával és a közvetlen háborús konfliktus oldódásával megszűntek. Alapítóik, akik a katonai behívó elől átmenekültek, amnesztiában részesültek, s nagy részük visszatért a Vajdaságba. Mivel azonban az embargó utáni gazdasági helyzet továbbra sem volt biztató, az áttelepedés tovább tartott, s egyre nőtt az ingatlant vásárlók száma, különösen Szegeden, de sokan, főleg a középiskolások a biztonságosabb iskoláztatás reményében „szivárogtak át” Szegedre, Bajára. Ez a folyamat a Jugoszlávia elleni NATO-támadások idején tetőzött.

A határtérségben a tíz város gyakorlatilag arányos területi eloszlásban helyezkedik el, bár a közigazgatási különbségek miatt vonzás-hierarchiájuk lényegesen különbözik. A magyarországi oldal Szeged, Baja és Kiskunhalas vonzása között oszlik meg, azonban Szeged dominál a határrégió keleti és középső részén. Ezt a dominanciát Szeged kiterjesztette a határ jugoszláv oldalára is, s a Szabadka–Magyarkanizsa–Becse–Törökkanizsa terület (a Vajdaság északi részén 2500 km2-nyi terület) is vonzáskörzetébe tartozik, amit nemcsak a napi ingázással járó bevásárlóforgalom, hanem a vállalkozások száma és működése, az itt tanuló középiskolások és egyetemisták, valamint a gyógykezelésre járó betegek száma és migrációja is bizonyít. Baja vonzása saját, valamint a bácsalmási kistérségre terjed ki, míg Zombor községből főleg a bevásárlóforgalom járul vonzásának kiterjesztéséhez.

A határforgalom összetételében a jugoszláv állampolgárok aránya 65-70%, a magyar állampolgároké 15-20%, míg más országok állampolgáraié 10-15%. A jugoszláv állampolgárok nagy részét a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások képezik. A magyar térségből érkezők között 80-90% azoknak az aránya, akik üzemanyag, cigaretta és ital vásárlása céljából lépik át a határt. A túloldali határ menti térségből átlépők aránya az összes jugoszláv forgalom 10-15%-át teszi ki az érvényben lévő kilépési illeték miatt, ami jelenleg (1994 óta) személyenként 200 dinárt (kb. 870 HUF), gépkocsinként pedig 400 dinárt (1740 HUF) jelent. Az illeték értéke a jugoszláviai átlagkeresetekhez mérve jelentős. A megszorítás visszavetette a szomszédos ország állampolgárainak kiutazását. Míg 1993-ban 20 millió volt a személyforgalom a Kiskunhalasi Határőrség Igazgatóságának átkelőhelyein, azóta ez a szám az évi 4,5-5,5 millióra esett vissza. A jugoszláv hatóságok a külföldi rendszámú gépkocsikat útadó fizetésére is kötelezik, ami alól a magyarországi gépkocsik külön megegyezés értelmében mentesülnek (egy jugoszláv állampolgárságú vendégmunkás Jugoszláviába való belépésekor 50 DEM útadót, kiutazáskor pedig személyenként kb.10, személygépkocsira pedig kb. 20 DEM kilépési illetéket fizet). A magyar állam 2000-ben új vámrendelkezést léptetett életbe, mely szerint ital és cigaretta árut kereskedelmi céllal nem lehet behozni. Ez „mérsékelte” a határ menti magyar állampolgárok utazási kedvét, akik az esetek többségében csupán a határsávban megnyitott vámmentes üzleteket keresték fel.

A Kiskunhalasi Határőrizeti Igazgatósághoz tartozó határállomásoknak a túloldali határőrizeti szervekkel intézményesített kapcsolataik vannak: helyi vegyes bizottságok keretében működnek, havonta tartanak megbeszéléseket határforgalmi és ehhez kapcsolódó egyéb kérdésekben. Az igazgatóság szerint Magyarország EU-tagsága esetén a magyar-jugoszláv határszakasz lesz a schengeni államok egyik legjobban ellenőrzött külső határa: a jugoszláv állampolgárok nemzetiségükre való tekintet nélkül csak schengeni vízummal léphetnek be magyar területre. Talán itt újból előtérbe kerülhet a kishatárforgalom, amennyiben korlátozott területen határátlépési engedéllyel lehetővé válik a vízum nélküli beutazás. A „státustörvény” elfogadása ezt módosíthatják.

Új lehetőségeket kínálhat az 1997. november 21-én megalakult, három állam közigazgatási egységeit összefogó Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió, amely szűkebb értelemben a Szabadka–Szeged–Arad tengellyel, tágabb értelemben viszont, a Baja/Zombor–Szabadka–Szeged–Arad párhuzamos tengellyel kapcsolódhat be területileg és funkcionálisan a Kecskemét–Békéscsaba–Szeged, illetve a Temesvár–Újvidék–Szeged háromszög (Békéscsaba–Arad–Szeged háromszög) térségébe. A Duna–Tisza közének déli részét, a Körösök és a Maros vidékét képező, aránylag homogén természeti adottságú területeken lehetőség nyílhat a kommunikációs-gazdasági szerkezet egyenrangú elveken nyugvó újragondolására. Az EU négy szabadságelvének megfelelően a határon átnyúló kapcsolatok a „rendszerváltott” és piacorientált államok külkapcsolatainak szerves részét képezik, így a három szomszédos állam régióinak regionális összefonódása elősegítheti a helyi modernizációt, a fejlesztési innovációt a fenntartható gazdasági és személyes kapcsolatok kibontakozását.

Ez azonban egyelőre még csak lehetőség, a megvalósításnak számos akadálya van. Csak néhány példa: jelen pillanatban Kis-Jugoszlávia nem tagja az Európai Tanácsnak, ezért vannak olyanok, akik az eurorégió súlypontját át kívánják helyezni a magyar-román határ mentére. Az ellenvélemények szerint viszont a térség olyannyira kompakt, hogy ez a váltás sértené az eurorégió egységét. Súrlódások forrása volt az is, hogy a Vajdasági Kormány ellenezte, hogy Szabadka és Újvidék szavazati jogot kapjon az eurorégión belül. A magyarországi oldal többszintű területfejlesztési rendszere ma már felöleli a határtérségek fejlesztését (2 megyei, 6 kistérségi és a dél-alföldi régió területfejlesztési dokumentumai), a jugoszláv oldal fejlesztési stratégiáját pedig a „Szerbia Területrendezési Terve – 1996” (és az ezzel összhangban álló községi területrendezési tervek) alapozza meg. A visszafejlődött jugoszláv gazdaság, a tőkehiány és az általános szegénység miatt a programok zömét a magyar fél költségvetése fedezi, a nagyobb költségű rendezvények megszervezésére már csak a pályázati források adhatnak esélyt. A közigazgatási rendszer különbségéből eredően különbözik a területfejlesztés szervezeti felépítése, s nincs összhangban az ágazati tervezési és egyeztetési rendszer sem. A szimmetrikus intézménykapcsolatok fejlesztéséhez az együttműködő felek hasonló jogkörrel és legitimitással való felruházására lenne szükség.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon