Skip to main content

A kisebbségek nemzetközi jogvédelmének politikai csapdája

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Vázsonyi Vilmos és a numerus clausus


A numerus clausus vita ma, hetven év távlatából is különösen érdekes és komplex történelmi problémának látszik. A húszas évek numerus clausus vitáiban egyszerre volt szó a zsidókérdés kezeléséről, az állampolgári egyenjogúságról, a kisebbségvédelemről és végül a kisebbségvédelem külső, nemzetközi intervenciós eszközeinek felhasználásáról és ezek politikai csapdáiról.

Hadd jelezzem mindjárt elöljáróban, hogy a numerus clausus kérdéssel kapcsolatosan Vázsonyi álláspontja a maga idején a húszas években liberális, polgári radikális és szocialista körökben is rendkívül vitatott volt. A polgári radikálisok – alighanem Vázsonyi iránt érzett régi ellenszenvük miatt is – egészében kétségbe vonták Vázsonyi álláspontjának jóhiszeműségét, hiszen, mint Jászi gúnyosan megjegyezte, Vázsonyi amolyan „hazafias valláserkölcs, nemzeti díszzsidó úr” módjára politizált.

Ezért különösen érdekes, hogy ma – hetven év múltán – Vázsonyi álláspontját éppen azok a liberális szemléletű történészek kezelik nagy megértéssel, akik a numerus clausussal kapcsolatban a külső intervenció súlyos dilemmáját vizsgálják.

Nézzük tehát, miről szólt liberális oldalon a húszas évek numerus clausus vitája. Közismert, hogy az 1920-as numerus clausus törvény harmadik paragrafusa a felsőoktatási intézményekben származási kvótarendszert vezetett be. Kimondta, hogy az egyetemekre felvett fiatalok „nemzetiségi, illetve faji” összetételének meg kell felelnie az össznépesség „nemzetiségi, illetve faji” összetételének. A törvény név szerint egyetlen úgynevezett „nemzetiségi vagy faji” kisebbséget sem említett meg. Mégis félreérthetetlen volt, hogy a kvótarendszer a zsidó hallgatók ellen irányul, hiszen 1920-ig a zsidó hallgatók arányszáma a legtöbb egyetemen sokszorosan meghaladta a zsidó vallású népesség 5,9 százalékos arányát az ország lakosságában. A diszkrimináció súlyát növelte, hogy a törvény néhány egyetemen visszamenőleges hatállyal érvényesült: 1920-ban több ezer zsidó hallgatót zártak ki az egyetemekről.

A diszkrimináció tényéhez tehát kétség sem fért, a diszkriminációs szándékot ráadásul a törvény pártolói úton-útfélen megerősítették. Éppen ezért első látásra meglepő és érthetetlen, hogy a jogorvoslat követelése során miért robbant ki annyi nézeteltérés és vádaskodás az ellenzék soraiban: miért szakadt több táborra a liberális és baloldali ellenzék éppúgy, mint a zsidó szervezetek; s végül, hogy miért váltott ki a Vázsonyi által megfogalmazott álláspont oly sok vitát. A következőkben tehát arra a kérdésre keresem a választ, hogy miből is állt a törvénnyel szemben fellépő liberális és baloldali ellenzék belső ellentéte, politikai és taktikai dilemmája.

Egymást kizáró érvek

Válaszom első és legfontosabb eleme az, hogy a numerus clausus törvénnyel a húszas években voltaképpen kétféle jogi és politikai alapról lehetett szembeszállni: egyfelől a magyar alkotmányjog alapján, másfelől a párizsi békerendszerben kialakított nemzetközi jog, a kisebbségi szerződések alapján. Csakhogy a helyzet drámaiságát éppen az adta, hogy a kétféle politikai és jogi alap – a hazai és a nemzetközi – nemhogy nem erősítette, hanem egyenesen kizárta egymást. Ezt az ellentmondást Vázsonyi Vilmos 1923 és 1925 között számos beszédben és cikkben exponálta, mégpedig azzal a kimondott céllal, hogy rámutasson: a numerus clausus elleni küzdelemben nem célszerű, sőt kimondottan veszélyes a trianoni szerződés biztosította nemzetközi jogeszközökhöz folyamodni.

A vita egyáltalán nem volt akadémikus jellegű. A kérdésnek 1923 és 1925 között folyamatos aktualitást adott az a tény, hogy a Népszövetségi Tanácsnak döntő szava volt a magyar kormány által igényelt stabilizációs kölcsön jóváhagyásában. A Népszövetség így tényleges, anyagi természetű büntetőszankcióval léphetett volna fel akkor, ha kimondja, hogy a magyar kormány megsértette a trianoni szerződésben aláírt kötelezettségeit. Formailag tehát 1923 és 1925 között minden feltétel adott volt ahhoz, hogy az ellenzék a numerus clausus diszkriminációs intézkedéseinek eltörlését nemzetközileg kodifikált jogeszközök alapján követelje.

De akkor miért tartotta Vázsonyi oly veszélyesnek a külföldi jogorvoslat követelését? Miért gondolta, hogy az hosszabb távon káros csapda lehet a zsidóságra nézve? Miért vállalta annak kockázatát, hogy a magyarországi zsidóságnak olyan védekezési stratégiát javasoljon, amely megfontoltan és szándékosan lemond a nemzetközi jogorvoslat kodifikált eszközeiről? Miért írta és mondta 1923 januárjától kezdve több éven át, hogy a numerus clausus ellen „mi a békeszerződésre sohasem kívánunk hivatkozni”, és hogy „mi nem kérjük védelmünket a trianoni szerződés alapján, mert nem akarunk kisebbség lenni, amely genfi védelem alá helyezi magát”.

De hát miért nem? Miért voltak aggályosak Vázsonyi szemében a Párizs környéki békerendszer kisebbségvédelmi jogeszközei?

Kétélű garanciák

Nézzük először az általános elveket, illetve azt, hogy mi késztette az antanthatalmakat arra, hogy a kisebbségek helyzetét külön szerződésekben rendezzék?

1919-re az antanthatalmak belátták, hogy a közép-európai rendezés során nem sikerült a békekonferencia eredeti, nemzetállami elveit megvalósítani.

Általában véve eredménynek könyvelhették el, hogy 1914-hez képest Közép-Európában csökkent a kisebbségi sorban élő nemzetiségek aránya, nevezetesen a térség össznépességének kétharmadáról az össznépesség egyharmadára. De minthogy a vesztes országokban – Németországban, Ausztriában és Magyarországon – nem maradtak túl nagy kisebbségek, valójában a kisebbségek eloszlása az egyes országok között rendkívül egyenlőtlen volt. A kisebbségek jelentős redukciója helyett inkább történelmi helycsere történt, amelynek során a szuverenitásukat újonnan elnyert országokba kerültek hatalmas kisebbségek. Csehszlovákia és Jugoszlávia lakosságának csaknem fele, Lengyelország népességének egyharmada került kisebbségi sorba. Ezen a súlyos helyzeten kívántak az antanthatalmak enyhíteni, amikor – részben az európai zsidó szervezetek nyomására – Közép-Európa országait arra kötelezték, hogy a fennhatóságuk alá eső kisebbségeknek kollektív jogokat biztosítsanak.

A szerződéseket tehát egy fáradt és rosszkedvű békekonferencia alkotta meg, mégpedig az új rendezés szorongató hibáitól való félelmében. Az első szerződést Lengyelországgal kötötték, s ez szolgált mintául a többi szerződés kialakítására.

A békekonferencia első látásra nem tett különbséget vesztes és győztes országok között a kisebbségek dolgában. Formailag azonos módon járt el, hiszen a kisebbségi szerződések a vesztes és győztes országokban egyaránt az állami szuverenitás rovására jöttek létre, azaz a szuverenitás korlátozását jelentették. Azonban a magyar zsidóság szempontjából ez a hasonlóság csak formális volt. A győztes országoknak ugyanis a korlátozást voltaképpen szuverenitásuk kimondásával egyidejűleg, annak feltételeként kellett elfogadniuk. Esetükben tehát a Népszövetség egyszerre garantálta a nemzetállami szuverenitást és a kisebbségek jogait. A lengyelországi zsidó szervezetek tehát 1923-ban teljesen logikusan jártak el, amikor a lengyel numerus clausus tervezet ellen a Népszövetségben kerestek politikai szövetségest, hiszen Lengyelország az antanthatalmak garanciájának köszönhette állami szuverenitását. A magyar zsidók helyzete egészen más volt. Először is ők nem egy győztes, hanem egy vesztes ország polgárai voltak, amellyel szemben a Népszövetség részéről büntetőszankciók és tilalmak voltak érvényben. Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy ilyen körülmények között a magyar zsidóknak a lengyelekénél eleve sokkal óvatosabban kellett mérlegelniük, hogy mi a kockázata annak, ha a Népszövetséget a magyar kormánnyal szemben külső intervenció alkalmazására szólítják fel.

Másodszor, a numerus clausus ellenzékének mérlegelnie kellett azt is, hogy a magyar kormány elleni külső intervenció esetén a Népszövetség meddig hajlandó elmenni az ellenzék támogatásában. A Népszövetség ez irányú elkötelezettségének megítélésében a polgári radikálisok és Vázsonyi között nagyon komoly ellentét volt. Jásziék a húszas évek elején még úgy látták, hogy Magyarország belső liberalizálásának és demokratizálásának legfontosabb eszköze a külső, népszövetségi intervenció kikényszerítése lesz. L. Nagy Zsuzsa szavait idézve, a polgári radikálisok „egész politikai koncepciója” arra a reményre, vagy inkább illúzióra épült, hogy a nyugati nagyhatalmak kulcsszerepet fognak vinni a magyar belpolitikai folyamatok alakításában.

Velük szemben a Népszövetség, illetve az antanthatalmak elkötelezettségének megítélésében Vázsonyi kezdettől rendkívül szkeptikus volt. Kételyeit bizonyára felerősítette legitimista politikai meggyőződése, az a remény, hogy a Habsburg-restauráció oldhatná meg Magyarország belső stabilizálását. Mindenesetre tény, hogy Vázsonyi platformjáról a Népszövetség politikai prioritásai más – utólag tudjuk – reálisabb színben tűntek fel. Talán jobban látszott az, hogy a Népszövetség számára a húszas évek nagy kérdése nem a vesztes országok liberális erőinek külső intervencióval történő támogatása volt, hanem mindenekelőtt az új európai egyensúly biztosítása; s az, hogy ebben a Népszövetség igazi partnere nem a kormányra aligha esélyes liberális ellenzék, hanem a bethleni jobboldali kormánygarnitúra volt.

A numerus clausus ellenzékének politikai mozgástere nagyon leszűkült. A szélsőjobboldal folyamatosan újabb antiszemita intézkedéseket követelt. Vázsonyiék szerint nem lehetett kizárni, hogy ha ebben a helyzetben a Népszövetség a stabilizációs kölcsönt megtagadta volna, ezzel a lépéssel a liberálisok egyetlen taktikai szövetségesét, Bethlenéket gyengítette volna meg a szélsőjobboldallal szemben.

Kodifikált kisebbség és az egyenlőség elve

Mindazonáltal Vázsonyi nemcsak efféle közvetlen belpolitikai megfontolásból helytelenítette a külső intervenció követelését. Hanem azért is, mert jogászként és politikusként a magyar zsidóság szempontjából magát az egész kisebbségvédelmi koncepciót rendkívül aggályosnak tartotta. Úgy vélte, hogy óvatlan és helytelen lépés volna, ha a magyar zsidók a kisebbségi törvénycikk alapján követelnék az őket sújtó diszkrimináció eltörlését. Ez ugyanis abba a csapdába csalná a zsidókat, hogy miközben egyenjogúságukért küzdenek, önmagukat jogi értelemben kisebbségnek minősítik. Márpedig az óliberális felfogású Vázsonyi szerint ez nem nyereség lett, volna, hanem visszalépés afelé a régi állapot felé, amelyben a zsidóság jogállását kivételes törvények szabályozták. Vázsonyi szerint tehát a diszkrimináció eltörlését nem kisebbségi jogon, hanem a teljes állampolgári egyenlőség jogán kell kivívni. Más szóval tehát nem új jogot kell igényelni, hanem a régi, állampolgári egyenlőséget kimondó jogot kell helyreállítani.

Vázsonyi véleménye mögött igen határozott jogelméleti állásfoglalás húzódott meg. A kisebbségi szerződések nyújtotta népszövetségi jogvédelmet Vázsonyi voltaképpen a konzervatív liberális hagyomány alapjáról tartotta aggályosnak. Ennek – a talán Edmund Burke-re visszanyúló – gondolatnak a lényege az, hogy igazán kivívott valóságos jogról csak abban az esetben beszélhetünk, ha pontosan tudjuk, milyen hatalom fogja jogainkat biztosítani, s e hatalomnak hol, mikor és kire terjed ki a fennhatósága. A Népszövetség nem volt ilyen hatalom. Hiszen egyfelől számos – egymással is ellentétes érdekű – ország alkalmi koalíciója volt. Másfelől ezek az országok nem mondtak le a Népszövetség érdekében saját szuverenitásuknak semmilyen részéről. Ennek következtében a Népszövetség legitimitása annyira ingatag volt, hogy még a fontosabb tagországok sem értettek egyet abban, hogy valójában mire terjed ki a szervezet tényleges hatásköre. Vázsonyi szemében a Népszövetség legfeljebb „muszáj-törvényt” vagy „kényszertörvényt” alkothatott, amely – szerinte – az egyenlő jogoknak nem lehetett garanciája, mert „nincs annak értéke, ami nincs benne a lelkekben, ami nincs meg a társadalomban. Ami nem önkéntesen keletkezik, annak semmi értéke nem lehet.”

Vázsonyi szerint tehát a numerus clausus mögött álló erőket a magyar társadalomnak belülről kellett volna semlegesíteni, mégpedig úgy, hogy világosan megjelenjék, hogy milyen politikai erő áll a diszkrimináció eltörlése mögött. Úgy vélte, hogy a bethleni vezető rétegnek nyilvánosan szakítania kell a fajvédelemmel, mert – mint mondta – lehetetlen az olyan kormányzás, amelyben a „miniszterelnök a liberálisok titkos öröme és belső titkos tanácsosa” ugyanakkor, amikor kormányának kultuszminisztere „a fajvédők titkos öröme és belső titkos tanácsosa”. Vázsonyi tehát elsősorban a hazai erők nyilvános politikai megütközésétől várta azoknak a politikai feltételeknek a létrejöttét, amelyek elvezethetnek a zsidóság elleni diszkrimináció orvoslásához.

Érdemes itt megemlíteni, hogy Vázsonyinak a külső intervenció ellen felhozott érvelését Hannah Arendt is megismétli a Totalitarianizmus eredete című könyvében. A kisebbségi szerződéseket Arendt jó szándékú, de elhibázott intézkedésnek tartja, mert a Népszövetség olyan kivételes jogokat fogalmazott meg, amelyek mögé valójában nem tudott odaállni. A szerződések a kisebbségek számára sok hasznot nem hoztak, ugyanakkor akarva-akaratlanul a kisebbségek tartós egyenlőtlenségét emelték a nemzetközi jogelvek közé. „A kisebbségi szerződések feketén-fehéren kimondták azt, ami azelőtt csak kimondatlanul érvényesült a nemzetállamok gyakorlatában, vagyis azt…, hogy a nemzetállamban csak egyféle nemzeti eredetű egyének élvezik az állam teljes védelmét, valamint azt, hogy az eltérő nemzetiségű egyének jogállását kivételes törvényekkel kell szabályozni…” – írta Arendt. A Népszövetség elvben garantálta ugyan a kivételes törvényeket, ám ez a szervezet végső soron mégiscsak az államok, nem pedig az elnyomott kisebbségek szövetsége volt. Minthogy pedig a Népszövetség rendszerint a kormányok, nem pedig a kisebbségek pártján állt, a kisebbségi jog voltaképpen olyan vérszegény, deklarált jog maradt, amely mögül éppen a jogot garantáló végrehajtó hatalom hiányzott.

A vita mérlege

A történet végét ezután már könnyen össze lehet foglalni, még ha mérlegét nem is egyszerű megvonni. 1924-ben a zsidó szervezetek Vázsonyi álláspontját fogadták el, és a numerus clausus ellen nem fordultak a Népszövetséghez külső intervencióért. Az is tény, hogy a kölcsön felvétele után Bethlenék nem váltották valóra Vázsonyi reményeit.

A diszkrimináció orvoslása helyett Bethlen néhány hónap múlva szinte megzsarolta a magyarországi zsidó szervezeteket, hogy a numerus clausus törvény újabb népszövetségi felülvizsgálata során ismét utasítsák el a Népszövetség külső intervencióját. Vázsonyi várakozásával ellentétben nem szakítottak Bethlenék nyilvános formában a fajvédőkkel sem. Az egyetemeken újabb és újabb értelmiségi generációk nevelkedtek tovább a numerus clausus teremtette antiszemita gyűlölködés légkörében, ekkor nevelődött fel a harmincas évek zsidótörvényeit majdan végrehajtó nómenklatúra. De az is tény, hogy ezután a szélsőjobboldal tizennégy évig nem tudott újabb diszkriminációs intézkedéseket kiharcolni, sőt azt is el kellett tűrnie, hogy a numerus clausus faji paragrafusát Bethlen 1928-ban mégiscsak törölje a törvényből.

Mindazonáltal ma már tudjuk, hogy Vázsonyinak a külső intervencióval szembeni szkepszise nem volt alaptalan. A kisebbségi szerződések nem sokkal élték túl a magyar numerus clausus vitát. Az elveken úrrá lett a realitás: fokozatosan kiderült, hogy a nyugati hatalmaknak egyszerűen nem áll igazán érdekükben a kisebbségek külső intervencióval történő támogatása. Kiderült, hogy Európa legaktívabb kisebbségei éppen az első világháborúban megvert nemzetekhez tartoznak: a legtöbb panaszt a romániai magyar és a sziléziai német kisebbség adta be. Támogatásukkal a Népszövetség tulajdonképpen azt a hatalmi egyensúlyt ásta volna alá, amelynek fenntartása a szervezet legfőbb célja volt. Így aztán, amikor 1934-ben a lengyel kormány egyszerűen és egyoldalúan felmondta a kisebbségi szerződésekben vállalt kötelezettségeit, a Népszövetségnek már sem oka, sem ereje, sem eszköze nem maradt arra, hogy a kisebbségvédelmi rendszer csendes kimúlását megakadályozza.

Így tehát azt a vitát, hogy a kisebbségeknek mikor helyes és mikor nem helyes külső intervenciót igénybe venniük a diszkrimináció elleni küzdelemben, a történelem ad acta tette. Ma pedig, amikor újra felmerül a kérdés, jól látjuk, hogy a Vázsonyi által felvetett kérdésekre továbbra sincs válasz, s hogy a problémára az első népszövetségi kísérlet óta sem sikerült megnyugtató megoldást találni.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon