Skip to main content

A népi gondolat a Szárszók tükrében

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Ilyen körülmények között indokolt, ha a történész a régi Szárszó történetét igyekszik rekonstruálni s megvizsgálni: a nemzetféltés általános szólamán túl vezetnek-e szálak a régiből a mai Szárszó felé?

Az 1943. nyári helyzetet nem akarom itt részletezni, a totális háború befejező szakaszának Magyarországra nézve oly vészjósló eseményeit. Mindenesetre említésre érdemes, hogy a neobarokk rendszer bírálatán túl az ország súlyos helyzetéért a mai népiek által oly gyakran emlegetett Németh László személy szerint Horthy Miklóst is felelőssé tette. Egy példa erre: amikor egy debreceni kritikus által giccsírónak nevezett Harsányi Zsolt elvesztette a bíráló ellen indított perét, s Németh a rádióból hírül vette, hogy a kormányzó együttérző táviratot küldött Harsányi Zsolt fiának, így írt ’43 őszén Gulyás Pálnak: „Nem így szép Magyarország, hogy a Móricz Zsigmond lányainak nem sürgönyzött (ui. Móricz halálakor)? Összeillenek ők, Mathias rex elgiccselője s giccs Hunyadi János, aki az országot »kormányozta« bele a mostani nagyszerű helyzetbe” – abba a helyzetbe, amelyből a rendszer Voronyezs után oly vergődve kereste a kiutat.

Fénykor – árnyékokkal

De a nagypolitika részletezése helyett inkább a népi mozgalom korabeli állapotáról szeretnék szólni. A háború éveiben a népi mozgalom, ha nem is ideológiai teljesítményének, de befolyásának csúcspontjára jutott. Befolyását az értelmiség különböző (így pl. a konzervatív folkloristák és a vonzáskörükhöz tartozók) csoportjain túl, a középosztály jobboldali-nacionalista köreinek egy részére is kiterjesztette, azokra a körökre, amelyek – nem utolsósorban éppen a népi írók hatására – kezdték tudatosítani magukban, hogy a magyar társadalom szerkezete alapos átalakításra szorul, de a nyíltan nácibarát szélsőjobboldali pártokat többé-kevésbé határozottan elutasították. De a népiek mögé húzódott a nyilvános fellépéstől még az 1938–39-es sajtótörvények által elhallgattatott, a progresszív kiutat kereső értelmiségiek egy része is. A népi irányzat befolyásának növekedéséhez – hangsúlyozom: nem a nép, hanem az értelmiség és a középosztály egy része körében – nagymértékben hozzájárult az irányzat sokarcúsága, de a nemzeti-nacionalista eszme által mégis fenntartott viszonylagos egysége is (ne feledjük: ez az irányzat termelte ki egyfelől a 40-es évek Erdélyi Józsefét az egyik s Darvas Józsefet a másik oldalon). Ez a sokarcúság arra vezetett, hogy „hangadóként”, az adott helyzetnek megfelelően, s persze nem tudatosan, hanem inkább a nagypolitika által sodortatva, az irányzat más-más belső áramlata lépett előtérbe. A Márciusi Front a baloldali népiesség ideje volt – nem véletlen, hogy Németh László, saját vallomása szerint, az egész mozgalomról Olaszországban értesült Szerb Antaltól. A világháború kitörése körüli időszak a tiszta „harmadikutasság” ideje volt, de ez a felfogás akkor még a nyugati hatalmak erőfölényében és politikájában bízott. A háború első szakasza újból megerősítette s polarizálta a népi tábor baloldali, harmadikutas, illetve szélsőjobb felé hajló irányzatait. De ez a polarizáció 1941–42-ben már úgy működött, hogy előtérbe azok kerültek, akik abban reménykedtek, hogy a német és a szovjet haderő még sokáig egymással lesz elfoglalva, s tartósan fennállhat a sokak által oly indokolatlanul „magyar tündérkertnek” tekintett állapot; vagy arra törekedtek, hogy egy esetleges német győzelem esetére is felkészüljenek. Ebben az időben a népi baloldal elcsendesedett, az egységtörekvések erősödtek, az egymással szembeni belső bírálatokat mintegy felfüggesztették. „Magyarok, kibékülni!” – adta ki a jelszót Németh László, akinek már a Kisebbségben megjelenése után a Féja–Kodolányi-irányzattal szövődött szorosabb kapcsolatai most megerősödtek; Veres Péter 1942 tavaszán, amikor a német tankok a Volga felé rohantak, s a „doneci felhő” még nem fedte el a látóhatárt, kijelentette, hogy visszavonul a politikától, s ezentúl csak az irodalomnak fog élni; Németh László „közéleti diadalokról” adott számot. Illyés a Magyar Csillaghoz hívta Némethet, aki a hívást így kommentálta: „Ha én őmellé közkatonának odaállok: Babits köre, akik közé ő beszorult s a népi írók, akik közé én szorultam be: már össze is forrtak egy levegősebb közösségbe.” De Németh csakhamar elégedetten írta barátjának: Illyést „úgy érzem, én húztam át a »harmadik oldalra« s csak jó képet kell vágnom hozzá, hogy mindez az ő találmánya”, Illyés „gravitációja most erre tart”. A Magyar Csillag körül valóban kialakult a népieknek s a politikával nem foglalkozó „urbánusoknak” (Márai, Cs. Szabó, Halász Gábor, Szerb Antal s az ún. harmadik írógeneráció fiatal tagjainak) nem az egysége, de együttes szereplése. Illyés kimondta: a népi-urbánus ellentéteket néhány hónap alatt megszüntették; kiderült, hogy az ellentétek jórészt álproblémák voltak. Illyésnek persze csak a Magyar Csillag szerepét tekintve s sokaknak a szellemi életből való kizárása vagy külföldre kényszerülése után volt igaza, s akkor is csak részlegesen: elég, ha itt Márai naplójegyzeteire, az „Ami a Naplóból kimaradt” című kötetére s bennük a népiekről szóló élesen kritikus állásfoglalásaira utalunk.

A népi mozgalom helyzetét tekintve még két tényezőre szeretnék rámutatni: az egyik az a körülmény, hogy a közélet nyílt porondján a népi mozgalmon kívül alig maradt más befolyásos ellenzéki irányzat. A szociáldemokrácia még szűkebb térre szorult, a Magyar Nemzet és Szekfű liberalizmus felé forduló konzervativizmusa csupán az értelmiség és polgárság szűk rétegeihez ért el, a kommunisták a legális megnyilvánulás ritkán sikerült módozatait keresték. A másik körülmény: erre az időre a népi írók zömének társadalmi helyzete megszilárdult. A jelentősebbek most már nem nehéz életviszonyok között tengődő írók, hanem – egyébként teljesen jogosan – keresett szerzők, akiknek minden írását gyorsan kiadják; lapszerkesztők, közéleti emberek, akikkel a hatalomnak is érdeke szóba állni – gondoljunk a lillafüredi találkozókra.

1942. Konferencia a „béke szigetén”

Ebben a helyzetben ült össze az 1942-es szárszói konferencia. Sajnos hiteles jegyzőkönyv nem maradt fenn róla. De minden akkori s későbbi híradás arra utal, hogy ez a konferencia a harmadikutas és jobboldali népiesség fölénye jegyében állt. A résztvevők jelentős részét sajátos derűlátás jellemezte: a mozgalom előretörését és érdemeit hangsúlyozták. Németh László addig alig tapasztalt optimizmussal beszélt az „ösztönös történelmi érzék”, a magyar hivatástudat fontosságáról, a „régi magyarság” becsületének növekedését, a fiatalság pozitív magatartását regisztrálta. „Kelet népe vagyunk” – hirdette, s a korszellem „rossz csábításaitól” óvott, s ez egyfelől a baloldal és a magyar liberalizmus felé forduló konzervatív szellemiség, másfelől a fasizmus bírálatát jelentette. Féja Régi magyarság című könyve végleges nézeteit, a magyarság keleti jellegét, a keleties népszellembe való elmerülés programját hangoztatta. Veres Péter – az utólagos bizonytalan híradások szerint – már említett defenzív gondolatait ismételte meg, hozzátéve, hogy ő a marxizmus híve, de támogatja az összefogást, csak egyet kér, ne feledkezzenek meg a parasztság s a munkásság legszegényebb rétegeiről.

Az 1942-es szárszói konferenciának egyébként bizonyos fokig új vonást kölcsönzött, hogy a korábbinál határozottabban vetette fel a munkáskérdést, azt, hogy a népi tábor foglalkozzék többet a városi munkássággal is. A kérdésben persze, akkor nem kiélezett formában, a nézetek megoszlottak: Nagy István és néhány más felszólaló akkor is a kommunista népfrontszellem jegyében emlegette a munkásságot. Mások, a többség, a népiek hagyományos felfogása szerint foglaltak állást s ennek az volt a lényege, hogy: szakszervezet igen, szociáldemokrácia nem; olyan gondolat, mely voltaképp visszalépés volt a régi Szabó Dezsőhöz képest is: Szabó a 20-as évek elején a szociáldemokráciát hívta fel arra, hogy váljék „nemzetivé” – most a népiek a szervezett munkásságról szóltak, s ahogyan még Németh László „Találkozás a tejcsarnokban” című írása is mutatta, arra gondoltak, hogy a szervezett munkásság (melynek pozitívumait egyébként Németh jól látta) telítődjék a magyar kultúrával, s így kapcsolódjék be a népiek szerint elgondolt közéletbe. A ’42-es Szárszó általános légkörét jól jellemezte a debreceni Juhász Géza a ’43-as találkozó zárónapján: „Emlékezzünk vissza a múlt évi találkozónkra. Akkor napról-napra jobban nőtt örömünk, mindinkább összeforrt a tábor. Most pedig, az utolsó órákban, szónok szónok után áll fel zavartan, tétován …” Mert az 1943-as szárszói konferencia az éles ellentétek, a résztvevők jó részének rosszkedve s a növekvő zavar jegyében zajlott le, noha alaphangját minden oldalról egy olyan jövőkép adta meg, amely határozott szakítást hirdetett a Horthy-rendszerrel.

1943. Az ellentétek konferenciája

Az 1943-as Szárszóról elszaporodott egyoldalú (mert Németh László szerepét kiragadó) és apologetikus állásfoglalások helyett helyes, ha a konferencia valós lefolyását idézzük fel, s így problematikus oldalaira is rámutatunk. Az első, amiről csak röviden akarok szólni: az Erdei–Németh-ellentét és -vita. A konferencia – Sztálingrád után voltunk – nem annyira Németh, mint inkább Erdei és a hozzá csatlakozók konferenciája volt, s a baloldali népiesség előretörését tükrözte. Ez nyert kifejezést már 1943 májusában a Magyar Csillag hivatalosnak tekinthető állásfoglalásában is, mely az 1943 elejétől kiéleződött belső viták megfékezését követelte, a szellem erkölcsi tekintélyének őrzésére hívott fel, de egyáltalán nem halálhangulatot tükrözött, s így zárta felhívását: erre az erkölcsi tekintélyre „bizonyára még nagyobb szükség lesz akkor, amikor megújult nemzetet kell majd teremteni, igazságos magyar és emberi társadalmat, s valóban édes Hazát a dolgozó magyaroknak”.

Erdei a kommunista népfrontgondolat hatása alatt állt, s éppen ez teremtett sajátos ellentmondást koncepciójában. A konferencia legmegalapozottabb társadalomelemzését (melyet később, továbbfejlesztve, nagyívű tanulmányba foglalt) kétségtelenül ő tartotta. Következtetése, mint ismeretes, az volt, hogy „olyan társadalomnak kell tehát kialakulnia, amely következetesen és teljesen kiformálja országunkban is a modern polgári társadalmat”. De hogy tartós polgári társadalom miért nem épülhet, azt csak azzal a gyenge érvvel támasztotta alá, hogy „a munkásság hatalmasan megnőtt”, ezért a polgári fejlődés csak átmeneti szakasz lehet, s aki ennek ellenáll, az a jelenlegi állapotot akarja megrögzíteni. Persze Erdei, akinek 1946 előtti tudományos érdemeit nem halványíthatják el részben akkori s főleg későbbi politikai tévedései és hibái, a „permanens átmenetet” akkor éppen úgy utópisztikus – ti. demokratikus – úton képzelte el, ahogyan egészen más gondolatkörében Németh László. Németh a szovjet veszélyre bátran figyelmeztetett, de racionális eligazítást sem az akkori jelenre, sem a távlati jövőre nem adott. Kispolgári és értelmiségi szocializmusát, mely egy a nyugati kapitalizmussal szerinte összefonódott hazai nagytőke nélkül elképzelt közösséget, valójában egy ideális tömegtársadalom vágyképét vázolta fel, leggyengébb pontjain találóan bírálta Veres Péter: „harmadik út mindig volt, de sosem vált történelemformáló erővé” – mondotta; ami pedig Németh kispolgári szocializmusát és értelmiségi társadalmát illeti, joggal mutatott rá arra, hogy ebből a koncepcióból kimaradnak a nincstelen szegényparasztság s a fölemelkedésre képtelen proletárok tömegei – valójában az a társadalmi bázis, melyre az egész irányzat létjogosultsága elsősorban épült. Sem Erdei, se Németh nem érzékelte – s ez, tegyük hozzá, Európa más tájain sem volt ritka – a háború alatt megerősödött, a régi liberalizmus gyengeségeiből okult, a szociális kérdés jelentőségét, az erős jogállam, a harcos humanizmus fontosságát felismerő polgári gondolatot s a régi európai értékek között a polgári értékek védelmére irányuló, Európa-szerte erősödő áramlatokat. Erdeit a marxista osztályszemlélet nyűgözte le, Némethet a nemzet etnikai felfogása, s a szovjet rendszer mellett az „angolszász” kapitalizmus elutasítása. Erdei társadalomelemzése volt kiemelkedő, Némethnek nem általános társadalom felfogása, hanem találó figyelmeztetései: a régi rendet likvidálni kell, de embereit nem; nem szabad utat engedni a képzett értelmiséggel szembeni hajszának – még az az intelme is megszívlelendő volt, hogy az üldözött zsidók ne legyenek bosszúállók.

A ’43-as szárszói konferencia tehát nem az egység, hanem az ellentétek konferenciája volt. De mindig akadtak békítők; a nemzeti-nacionalista eszme, mely többeknél (így Féjánál, a fiatal Gombos Gyulánál) a faji harc jegyeit is magán viselte, s a többé-kevésbé gyökeres változások igénye összetartó erőnek is bizonyult. Voltak, akik az összefogás fennmaradását Németh Lászlót védő hangsúllyal emlegették (Püski Sándor), voltak, akik az 1942-es egységet kívánták vissza, s az összejövetel politikai jellegét igyekeztek háttérbe szorítani. Juhász Géza arról beszélt, hogy nem politikai gyűlésen vagyunk, „s bármily kibékíthetetlennek rémlenek az ellentétek: lélekben egy tábor ez… Két testvérünk cáfolta heves fölindulással egymást, s amin összekaptak, még a megfogalmazásban is szinte szó szerint azonos volt.”

De a Szárszó utáni visszhangok és fejlemények nem igazolták ezt az egybeolvasztást – túlnyomórészt a baloldal felé húztak. Kovács Imre Erdeit és Jócsik Lajos gazdasági előadását dicsérte, bírálta Németh kispolgári szocializmusát, s arra utalt, hogy a jobboldaliak Németh mögé húzódtak, harmadikutasok lettek, „ez volt a kényelmesebb nekik”. De Illyés is – aki érdekes módon nem vett részt a szárszói vitában – Szárszó baloldali üzenetét emelte ki. Németh arról beszélt, hogy ő a ma, Illyés a holnap embere.

Államszerkezet, kultúra

A népi gondolat korabeli helyzete szempontjából szólni kellene a ’43-as konferencia többi témájáról is, mert azok is nagyon tanulságosak. Közülük csak kettőt emelek ki: Az állam élete című témát s a nép kultúráról szóló megbeszélést. Ezekben a kérdésekben számottevő vita nem alakult ki – pedig lett volna vitatni való.

Az államról, államszerkezetről Kiss István tartott előadást. Az előadó, miután elvileg azt emlegette, hogy az ideális államélet a kollektivizmust és az individualizmust egyensúlyba hozza, a „cselekvő állam”, az erős állam jelszavát hangoztatta, s arról beszélt, hogy a demokratikus jogállam Európában legfeljebb Angliában és Svájcban vált be, s Angliában is csak részlegesen; az állam kinőtt a jogállami keretekből, a parlament bebizonyította életképtelenségét. Ezzel szemben – a mindenféle „testületi” vezetés helyett – a kor szava az egy vezető, egy főnök irányítása alatt álló állam; a vezető persze ne legyen diktátor, hanem egy szakértő végrehajtó hatalom irányítója. A konferencia közreadott jegyzőkönyve szerint érdemi vita ezekről a gyanús gondolatokról, melyek a Németh László-i koncepcióba sem voltak beilleszthetők, nem folyt.

Különösen lehangoló volt a ’43-as konferencia kulturális üzenete. Ezt a témát az általam másutt „folklorista ókonzervatív népiességnek” nevezett irányzat uralta. Ha most László Gyula – a szaktudomány szempontjából bizonyára több helyütt vitatható, de ideológiai értékelést nem igénylő – őstörténeti előadásától eltekintünk, a népkultúra témájának előadói végletesen provinciális-konzervatív módon fogták fel a néphagyomány helyét a nemzeti kultúrában. Muharai Elemér, aki egyébként a munkás–paraszt–értelmiségi összefogás fontosságát hangsúlyozta, a népi kultúra vonatkozásában meglepően maradi nézeteket vallott. Nemcsak azt emlegette, hogy a polgári kultúra „felbontotta a népi kultúra egyik legnagyobb eredményét – a természetes közösségi szellemet”, hanem a polgári kultúrát, szinte az „entartete Kunst” szellemében, érzelgős, egészségtelen, elferdült érzéki életű kultúraként ítélte el. A népi kultúra viszont – melyet a munkásságnak s az értelmiségnek is magába kellene fogadnia – közösségi, küzdő szellemű, időtálló, egyetemes és fejlődőképes; a népkultúra a munkás–paraszt–értelmiségi összefogás abroncsa lehet. Balla Péter zeneesztéta a népdalfeldolgozások ellen szólalt fel, vagyis lényegében az ellen, hogy a népdalt a magas művészetbe emeljék, mert ezzel szerinte elvész kollektív jellege. Ez többek között a Bartók–Kodály képviselte út elvetését jelentette, de ezt a résztvevők nem tudatosították. Teljesen végleges, a népkultúrát leszűkítő és fetisizáló szellemben szólt a kérdéshez a néprajzos Dömötör Sándor is: „A magyar életnek szüksége van arra, hogy… idegen formákkal telített életét lelke mélyéről jövő indítékok segítségével tudatosítsa.” A múlt hagyományai tudatosan és tudattalanul élnek bennünk, s tudni kell, mi nem magyar s mi magyar, sőt „mélymagyar” jellegű ezekben a hagyományokban.

Mindezt nem a néprajz mai, modern tudományos felfogásával akarom összevetni, hanem a korabeli népkultúrát nagyra tartó, sőt a népi gondolatkörhöz is közel álló, de nem provinciális szemléletű szellemi emberek véleményével, akik szinte a fent idézettekkel egy időben Illyés Magyar Csillagában sorozatosan foglalkoztak a magyarságtudat és a népkultúra problémáival. Csak két példát említek. Vargyas Lajos tanulmányában határozottan szembefordult a népkultúra mesterséges fenntartására való törekvéssel. Magát az ún. népi hagyományt sem lehet egységesen megítélni – hangoztatta –, s igazán megőrzendőnek éppen azt tartotta, amit a magas kultúra is felszívhat, ami beépülhet a művelt ember világába: így például a népnyelv, a népi gyermekjátékok. Más elemek kihalóban vannak, s elevenen nem őrizhetők meg (a régi népi táncok, dalok), de mint más országokban is, ünnepi alkalmakkor elővehetők, s részben a magaskultúrát is termékenyíthetik. Lajtha László szerint a magyar népkultúra ugyan töredékes, de számos eleme még él, s ezeket ismerni kell. De „keserű csalódást okozhat az, ha mindent ettől várunk… Semmiféle kultúrbajból vagy régi vétekből sem válthat meg senkit a népi kultúra ismerete”. Adhat ösztönzést, de a modern ember útja az individualizmus útja, s ez messze vezet a népi műveltség kollektivitásától. S miközben Lajtha, kultúrkritikus szellemben, kikelt a nép tömeggé válása s az álcivilizáció jelenségei ellen, aláhúzta: nem hisz a népi kultúra teljes, formális újjáélesztésében. De – szemben Vargyas álláspontjával – szerinte válogatni se lehet elemei között, mert ez a régi paraszti kultúra egységes egészet alkot. Végül kimondta: „a felülről irányított népi kultúra torzszülött. Az a népdal, amit nem spontánul énekelnek, nem több annál a népviseletnél, amelyet már csak ünnepre öltenek fel. Ha már nem él, ha nem élő szükségletet hordoz: maskara.” Mint tudjuk, ez volt a népkultúra szerelmesének, Fülep Lajosnak a véleménye is.

„Ez a Szárszó nem az a Szárszó”

A ’43-as konferencia valóban a nagy népi mozgalom s az azóta részben klasszikussá vált íróegyéniségek és társadalmi gondolkodók komoly fóruma volt, noha távolról sem egyértelmű hagyományt örökített át az utókorra s mai híveire. S mi történt az idei szárszói konferencián? Olyan probléma ez, amelyet az igényes politikai publicisztika már szinte minden vonatkozásában kifejtett. A történész csak arra vállalkozhat, hogy néhány olyan szempontra mutasson rá, amelyek a régi Szárszótól az ideihez is vezetnek. Kevés ilyen szál van, s ami közülük most augusztusban megnyilvánult, nem a „szárszói gondolat” pozitív hagyományához kapcsolódik. Akkor a világhelyzet változásai váltották ki azt a kiútkeresést, ami a konferencia középpontjában állt. Ma, ha a lényeget nézzük, a liberalizmus térhódításának „veszélye” – s ez nagy különbség. Akkor a fasizmusok veresége utáni alternatívák: a befelé forduló önmegőrzés vagy a várható – s újabb szörnyűségeiben még kevéssé látott – új kelet-európai hatalmi viszonyok s az ezekhez való (az önmegőrzést eredetileg ugyancsak tartalmazó) alkalmazkodás vívta csatáját – ma az a kérdés, hogy a kelet-európai nacionalista-pszeudo-baloldali fundamentalizmus vagy egy értelmes s a nemzet érdekeit a legjobban szolgáló európai magyarság útját választjuk-e? 1943-ban a népi tábor az akkori – végül is csak rossz alternatívát nyújtó – lehetőségek között ingadozott; a mai, újraéledni akaró úri-középosztályi társadalom- és kultúrafelfogás vagy a demagóg populizmus között. Ami közvetlen folytonosságot jelent, abban a régi Szárszó rossz hagyományai uralkodtak; ahogy másutt már utaltam rá; a nemzeti-nacionalista gondolat olyan túlfeszített változata, mely a nemzeteszmét (amely mögött kényelmesen megbúvik a régi-új ordas eszmék jó része is) szinte mindent meghatározó társadalmi rendezőelvként akarja beállítani; az a populista szellem, mely a jogállamiságot idegen gazdasági és kulturális erők fedőszervének, a tagolt pártviszonyokat – a „mozgalmi” elv helyett – a nemzeti közösség megbontásának, s a nép szavazatai által felszínre került politikai elitet a néptől elidegenedett rétegnek tekinti; az a szellem, mely az erős, autokratikus állam híve (a közvetlen demokráciával való kacérkodás mindig is egyik eleme volt az autoritárius elképzeléseknek): az a szellem, mely voltaképpen mélyen értelmiségellenes is; az a mélyen demagóg populista jelszó, melyet a populizmus vezére így fejezett ki: „akár jobboldalinak, akár baloldalinak neveznek minket, közös bennünk, hogy szegények vagyunk”. S amit ő a hallgatóság színvonalát profi módon érzékelő koherens populista gondolatmenettel mondott el, azt egy másik, egykori szocialista, a legnagyobb csalódást okozó politikus zavarosan, inkoherensen; a populista gondolatokat – oda nem illő demokratikus és józanabb gondolattöredékekkel vegyítve – voltaképpen csak megismételte.

Semmi okot nem látok arra, hogy másokkal együtt korábban kimondott véleményemen változtassak: a népi irányzat visszavonhatatlanul lehanyatlott. S ma már nem bízok „ellensúlyozó” szerepében sem. Az irányzatnak – egy-két kivételtől eltekintve – immár nincs igényes irodalmi tartaléka. Új társadalompolitikai gondolatok nem várhatók tőle, az egyetlen kézzelfogható problémát, a magyar népességfogyás kérdését – mely a régi nagyhatású egykeprobléma mai változata – sem tudta az új s mégiscsak a modern viszonyokhoz adaptálódni akaró nép igényeinek megfelelően fölvetni.

Végül még egy gondolatot szeretnék kiemelni: miért nem a szocializmusellenesség, hanem az antiliberalizmus adta meg a konferencia fő szólamát? Persze itt hivatkozhatnánk a népiek és a kommunista baloldal régi érintkezési pontjaira: az antiindividualista kollektivizmus, a kultúrkritika által táplált parttalan antikapitalizmus eszméire. De itt most másról is szó van. A rendszerváltás óta a magyar liberalizmus (mely egyáltalán nem közömbös a nemzeti kérdés semelyik oldala iránt sem), a demokratikus jogállam, a Nyugathoz felzárkózni akaró modern Magyarország eszméjének nemcsak a letéteményese, hanem következetes ösztönzője is. Ez az irányzat – Kis János találó szavaival – a még nem európai jellegű magyar konzervativizmust, sokszor a felszínen nem is érzékelhető módon, puszta létével és erejével folytonosan szembesíti azzal, ami a mai Európától még idegen benne; szembesíti a még teljesen nem európai értékrendű magyar szocialista irányzatot saját gyengéivel, a múlttal való következetes, szembenézés elmaradásával; a népi irányzatot pedig intellektuális és kulturális lehanyatlásával, pszeudo-mivoltával.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon