Skip to main content

Mi a baj?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Elmélkedések a távolból – I.


Baj van az országgal, baj van a demokráciával… Alig van ma a magyar közéletben olyan felelős tényező – vagy egyszerű kommentátor –, aki ne osztaná, s ha alkalma nyílik, ki ne mondaná ezt a vélekedést. A kifejezésül választott szavak persze nem mindig ugyanazok. Van, aki „ország” helyett társadalmat vagy piacgazdaságot, van, aki népet vagy nemzetet mond. A „demokrácia” szinonimájaként szó esik rendszerről, posztkommunizmusról, új politikai elitről vagy annak legitimitásáról stb. Ha azonban fölülemelkedünk a terminológiai különbségeken, akkor szembetűnő, hogy így vagy úgy – ki-ki a saját szemlélete szerint – „baj van!”-t kiált, vagy azt sérelmezi, hogy nála potensebb és felelősebb tényezők nem adnak elég hangerőt a bajok kimondásának. Amikor Csoóri Sándor „új nemzeti kerékasztal” összehívását szorgalmazza, ez is a vészkiáltás egy formája.

Ebben az egy ténymegállapításban tehát, úgy tűnik, pártállásra való tekintet nélkül egység van a magyar társadalomban. De ténymegállapítás-e a „baj van”, megragadható tárgyi tartalom van-e a vészkiáltás mögött? Annyiban feltétlenül, hogy széles körben ható politikai közérzetet jelöl. A magyar társadalom, úgy is mint jobb sorsra törekvő egyedek halmaza, de úgy is mint politikai-nemzeti közösség, rosszul érzi magát, és amiatt szorong, hogy a mai „rosszat” egy holnapi „még rosszabb” is követheti. Ez ebben a formában még nem diagnózis, legfeljebb előzetes jelzése annak, hogy valahol, valamivel „baj van”. Eleve még azt sem tudjuk, hogy ez a „baj” kezelhető-e. De ha feltételezzük, hogy igen (politikai elemzés nemigen indulhat ki másból), akkor is előbb a tünetek mögött meghúzódó baj mibenlétét kell megértenünk ahhoz, hogy leküzdéséhez némi eséllyel hozzáláthassunk.

A bajok listája nem mérleg

A feladat első pillanatra nem is tűnik boszorkányosan nehéznek. Az országot tényszerűen sújtó bajok nagy része – vagy talán mindegyike is – oly mértékig ismert, hogy puszta említésük is közhelyszámba megy. Ki ne tudná, hogy rossz a közbiztonság, hogy „baj van” az egészségüggyel, hogy csökkent az ország termelőképessége és – globális értékben – még a fogyasztása is, miközben az országot terhelő külső adósságállomány nagyságrendileg azonos szinten maradt, ellenben – új fenyegetésként – ijesztően megugrott és már-már a pénzügyi összeomlás határa felé közelít a belső államadósság. Kevésbé köztudott, de a szakemberek által nagyon is számon tartott „baj” az export kifulladása s mindaz, ami emögött krízisként fölsejlik: az állami nagyipar privatizációjának megrekedése, illetve elégtelensége, az ehhez kapcsolódó egyre súlyosbodó működtetési problémákkal; a külföldi eredetű beruházások megritkulása, aminek most már nemcsak konjunkturális okai vannak, hanem az is, hogy az ipari és pénzügyi „nagyok” szemében Magyarország elvesztette korábbi vonzerejét.

Ez a felsorolás távol van a teljességtől, de már így is rávilágít a „baj van”-érzet tárgyi alapjaira. Mégsem kielégítő. A bajok listája ugyanis egymagában nem mérleg, nem ad igazán összegező felmérést arról, hogy hányadán is áll az ország. A politikai hátsó gondolatokat – mondjuk azt, hogy kinek „használ” a mérleg – e ponton zárójelbe kell tennünk. A közérdekű tisztánlátás szempontjából csak az a diagnózis érvényes, amely a helyzet minden elemét figyelembe veszi, tehát nemcsak a fenyegető, de a biztató tényeket is, s azoknak mérlegelését az előzmények összefüggésében és nemzetközi összehasonlításban végzi el. A felsorolt bajok esetében tehát sem az 1989. évi kiinduló helyzettől nem lehet eltekinteni, sem attól, hogy a legtöbb vonatkozásban – legyen az export vagy közbiztonság – a kommunizmusból való kilábalás általános, már-már törvényszerűnek mondható nehézségei is belejátszanak a dolgok alakulásába, végül azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy mindent egybevéve a magyar mizériák talán nem is nagyobbak, mint a hasonló helyzetből startoló szomszédokéi. A szocialista gazdaságtól örökölt struktúrák ellenállása és a gazdag Nyugat korlátolt segítőkészsége közös baj.

Amennyiben nem hangulati benyomásokról, hanem a tárgyi helyzet felméréséről van szó, a képbe egy sereg olyan fejlemény is beletartozik, amelynek örvendetes voltát senki sem vonja kétségbe (a nagyobb közszabadságok, a nemzet külső és belső szuverenitásának helyreállítása, a kötelező állami halandzsanyelv le-, illetve eltűnése stb.). A „baj van a demokráciával” típusú helyzetértékelést logikailag megelőzi az a nem elhanyagolható tényálladék, hogy „demokrácia van”, amit egyébként mindenki tud, sőt követelményként tart számon. Meglehet, hogy ez a demokrácia rosszul működik, s az is lehetséges, hogy a gazdaság oldaláról nézve (s ami ezzel összefügg) az ország olyan rossz körforgásba jutott, ahonnan egyre nehezebb a kikecmergés – de az intézmények oldaláról nézve a helyzet nyitottabb, tehát javíthatóbb, mint úgyszólván bármikor 1945 előtt vagy után, mindenesetre reményteljesebb, mint 1989 előtt.

Ezek a megállapítások, amennyire vitathatatlanok a történelmi mérlegelés szintjén, oly haszontalanok diagnosztikai szempontból. Mert akármilyen súlyúak is a kétségbeeséssel szembeállítható érvek, ettől még tény marad, hogy az ország az elmúlt évek fejleményeit inkább romlásnak, mint javulásnak érzékeli, s hogy egyre nagyobb létbizonytalanságban él. Mert hiszen az is tény, hogy néhány szerencsésebb – vagy ügyesebben manőverező – csoporttól eltekintve a lakosság életszínvonala egészben véve visszaesett, s hogy ez a folyamat még nem is ért véget. Minden demokratikus elv és fogadkozás ellenére a szociális hálók rosszabbul működnek, mint az „átkosban”. A piacgazdaságra való áttérés széles körre kiható hátrányait csak kis részben ellensúlyozzák az olyan megfogható előnyök, mint a jobb áruellátás – már csak azért is, mert hiszen a mindennapi élet tapasztalatában a piacgazdaság először is a pénzromlással kapcsolódott össze. Más szóval az ország lakosságának szubjektív helyzetértékelése nem választható el a társadalom tárgyilag is érvényes – objektív – tapasztalatától.

Szertenézett, s nem lelé…

Itt jutunk el diagnózisunk velejéhez: minden lehetséges mérséklő szempont ellenére azért van „baj az országgal” (és persze az új demokráciával is), mert nagy tömegeiben a magyar társadalom nincsen kibékülve az 1989 óta kialakult viszonyokkal. Mint a magyar történelemben már annyiszor, megint egyszer szakadék keletkezett a közemberi sokaság – „a nép” – és az államrend kerekeit mozgató politikai vezetőréteg lelkiállapota között. Ez utóbbi – mondhatni hivatalból – „demokráciában”, illetve az ahhoz tartozó pártstratégiák fogalmi rendszerében gondolkodik. A mindennapi élet préseiben vergődő közembert a demokrácia csak annyiban érdekli, amennyiben az a viszonyok rosszabbodásával vagy javulásával hozható összefüggésbe. S minthogy többségében rosszabbodást tapasztal, a demokratikus intézményekben történő dolgokat – a parlamenti vitákat, a pártcsatározásokat, de még a törvényhozást is – terméketlen, a valós élet szempontjából haszontalan játéknak tekinti.

Ez a képlet természetesen finomításra szorul, hiszen a „közembernek” – szerencsére – sokféle válfaja van, s ezek között az öntudatos, jogaival igenis élni akaró állampolgár is megtalálható. Túlzás volna azt mondani, hogy a politikai pártok teljesen légüres térben mozognak, vagyis hogy a „fent” és a „lent” között semmiféle közvetítő csoport sincsen. Az 1990 óta lefolytatott eddigi – országos, helyhatósági és időközi – választásokon tapasztalt feltűnően alacsony részvételi arány azonban eléggé egyértelműen a fenti képletet támasztja alá.

Ennek a helyzetnek a magyarázata nyilvánvalóan az elmúlt negyven-ötven év politikai viszonyaiba nyúlik vissza. Különösen a Kádár-rendszer szoktatta hozzá a magyar társadalmat, hogy „a politikát” (amely újmagyar nyelven a hatalmi rend, sőt az azt megtestesítő személyek szinonimája lett!) elsősorban, ha nem is teljesen, a megélhetési viszonyok függvényében szemlélje. S minthogy a szabadság intézményei úgyszólván előzmények nélkül – hacsak az 1956. évi forradalmat nem tekintjük annak – hullottak az ölébe, azoknak sem vívmányjellegük, sem történelmi nemességük, illetve pátoszuk, sem pedig önértékük nincsen. Vannak, s ennyiben felhasználhatók. De becsületük kizárólag gyakorlati hasznukból, nem pedig önmagukból eredeztethető. A dolgokat erről az oldalról nézve a fentebb elemzett „baj” úgy is megfogalmazható, mint az új, szabadságelvű államrend otthonosságának hiánya. Szertenéz, s nem leli honját e hazában… (Ezzel az életérzéssel egyébként nemcsak Magyarországon lehet találkozni.)

Ha diagnózisunk helytálló, akkor a 90-es évek „magyar baja” gyógyítható. A demokrácia „otthonossága” ugyanis megteremthető. Még gazdasági csoda sem kell hozzá. Elég volna hozzá az a gyakorlati tapasztalat, hogy az állampolgári részvételnek igenis van hatása az életviszonyok alakulására.

Ez, ha úgy tetszik, pártállásra való tekintet nélkül, program a demokraták számára. Rájuk, akik a szabadság intézményeit nemcsak fenntartani, hanem megszilárdítani is akarják, vár az a feladat, hogy a köztársaság első éveinek kudarcaiból, a gazdaságpolitikaiakból csakúgy, mint az intézményekkel kapcsolatosakból, levonják a tanulságokat. Ez a feladvány nem egészen új, de az MDF-kormányzat kudarca után új módon jelentkezik. A demokratikus intézmények honosításának problémája minden jel szerint Antall Józsefet is erősen foglalkoztatta; a magyar múltra apelláló retorikája valószínűleg innen eredeztethető. A rideg gazdasági tényekkel szemben azonban a keresztény-nemzeti retorika hatástalannak bizonyult. A nemzeti közösséget végső soron egyedek és csoportok teszik ki, akik saját sorsuk alakulásán mérik, mennyire „nemzeti” vagy „népi” a kormánypolitika.

A legnagyobb veszély, amely ma a demokratákat fenyegeti: hogy a közember gondjainak-bajainak megjelenítését átengedik valamelyik bal- vagy jobboldali szélsőségnek. Pontosabban: nagy baj, hogy már jó ideje átengedték, s ideje, hogy a néppártiságot ne hagyják összekeveredni az összevissza beszélő vagy gyűlölködő demagógiával. A magyar bajban tulajdonképpen csoda, hogy a tömeges keserűség eddig nem szült tömeges gyűlölséget, hogy a bizalomvesztésből nem lett mértékvesztés. A gyűlölet szónoklatai éppoly kevéssé találnak piacra, mint bármely más irreális, ténykicsavaró, ködösítő retorika. De ha a helyzet sokáig így marad, még ez is megtörténhet.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon