Skip to main content

Kié a köztársaság?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Elmélkedések a távolból – II.


Egy előző írásunk, amelyben azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy „baj van-e” az országgal meg a demokráciával, arra a következtetésre jutott, hogy nagy tömegeiben a magyar társadalom nincsen kibékülve az 1989 óta kialakult viszonyokkal, s hogy a demokratikus intézményrendszert nem érzi eléggé a sajátjának. Ebben az értelemben elismertük, hogy „baj van”, de azt is megállapítottuk, hogy ez a baj orvosolható, s ennek mikéntjét neveztük a demokraták előtt álló feladványnak, illetve programnak.

Erről a mikéntről kívánunk itt bővebben szólni, s ennek kifejtésére azért választottuk a „köztársaság” témakörét, mert hiszen a demokrácia jobb meghonosításáért folyó küzdelem színtere a köztársaság. Ez a szó elég keveset szerepel a magyar politikai diskurzusban; ha mégis előfordul, alkotmányjogi kicsengése van, vagyis az intézmények valamilyen működtetési problémájához kapcsolódik. Holott a köztársaság – már csak a szó görög–római eredeténél fogva is – először is magát az önkormányzó közösséget jelöli, s csak azután az ehhez tartozó intézményeket. (Erről itt bővebben talán nem szükséges szólnunk.)

A pártoké?

Az új magyar demokráciát kezdeteitől, vagyis 1989-től fogva sújtó baj egyik legláthatóbb jele, hogy arra a kérdésre, „kié a köztársaság?”, tíz gondolkodó magyar közül nyolc azt fogja rávágni, mégpedig gondolkodás nélkül, hogy „a pártoké”. Ebben egyrészt az fejeződik ki, hogy a köztársaságot egyelőre nem tekintik a magukénak, másrészt hogy a jelenlegi államhatalom birtokosának en bloc azt a politikai vezetőréteget tartják, amely azt létrehozta, s amely országgyűlési képviseleténél fogva a törvényhozó és ellenőrző hatalmat gyakorolja. A de facto képviselet ténye ráadásul „hatpárti monopóliumként”, azaz de jure birtoklásként jelenik meg a politikát csak kívülről szemlélő közember képzeletében. A parlamentbe bejutott pártok közjogi elsőbbsége olyan uralkodó képzetté vált, hogy ahhoz képest még a kormány közhatalmi státusa alárendeltnek tűnik (a helyhatóságokéról nem is szólva). A többség szemében nem a végrehajtó hatalom személyzete, a miniszterek, és a kormányzati főtisztviselők, s pláne nem a polgármesterek vagy azok munkatársai képezik a politikai „elitet”, hanem a pártvezetők. Ők a játékvezetők, minden zsinórt ők rángatnak: ők a köztársaság.

Minek tulajdonítható a pártok szerepének ez a felértékelése? A magyarázat részben az új demokrácia eredete környékén keresendő, abban, hogy az új politikai vezetőréteg az 1989. évi Ellenzéki Kerekasztalból, illetőleg annak az akkori, egypárti hatalommal folytatott tárgyalásaiból nőtt ki. A szélesebb közvélemény már akkor is hajlamos volt arra, hogy az intézményekben végbemenő fordulatot az „egy pártból több párt” képletére redukálja. Ez jól beleillett abba a képbe, amelyet a hatalom okkult működéséről a kommunista évtizedek hagytak hátra. Paradox módon ezt a szemléletet még az az aktus is erősíti, melyben az állampolgári hatalomgyakorlás leginkább kifejezésre jut, vagyis az országgyűlési választások. Hiszen a választási procedúra listás oldalán, de gyakorlatilag még az egyéni jelöltségek többségében is a választópolgár pártokkal találja szemben magát, igazi befolyása – hacsak nem bennfentes – még arra sincsen, hogy az általa preferált pártot személy szerint ki jelenítse meg.

A kormányé?

A közembernek ez a vélekedése azért is érdekes, mert oly élesen eltér az érintettek, azaz a politikai életben aktívan részt vevők tapasztalatától. Az 1990 óta meghonosodott kormányzati gyakorlat folyományaként nemcsak az ellenzéki pártok érzik magukat alkotmányos szerepük egy részétől megfosztva, hanem még a kormánykoalíció politikai vezetőrétegének egy jókora hányada, talán a többsége is. Ha őket kérdeznénk arról, hogy „kié a köztársaság?”, válaszuk vagy az volna, hogy „Antallé”, vagy az, hogy „a kormányé”, s csak egyes ellenzékiek esetében az, hogy „a kormánykoalícióé”. Volna még persze Csurka István, aki azt válaszolná, hogy „a liberálisoké”, s hozzátenné: „Antall-lal cinkosságban.” Ezzel visszajutottunk az okkult képzetekhez, amelyeknek a paktummítosz az egyik leghatásosabb, ámbár nem egyedüli megjelenítése.

Mennyiben tekinthető az 1990-ben megválasztott kormány – pontosabban: kormányfő – az állampolgári elidegenedés egyik vagy éppen fő felelősének? A méltányosság először is azt követeli, hogy az Antall-kormány előtt tornyosuló feladatok emberfeletti méretét kellően tekintetbe vegyük. E megjegyzéssel nemcsak a gazdasági nehézségekre célzunk, hanem arra is, hogy az új magyar köztársaságnak nem volt hagyománya, s még a parlamenti kormányzásnak is csak annyi, amennyi a Tiszák és a Bethlenek elsüllyedt – s annyi vonatkozásban túlhaladott – tapasztalatából két-három nemzedéknyi kiesés után levonható. De éppen a történelmi kezdés fényében tűnik elő az Antall-kormány különleges felelőssége. A probléma, amiről itt szó van, nem a gazdasági és egyéb államügyek intézésének sikeressége vagy sikertelensége. (Ennek mérlegelése szétfeszítené e vizsgálódás kereteit.) Hanem az ügyek intézésének mikéntje, más szóval a kormányzás stílusa. Ami 1990-ben elkezdődött, nem tekinthető a demokrácia iskolájának. A korábbi egypárturalomra jellemző hatalmi manipulációt zárt ajtók mögötti, a társadalommal alig kommunikáló „kabinetpolitika” váltotta fel, amelyet az 1989 előtti rendszer kormányzási stílusával különösen az rokonít, hogy szintén szűk részvételre épül. Az újkeletű, de a közvélemény által nem túlságosan értékelt parlamenti nyilvánosság a hatalomnak ezt a zártságát csak kis részben ellensúlyozza. Az állampolgárnak egészben véve az a benyomása, hogy az ország dolgai tőle nagyon távol intéződnek. Hogy pontosan kié a köztársaság, azt nemigen tudja megítélni, de azt az egyet biztosan tudja, hogy nem az övé.

Talán az ominózus médiaügyet, valamint a bírósági elnökök kinevezését is ebből a szempontból kellene újravizsgálni. Az egyik esetben a pártatlan hírszolgáltatás, a másik esetben egy szakmai testület méltósága esett áldozatul a pártrokonságra, személyi hűségre és hivatali engedelmességre épülő államvezetési elvnek. Az Antall-kormány személyi választásait még a diplomáciában is, de belföldön még inkább, a korábbi gyakorlattól csak előjelében különböző (párt)megbízhatósági szempont vezette. (A zárójel arra utal, hogy gyakran a „pártnál” is szűkebb elfogultságok vagy rokonultságok érvényesítéséről volt szó.) Ez az irányvétel arra a – téves – helyzetfelmérésre épült, hogy az 1990. tavaszi választások kimenetele teljes felhatalmazást adott a győztes koalíciónak. „Miénk az ország.” Holott a választó sem 1990 tavaszán, sem 1990 őszén nem adta az országot – saját magát – senkinek a kezébe, hanem csak reményeket és preferenciákat nyilvánított ki. Igen sokatmondó tény, hogy a fél évvel korábbi választásokhoz viszonyítva ezek már 1990 szeptemberében is lényegesen módosultak. Ezek után hitbizománynak tekinteni a kormányzati felhatalmazást jóhiszeműen nem lehetett.

Már 1990 tavaszán is szemet szúrt az állampolgári részvétel gyengesége, a későbbi választásokon (helyhatósági, időközi, társadalombiztosítási) ez még nyugtalanítóbb méreteket öltött. Van olyan vélemény, amely szerint ez a demokrácia elutasításának is tekinthető. Ez talán túlzás; a többpárti szavalás legitimitását eddig még senki nem vonta komolyan kétségbe. De az urnáktól való tömeges távolmaradás annyit föltétlenül sejteni enged, hogy sokak szemében a választásoknak nincsen „állampolgári tétje”. Ez viszont úgy is lefordítható, hogy ezek a „sokak” – helyileg olykor a többség – kívül érzik magukat a köztársaságon. Nem sokat várnak tőle, s nemigen számítanak arra, hogy az lehetne az övék is.

A tét

Az a bizonyos „demokrata program”, amelyre korábban céloztunk, a fentiekből szinte önként adódik. Nyilvánvaló, hogy a demokrácia visszahonosításának alfája az állampolgári tudat, illetve szerepvállalás tömeges(ebb) elterjedése. Annak a civil öntudatnak a meggyökerezése, hogy valamilyen szinten a köztársaság „az enyém is”. Demokratikus politikai közösség e birtoktudat nélkül úgyszólván elképzelhetetlen. De modern értelemben vett, tehát a „nép” egészére kiterjedő nemzet sem, minthogy lényege szerint az is kollektív politikai akarat.

Képviseleti demokráciában az állampolgári bekapcsolódásnak fontos feltétele a pártválaszték (ez Magyarországon megvan), de még ennél is fontosabb, hogy a közösséget alkotó különféle egyedek és csoportok mindegyike – vagy legalábbis nagy többsége – azonosulni tudjon valamelyik párttal és az azt megszemélyesítő vezetőkkel, továbbá hogy a választás pillanatában a szavazat ide- vagy odaítélésének legyen világosan kivehető tétje. A közhiedelemmel ellentétben a demokrácia jó működéséhez inkább kellenek a markáns különbségek és az ebből adódó döntési alternatívák, mint a nemzeti egység és a választási lehetőségeket elmosó széles körű konszenzus. Elég az arra vonatkozó egyetértés, hogy demokráciában kell maradni, és hogy a nemzeti közösség együttes érdekeit nem szabad kockára tenni vagy elkótyavetyélni: máskülönben jobb, ha a képviselt irányzatok szétágazóak, vagyis nemcsak egy kapható belőlük a politikai piacon.

Ennek fényében fölvethető a kérdés, hogy a magyar társadalom látszólagos politikai érdektelenségének nem az egyik fő oka-e az, hogy a közélet piacára kirakott „áruk” között túlságosan kicsi a különbség. Vagyis hogy a kétségkívül meglévő nyelvezeti és stíluskülönbségek ellenére a kormánykoalíció és az ellenzéki pártok végső soron ugyanazt a gazdaságpolitikát árulják, legfeljebb az egyik több, a másik pedig kevesebb tehetséggel? A helyzet egyik furcsasága, hogy a szándékok szerint nincs is így, hiszen az ellenzéki pártok súlyos vétkekkel, melléfogásokkal és mulasztásokkal vádolják a kormányzatot. A szóharcok ellenére az egyszerű választónak mégis az a benyomása, hogy a kormányon lévők lecserélése alig érintené az ő sorsát. S még az is lehet, hogy ebben végső soron neki van igaza: nem szűkebben vett politikai okokból, hanem mert a gazdasági szerkezet átállítása, az európai piacokba való bekapcsolódás programja egyelőre nem kecsegtet „daloló holnapokkal”, akárkinek a kezében van is a kormányrúd.

Van-e válaszuk az ellenzéki pártoknak (vagy bárki másnak) erre a rejtett kihívásra? Tudnak-e hitelt érdemlően változást ígérni, méghozzá olyan” horderejűt, amely a mindennapok szintjén is érezteti hatását, s amely – így vagy úgy, de életbe vágó módon – tétté teszi azt, hogy kire adja le voksát a választópolgár?

E sokakat izgató kérdés közelebbi elemzésére hadd térjünk vissza egy következő alkalommal.

(Kende Péter négyrészes sorozatának harmadik részét – „Mi nyomasztja a demokratákat” címmel – lapunk következő számában olvashatják.)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon