Skip to main content

Gondolatok a parlamenti lépcsőházban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az MSZ(M)P nagy kalandja két menetben


Először a nyugati sajtóban jelent meg, utána átvette a magyar is, utóbb a parlamentben is elhangzott, sőt a végén az érintettek is mondogatni kezdték. Jóllehet, ők már erősen átalakított formában. Az eredeti állítás valahogy így hangzott: a magyarok hálátlanok. A békés rendszerváltás legfőbb segítőit – az MSZMP reformszárnyának, illetve később az MSZP-nek nagy neveit – „jutalmul” kiszorítják a hatalomból. A legvégső megformulázásban ugyanezek a személyek már a békés rendszerváltás hőseivé nőtték ki magukat. Az állítás két fő részből áll. Az egyik: az érintett személyek a békés rendszerváltás kovácsai. A másik: ezért köszönet és hála illeti őket. A második állítás az elsőből következik. De egyik sem elfogadható.
Tudnunk, illetve emlékeznünk kell, hogy az MDP, vagy ami ebben az összefüggésben ugyanaz, az MSZMP a tervutasításos gazdaság egyensúlyvesztéseire már az ötvenes évek óta minden alkalommal ugyanazzal a jól körülírható recepttel reagált. Mivel az egyensúlyvesztések fő okát a gazdaság belső aránytalanságában, az alacsony hatékonyságban és a lakosság rossz ellátásában (azaz nem a sztálinista szocializmus természetében, hanem csak annak következményeiben) látták, először is igyekeztek a magántevékenység és a szövetkezetek mozgásterét bővíteni, egyben az egyoldalúan fejlesztett és rosszul működő nehézipar visszaszorítását és a könnyűipar fejlesztését ígérték. Az ideológiában valamelyest enyhítettek az osztályharcos és internacionalista szemléleten, sőt olykor-olykor – hízelgésből – irodalomban-művészetben a polgári értékeknek vagy a nemzettudatnak is tettek bizonyos engedményeket. Esetleg a korábbi periódusban igaztalanul háttérbe szorítottakat, elítélteket, bebörtönzötteket rehabilitálták – sohasem elvek alapján, és mindig csak a legszükségesebb mértékben. Az új egyensúlyt a párton belüli pozíció-újraelosztások kísérték. Aki eddig titkár volt, az miniszterelnök lett és fordítva. Olykor-olykor – az apparátusban kipróbált – új emberek is felbukkantak. Egy-két öreget eltávolítottak. A szervezeteket látványosan átszabták. A folyamatok alulról nézve gyakran a fordított – igazabb – képet mutatták: nem a gazdasági és politikai bajok kényszerítették ki á személyes küzdelmeket, hanem a különben is folyton zajló személyes harc egyik-másik résztvevője használta ki a gazdaság, a társadalom és a politikai rendszer periodikusan fellépő feszültségeit ellenfelei ellen. Az ügyesebbek vagy szerencsésebbek „tömegtámogatást” szerveztek maguknak, hol a Népfront, hol a „munkásellenzék” képében. Ezzel is stabilizálták magukat. A döntéshozatal demokratizálására hivatkoztak. A párton belüli és a párton kívüli ellenzék törekvéseit, jelszavait kisajátították, majd befullasztották. Magát az ellenzéket pedig – ha az új egyensúly létrejött – szétverték, nehogy tovább tolja a helyzetet a „nemkívánatos” demokratizálás irányába. Ez, vagyis a négy-öt éves reformperiódusok végén bekövetkező konzervatív ellencsapás ugyancsak elengedhetetlen – szinte törvényszerű – eleme volt a jobbszárny–balszárny munkamegosztásán alapuló receptjének.

A párt felső vezetésében tehát mindig csakis a gazdasági nehézségek okozta politikai ellehetetlenülés és a vele járó társadalmi feszültségek kényszerítették ki a változást, a konzervatív ellencsapások pedig képtelenek voltak a kivívott engedményeket a maguk teljességében visszavenni. A társadalom minden egyes egyensúlyvesztéskor kivívott valamit a rendszerrel szemben: 1953–57-ben azt, hogy az életszínvonal is helyet kapjon az „arányos fejlődés” szempontjai között, megjelent a szakcsoportnak, kisszövetkezetnek álcázott vállalkozó, 1988-tól pedig a gazdaságiakat egyre több politikai engedmény kísérte. A pártvezetés számára az engedményjelleg volt a döntő. Céljuk korántsem a lakosság magasabb életszínvonala, jobb közérzete (ha ez lett volna, a konzervatív ellentámadás nem igyekezett volna visszavenni őket), hanem az új gazdasági-politikai egyensúly megteremtése. A „változzon meg minden, hogy minden a régiben maradhasson” bölcsessége öltött bennük testet.

Nos, visszakanyarodva eszmefuttatásom elejéhez: 1988–89-ben az MSZMP reformszárnya ismét pontosan az imént leírt receptet alkalmazta. Engedményeket tett az új stabilitás érdekében. Azt pedig, hogy melyek ennek az új stabilitásnak a legfontosabb, a párt számára nélkülözhetetlen elemei, legalábbis sejteni engedték. Az újabb engedmények jellegének és mértékének megfelelően: a politikában a többpártrendszernek álcázott egypártrendszer, az MSZP szilárd uralmával és az ehhez szükséges eszközökkel: munkásőrségnek nevezett párthadsereggel, a párt szolgálatában álló titkosrendőrséggel, munkahelyi pártszervezetekkel, a pártsajtó révén gyakorolt információ-monopóliummal, a pártvagyon részeként működő oktatási és üdülési intézményekkel stb. A gazdaságban piacnak álcázott tervgazdaság, melyben ugyancsak az egypárt uralmát védelmezi az állami tulajdon túlsúlya, a tervezés és a hozzá tartozó jövedelem-újraelosztási intézmények kézben tartása, a lényegében továbbra is transzmissziós érdekvédelmi és szakszervezeti intézményrendszer. Az ideológia a szocializmus kudarcaiért, a hajdani ígéretek és a megvalósulás tragikus különbségeiért ezúttal a lakosságra hárította a felelősséget, amennyiben a Berecz János sugalmazta ismert pártdokumentum szerint nem a túl rosszra sikerült szocializmus, hanem az emberek fejében lévő túl jó szocializmuskép a bajok és az elégedetlenség fő oka.

A társadalom oldaláról az új egyensúlyhoz a tömegbázist a magát ekkor még társadalmi mozgalomként meghatározó, új „osztályszövetséget” jelentő Magyar Demokrata Fórum szolgáltatta volna. (Hogy az MDF-et milyen sajátosságai tették alkalmassá erre a Népfront-szerepre, vagy hogy az MSZMP reformerei minek alapján tartották erre alkalmasnak, külön eszmefuttatást igényelne.) Egyben ennek a tömegbázisnak a megszerzése adott volna erőt az MDF-nél radikálisabb ellenzék szétverésére. S végül: a hatalom csúszó deszkájának a végleges megrögzítését szolgálta volna a „népszerű” pártreformerek soraiból népszavazással megválasztott elnök személye.
Számomra ez a számtalan korabeli dokumentumban, nyilatkozatban kifejtett struktúra a belső szerkezetét, lényegét tekintve kísértetiesen hasonlít például ahhoz, amelyet Nagy Imre próbált meg kiépíteni 1953–55-ben, vagy amelyet a gazdasági reform célzott meg 1966–71-ben. A különbségek majdnem csak mennyiségiek. S ha belegondolunk: mindezzel előttünk áll a nagy kaland tétje. Mármint az MSZMP reformszárnyának nagy kalandjáé. Az 1988-ban megbillent, immár eredeti formájában helyreállíthatatlan párturalmi egyensúly helyett egy rövid úton az ellenzékkel együtt menetelve (keményebb képviselőit olykor-olykor egy kicsit meggumibotozva), erejét főképp a személyi harcokban felhasználva eljutni az új párturalmi egyensúlyhoz. Megszerezni a hatalmat a párton belül a múmiákkal és az újbaloldallal szemben, az országon belül pedig – egy új „munkás-paraszt” szövetségre támaszkodva – a radikális ellenzékkel és a társadalom egészével szemben. Nos: a nagy kalandnak ez az első szakasza mindennek tekinthető az MSZMP reformszárnya részéről, csak éppen a békés rendszerváltás tudatos előkészítésének nem. Kiváltképpen nem tekinthetjük annak, ha visszaemlékezünk a későbbi szociáldemokrata vonzalmú, nagynevű reformerek harcias nyilatkozataira a munkahelyi pártszervezetek fenntartásáról, vagy a hírszerzői forrású információ monopóliumának őrizgetésére és egyebekre.

A nagy kalandnak ebben az első menetében a tét elúszott, a – már erősen átalakult – sztálinista szocializmus utolsó állapotának stabilizálásában a reformszárny kudarcot vallott. Az őszi kerekasztal-tárgyalások végső kimenetele, az engedékenyebb, népfronthivatású ellenzékkel szemben a rendszerváltás legfontosabb pontjainak (munkahelyi pártszervek, munkásőrség, pártvagyon, elnökválasztás) a népakarat döntése alá helyezése a reformszárny érdekei és eredeti szándékai ellenére továbbtolta a politikai helyzetet a csendes forradalom beteljesedése: a rendszerváltás felé.
Ezen a ponton azonban csakugyan történt valami szokatlan, valami döntő fontosságú változás a reformszárny magatartásában. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a népszavazáshoz szükséges aláírások összegyűlnek, a szavazás kimenetele pedig (az egy elnökválasztás kérdését kivéve) nem volt kétséges, az MSZMP reformszárnya úgy döntött, hogy ezúttal szakít a jó leninista hagyományokkal, ezúttal nem száll szembe a társadalom akaratával, ezúttal nem akar mindenáron – vér, halál és romok árán is – hatalmon maradni. Megállapíthatatlan – számomra egyelőre legalábbis az –, hogy ebben az elhatározásban mekkora szerepe volt egyesek új értékvállalásának (esetleg már korábban? – a Grósz–Berecz-féle szárny ellen folytatott akciókban?), vagyis a többségi akarat tudomásulvételének, és mekkora szerepe egy fegyveres rendcsinálási kísérlet roppant kockázatának (lásd Ceausescut!), figyelembe véve a magyar fegyveres erők állapotát, a szovjet támogatás hiányát, az új keletű nyugati gazdasági és politikai függéseket s a már ekkor hozzánk hasonló cipőben járó szomszéd országok katonai beavatkozásának rájuk magukra visszaható következményeit. Az elhatározást azonban – az események alapján – ténynek tekinthetjük.

A reformszárny ezután – egy mind világosabban kirajzolódó, jól átgondolt stratégia szerint – megkezdte hatalmának (vagy apparátusa hatalmának) átvitelét az új helyzetbe. Azaz alkalmazkodott, és megint nem utat egyengetett. Tudomásul vette a tömeges kilépésekkel megtizedelt, elnéptelenedett munkahelyi pártszervezetek megszűnését. A még párttöbbségű parlamentben elébe ment a népszavazásnak, és maga szüntette meg a munkásőrséget, maga fogadta el a vagyonelszámolás gondolatát. Belement a szabad választások küzdelmeibe. Ehhez kongresszusán leválasztotta magáról a konzervatívokat, és önálló párttá alakult. Megsemmisítette irattárának esetleg kompromittáló részét, így is elszakítva a múltjához fűző szálakat. A nagy kalandnak ez a második menete nem volt dicsőséges szakasza a szocialistává, szociáldemokratává vedlő kommunista pártnak. Főleg azért nem, mert túl kevés volt benne a belső meggyőződés, és túl sok az új meg új helyzet kényszereihez való taktikázgató, alkalmazkodás. De azt meg kell hagyni, a kicsiny sereg zöme fegyelmezetten vonult vissza, s a maga számára az új helyzetből is a maximumot igyekezett kihozni. Kft.-kbe, magánvállalatokba átmenteni a vagyonát, a végsőkig kihasználni, majd saját kézből privatizálni a sajtóorgánumait, utolsó pillanatig felhasználni (titkos, sőt: illegális) többletinformációit, s a választások második fordulójában (mint azt Nagy Attila képviselő a parlamentben kimondta) az erőviszonyok befolyásolása érdekében a puhább, kevésbé veszélyesnek tartott pártot segíteni hatalomba.

Ha megpróbáljuk elfogulatlanul megítélni ezt a folyamatot: a reformszárny egyes tagjai részéről láthatunk benne még akár jóindulatot is, drámai meghasonlást, belátást, új értékvállalást. Láthatjuk az új meg új helyzet jó gondolati feldolgozását, lemondást és szívós alkalmazkodást előbb a hatalmon majd pusztán a politikai porondon maradás érdekében. Taktikázást, manőverezést, mindent. Csak egyet nem: a békés rendszerváltás útjának önként vállalt egyengetését. S ezért, ami történt, érdemelhet figyelmet, tanulmányozást, még „szakmai” elismerést is, de hálát, azt nem.

1990. július

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon