Skip to main content

A név története

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Darvasi László rövidtörténetei

Ha olyan hosszan beszélünk a kisprózáról, mint azt most mi tesszük két napig, akkor nem árt emlékezetünkbe idézni Darvasi László A lojangi kutyavadászok című kötetében olvasható A legrövidebb novella című írást, amely szerint a Csin Akadémia antológiájában olvasható A legrövidebb novella a következőképpen hangzik: „Az ember meghal.”

A lojangi kutyavadászokban olvasható A legrövidebb novella című írás azonban ennek az írásnak a kommentárjait is közli, köztük egy figyelemre méltó korrekciót, miszerint A legrövidebb novella cím alatt a következő szövegnek kellene szerepelnie: „Mindig a másik hal meg.” Tehát mit is tekinthetünk a legrövidebb novellának? A lojangi kutyavadászokban olvasható Darvasi-írást vagy a Csin Akadémia közleményét? És ha az utóbbit: melyik közleményt? „Az ember meghal” vagy a „Mindig a másik hal meg” szövegét? Láthatjuk, A legrövidebb novella cím már legalább három novellát takar, így a legrövidebb novella – pontosabban a legrövidebb novella története (értsük itt a történet szót a legtágabb értelemben) – már nem is olyan rövid. 
 
Sok mindenről szeretnék beszélni. Szívesen szót ejtenék a történetről, a csábításról, a naivságról és az őrültségről, mint a Darvasi-próza központi kérdéseiről. De mindezek helyett a helyettesítésről fogok beszélni. A legrövidebb novella problémája is megmutatja, hogy ahogy az általános „egy emberből” a mindig egyedi „másik ember” válik, ahogy a legrövidebb novella is mindig egy másik novella, a Darvasi-próza egyik kitüntetett szervezőelve is a helyettesítés. Ahogy A Kleofás-képregényben olvashatjuk: „valami más helyett történik minden.” Miközben Darvasit olvasunk, könnyen az az érzésünk támad, hogy egy olyan kirakós játékot kell összeraknunk, aminek bár több részlete van a birtokunkban a kelleténél, a kép kirakásához mégsem áll elegendő darab a rendelkezésünkre. Voltaképpen ez az érzés attól független, hogy 16 vagy 1600 darabos puzzle-t akarunk kirakni – értsd: rövid vagy hosszú szöveget olvasunk –, a Darvasi-próza epizodikus szerkezete hasonlóan működik kis- és nagytávon, és úgy vélem, ezt a működést a rövidtörténet egy sajátos változata határozza meg. Ha ugyanis a rövidtörténet elbeszélésének sajátja a narratív elemek redukciója és az ebből fakadó metaforizáció,1 akkor azt kell látnunk, hogy Darvasi (rövid)történeteiben a redukált cselekményelemek metaforizációja ellehetetlenített; noha ezeknek az írásoknak a feszültségét épp az adja, hogy az elbeszélés kihasználja – hogy majd megtagadja – az olvasóban meglévő vágyat a rejtélyes cselekményelemek metaforizációjára.
 
A ’helyettesítés’ középpontba helyezése ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a Darvasi-novellák ’rejtélyessége’ és ’történetszerűsége’ voltaképpen összetartozó fogalmak, a történet mindig valamilyen rejtély, hiány, titok körülbeszéléssel való helyettesítése. A rejtély, a titok, a hiány valójában elbeszélhetetlen – ettől titok –, azonban sejtésem szerint van egy olyan jel, amely a Darvasi-prózában a titok helyett áll, a titkot mintegy észlelhetően – a legrövidebb formájában – helyettesíti. Ez pedig a név. Vagyis mégsem a helyettesítésről, ehelyett a névről fogok beszélni.
 
Mindezt talán az is indokolhatóvá teszi, hogy már eleve kétnevű szerzőről beszélünk. Ha Szív Ernő szövegeire nem a Darvasi-életmű járulékos összetevőjeként gondolunk, akkor a két szerzői nevet – a Darvasi Lászlót és a Szív Ernőt – egyenrangúnak kell tekintenünk. Az, hogy az utóbbi években a két szerzői névhez tartozó szövegek próza­poétikai megoldásai egyre jobban közelednek egymáshoz, épphogy erősíti azt a megállapítást, hogy a Szív Ernő ne­vű szerzőt semmiképp sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Miért ne tekinthetnénk e két nevet egymást helyettesíthető ne­veknek? Igaz, a korai Szív Ernő-írások­ban már maga a Szív Ernő név is önmagát helyettesíti: a Szív Ernő nevű szerző szövegeiben egy Szív Ernő nevű szereplő történeteit olvashatjuk. Később a névnek ez az önmagától való különbsége eltűnik, de érdemes az emléke­zetünkbe idézni az Összegyűjtött szerelmeim egyik történetét, amelyben a neveket megjegyezni képtelen Mary Smith mindig a szerelme, Szív nevét kérdezi, de Szív csak történetekkel válaszol. Feltevésem szerint a Darvasi-prózában (amin természetesen mindig Darvasi–Szív-prózát értek) a legfontosabb törés nem a megtörtént és az elképzelt között van, hanem a történet és – jobb szó híján nevezzük most így – a név között. Egy-egy történet egy-egy név körülírása, és talán nem csak a Szerezni egy nőt írásainak esetében, ahol egy-egy fejezet címe egy-egy nő neve.
 
Szilasi László A Borgognoni-féle szomorúság Magyar novelláinak címei kapcsán állapítja meg: a novellacímben Koller, a férjként megnevezett Koller nem férj, Kardos, a rendőr nem rendőrként van jelen, a Frank nevű ember pedig már nem ember, vagyis a név pontatlan jelölőnek bizonyul, a történethez szükséges szereplők meghatározhatatlanok.2 Ugyanígy a nevek pontatlanságát mutathatják Darvasi korai novelláinak roncsolt német nevei – Veinhagen és Veisz sima v-vel, Witemberg egy t-vel – vagy később a hangsúlyozottan kitalált nevek – például Carmen Bank, akinek a nevét kérdőjellel kell írni. Valóban: lehet, hogy minden nevet kérdőjellel kellene írni? Ugyanakkor a Darvasi-próza nevei – és legfőképp: e nevek történetben betöltött szerepei – nem csupán a név és a név viselője közötti kapcsolatnak az esetlegességéről adnak számot. A név viselőjét meghatározza a neve – igaz, akkor is, ha ez a meghatározottság épp meghatározhatatlanságot okoz. A Darvasi-prózában a névnek igenis hatalma van, még ha ez a hatalom kiszámíthatatlan is: a Koller, a férj című novellában is hiába bizonytalan jelölő Koller is, a férj is, mégiscsak leginkább a „Jánoskám, egyetlenem” megszólítással válhat Koller Géza férjjé, akkor is, ha ez a férj sohasem létezett azelőtt. Talán az sem véletlen, hogy Darvasi naiv, bűnösen együgyű elbeszélőinek nincs nevük: gondoljunk a Vizsgálat a rózsák ügyében elbeszélőjére, akit hol a kosárfonó kopasz fiaként, hol kopasz hányósnak neveznek, de néven soha.
 
A név, a történet és a helyettesítés viszonyát megvizsgálandó emlékezzünk A Kleofás-képregényben olvasható kisregény-terjedelmű szövegre, amelynek címe: A zord apa, avagy a Werner-lány hiteles története. A szöveg cselekményvezetése virtuóz, története szinte kalandregényszerűen bonyolult, olyannyira, hogy az olvasónak néha az az érzése támad, valójában a történetmesélés lehetőségeinek túlhajtott paródiá­­jával szembesül. De tegyük fel a naiv kérdést: miről is szól a történet? Már maga a cím is rögtön helyettesítéssel él: a zord apáról, avagy a Werner-lányról lesz szó. De a történet során épp arra derül fény, hogy Werner, a zord apa nem apa, következésképpen a lány sem lehet Werner-lány, és a történet hitelességével is akadnak problémák. A történet során a Werner-lányról először az derül ki, hogy többen Mosolygós Micinek hívják, bár a lány egyik fő tulajdonsága éppen az, hogy soha nem mosolyog, mintha „élőhalott” lenne. Ám csak addig, amíg a kalandos történet végkifejletében a szerelmes főhős immár minden megtörténhető szörnyűségen túl kimondja a lány nevét, aki ezután már mosolyogni fog, és kimondja a főhős nevét is. Mondanom se kell: mi, olvasók mégsem ismerjük meg egyik nevet sem. Az igazi név: mindig titok.
 
A lojangi kutyavadászok több történetében is egy-egy név egy-egy rejtélyes történet látszólagos megoldását jelenti. Az Őszi vadászat című novellában a császár úgy teszi próbára helytartóit, hogy megfigyeli, hogyan reagálnak arra, ha egy szarvast lónak neveznek. Az egyik helytartó azonban makacsul csak annyit válaszol: „A nevem Yüo Fen.” Ez a válasz a rejtélyre rejtéllyel felel: miközben a saját név kimondása a hazugság elkerülésének eszköze, arra is emlékeztet, hogy minden név esetleges (nem mindegy, hogy valamit lónak vagy szarvasnak hívunk?), ugyanakkor a történet zárlatában Yüo Fen maga válik szarvassá, hiszen az lesz a „büntetése”, hogy a császár vadászának kell majd rá vadásznia. Ugyancsak A lojangi kutyavadászokban olvasható az a történet, amely egy olyan híres fejedelemről szól, akit – az elbeszélés szerint – „nem szükséges néven nevezni”, a történet azonban éppen az ő nevéről, az ő nevének változásairól ad számot. A fejedelmet, akit mindenki – már a születése előtt is – Félfülűnek hív (bár senki sem tudja, hogy miért), csak addig nyugtalanítja nevének hatása, amíg valóban le nem vágják a fél fülét; igaz, ezután már senki sem fogja Félfülűnek hívni. Ahogy ebben a novellában olvashatjuk: „a névadás a természet rendjével ellentétes megnyilvánulás, a természetes állapotából fordítja ki a világot, s így rejti el a dolgok valódi arcát”. A Darvasi-prózát leggyakrabban illető kritikák egyike épp az efféle szentenciaszerű kifejezések bölcselkedését illetik, de ha erre a prózára eleve a különböző narratív elemek metonimikus érintkezésén alapuló, egymáson elcsúszó egységeként tekintünk, akkor talán pontosabb, ha ezeknek a szentenciáknak sem tulajdonítunk összefoglaló, tanulságlevonó jelentőséget, hanem a szentenciákat is egy-egy narratív egységnek tekintjük a sok közül, amely érintkezik vagy különbözik a többi narratív egységtől. Így a megállapítás, mely szerint a név elrejti „a dolgok valódi arcát”, valójában ironikusan felel arra a történetre, melyben a név maga vezet el ahhoz, hogy megcsonkíttassék az arc.
 
Darvasi novelláinak nyelvszemlélete szerint ugyanakkor minden szó: név. Ahogy A veinhageni rózsabokrok elbeszélője írja le otthonának körülményeit: „mindennek külön neve van. Ez persze nem erény, s főképp nem mentőkörülmény”. A Kutyák Lojangból története például azt sejteti, hogy „a dögök azért vannak többen, mert ők többet beszélnek róluk”, vagyis a megnevezésnek hatalma van, még akkor is, ha ez a hatalom uralhatatlan és kiszámíthatatlan. A dolgok megnevezhetőségének parabolája a főszereplője nevét kapó, Stern úr című novella is. Stern úr épphogy máshogy gondolkodik a nevek és a természet kapcsolatáról, mint amiről a félfülű fejedelem történetéből értesülünk: Stern úr szerint a „dolgokat néven kell nevezni, ha van nevük, mert ez természetes”. A megnevezhetőségbe vetett hite azonban hübriszként lepleződik le, amikor a világ dolgairól tartott utolsó előadása után – amelynek Istenről kellene szólnia – szép sorban elveszíti a szavakat. A szavak őrületbe torkolló elvesztése után azonban, amikor Stern urat – valószínűleg – Isten ragadja szó szerint magához, Stern úr története Bombitz Attila olvasata szerint is értelmezhető: „Stern úr csillaggá, saját nevévé [válik], mert egykori vágya szerint »Minden elhangzott szó ott ragyog majd, akár az égbolton a csillagok«.”3 
 
Ha elfogadjuk, hogy a Darvasi-prózában minden szó: név, a nevek és viselőjük viszonyát, a nevek történetben betöltött szerepeit vizsgálva azt láthatjuk, a név nem esetleges jelölő. Ha a név és viselője kapcsolatát a valóságábrázolás egyfajta példázatának tekintjük, akkor a Darvasi-próza nyelvszemléletét sem a jelölők összefüggéseket nélkülöző motiválatlanságával, sem az úgynevezett mágikus referencia fogalmával nem lehet leírni. A Darvasi-próza valóban mintha egyfajta sajátos, fonák mágikus referenciát vinne színre: ebben a prózában nem a név és a megnevezett közötti kapcsolat esetleges, hanem a név létező hatalma és a hatása közötti kapcsolat kiszámíthatatlan. 
 
Stern úr „betegsége” azonban azt is megmutatja: a szavak elvesztése nemcsak maguknak a szavaknak az elvesztését jelenti, de a szavak és a jelentések összefüggését is. Ugyanígy vész el azonban a kapcsolat a történetet alkotó narratív elemek között is: a Darvasi-novellákban legtöbbször összekapcsolódnak a narratív elemek, csak az összekapcsolás mikéntje nem nyilvánvaló. „Azt mondta 
a nyomozó, hogy a lány eltűnése és a veinhageni rózsabokrok lehányása között valami titkos, habár nyilvánvaló kapcsolat van”, olvashatjuk A veinhageni rózsabokrok című novellában, amelynek története a történet megváltozásával írható le. Az egyik a másik helyébe lép, azt helyettesíti. A vizsgálat – a novellából készült színmű kifejezésével – a „rózsák ügyében” indul, azonban a történet épp a történet megváltozásává (a festőlány meggyilkolásává) válik. Megint csak „valami más helyett történik minden”. Ennyiben a történet is név: hiszen helyettesítés. Csak azt nem tudni: mi zajlik mi helyett, hiszen az egymást helyettesítő darabkák egymás mellé helyezhetetlenek.
 
Talán ez is alátámaszthatja, hogy a nyilvánvaló, habár titkos kapcsolatokat színre vivő Darvasi-prózát azért lehetett a történet rehabilitálása címkével illetni,4 mert annak fő szervezőelve a tör­ténetszerű elbeszéléshez nélkülözhetetlen metonímia. Ám egy ideáltipikus történetszerű elbeszéléshez nemcsak idő- és tér-, de okságbeli kapcsolatok is szükségesek, és az utóbbira való igényt Darvasi novellái nemcsak kihasználják, de meg is tagadják. Az összefüggésekben bízni naivitás vagy őrültség: ám véletlen-e, hogy Darvasi oly sok írásában játszik fontos szerepet az egymással összefüggést nem nélkülöző naivitás és az őrültség?
 
Elhangzott a Beszélő 2011. február 4–5-ei Novellakonferenciáján.
 
Jegyzetek
 
1 Thomka Beáta: A pillanat formái. Forum, Újvidék, 1985, 11–34.
 
2 Szilasi László: Jánoskán, egyetlenem – mégis oly sokféle. In: Hárs Endre – Szilasi László: Lassú olvasás. Ictus-JATE, Szeged, 1996, 60–83.
 
3 Bombitz Attila: Szerelmünk, Darvasi. Forrás, 1993. március, 27–34.
 
4 Mikola Gyöngyi: A történet rehabilitálása. In: Csipesszel a lángot. Nappali Ház, Budapest, 1994, 209–217.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon