Skip to main content

A politbüro és a puccsisták

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A TIB válsága gyakorlatilag már a rendszerváltás napján megkezdődött. Az új parlament első lépéseként ugyan törvénybe iktatta, hogy ’56 forradalom volt, s ezzel erkölcsi elégtételt szolgáltatott a forradalom mártírjainak, de a sokszor nagy szegénységben élő ’56-osok anyagi kárpótlására a mai napig várni kell. Pedig kézenfekvő lett volna, hogy mindenekelőtt azokat kárpótolják, akik először emelték fel a szavukat és harcoltak a sztálinizmus magyarországi változatával szemben, s akik végső soron elindítói voltak annak a folyamatnak, amely ’90-ben a rendszer összeomlásához vezetett. A kormányzatnak azonban sürgősebb teendői voltak; a napi politika és a nyugodt erő ideológiájának szempontjából fontosabbnak vélt törvények vártak megalkotásra. Mindnyájan emlékszünk még a parlament első ülésszakának címervitájára vagy például a kisgazdákkal kötött alku révén létrejött egészen másfajta kárpótlási törvényre, mely utóbbinak áldásos gyümölcseit csak most kezdjük igazán érezni. Az MDF ráadásul mindig ellentmondásos viszonyban volt az ’56-os forradalommal. A viszony ellentmondásos voltát csak fokozta, hogy az ’56-osok néhány meghatározó személyisége, köztük Vásárhelyi Miklós, a TIB elnöke ellenzéki politikussá vált. Magáról a TIB-ről azonban nem mondható el, hogy ellenzéki szervezet lett volna, de kormánypárti sem volt, és mint tudjuk, adott esetben ez éppen elegendő.

A TIB tehát, amely ’56 teljes rehabilitációjának szándékával jött létre, a rendszerváltás után nehéz helyzetben találta magát. A szervezet képviselőit a kárpótlási hivatal mellett felállított kárpótlási kollégiumban megalázó módon a pártállamban szerepet vállaló funkcionáriusokkal akarták együttműködésre kényszeríteni, a politikai kárpótlással kapcsolatos törvény előkészítő munkájába nem vonták be, ehelyett adminisztrációs feladatokkal látták el őket. Nem csoda, ha a TIB képviselői egy idő után úgy érezték, hogy a kollégiumban való részvételük teljességgel értelmetlenné vált. A TIB képviselői hibáztak – mint azt Hegedűs B. András elismeri –, hogy nem tárták kellő időben a nyilvánosság elé a kollégiumban történteket.

Ezenközben a szervezet növekvő tagsága egyre elégedetlenebb lett azzal, hogy a törvény még mindig nem született meg. S hasonlóan a választópolgárok nagy többségéhez, akik nem tesznek különbséget a törvényhozói felelősség kérdésében ellenzék és kormányzó pártok között, a tagság egy része is úgy vélte, hogy a törvény hiányáért a TIB vezetősége felelős.

A tagságot azonban igazán a Zétényi–Takács-féle törvény osztotta meg. A TIB vezetőségének álláspontja a törvénnyel kapcsolatban egyértelmű volt; a kárvallottak rehabilitációját és a leszámolást élesen külön kell választani, és a szervezetnek nem lehet más feladata, mint az előbbi szorgalmazása. A válasz nem is késett; egyik kormányhoz közel álló lapunkban Vásárhelyi Miklóst nemes egyszerűséggel lereformkommunistázták. Vásárhelyi az őt ért támadásokra úgy reagált, hogy kijelentette, nem kívánja a szervezet elnökeként újrajelöltetni magát. A tagság egy része úgy érezte, hogy az erkölcsi világrend helyreállításához elengedhetetlen a számonkérés, a leszámolás, a bosszú.

A elégedetlenséget érzékelve a TIB-en belüli jobboldali radikálisok Tittmann József és György István vezetésével mozgolódni, szervezkedni kezdtek. Függetlenítették magukat az elnökségtől, és a szervezet nevében különböző politikai erőkkel, köztük a kisgazdák zavarosban halászó elnökével, Torgyán Józseffel kezdtek el tárgyalni. A vezetőség válaszul felfüggesztette Tittmann és György tagságát.

Ilyen előzmények után került sor múlt év december elején a TIB küldöttközgyűlésére, amely botrányba fulladt. A gyűlésre a küldötteken kívül gyakorlatilag mindenkit beengedtek, így ott volt a TIB tagságáról egyszer már lemondott Fónay Jenő is, és sok, régiek számára ismeretlen személy. A jelenlevők egy részének sikerült megakadályozni a küldöttek munkájának megkezdését, és szétordítani a gyűlést. Tittmann József és György István tagságát visszaállították, s úgy határoztak, hogy a közgyűlést márciusban folytatják.

MUKA következő időszakban megkezdődött a vezetőség módszeres szétverése. A sajtóban folytatódtak a támadások, és a Zoltán utcai központ folyosóin a vezetőséget már SZDSZ-bérenceknek, politbü-rónak, bolsiknak minősítették. A szervezeti problémák megoldása elsősorban Hegedűs Lászlóra, a TIB ügyvezető alelnökére hárult, aki egy ideig megpróbált részt venni a közgyűlés előkészítő munkájában, azonban az őt ért sorozatos inzultusok után lemondott. Az addig kikezdhetetlennek hitt Pomogáts Bélát is sorozatos támadások érték. A belső ellenzéknek végül is sikerült elérnie, hogy a szervezet vezetőség nélkül maradt. Ekkor vette át a terepet az ún. operatív bizottság. Ennek tagjai az elnökségből egyetlenként megmaradt MDF-es képviselő Zimányi Tiboron kívül egyebek közt a már említett Tittmann József és György István, valamint egy, a Magyar Néphadsereg kötelékéből csak ’61-ben kilépő katona volt. (Ez az adat csupán azért említésre méltó, mert ennek fényében különösnek tűnik a régi vezetőség lekommunistázása.)

Az operatív bizottság március 28-ra hívta össze az általa közgyűlésnek nyilvánított TIB-találkozót. A régi vezetőség az alapszabálynak megfelelően küldöttközgyűlést szeretett volna összehívni. Zimányiék azonban ragaszkodtak a jelző nélküli közgyűléshez. Érvelésük szerint a TIB eredeti alapszabályában nem esik szó küldöttgyűlésről, és hiába módosult az alapszabály ’88 óta, a változtatások nem lettek a bíróságnál bejelentve. A TIB jogászainak álláspontja szerint az alapszabály megváltoztatását nem kell a bíróságnál bejelenteni. A látszólagos jogi vita mögött nyilvánvalóan politikai szándékok húzódtak meg; ha csak a választott küldöttek jöhetnek el a gyűlésre, akkor a radikális TIB-es–pofoszos tagok részvétele nincs kellőképpen biztosítva, az elnökség leváltására irányuló puccs sikere veszélyben forog.

Kik voltak ott?

Érdemes megvizsgálni, hogy végül is kik mentek el az ORFK-n (?) megtartott 28-ai nagygyűlésre.

Kétségtelen, hogy néhány, minden irányzat által elfogadott prominens ’56-os megjelent, például Mécs Imre, Vészi János, Obersovszky Gyula, Marián István és nem utolsósorban Nagy Erzsébet. Az alapító tagok nagy része azonban hiányzott. Ők a küldöttgyűlés hetében egy, a sajtóban közzétett nyilatkozatban elhatárolták magukat az operatív bizottságtól. Mint írták, felemelik szavukat azok ellen, akik „a vezetés önkényes megragadására törnek” és a jogos elkeseredés okozta szenvedélyeket napi politikai célok szolgálatába akarják állítani”. (A harminc aláíróhoz a gyűlés napján külföldről hazaérkezve Maléter Pál özvegye is csatlakozott.)

S persze nem tudni, hogy a várható fejleményektől megrettenve hányan nem mentek el hasonlóan Ungvári Rudolfhoz, aki elhatározásának okairól megrendítő cikkben vallott a Népszabadság március 28-i számában.

Sokan ott voltak viszont azok közül, akiket a televízió előtt rendezett március 15-i tüntetésen is láthattunk. Köztük a tüntetés egyik szervezője, Márton András, a TIB katonai szekciójának alelnöke, és a Pofosz-vezér Fónay Jenő. És ott volt számtalan, a régi TIB-tagok által nem ismert, vidékről buszokkal felhozott személy. (A Zoltán utcai központban a közgyűlést megelőző hetekben ellenőrizhetetlen hírek keringtek a meghívók kiküldésének szelektív voltáról.)

A gyűlést Zimányi Tibor nyitotta meg. Ezután Hegedűs B. András tartotta meg búcsúbeszédét az elnökség és az aláíró harmincak nevében. Közbekiáltásokkal sűrűn félbeszakított beszédében (Hagyd abba!, Lejárt az időtök!) leszögezte, hogy a TIB vezetősége nem tekinti legitimnek a fent ismertetett módon összehívott közgyűlést. Felhívta a figyelmet az operatív bizottság által alelnöknek javasolt Tittmann József március 26-i Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatára, melyben Tittmann kifejti, hogy a TIB-nek lojálisnak kell lennie a mindenkori kormányhoz. Hegedűs a TIB elnöksége nevében elhatárolta magát a Szabadság téren történtektől, továbbá azoktól, akik az Alkotmánybíróság Zétényi-törvénnyel kapcsolatos határozatát megkérdőjelezték. Elfogadhatatlannak tartotta, hogy a TIB-et a Márton András nevével fémjelzett és sokak által az ’56-osok eljövendő csúcsszervének minősített ún. 1956-os Forradalmi Nemzeti Szövetség keretén belül „a jurtásokkal egy akolba tereljék”. A politikai elítéltek anyagi kárpótlására vonatkozó törvény a TIB minden erőfeszítése ellenére még mindig nem valósult meg – mondta végezetül.

A gyűlésen felszólalt Fónay Jenő is. „Nekünk egy hangon kell beszélni” – kiáltotta a többségében lelkes hallgatóságnak. A különböző ’56-os szervezeteket össze kell vonni az ’56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség égisze alatt.

Külön kell szólnunk Zimányi Tiborról, aki imponáló magabiztossággal és egykét kivételtől eltekintve (mint amikor például Lőcsey Pálba próbálta belefojtani a szót, aki a gyűlés lebonyolításának néhány antidemokratikus elemére utalt), higgadt mértéktartással vezette le az egyebek közt megválasztására összehívott gyűlést. Zimányi elmondta, hogy az MDF-frakcióval sikerült elfogadtatnia a kormány javaslatával szemben a sajátját a politikai kárpótlási törvény ügyében, ígéretet tett arra, hogy az ’56-osok érdekeit akár a kormánnyal szemben is képviseli. Kérdésünkre ezt később megerősítette, azonban hozzátette, hogy a TIB-nek alapvető érdeke a kormánnyal való jó viszony, hiszen csak ily módon lehet eredményeket elérni.

A jelölőbizottság Nagy Erzsébetet jelölte a TIB tiszteletbeli elnökének, alelnököknek pedig Zimányi Tibort, Tittmann Józsefet és Erdélyi Gyulát. Mint késő délután kiderült, a résztvevők többsége egyetértett a javaslatokkal. Az 565 jelen levő igazolt TIB-tagból 486 érvényes szavazat mellett 449-en szavaztak Nagy Erzsébetre, 450-en Zimányira és 445-en Tittmann Józsefre. Hogy a jelenlevők hány százalékát tették ki a TIB tagságának, arról megoszlottak a vélemények; a szavazatszámláló bizottság adatai szerint a TIB-nek 1055 tagja van, így az ülés határozatképes volt. Hegedűs B. András hozzávetőlegesen két-háromezer TIB-tagról tud, s György István, aki az operatív bizottság tagjaként foglalkozott ezzel a kérdéssel, elmondta nekünk, hogy mintegy 1450-1500 személyről sikerült kétséget kizáróan megállapítani, hogy TIB-tag. A jelenlevők túlnyomó többségét azonban láthatólag nem izgatta túlzottan a határozatképesség   problémája,   s  elégedetten ünnepelték az új vezetőséget.

A vastapssal köszöntött új elnök, Nagy Erzsébet beszéde a maga nemében politikai mestermunka volt. Miközben egyes mondatait dörgő tapssal jutalmazta a hallgatóság, élesen megvonta a határokat, hogy meddig tartja elfogadhatónak az új TIB radikalizmusát.

„’56 emléke kötelez bennünket az összefogásra!”, de: „Nincs helye közöttünk semmilyen irányzatnak, amely erőszakra támaszkodik.”

„Harcoljunk egy jobb, tökéletesebb alkotmányért – mondta az Alkotmánybíróság döntésére utalva –, de mindenkor tiszteljük az alkotmányt. A vélemény szabad, a törvény azonban parancs.

A hóhéroknak holtukban sem tudok megbocsátani, (hosszú taps), de távol áll tőlem a bosszúállás, undorodom a boszorkányüldözéstől.” S végül: „Haladéktalan kárpótlást követelünk, elég volt a parlamenti huzavonából!”

A gyűlés után megkérdeztük Nagy Erzsébetet, hogy ő hogy értelmezi tiszteletbeli elnökségét. Nem kívánok bokréta lenni – válaszolta határozottan.

Arra a kérdésünkre, hogy adott esetben, ha a TIB jobbra tolódna, s az ’56-osok csúcsszervezetében a jurtásokkal kerülne egy táborba, lemondana-e – így válaszolt: „Nem akarok jóslásokba bocsátkozni, de a szélsőjobboldalt és a fajgyűlölet minden formáját elítélem, s ezzel semmifajta közösséget nem fogok vállalni.”

A közgyűlés által elfogadott állásfoglalás szerint a közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy tárgyalásokat kezdjen a TIB belépéséről az ’56-os Forradalmi Nemzeti Szövetségbe. A szövetségben a Pofosz és Romhányiék, hátuk mögött az új pesti srácokkal, a skinheadekkel, minden bizonnyal tárt karokkal várják a még mindig nagy tekintélyű szervezetet. A másik lehetséges utat előlegezi meg Tittmann József Magyar Nemzet-beli nyilatkozata: a TIB a kormányzat gyarapodó számú kliensszervezeteinek egyikévé válik. A kormányzat mindenképpen jól jár: ha az utóbbi történik meg, ’56-ot végre konfliktusmentesen kisajátíthatja, és beemelheti saját házi panteonjába, ha az előbbi és a TIB szélsőjobbra sodródik, radikálisaival lehet riogatni és manipulálni a közvéleményt. Hiszen a szélsőjobbhoz képest a nyugodt erő valóban centrumpártnak mondható. Akárhogy is történik, az eddig sovány koszton tartott ’56-os szervezetek megjutalmazására, mint arról múlt heti számunkban beszámoltunk, a kormány segítségével készül az új ’56-os alapítvány.
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon