Skip to main content

Itthon vagyok?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
I. Az előzmények
A kisebbségi törvény elé


A régi, szép hagyományok

A magyarországi kisebbségekkel való bánásmód XX. századi története nem sok büszkeségre ad okot. A kitelepítésektől kezdve a zsidóság és cigányság haláltáborokba való küldéséig az erőszakos asszimilációra való törekvésig sok minden megtalálható a palettán. Az egymást váltó politikai rezsimek ugyanakkor igyekeztek elhitetni a bel- és külföldi közvéleménnyel, hogy a magyar kisebbségi politika alapjában jó, és a problémák nagy részét – a környező országokkal szemben – sikerült megoldanunk. Ennek a mítosznak a terjesztésében különösen a Kádár-korszak politikusai jeleskedtek.

A korszak kisebbségi politikájának kialakítása valamikor 1957-ben kezdődött. Ekkor határozta el a kormány, hogy vékonyka bázisát kiszélesítendő, tárgyalásokat kezd az általa megbízhatónak vélt nemzetiségi „káderekkel”. A tárgyalások eredményeképpen úgy határoztak, hogy az előző korszakban szétvert nemzetiségi szervezeteket újjáalakítják, ügyelve arra, hogy azok függőségi viszonyban lévő „kliens”-szervezetek legyenek. Az ’57–60 közötti időszakban a nemzetiségi szövetségek újjáéledése, növekedése szigorúan szabályozott keretek között ugyan, de elkezdődött. 1958-ban létrejöhetett a legnagyobb magyarországi kisebbség, a cigányság első nemzetiségi szervezete, a Cigányok Kulturális Szövetsége.

A kisebbségi szervezetek növekedésének egy 1960-as művelődésügyi minisztériumi körlevél vetett véget. Addigra ugyanis a hatalmon lévők érzékelni kezdték, hogy még az általuk szabályozott keretek között is nehéz lesz gátat vetni a nemzetiségek nagyobb politikai és kulturális autonómiára való törekvéseinek. A körlevélben foglaltak szerint a kisebbséghez tartozó gyerekek továbbra is az anyanyelvükön tanulhatják a humán tárgyakat, az azonban már nem lenne szerencsés, ha az anyanyelvi oktatást más tárgyakra is kiterjesztenék, mert ez, úgymond, hátrányos helyzetbe hozná a tanulókat. Ezzel az aktussal vette kezdetét a nemzetiségi iskolák módszeres elsorvasztása, szétverése.

A cigányság esetében a problémákat egy huszáros vágással oldották meg: egy ’61-es párthatározat kimondta, hogy a cigányság nem etnikum, mindössze hátrányos helyzetű társadalmi réteg, mely a múlt káros örökségeként maradt ránk, s hátrányos helyzetét megfelelő intézkedésekkel fel lehet számolni. Ezzel a párthatározattal indult meg a nemzetiségből lumpenréteggé degradált cigányság erőszakos asszimilációjának évtizedekig tartó fájdalmas folyamata.

A nemzetiségi szervezeteket a Hazafias Népfront kebelébe terelték, ahol is gondosan szelektált vezetőik vezetésével, igazolt tagságuktól, társadalmi bázisuktól és az utánpótlás kinevelésének lehetőségétől megfosztva, minden komolyabb hatáskör nélkül eléldegélhettek. A következő évtizedekben lényegében a hatvanas évek elején megalapozott kisebbségi politika folytatódott.

A kisebbségi titkárság

A nyolcvanas évek végére azonban a bel- és külpolitikai viszonyok változni kezdtek. Idehaza az akkori ellenzék és a párt egyes reformistái részéről egyre erőteljesebb formában fogalmazódott meg az a követelés, hogy a pártnak és a kormánynak határozottabban kellene képviselnie a határon túli magyar kisebbség ügyét. Ezzel párhuzamosan a környező országokban gyakran hangzott el az a nem minden alapot nélkülöző vád, hogy a példaértékűnek kikiáltott magyarországi nemzetiségi politika sok kívánnivalót hagy maga után. A Nyugat-Németország felé való nyitás sikeres folytatásának is egyik alapvető feltétele volt a hazai német kisebbség helyzetének javítása.

Mindezen tényezők hatására az illetékesek ’88 végén úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy kisebbségi titkárságot, melynek vezetésével azt a Tabajdi Csabát bízták meg, aki a Pozsgay-féle reformvonalat képviselte, és aki a kisebbségek ügyében tett egyik nyilatkozata kapcsán Kádárral és Grósszal is összezördült.

A titkárság feladata egy olyan kisebbségi törvény kidolgozása volt, amely a külföld előtt azt volt hivatott bizonyítani, hogy Magyarország nem törekedik a kisebbségek asszimilálására. A törvénytervezet elkészítésével Baka Andrást, a kisebbségi jogok ismert szakértőjét bízták meg. A titkárság egyúttal létrehozott egy tanácsadói testületet, melybe meghívták a Hazafias Népfrontból és egyéb szervezetekből a hazai kisebbségek képviselőit és az akkori ellenzéki pártok szakembereit.

Időközben elkészült a Baka-féle tervezet, amely az Igazságügy-minisztérium tetszését ugyan elnyerte, de a Tabajdi vezette titkárság – egyetértésben a tanácsadói testülettel – úgy érezte, hogy a tervezetben foglaltaknál lényegesen többre lenne szükség. A Baka-féle dolgozat a kisebbségi jogokat egyéni jogokként fogta föl, s ennek alapján a kisebbségi szervezetek létrehozását alapvetően egyfajta egyesületi alapon képzelte el. Ebben a megközelítésben a nemzetiségi szervezetek nem sokban különböztek volna a sportegyesületektől. A tervezet szerint a „gondoskodó állam” felülről dönti el, hogy a létrejött egyesületek közül melyiket és mennyivel támogatja.

A tervezettel elégedetlen titkárság elhatározta, hogy saját szakembereire támaszkodva egy újabb változatot dolgoz ki. Az új változatban már felbukkantak a kisebbségek részleges kulturális autonómiájára vonatkozó törekvések is. Egyebek közt a kisebbségi önkormányzatok dönthettek volna el, hogy kisebbségi szempontból mely emlékhelyek minősülnek fontosnak, és rendeletet hozhattak volna ezen emlékhelyek védetté nyilvánításáról. A tervezet alapvető jogként ismerte el a szabad névválasztás és vallásgyakorlás jogát is. Összességében a titkárság dolgozata a Baka-féléhez képest több alapjogot rögzített, de a politikai és pénzügyi garanciák ebből a változatból is hiányoztak. A tanácsadói testület elé bocsátott tervezetet több ponton is támadták. Felmerült az is, hogy ha a kisebbségi önkormányzatokban gondolkodnak, akkor valódi, széles körű jogosítványokkal rendelkező önkormányzatokat kellene létrehozni.

Tabajdiék elképzelése végül is nem jutott el a kormány elé, a pártnak időközben ugyanis sürgősebb dolgokkal kellett foglalatoskodnia, s ’90 tavaszán a kisebbségi titkárság rezsimestül, pártostul, kormányostul megbukott.

A rendszerváltást megelőző kerekasztal-tárgyalások idején a kisebbségek képviselői is helyet foglalhattak volna az úgynevezett harmadik oldalon, de – tekintve, hogy a harmadik oldal politikai súlya és jelentősége a kezdetektől fogva igen csekély volt – ennek nem látták értelmét. Így alakult ki az a helyzet, hogy a tárgyalások alatt, az alaptörvények végiggondolása során nem juthattak érvényre a sajátos kisebbségi szempontok. Nem tisztázódott például a szervezeti vezetők megválasztásának problémája. A kérdés megoldására nagy szükség volna, hiszen a szervezetek jó része legitimációs válsággal küszködik. Sajnálatos módon a kisebbségek érdekérvényesítési mechanizmusának módozatai sem kerültek kidolgozásra.

A rendszerváltás után

A parlamenti választásokkor a különböző nemzetiségekhez tartozó politikusokból a pártok elsősorban pártszempontok alapján válogattak. Az ily módon bekerült, kisebbségekhez tartozó képviselők elsődlegesen pártjukat, s nem saját kisebbségüket képviselték. Persze számos olyan nemzetiség is van, amelynek egyetlen képviselője sem jutott a parlamentbe. A helyzetet a kisebbségek nehezen élték meg, különösen azért, mert az akkor még hatályos alkotmányban – Tabajdiék egyik utolsó tetteként – benne foglaltatott, hogy minden nemzetiség jogosult a parlamentbe delegálni egy általa választott képviselőt.

Az új parlament azonban törölte a régi alkotmányt, s ezzel együtt az ide vonatkozó cikkelyét, mondván, hogy a delegálásnak ez a módja korporációs elvnek tett engedmény lenne. A döntés alkotmányjogi értelemben ugyan sok szempontból megalapozott volt, a kisebbségek képviseletének ügyét azonban nyitva hagyta.

A kisebbségek politikai képviseletének megoldatlansága a települési önkormányzati törvény előkészítése során újra felszínre került. Az SZDSZ listáján bejutott Phralipe-képviselő beterjesztett egy – Bársony János által készített – törvénymódosítási javaslatot, mely szerint az önkormányzati választásokkal egy időben kisebbségi önkormányzati választásokat is kellene tartani. A megválasztott nemzetiségi, etnikai, kisebbségi képviseletek – érdekérvényesítő testületekként – kisebbségi ügyekben az önkormányzati testületek egyenjogú tárgyalópartnerei lettek volna. A javaslatot első megtárgyaláskor a parlament kisebbségi bizottsága – elviekben – ellenszavazat nélkül elfogadta. A második körben azonban, amikor a javaslat konkrét vonatkozásairól is szó esett, a kormánypárti képviselők – elsősorban Baka András hatására, aki időközben MDF-es képviselő, és a kisebbségi bizottság titkára lett –, úgy döntöttek, hogy a beterjesztést nem támogatják. Érveik szerint az elgondolás elviekben ugyan rokonszenves, de a képviselet kérdését egy majdan meghozandó kisebbségi törvényben kellene rendezni.

Így jött létre az a kompromisszumos megoldás, melynek alapján az önkormányzati választásokon kisebbségi képviselők esetében nem kell listát állítani, és a képviselők kétharmados szavazati aránnyal is bejuthatnak az önkormányzati testületbe. Abban az esetben, ha nem érik el ezt a szavazati arányt, akkor szavazati jog nélkül, kisebbségük szószólójaként vehetnek részt a testületi üléseken. A parlament megszavazta továbbá azt az alkotmánymódosítást is, mely kimondja, hogy a kisebbségeknek joga van helyi és országos önkormányzatokat állítani, s ennek kereteit a kisebbségi törvényben kell rögzíteni.

Időközben a kormánykoalíció számára is nyilvánvalóvá vált, hogy nem szerencsés, ha a tizenöt millió magyar kormányának állandóan a szemére vethetik azt, hogy a lakosság mintegy tíz százalékát kitevő kisebbségek nincsenek biztosítva az alapvető jogai. A kormányzat létrehozta a kisebbségi ügyek koordinálására hivatott – Wolfart János és Báthory János vezette – Nemzetiségi, Etnikai és Kisebbségi Hivatalt, és megbízta az Igazságügy-minisztériumot egy kisebbségi törvénytervezet kidolgozásával…

(Folytatjuk)


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon