Skip to main content

A valóra vált csodák éve

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az év kezdetén már térdig jártunk a Kupa-programban. A gazdaság intézményi kereteinek kiépítéséhez alapvetően fontos törvények többségét már elfogadta a parlament. Volt már új pénzintézeti és számviteli törvényünk, s már csak 90 napot kellett várni a csődtörvény hatálybalépéséig. A privatizáció – ha lassan is, de – csordogált. A kiskereskedelem magánkézbe adása már többé-kevésbé befejeződött, a kormányzaton belül intenzíven folytak a viták arról, hogy mely vállalatokat kell kivételképpen, stratégiai okokból állami kézben tartani, hogy minél előbb fölpöröghessen a gépezet a többi privatizálására. Az előző év utolsó napján elfogadott költségvetés azzal számolt, hogy a kényszerű visszaesés után megkezdődik a gazdasági felemelkedés.

A gazdaság külpiaci pozíciói megszilárdulni látszottak. Keleten a Szovjetunió szétesése után óhatatlanul új (valóban konvertibilis) alapokon kellett folytatni a kereskedést.  Mindenki azt gondolta, hogy a Szovjetunió és vele a keleti piac „máma már nem hasad tovább”. Nyugaton ekkor indult meg a mai napig tartó konjunktúra. Az Öböl-háború sikeres megvívása hihetetlen önbizalmat adott a fejlett országoknak. Technikai fölényük birtokában és Amerika szinte már korlátlan befolyása mellett megkezdődött a globalizáció jegyében a nemzetállami árumegállító jogok teljes lebomlása, a tőkevándorlás új, minden korábbinál intenzívebb szakasza. A német egyesítés hihetetlen lendületet adott a német gazdaságnak, és a Németország által diktált tempó hozzákapcsolta Európát az amerikai mozdonyhoz. Az európai és a világtendenciák egymást erősítve nagyon kedvező hátteret adtak a kicsiny Magyarország átalakulásához. Megindultak azok a beruházások, amelyek révén ma Magyarország negyedik éve (1997–2000) a rendszerváltó országok élén a magas növekedési ütemmel, kiegyensúlyozott mérlegekkel és a modern ipari szerkezettel várhatja az új évezredet.

Csakhogy 1992-ben ezt még senki sem látta, és senki sem merte megjósolni. A kincstári optimizmustól sem idegenkedő pénzügyminiszter (Kupa Mihály) is legfeljebb szerény növekedést várt. A kormányban helyet foglaló mozgalmár ellenfelei (pl. politikai államtitkára, Szabó Tamás, aki később a privatizációt felügyelő tárca nélküli miniszter lett) nem várták volna be a külföldi konjunktúra áldásos hatásait,  és a kedvező fizetési mérleg, valamint a feltöltődő valutatartalékok láttán a belföldi élénkítésnek a szocializmusban megszokott útjára kívántak lépni. Miközben a csata a gazdaságpolitika  minden frontján felélénkült, a piac olyan gyorsan tisztult meg a nem fizető vállalatoktól, a „béna kacsáktól”, hogy a bankok működőképessége is kérdésessé vált. A voluntarizmus és a racionalitás csatájában ugyan rendre a racionalitás maradt alul, a gazdaság mikroszerkezetének gyorsuló átalakulása, a szabályozás viszonylagos átláthatósága és kiszámíthatósága, az idegenellenesség versenytársainkhoz képest jóval csekélyebb mértéke, a nyitottság és a globalizáció beindulása mégis  megteremtette a butaság és akarnokság kellő ellensúlyát. Ekkor még azt hiszi az MDF, hogy akadálytalanul és korlátozhatatlanul uralkodhat Magyarország nevű lokális monopóliumán. Azt hiszi, zsákmányul ejtheti a privatizációt, a pénzverés jogát, a médiákat, a nemzeti intézményeket. Azt hiszi, a kormányzás nem egyéb, mint árumegállító jogokat gyakorolni eszmék, tőkék és pozíciók fölött, betelepülni és megszerezni, vagy hozzánk közel állók kezére adni mindent.

A gazdaságpolitikai koncepciók harcának hátterében is a nacionalista monopolisták és a konzervatív modernizálók összeütközése áll. A nemzetállamok elhalványulását, az országok közötti integrációt és a térségek, régiók összefogását hozó globalizáció lassan átrendezi a csatajelenetek díszleteit. A küzdő felek úgy jönnek-mozognak a színpadon, mintha még állnának azok az ajtók, amelyek az ő szövegkönyvükbe vannak berajzolva, miközben a „rendezői példányban” már egészen máshol vannak a be- és kijáratok. Mai szemmel azért hat nagyon mulatságosnak Csurka ágálása, vagy Szabó Tamás hősi  póza, mert ma már tudjuk, hogy Magyarország ebben az évben átkerült a „túlpartra”. Míg a hivatalos gazdaságpolitika az előző év hanyatlása után szerény növekedést remélt, az elemzők, a vállalkozók és a vállalatvezetők nem láttak tovább az orruknál, ezért ők további hanyatlást, súlyosbodó kereslethiányt, munkanélküliséget, költségvetési hiányt, magas inflációt és az előző évinél is magasabb kamatszínvonalat vártak. A vállalkozóknak és az elemzőknek lett igazuk.

Az év kezdetén nem lehetett fellendülés, mert leállt a privatizáció, mert a hagyományos keleti piacokra termelő vállalatok és szövetkezetek számára nem sikerült olyan elszámolási konstrukciót találni, amely helyreállíthatta volna a régi rendet: ők szállítanak, az állam fizet, és az állam kéményébe felírt keleti követelések vonásai szaporodnak. Még akkor sem lágyult meg a „központ szíve”, amikor balul sikerült privatizációk után a hagyományos munkásvárosok nagyvállalatainak dolgozói tüntetéseken követelték az állami segítséget. Az állami segítség nem volt több, mint a „két hetet állunk, két napot termelünk” nyomorúságos állapotának fenntartása. A vállalatok kezdték komolyan venni a megváltozott szabályokat, és az új számviteli törvény szellemében átalakított mérlegek már nem voltak olyan szépek, a bankok már nem tehették meg, hogy tovább hitelezzék a semmit. És hátravolt még a csődtörvény csapdája.

Az év első napján hatályba lépett csődtörvény azt tartalmazta, hogy minden vállalatnak, amely 90 napig nem tudja kifizetni a számláit, vagy azért, mert már régen nem volt pénze, vagy azért, mert partnerei nem fizettek neki („sorban áll”), önmagát csődben levőnek kell minősítenie és meg kell kezdenie hitelezőivel az egyezkedési eljárást. A magyar nagyvállalatok több mint fele, az összes jogi személyiségű vállalkozás harmada került csődbe emiatt április 1-jén. Minthogy egész termelési láncok kerültek bizonytalan helyzetbe – a piaci helyzettől, a konjunktúrától függetlenül is – nem volt véletlen, hogy a gazdasági visszaesés tovább folytatódott. Az sem volt véletlen, hogy a vállalatok is, de a gazdaságpolitikai központok is az államot megillető összegek (adók és járulékok) terhére szerették volna kiegyenlíteni a hitelezőkkel (a bankokkal és szállítókkal) szembeni tartozásaikat. Így fordulhatott elő – akkor először –, hogy már márciusban „elérték” az államháztartás egész évre tervezett hiányát, és év végére az eredeti terv háromszorosa lett a deficit. A pánikhangulatot fokozta, hogy a kormány és a mögötte álló kormánypártok szikláin összetört a Kupa-program hajója. És nem is csak a tervtől eltérő „rögvalóság” lékelte meg. 1992 közepére végérvényesen kiderült, hogy az elfogadott Kupa-program nem volt más, mint a koalíció blöffje az SZDSZ előzésére. A képzavarokkal telezsúfolt és igen kevéssé operacionalizálható – Matolcsy György közreműködésével készült – kormányprogram, a Rabár-féle sokkterápiás terv, a titkos Matolcsy-féle gyorsprogram kudarca, a közeledő katasztrófa láttán az SZDSZ gazdaságpolitikusai 1990 őszén hozzáfogtak egy új gazdasági program elkészítéséhez. Ahogy ez az SZDSZ esetében gyakran előfordult, a munka és a munkáról való szövegelés eltérő ütemben folyt, s a program lekéste a döntő történelmi pillanatot. Így előzhette meg 1990 végén a Rabárt és Matolcsyt elsöprő új pénzügyminiszter, a rutinos Kupa Mihály a „Későn Ébredő Magyarokat” megtestesítő SZDSZ-t. Kupa tudta, hogy az apparátusoknak, az ellenzékhez húzó szakértőknek, a vállalatvezetőknek és nem utolsósorban a nyugati pénzvilág hivatalos képviselőinek: az IMF-nek és a Világbanknak profi és világos program kell. Jogos büszkeséggel mondhatta Antall József a Kupa-programot elfogadó kormányülésen: „ez a program nem rossz attól, hogy még az ellenzéknek és a külföldnek is tetszik”.

De hol volt már a tavalyi hó 1992 tavaszán? A Kupa-program a növekedési kilátásokat és az áttekinthető költségvetési magatartás reményét illetően a fent említett okokból látványosan összeomlott. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma egyik évről a másikra közel félmillióval csökkent. A regisztrált munkanélküliek száma 1991 elejétől 1992 közepéig 100 ezerről 590 ezerre emelkedett, s az év végén már 660 ezernél tartott. Az utcára kerültek döntő többsége olyan alacsonyan képzett munkavállaló (nagyobbrészt cigány és nő), akik csak nyolc általánost, vagy azt sem végeztek. A nagyvállalatokra nehezedő nyomás az igénytelen termékekkel és igénytelen termeléssel együtt szorította ki az igénytelen munkaerőt a munka piacáról. Hihetetlenül felgyorsult az, ami a „szocializmus általános válságának” évtizedében történt.  1980 és 1990 között közel 1 millió 8 általánossal, vagy azzal sem rendelkező munkavállaló hagyta el a munkapiacot. Az ilyen iskolázottságú munkavállalók több mint egyharmada. A második harmad „elolvadása” ebben az évben gyorsult fel.

A munkahelyről kikerültek által fizetett társadalombiztosítási járulékok kiesése a bevételi oldalon, az előnyugdíjba és rokkantsági nyugdíjba menekülők, valamint a munkanélküli járadékból és más segélyekből élők a kiadási oldalon hozták lehetetlen helyzetbe a társadalombiztosítást és az államháztartást. Ezt a  mély lyukat tovább mélyítette a csődbe jutott vállalatok által, valamint a bankok által be nem fizetett adók hiánya. A jól sikerült piactisztítás és az államháztartás megrendülése pénzügyi katasztrófával fenyegetett. Szerencsére a Nemzeti Bank újdonsült vezetője, Bod Péter Ákos – vagy azért, mert jól ismerte fel ezt a helyzetet, vagy csak azért, mert eleve a keynesiánus, élénkítő, állami  beavatkozás híve és a mozgalmárok elvbarátja volt – a „könnyű pénz” politikájával hozakodott elő. Igaz, a monetáris politika fellazulása (a pénzállomány, a monetáris bázis felpuffadása) hozzájárult ahhoz, hogy az infláció üteme csak lassan csökkent, de másfelől segítette a feszültségek oldódását. Ez a gazdaságpolitikai mixtúra – ha egyáltalán lehet tudatos gazdaságpolitikáról beszélni – azt eredményezte, hogy az államháztartás mellett a pénzügyi szektor, a bankrendszer fogta fel – „pufferként” – a csapásokat.

Az év közepétől – a bankok esetleges privatizálásának előkészítésére hivatkozva – előkészítik a bankok első konszolidációs programját, a hitelkonszolidációt. Ez a szanálási program végképp nem volt a Kupa-program része. Már csak azért sem, mert a belföldi államadósság ugrásszerű növekedésével járt együtt. Ez pedig a reálkamatok és a kamatmarzsok magasba szökkenésével a központi költségvetésre olyan kamatterhet rakott, amely alól csak tavaly kezdett kiszabadulni a gazdaság. A pénzügyi szektor, és vele együtt az egész gazdaság teljes összeroppanásának elkerüléséért vállalt áldozat hatalmas volt. Amíg 1990–91-ben a központi költségvetés kamatkiadásai még az összes kiadás 10-12%-át tették ki, addig ez az arány 1992 végére már elérte a 20%-ot, 1993 végére a 26,5%-ot, 1994 végére pedig meghaladta a 30%-ot. Az átalakulás radikális volt. Ennek áldásos hatásait ma érezzük, amikor más tranzitországokkal ellentétben már nem kell küzdenünk a struktúraváltásnak, a körbetartozásnak, a pénzügyi fegyelem hiányának, a termelékenység lassú növekedésének a nehézségeivel, de 1992-ben a gazdaságpolitikai fejlemények szétfoszlatták a konzervatív koalíció újraválasztásába vetett reményeket. Sosem fogjuk kideríteni, de elképzelhető, hogy volt egy olyan forgatókönyv 1991 végén, 1992 elején, hogy a Kupa-program megvalósulása – a kádári konszolidációhoz hasonlóan – a gazdaság és a fogyasztás olyan konszolidációját eredményezi, amely semlegesíti a hatalomgyakorlás diktatórikus vonásai által kiváltott felháborodást. Ám nemcsak a hatalom kisajátítására, hanem a korgó hasak megtöltésére irányuló kísérletek is kudarccal végződtek. Még hátravolt két év vergődés, de a koalíció vezetőinek többsége már ekkor érezte, hogy a ’94-es választás elveszett. Az utolsó kétségbeesett kísérlet a GAM-program kiizzadása volt, ami a belső kereslet felpörgetésével, a kamatszint mesterséges csökkentésével, a fogyasztás kedvezményezésével adott volna lökést a gazdaságnak. Kupa Mihálynak és a nemzetközi pénzügyi intézményeknek még volt annyi erejük, hogy ezt a támadást visszaverjék, de ahhoz már nem, hogy rávigyék a gazdaságot a struktúra átalakításának legkisebb áldozattal járó útjára.

Ma már jól látszik , hogy a privatizációval párosuló külföldi befektetések felkarolása, védelme gyorsíthatta volna az átalakulást és csökkenthette volna annak terheit. Ez az út vezethetett volna egy kevésbé csúfos választási eredményhez. Kupa Mihály tudatosan, a rendszerváltó pártok pedig ösztönösen védték és óvták a külföldi tőke és a külföldi befektetők, vállalatok érdekeit, igyekeztek fenntartani azok érdeklődését. Ha a Kupa-program valóban a kormánykoalíció sajátja lett volna és nem csupán az ellenzéknek szánt blöff, akkor 1991 és 1992 között végbe mehetett volna a privatizáció a legfontosabb ágazatokban. Ekkor még nem következett be az az enyhe dekonjunktúra, majd tőke- és pénzpiaci válság, amely – főként a gazdaságpolitika kétéves (1993–1994-es) ingadozása után – oly súlyos hatást gyakorolt, és amely akár évekre is megtörhette volna a szerkezeti átalakulás hatására elinduló gazdasági növekedést. Ha a nagy privatizációkra és elsősorban a pénzintézeti privatizációra előbb kerül sor, akkor okosabban és kisebb veszteségekkel ment volna végbe a piac megtisztítása a nem fizető „béna kacsáktól” és a külföldi tulajdonosok mélyebben nyúltak volna a zsebükbe, mégpedig zokszó nélkül, a megvett portéka szanálása végett. (Ahogy a korábban már eladott nagy biztosítók esetében nyúltak is.) Akkor a bankok konszolidációjának nem a teljes költsége terhelte volna a magyar adófizetők zsebét, a megugró államadósság nem tartotta volna  magasan a költségvetési hiányt, és az államháztartás nem telepedett volna rá a pénzpiacra, illetve a megtakarításokra. Szóval érdemes egy pillanatra elgondolkodni azon, hogy mi lett volna, ha olyanok ülnek a kormányrúdnál, akik már ültek hajón, nem lesznek tengeri betegek a hullámzástól és nem kezdenek előbb jajveszékelni, mint az utasok.

Annak ellenére, hogy a privatizáció folytatása, intézményrendszere, módszere és a tulajdonosok megválasztása kiterjedt és éles vita tárgyává vált, ami jó néhány hónapra megakasztotta a privatizációt, a privatizációs bevételek mégis megduplázódtak, és a legtöbb nagyobb feldolgozóipari vállalatot ekkor adták el. A vita a privatizációs és vagyonkezelő intézményrendszer és szabályozás megkettőződését eredményezte. Létrejött az Állami Vagyonügynökség mellett az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság, amelynek az állami tulajdonban tartás vált a feladatává. Amíg a privatizatőrök egymással és hivatali asztalaikkal voltak elfoglalva, a hajó haladt. Ennek részben az volt az oka, hogy a privatizáció állami felügyelői maguk is felismerték, hogy nem bírnák kapacitással az eladásra váró vállalattömeget, és kitalálták – már 1991 végétől – az önprivatizációt, magánszervezetek és tanácsadók teljes felelőssége és közreműködése mellett. A másik, ennél sokkal jelentősebb ok az volt, hogy most már a vállalatok többsége is szeretett volna kijönni végre az állami szorításból. Ennek a vágynak az volt az indítéka, hogy a „foglalás és betelepülés” (Lengyel László) jegyében eljáró koalíció – nyugati véleményekre is támaszkodva – felfüggesztette az állami vállalatok addigi autonómiáját, és kényszerátalakulást írt elő számukra. Ez az átalakulási kényszer annak rémét idézte fel a menedzserek előtt, hogy ugyanúgy ki lesznek téve a bürokratikus, kicsinyes, politikai alapú vegzálásnak, mint Kádár alatt. Így azután elindultak szerencsét próbálni, befektetőt keresni maguknak.

Az a tény, hogy a központi privatizáció a nyári szünet után újra beindult, és a tanácsadók által folytatott „önprivatizáció” is lendületbe jött, meggyőzte a külföldi befektetőket arról, hogy a privatizáció nem lesz kitéve az enyhén nacionalista politikai felhangoknak, és biztonságban kiépíthetik itteni vállalatbirodalmaikat. Mi sem mutatta ezt jobban, mint az, hogy a feldolgozóiparban megvalósult beruházások összege az előző évek ötszörösére rúgott, miközben a csődbe jutott nagyvállalatok és a válságba jutott vállalatok többsége nemhogy beruházni , de még amortizációt elszámolni sem tudott, ami a beruházások általános visszaesésével járt. Más szóval, az általános recesszió közepén a külföldi befektetők által vezérelt beruházások motorja felzúgott és ekkor valósult meg az Audi, az Opel, a Suzuki, a Siemens, az IBM beruházásainak első üteme, ami azután az export felfutásához, és a lassú hanyatlás évei után lassú növekedéshez vezetett.

Ebben az évben vetették el azt a magot, amit 1997-2000-ben learattak. Ez pedig maga a csoda. Sikerült a nehézségek, az ellengőz, a botladozások és az egymást keresztező programok és elgondolások ellenére egy rendkívül gyors – mondhatni viharos – gazdasági átalakulást végrehajtani. A szárazdokkban megfordított óriás tanker esetére emlékeztetett az, ami a magyar gazdasággal történt. A „világpiaci alkalmazkodás” nem csak szólam volt, a világpiac valóban bekopogott az ajtón.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon