Skip to main content

Állásfoglalás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az országgyűlési képviselők és tanácstagok választásáról szóló törvény módosítási tervezetéről


A jelenlegi választási törvényt módosító javaslat szervesen illeszkedik az utóbbi időszak alapvető emberi és állampolgári jogokat szabályozó – ténylegesen megengedhetetlenül korlátozó – törvénykezési gyakorlatába. Mind a sajtótörvény megalkotása, mind az Országgyűlés ügyrendjének, mind a büntető és büntetőeljárási törvények módosítása, mind a vitára bocsátott gyülekezési és az egyesülési törvény tervezete a korábbi politikai korlátok tarthatatlansága nyomán egyre inkább önálló és nyíltan politizálni kezdő társadalom aktivitásának visszaszorítását, a párt hatalmi monopóliumának fenntartását kísérli meg jogi eszközökkel biztosítani.

A parlament utóbbi egyéves tevékenysége, kiváltképp Bős–Nagymaros vitája azt mutatja, hogy az élénkülő képviselői aktivitás ellenére az Országgyűlés jelenlegi testülete – egyes véletlenszerűen vagy a helyi pártszervek akaratából bejutott független képviselők következetes és néhány „hivatalos” képviselő egyes kérdésekben tanúsított szuverén magatartása ellenére – nem úgy viselkedik, mintha a nemzetnek, hanem úgy, mintha a pártnak, illetve a párt egy érdemi megújulásra képtelen csoportjának lenne a képviselője.

Nem lehet addig a társadalomtól az ország felemelkedéséhez nélkülözhetetlen áldozatokat kívánni, amíg az nem érezheti, hogy saját képviselői ülnek az Országgyűlésben, ellenőrzik a kormány működését, alkotnak törvényeket.

A gyülekezési és az egyesülési jog – amelynek törvénytervezetéről nemrégiben tettük közzé állásfoglalásunkat – kijelöli a politikai élet lehetséges szereplőinek körét. A választójog azt a módot határozza meg, miként kerülhetnek az állampolgárok, illetve szervezeteik a politikai döntéshozatal bizonyos típusainak – nevezetesen az Országgyűlés és a tanácsok – színtereire. Mindkét törvénytervezet a társadalom politikai gyakorlatának alapvető jelentőségű szféráit szabályozza.

A választásokról szóló törvény vitára bocsátott elképzeléseivel szembeni kifogásaink, ha lehet, még súlyosabbak, mint a gyülekezési és az egyesülési törvénytervezetekkel szemben felhozottak. A választási törvénytervezetnek éppen ezért csak az elveivel foglalkozunk. Kritikánk, illetve pozitív elképzeléseink az országgyűlési képviselők választására koncentrálnak, de értelemszerűen adaptálhatók a tanácsi testületek választására is.

Miért utasítjuk el az országgyűlési képviselők választására vonatkozó módosító javaslatot?

1. Elutasítjuk, hogy a Hazafias Népfront a választásoknak egyszerre legyen szervezője és politikai résztvevője:

– mert a Hazafias Népfrontnak nincs önálló politikai arculata; egyéni tagság híján az állampolgárok nem tudják befolyásolni és ellenőrizni sem a tisztségviselők személyét, sem pedig a szervezet tevékenységét;

– mert fennállása óta az önálló politikai törekvések felszámolásának egyik eszköze; a párt, az egyetlen szervezett politikai erő akaratának közvetítője;

– mert még a legdemokratikusabb szervezet sem formálhat igényt arra, hogy más politikai akaratokkal való megmérkőzésében önmaga legyen a bíró.

2. Elutasítjuk a jelöltállítás tervezett rendszerét:

mert nem elfogadható az állampolgári jelöltajánlás megszüntetése;

– mert nem elfogadható a HNF túlsúlyos helyzete a jelöltállítás folyamatában;

– mert nem elfogadható a korporatív elv térnyerése a képviseleti rendszerben („A jelölt személyére... ajánlást tehetnek... jogi személyiséggel rendelkező politikai, társadalmi, érdekképviseleti szervek, egyesületek, gazdálkodó szervezetek...”); nem elfogadható a törvénymódosítási javaslat átfogó törekvése, hogy a parlamenti demokrácia irányába teendő lépések helyett önkényesen kiemelt, nem politikai alapon szerveződő intézményeken, testületeken keresztül a hatalom tényleges megosztásának elodázására törekszik;

– mert a jelöltállítás javasolt közvetett, háromlépcsős és egyes elemeiben is rendkívül hierarchizált rendszere (javasló szervezetek, jelölés-előkészítő bizottság, jelölőgyűlés) a választást tartalmatlanná, formálissá teszi.

A fentiekből adódóan értelemszerűen elutasítjuk a jelölés-előkészítő bizottság és a jelölőgyűlés intézményét, utóbbit már csak azért is, mert elfogadhatatlan az olyan technika, amely a mindig csak esetleges és szűk közönségű jelölőgyűlésekkel – jelöltállítás címén – előzetes választásokat rendez.

3. Elutasítjuk az országos lista tervezett intézményét:

– mert jórészt olyan, hatalmi pozícióban levő személyeket juttat be gyakorlatilag automatikusan a parlamentbe, akiknél elemi követelmény lenne a nyílt versenyben való megmérettetés;

– mert az országos listán reprezentált intézmények jelentős része más érdekegyeztetési fórumokon kell hogy megtestesítse tagjainak érdekeit; a parlamenti képviselő az állampolgárokat kell hogy képviselje, és nem sajátos minőségükben mint munkavállalókat, fogyasztókat, szövetkezeti tagokat stb.;

– mert még korporatív logikát feltételezve sincs a jelen helyzetben arra garancia, hogy az egyes szervezetek nevében delegált jelöltek valóban az adott szervezet által megtestesített érdeket képviselik; hogy minden intézményesült érdek helyet kap a képviseletben, s nem marad ki belőle, mint a tervezetből, például a KISOSZ, a VOSZ, a METESZ; hogy bekerülnek azon érdekek, melyeknek még nem sikerült intézményes formát ölteni, például a cigányoké vagy a nyugdíjasoké; végül pedig a korporatív logika feleslegessé teszi az állampolgári alapon történő szavazást;

– tehát alapvetően azért, mert antidemokratikus megoldást jelent, amely ellentétben áll a képviseleti demokrácia alapelveivel; tudniillik – a jelöltállítás javasolt rendszeréhez hasonlóan – a párt privilégiumosztó hatalmi monopóliumát konzerváló korporatív megoldás irányába visz.

4. Végül pedig elégtelennek tartjuk a bírósági eljárás-tervezetben kijelölt szerepét:

– mert nézetünk szerint a bíróság szerepének a választás meghirdetésétől a választás lezárásig terjedő teljes időszakra ki kell terjednie; így – szemben a tervezettel – hatáskörébe kell tartoznia a választási szervek létrehozásával kapcsolatos jogsérelmek orvoslásának is.

Milyen választási rendszert kívánunk a többpártrendszer teljes kiépüléséig?

Olyan választási rendszerre van szükség, mely már a jelenlegi feltételek mellett is működhet demokratikusan, ugyanakkor szolgálhat egy többpártrendszeren alapuló parlamentáris demokráciát is. Ennek megfelelően:

Megszüntetve a Hazafias Népfront politikai integrációs s így programadó és jelöltállításban játszott központi szerepét, apparátusa váljék a választási eljárás technikai lebonyolítójává.

A választási eljárás ellenőrzésére önálló és független választási bíróságot kell létrehozni.

A jelöltállítás szabadságát biztosítani kell.

A jelöltek jegyzékbe vételének (vagyis a választáson való indulásnak) szükséges és elégséges feltétele, hogy választójoggal rendelkezzenek és ezer – a képviselni kívánt választókerület választópolgáraitól származó, más jelölt támogatási listáján nem szereplő – támogató aláírással rendelkezzenek.

A jelöltek jegyzékbe vételekor egyfelől a jelölt, másfelől (ha a támogatója politikai párt, akkor a párt is) nyilatkozni köteles arról, hogy a jelölt az adott párt jelöltjeként vagy független jelöltként indul-e. Egy választókerületben egy párt csak egy jelöltet indíthat pártjelöltként. Minden más jelölt független jelöltként indul, és a szavazólapon is így szerepel.

Az egy választókerületben induló – a feltételeknek megfelelő – jelöltek száma nem korlátozható.

A választást bonyolító szerv (HNF) köteles választókerületenként legalább három választási gyűlést szervezni. Ezeken felléphetnek a jelöltek, valamint azok, akik a gyűlés előtt legalább száz – a már említett feltételeknek megfelelő – támogató aláírást összegyűjtöttek.

A (potenciális) jelöltek érdekében kifejtett korteskedésben egyének, szervezetek szabadon részt vehetnek. A jelöltállítás, a programadás, a választók toborzásának szabadságát csak a büntető törvénykönyvben foglaltak korlátozhatják. E szabadság egyéb korlátozása bűncselekménynek minősül.

A szavazólapra a jelöltek nevük ábécérendjében kerülnek fel.

Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Ha ilyen jelölt nincs, akkor a két legtöbb szavazatot szerzett jelölt között újabb választási forduló dönt.

A képviselői mandátum megszűnése esetén a választókerületben új választást kell kiírni. (Vagyis nincs pótképviselői intézmény.)

Milyen kompromisszumot tartunk lehetségesnek a legközelebbi választások lebonyolításában?

Egyetértve azzal, hogy az ország számára veszélyes lehet a hatalmi struktúra földcsuszamlásszerű változása, úgy véljük, hogy a megrázkódtatás nélküli átmenet biztosítása érdekében az elvszerű, demokratikus megoldások engedmény nélkül nem alkalmazhatók. Az engedménynek azonban világosan el kell különülnie a választási rendszer egészétől, így is demonstrálva minden állampolgár számára egyszeri és kivételes jellegét.

Az országos lista elleni elvi kifogásaink ellenére a legközelebbi választáson elfogadhatónak tartunk egy olyan korlátozott számú, például ötvenfős listát, melyet az MSZMP állít össze. E listára szavazhatnak az állampolgárok oly módon, ahogy azt a törvénytervezet az országos lista esetében javasolja, vagy pedig elképzelhető, hogy formális szavazás nélkül, automatikusan jussanak mandátumhoz a listán szereplők.
Az átalakulás szükséges. Az ehhez elengedhetetlen törvények elfogadása, illetve kikényszerítése a jelenlegi Országgyűléstől nem várható. Még az 1990-ben esedékes választások előtt kellene olyan demokratikus választásokat tartani, melyeknek nyomán megszületik egy reformszellemű, nemzeti konszenzusra épülő alkotmányozó nemzetgyűlés. A helyzet paradoxona, hogy az ehhez szükséges választási törvényt csak ez a parlament alkothatja meg. Ez a feladata.
A Szabad Kezdeményezések Hálózata országgyűlési munkacsoportjának javaslata alapján kibocsátja:

a Szabad Kezdeményezések Hálózata
szóvivői testülete

Budapest, 1988. október 24.

Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon