Skip to main content

Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
a választási rendszerről


Bevezető a KB állásfoglalásához

Az alább közölt dokumentum, amelyet az MSZMP Központi Bizottsága az 1988. június 23-i ülésén fogadott el, felvilágosítást ad e vezető testület választási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatairól és terveiről. Ez nem kis dolog: a Központi Bizottságnak láthatóan koncepciója van, jóllehet erről a széles nyilvánosságot nem tájékoztatta részletesen. Október közepén a napilapok közölték ugyan az új választási törvény tervezetét, de ez már egy megcsócsált, jogászi kellékekkel felruházott szöveg, és így – már műfajából adódóan is – szemérmesen hallgat az indokokról, továbbá az úgynevezett politikai eszközökről, amelyeket a fennálló uralmi rendszer védelme érdekében kíván bevetni az MSZMP, s amelyek nélkül a törvényes váz bizony úgy fest, mint az autó motor nélkül.

1985-ben, amidőn a politikai vezetés rejtelmes okból előírta a többes jelölés kötelezettségét, a választást lebonyolító szervek úgyszólván megoldhatatlan feladattal találták szemben magukat: úgy kellett több jelöltet állítaniuk az egyes körzetekben, mintha egy jelölt volna, vagyis úgy, hogy semmiféle érdembeli választási lehetőség ne nyíljon a választópolgár előtt. Amint tudjuk, az eredmény, a status quo fenntartása szemszögéből nézve, kielégítő volt ugyan, mégsem tökéletes: a Házba néhány nem várt „állampolgári” jelölt is bekerült, a jelölőgyűléseken pedig csak törvénysértések árán (vattaemberek beültetésével, obskúrus szavazatösszegzési módszerek bevezetésével és csalással) lehetett kihúzni az „ellenzék”, illetőleg az „ellenség” méregfogát. Túlságosan nagy teret engedett ez a választási rendszer a spontaneitásnak, és – sajnos – emiatt le kellett mondani a lebonyolítás makulátlan tisztaságáról, ami, értsük meg, szerfelett kínos dolog.

Ráadásul a belpolitikai helyzet a jövőben várhatóan „nehezebb, ellentmondásosabb” lesz, mint amilyen 1985-ben volt, hiszen – így a KB-dokumentum – „a kezdeményezések számának jelentős növekedésével kell számolni”, és „várhatóan megélénkül és szervezettebbé válik a konfrontációra törekvő ellenzéki, valamint ellenséges tevékenység”, mely a „külföldi figyelem felkeltésé”-re is irányul. A helyzet tehát, sajnos, új vonásokkal terhes, a cél azonban régi: „sikerre kell vinni” a választásokat, keresztül kell vinni a választásokon a pártakaratot. Ám a zavartalan országláshoz bizalomra van szükség, meg kell teremteni a törvényesség látszatát, a valódi választás illúzióját; egyszerre kell előmozdítani „az állampolgárok választási jogának érvényesülését és a társadalmunk melletti elkötelezettségét”.

Ezt a – valljuk be, meglehetősen bonyolult – célt szem előtt tartva az MSZMP egy indirekt választási rendszert dolgozott ki, szemben az eddig uralkodó szisztémával, amelyet direkt tervlebontásos választási rendszernek nevezhetünk. Az MSZMP lemond a helyi tanácstagválasztások részletekbe menő befolyásolásáról, sőt annak lehetőségét sem zárja ki, hogy a lakosság esetleg közvetlenül válassza meg a helység, illetve kerület tanácselnökét. Nem akarja központilag meghatározni az összes országgyűlési képviselőjelölt személyét sem; például a Komócsin Mihályok és Biszku Bélák, akikről 1985-ben kisült, hogy nyugdíjazásuk után a képviselőségből is kibuknak,[SZJ] már a jelölés fázisában lekerülhetnek a palettáról.

A tervlebontásos kijelölést a helyi pártszervek ambiciózus fellépése fogja helyettesíteni; ezek a szervek – érvényesülési vágyuktól, tagjaik karrierizmusától vezérelve – megfelelő nyomást tudnak majd gyakorolni az úgynevezett jelölést előkészítő bizottságokra, amelyekben persze ott ülnek az embereik. Igaz ugyan, hogy – amint azt a KB-dokumentumból megtudjuk – általában nem tanácsos szembeállítani egymással a párttag és a nem párttag jelölteket a választási procedúra során; azonban a szövetségi politika csak abban az esetben érvényes, ha a párt számára elfogadható párton kívüli jelöltről van szó. Ami pedig a párttag képviselő sakkban tartását illeti, arra magamagát kínálja a régi módszer; a pártfegyelem érvényesítése, ami ezentúl előreláthatólag a képviselői mandátum megvonásának fenyegetésével is kiegészül majd.

Az indirekt irányítás azonban – ahogy ezt a gazdaságirányításból is ismerjük – nem nélkülözheti a közvetlen beavatkozás eszközeit. Az MSZMP stratégiáját tanulmányozva két ilyen beavatkozási pontot fedezhetünk fel. Először is: az országos listán befutó képviselők jelölését mindkét ajánlott változatban (a Hazafias Népfront jelölése esetén is, de a régi, óriás „érdekképviseleti” szervek mozgósítása esetén is) könnyen lehet a legfelsőbb helyekről manipulálni, illetve e körben – amely az 1985-ös kerethez képest szélesedik majd – garantáltan a megbízható, jól beépült emberek válhatnak képviselővé. Másodszor: az MSZMP a választások kezelése kapcsán is igényt tart az úgynevezett „ellenzéki” és „ellenséges” elemek megkülönböztetésére, leválasztására és megbélyegzésére. Ennek érdekében három „garanciális” elemet is beépít a választási rendszerbe, mégpedig ennek távolról sem a törvényi, hanem éppen a politikai szférájába. „Konkrétabb, alapvető politikai követelményeket is rögzítő, számon kérhető népfrontprogram” elfogadását óhajtják a képviselő- és tanácstagjelöltekre rákényszeríteni az eddigi általánosságok helyett; a jelöltek melletti agitáció „tisztességét” nem jogi, hanem „politikai” (vélhetően rendőri) eszközökkel akarják „biztosítani”; ezenfelül „egyes jelöltekkel (jelölni kívánt személyekkel) szemben” az MSZMP „állást foglal, s ennek érvényesítéséhez elhatározza a kommunisták egységes magatartását”.

Mondanunk sem kellene: amint az eddigi tervlebontásos választási szisztémát, úgy az új, indirekt változatot is elutasítjuk. Az új szisztémában sem villannak fel valódi alternatívák a választópolgárok előtt, sőt a spontán képviselő-jelölés lehetőségét is kizárja a korporatív, előzetes, színfalak mögötti egyeztetési rendszer, amelyben a szalonképesség, az „ellenzékiség” és az „ellenségesség” határait teljesen a pillanatnyi politikai helyzetmegítéléstől függően lehet meghúzni. Az MSZMP továbbra sem a valódi népképviselet megteremtését, hanem a „választások társadalmi-politikai tartalmának, főbb káderpolitikai elveinek meghatározása, érvényre juttatása” szempontjait tartja mindenek felett valónak. Ám ha az ország az MSZMP-szisztéma szerint választ is az elkövetkezendő alkalommal, akkor is van némi remény: amint a gazdaságban, úgy a politikában sem működhet tökéletesen az indirekt irányítási rendszer. Az egyik gyenge pontja e szisztémának a „lakóhelyi közösségek”, amelyek részt vehetnek a jelölést előkészítő bizottságok munkájában is, de jelölő kollektívaként is jelentkezhetnek. Ez a kategória az eddigi joggyakorlat és közélet tapasztalatai alapján nem írható le pontosan (mivel bizonyára nem lakógyűlésekről van szó), és az MSZMP-dokumentum is csak ennyit jegyez meg a párttagoknak a lakóhelyi közösségekkel kapcsolatos magatartásáról: „Ki kell dolgozni a lakóterületi munkába való bekapcsolódásuk módszereit.” Kétségkívül fennáll annak a veszélye, hogy lakóhelyi jelölés címén független jelöltek futnak be. És bár csaknem az egész KB-dokumentum az „ellenség”, illetve „ellenzék” tényleges vagy lehetséges politikai jelenlétére reagál paranoiás módon, e kategóriák szintén nem pontosan körülhatárolhatók, nehéz alkalmazni őket egy-egy konkrét élőlényre. Ha mégis sor kerülne rá, az megint csak kínos. Megeshetik: miközben falra festik az ördögöt, az ellenség beteszi szőrös lábát…

A Központi Bizottság állásfoglalása a választási törvény alkalmazásának tapasztalatairól, a további feladatokról, a törvény módosításának főbb irányairól

I.

Az 1985. évi képviselő- és tanácstagi választások kedvező politikai eredménnyel zárultak. Helyesnek bizonyult a többes jelölés általánossá tétele, valamint a választópolgárok szerepének növelése a jelölésben. A választások a korábbiaknál nagyobb érdeklődés mellett folytak le. Számottevően növekedett az állampolgárok aktivitása és kezdeményezőkészsége. Mindez hasznos társadalmi energiákat szabadított fel, jó irányú – a szocialista demokrácia kiteljesedését szolgáló – folyamatokat indított el. Ezek eredményeként megnövekedett a népképviseleti testületek – különösen az Országgyűlés – súlya. A választási rendszerben végrehajtott változtatások kedvezően hatottak a politikai intézményrendszer más elemeire, s egyben ösztönöztek azok továbbfejlesztésére is.

Az eredmények mellett azonban új kérdések, új problémák és ellentmondások is felvetődtek, amelyekre nem sikerült minden esetben helyes választ, megfelelő megoldást találni. E körülmények miatt a Központi Bizottság a választási rendszer működésének mélyebb elemzését és egyes elemeinek korrigálását tartotta szükségesnek.

A képviselők és a tanácstagok megválasztására – kialakult gyakorlatunk szerint – közvetlenül a kongresszust követően, egyidejűleg került sor. Ez a megoldás azzal a hátránnyal járt, hogy a tanácstagi választás, a helyi politika megvitatása és kialakítása az egész választási kampányban háttérbe szorult. A választók körében elmosódott a különbség a képviselői és a tanácstagi feladatok, illetőleg az országos és a helyi közügyek között.

A választások előkészítésekor határozott igény volt, hogy a jelöltekre vonatkozó javaslatok a társadalmi szervek, munkahelyi és lakóhelyi közösségek – korábbiaknál szélesebb körének – ajánlásain alapuljanak. Ennek nem sikerült maradéktalanul eleget tenni. A javaslatok előkészítése, a jelöltek kiválasztása általában szűk körben, belső munkaként folyt. A választópolgárokat alig vonták be abba. A népfrontbizottságok – főleg a képviselők tekintetében – legtöbbször pusztán csak megerősítették a pártszervek által előzetesen kialakított elképzeléseket. A jelölőgyűlések résztvevői – a korábbi formális jóváhagyás helyett – általában kritikusan, az előzetes tájékoztatás és a nyilvánosság hiánya miatt néha bizalmatlanul viszonyultak a népfront által előterjesztett javaslatokhoz. Gyakran kezdeményeztek más vagy újabb jelölteket is. Ezeknek a spontán jelölteknek az érdemi megítélésére a jelölőgyűlések nem bizonyultak alkalmas fórumnak. Általában a pillanatnyi benyomások és a hangulati tényezők voltak döntőek. A spontán jelölés rendszerint zavart okozott, sokszor indokolatlan ellenérzéseket váltott ki a jelölőgyűlések szervezői körében. A pártszervek is általában fenntartásokkal fogadták a választópolgárok kezdeményezését, legfőképpen azért, mert azok kérdésessé tették: megvalósulnak-e a jelöltek összetételére előzetesen kialakított elképzelések. Fokozta a zavart, hogy több helyen a jelöltség vállalásától a párttagokat – különböző okok miatt – lebeszélték vagy visszaléptették. Ez visszatetszést szült, és megosztotta a párttagságot.

A jelöltek nyilatkozata a jelölés és a népfront programjának elfogadásáról szocialista rendszerünk alapértékeivel való azonosulás garanciájaként szolgál. Az erről szóló dokumentum azonban – általános jellege miatt – nem bizonyult „vízválasztónak”. Az ellenzéki, ellenséges törekvések képviselői is úgy nyilatkoztak, hogy azt fenntartás nélkül elfogadják. A törvény lehetővé tette, hogy a jelöltek a képviselői, ill. a tanácstagi munkával kapcsolatos elképzeléseiket ismertessék a választókkal. Ehhez azonban nem kaptak kellő bátorítást. Hibás gyakorlatnak bizonyult továbbá, hogy a jelöltek programjaikat nem a jelölőgyűlésen, hanem csak a választói gyűléseken ismertették.

Az országos választási lista több politikai cél kifejezésére volt hivatott, amelyeknek – bizonyos ellentmondások mellett – meg is felelt. A listán szereplő személyek egy része tekintetében azonban a választópolgárok számára nem volt világos, hogy kiket (milyen szervezeteket, mozgalmakat, érdekeket) képviselnek. Néhány jelentősebb érdek-képviseleti szerv nem kapott helyet a listán.

A helyi tanácselnökök választásának az a módja, hogy tanácstagjelöltként előbb egy választókerület lakóinak bizalmáért kell versenyezniük, élesebben vetett fel egy régi keletű ellentmondást: bár tanácselnökként az egész települést kell képviselniük, tanácstagként túlságosan elkötelezetteivé válnak választókerületüknek.

A többes jelölés általánossá tétele miatt a korábbiaknál gyakrabban kellett pótválasztásokat tartani, így nyilvánvalóbbá vált, hogy az erre vonatkozó szabályozás – főleg a jelölés megismétlésének kötelezettsége – feleslegesen bonyolítja a választási munkát.

A több jelölt indulása és versengése az eddiginél is fontosabbá tette a választás törvényességének garanciáit. A választók egy része nem tekintette elégséges biztosítéknak azt, hogy a helyi szervek tevékenységével kapcsolatos kifogásokat a helyi választási elnökségek bírálták el.

A választási politikai munka több évtized alatt megszokott stílusa, módszere és eszközrendszere sok tekintetben már nem felelt meg az új törvényből fakadó követelményeknek, mindenekelőtt a többes jelölés folytán kialakult új helyzetnek. A szükséges szemléletváltás, alkalmazkodás nehezen tört utat. Nem sikerült mindenütt helyesen érvényesíteni a pártirányítás elvi-politikai jellegét. A pártszervek, illetve azok tisztségviselői gyakran a szükségesnél közvetlenebb módon vettek részt a munkában, s nem biztosították a népfront, valamint a társadalmi szervezetek önállóbb szerepét, felelősségét. Akkor sem végeztek nyílt és aktív politikai munkát, amikor arra egyes jelöltek társadalmi rendszerünkhöz való viszonya miatt szükség lett volna. Általában bizonytalanságot okozott, hogy a párttagok számára nem volt egyértelmű: a jelöltek melletti s esetenként az egyes jelöltek elleni agitációban milyen módon vegyenek részt.

II.

A legközelebbi országos választások alkalmával 1985-höz képest nehezebb, ellentmondásosabb belpolitikai helyzetben kell sikerre vinni a választásokat. Legutóbb a legalább két jelölt állítása tűnt nehezen megoldható feladatnak. A következő választásoknál a kezdeményezések számának jelentős növekedésével kell számolni. Fokozódik a különböző érdekek hatékonyabb érvényesítése iránti jogos társadalmi igény. Várhatóan megélénkül és szervezettebbé válik a konfrontációra törekvő ellenzéki, valamint ellenséges tevékenység is; a választási fórumokon megkísérlik befolyásuk növelését, a hazai s még inkább a külföldi figyelem felkeltését. Mindezekre tekintettel a jelölés folyamatának szabályozását egyértelműbbé, nyíltabbá és kiszámíthatóbbá kell tenni. Biztosítani kell, hogy a választásokat a demokratizmus elmélyítése mellett se kísérhessék anarchikus jelenségek. Erősíteni szükséges választási rendszerünknek azokat a garanciális elemeit, amelyek az állampolgárok választói jogának érvényesülését és a társadalmunk melletti elkötelezettségét együttesen szolgálják.

1. Egyértelműbbé kell tenni az országgyűlési képviselők, valamint a tanácstagok választásának a politikai célokban és a képviseleti tartalmában megmutatkozó különbségeit, s ezeket az eltéréseket a választások előkészítésében is kifejezésre kell juttatni. Ez felveti a két választás időbeni elkülönítésének mérlegelését is.

Az előkészítő munka során egyetértés alakult ki abban, hogy a képviselők és a tanácstagok választásának eltérő jellegét hangsúlyosabbá kell tenni. Megoszlanak azonban a vélemények arról, hogy ehhez szükséges-e időben elkülöníteni a kétféle választást. Egyesek szerint a jelzett törekvés e nélkül is megvalósítható. E vélemény képviselői elsősorban a kétszeresre növekvő szervezési, technikai és költségbeli terhek miatt ellenzik a szétválasztást. Az időbeni elkülönítés mellett nyomósabb érvek szólnak. Megszűnne az országos és helyi politika összemosódása, s jelentősen felértékelődne a tanácstagi választás és ezzel együtt a helyi politizálás lehetősége. A tanácstagi választásokon jobban előtérbe kerülhetne a helyi tisztségviselők munkájának megítélése, a településfejlesztési politika lehetőségeinek és korlátainak, a költségvetés célszerű felhasználásának megvitatása, valamint a lakosság bevonása a helyi közügyek intézésébe.

A vélemények megoszlása miatt e kérdésben alternatív álláspont alakult ki.

– A kétféle választás külön-külön időpontban történjen. A képviselők választására ötévente, a tervciklus végén, a tanácstagok választására pedig – ugyancsak ötévenként – annak félidejében kerüljön sor. Az áttérés elősegítése érdekében az 1990-ben esedékes tanácstagi választásokat egy évvel előbbre hozva, 1989-ben célszerű megtartani.

Az országgyűlési képviselők választását 1990 őszén indokolt lebonyolítani. Ez szükségessé teszi a tanácstagoknál a megbízatások megrövidítését, a képviselőknél pedig a mandátumok meghosszabbítását.

– További tapasztalatszerzés végett 1990-ben még egyidejűleg tartsuk meg a képviselők és a tanácstagok választását. Ebben az esetben is indokolt a választások előkészítésére az eddiginél lényegesen több időt biztosítani.

2. Mind a képviselők, mind a tanácstagok jelölése tekintetében célszerű világosabbá tenni azt, hogy az egyes jelöltek milyen társadalmi rétegek, csoportok támogatását élvezik. Ennek érdekében az szükséges, hogy a jelöltekre vonatkozó ajánlások a korábbiaknál szélesebb körből gyűljenek össze.

A képviselőnek számításba vehető személyekre szóló ajánlási lehetőséget a választókerület területén működő társadalmi szervek, érdekképviseletek, munkahelyi kollektívák, lakóhelyi közösségek kollektív jogaként indokolt meghatározni. A különböző szervek, közösségek, kollektívák – a nagyobb esély reményében – közös ajánlásokban is megállapodhatnak.

Az előreláthatóan nagy számban előterjesztett ajánlások nyilvános egyeztetésének és szelekciójának biztosítása, valamint az ajánlások előkészítése és koordinálása végett szükségesnek látszik egy új intézmény, a jelölést előkészítő bizottság létrehozása. Az ajánlásokat ezeknél a bizottságoknál kell benyújtani. Ugyanaz a személy csak egy választókerületben ajánlható.

A választókerületi jelölést előkészítő bizottságok tagjait (31-51 fő között) a Hazafias Népfront városi, illetve községi bizottságai választják meg a választókerület politikai, társadalmi, érdek-képviseleti szervei, lakóhelyi és munkahelyi közösségei által javasolt választópolgárok közül. E bizottság: összegyűjti és egyezteti az ajánlásokat, konzultációkat folytat az ajánlást tevőkkel annak érdekében, hogy esetleg közösen támogatható személyekben állapodjanak meg. A bizottság a törvényes kritériumoknak megfelelő ajánlásokat a támogatottságuk mértéke, súlya szerint rangsorolja, s azokat a jelölőgyűlések megtartása előtt kellő időben nyilvánosságra hozza, majd a jelöltek személyére vonatkozó javaslatait megindokolva a jelölőgyűlések elé terjeszti. Új ajánlásra a jelölőgyűlésen már ne legyen lehetőség.

A jelöltek személyéről – a jelölést előkészítő bizottság előterjesztése alapján – a jelölőgyűlés dönt. Egy-egy választópolgár szavazatával több jelöltet is támogathat. A szavazólapra azok kerüljenek föl, akik a jelölőgyűlések összes szavazatának több mint felét megkapták. Minden jelöltnek javasolt személy számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a jelölőgyűlésen a képviselői munkával kapcsolatos elképzeléseit, programját a szavazás előtt ismertethesse.

A jelölőgyűlések számáról, helyéről, időpontjáról a jelölést előkészítő bizottság javaslatára a helyi választási elnökség egyidejűleg döntsön, s erről a választókat megfelelő időben tájékoztassa. Törvényi minimumként legalább három jelölőgyűlés megtartása legyen kötelező. A jelölőgyűlésen a jelöltekre vonatkozó szavazatok összeszámlálását az e célra alakított bizottság végezze.

A helyi tanácstagok jelölésénél a jelölést előkészítő bizottság szerepét a helyi népfrontbizottság töltse be. A tanácstagokra ajánlást a választópolgárok, a társadalmi és az érdek-képviseleti szervek, valamint a munkahelyi, lakóhelyi kollektívák tehetnek. A népfrontbizottság az ajánlásokról a jelölőgyűlés összehívása előtt időben informálja a választókat. A jelölőgyűlésen pedig adjon tájékoztatást a jelölés előkészítéséről, az ajánlásokat támogató szervekről, közösségekről, majd terjessze elő a jelöltek személyére vonatkozó indokolt javaslatait. A választópolgárok – eltérően a képviselői ajánlásoktól – a jelölőgyűlésen is tehetnek ajánlásokat a tanácstagjelöltekre. A tanácstagok jelölésénél a jövőben is elegendő egy jelölőgyűlést tartani.

A választásokról szóló törvény mondja ki, hogy mind a képviselői, mind a tanácstagi jelölőgyűléseken csak az adott választókerület lakosai vehetnek részt szavazati joggal.

3. Az országos választási lista továbbra is tükrözze a szövetségi politika kereteit. Világosabbá és egyértelműbbé kell tenni azonban, hogy a listán ki milyen szervezet, mozgalom képviseletében jut mandátumhoz. Indokolt az országos lista reprezentatív jellegének erősítése; ennek érdekében a listán induló képviselők száma – szükség esetén – emelkedhet.

Az országos választási listán történő jelölés módjára a következő két változat mérlegelhető:

– Az országos választási listán közvetlenül állíthassanak jelölteket, valamint kapjanak visszahívás-kezdeményezési jogot politikai, társadalmi, gazdasági életünk meghatározó szervezetei, mozgalmai (az MSZMP, a SZOT, a KISZ, a Gazdasági Kamara, a TOT, a SZÖVOSZ, az OKISZ és a KIOSZ).[SZJ] E jogokat választott központi vezető testületeik demokratikusan gyakorolják. Továbbra is a HNF Országos Tanácsa jelölje a Magyar Nők Országos Tanácsa, a nemzetiségi szövetségek, az egyházak, illetőleg a saját mozgalma, s más társadalmi mozgalmak képviselőit. A választási törvény határozza meg a közvetlen jelölésre jogosult szervezetek körét. Az egyes szervek, mozgalmak által szerezhető mandátumok számáról a HNF keretében célszerű megállapodni.

– A jelöltállítás jogát változatlanul kizárólag a Hazafias Népfront Országos Tanácsa gyakorolja.

4. A terület- és településhálózat fejlődésének eredményei, a nagyobb települések, sűrűbben lakott helyek lehetővé teszik az országgyűlési választókerületek számának némi csökkentését, a közöttük kialakult aránytalanságok korrigálását. Célszerű volna, ha a választási törvény a jelenlegi mintegy 30 ezer helyett 32-35 ezerben állapítaná meg az egy képviselőre jutó lakosságszámot.

5. A községi, városi, fővárosi kerületi (helyi) tanácselnökök választására vonatkozóan ugyancsak alternatívák alakultak ki:

– A helyi tanácsok elnökeit a települések egésze, azaz közvetlenül a választópolgárok válasszák meg, lehetőleg két vagy több jelölt közül. Az ilyen módon megválasztott tanácselnök egyúttal váljon a tanácstestület tagjává is. A tanácselnökjelöltek állítására a Hazafias Népfront bizottságainak nyilvános ülései legyenek jogosultak. A jelöltek választási gyűléseken ismertessék programjaikat. Megválasztásukhoz – az első fordulóban – abszolút többség legyen szükséges. Esetleges visszahívásukról (felmentésükről) a választópolgárok mellett a tanácstestület is dönthessen.

– A helyi tanácsok elnökeit – lehetőleg két vagy több jelölt közül – továbbra is a tanácstestületek válasszák meg. Ennek azonban ne legyen feltétele a tanácstagság. A tanácselnökké választással járjon együtt a tanácstestületi tagság is.

– A községekben és a kisebb városokban a tanácselnököket a település egész lakossága, a nagyobb városokban és a fővárosi kerületekben a tanácstestület lehetőleg két vagy több jelölt közül válassza meg.

Indokolt, hogy a fővárosi, megyei tanácsok elnökeit is lehetőleg két vagy több jelölt közül válasszák.

6. Konkrétabb, alapvető politikai követelményeket is rögzítő, számon kérhető népfrontprogram kidolgozásával erősíteni kell a képviselő-, illetve tanácstagjelöltség elfogadásának garanciális jellegét. A jelöltállításban, a jelöltek közötti választásban – különösen a képviselők esetében – nagyobb súlyt kell kapniuk a népfrontprogram keretei között megfogalmazott egyéni elgondolásoknak, programoknak.

7. A jelölttől elvárható magatartás alapvető normáit indokolt a törvényben rögzíteni. A Hazafias Népfront valamennyi jelölt számára biztosítsa a bemutatkozáshoz, illetve az agitáláshoz szükséges anyagi, technikai feltételek minimumát, továbbá a programjuk összeállításához szükséges információkat.

A jelöltek melletti agitációt nem célszerű jogilag szabályozni, annak tisztességét politikai eszközökkel kell biztosítani.

8. A jelenlegi gyakorlat bevált elveinek megőrzése mellett indokolt, hogy a választások törvényességével kapcsolatos kifogások elbírálásában a bíróságok nagyobb szerepet kapjanak. Bírósági hatáskört szükséges biztosítani minden olyan választási ügyben, amely garanciális jellegű és a választók számára megállapított jogokat érint. A bíróságok általában csak valamely választási szerv döntését követően foglaljanak majd állást. A választási bíráskodás terjedjen ki a jelölési eljárással, valamint a választás érvényességével kapcsolatban benyújtott kérelmek elbírálására, adott esetben a mandátumtól való megfosztásra is. Az érvénytelenség okait a választási törvény szabályozza. A választási bíráskodást – egyszerűsített eljárással – a rendes bírósági rendszerbe célszerű beilleszteni.

9. A pótválasztási eljárást egyszerűsíteni kell, és a feltétlenül indokolt esetekre szükséges csökkenteni. Ennek két módja lehetséges.

– Pótválasztásra továbbra is akkor kerüljön sor, ha a jelöltek közül senki sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint a felét. Ilyen esetekben azonban – jelölőgyűlés tartása nélkül – csak az a két jelölt indulhasson ismét, aki a legtöbb szavazatot kapta. Pótválasztáson a két jelölt közül az kapjon mandátumot, aki a több szavazatot kapja.

– Képviselő, illetve tanácstag az legyen, aki a választáskor a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy a voksok legalább egynegyedét elnyerte; pótképviselő, illetve póttanácstag pedig az, akire a második legtöbb szavazat esett. Pótválasztásra akkor kerüljön sor, ha egyik jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatok legkevesebb egynegyedét. Újabb jelölőgyűléseket ez esetben sem kell tartani.

III.

A választásokkal összefüggő politikai munkának mindenkor igazodnia kell az adott időszak konkrét társadalmi-gazdasági körülményeihez, a következő szempontok szerint:

A párt legfontosabb feladata a választások társadalmi-politikai tartalmának, főbb káderpolitikai elveinek a meghatározása, érvényre juttatása. A népképviseleti testületek megfelelő összetételéhez fontos politikai és társadalmi érdekek fűződnek. Ennek befolyásolásáról a párt továbbra sem mondhat le, ezt azonban alapvetően közvetett eszközökkel, a különböző társadalmi rétegek és csoportok törekvéseinek, érdekeinek képviseletére, a közéleti munkára leginkább alkalmas személyek természetes kiválasztódásának elősegítésével kell biztosítani.

A választási politikai munka fejlesztése során a további decentralizálásra, a községi, városi és fővárosi kerületi pártbizottságok önállóságának, felelősségének növelésére kell törekedni. Emellett fokozni szükséges mind a munkahelyi, mind a lakóterületi pártalapszervezetek szerepét. A pártszervezeteknek, párttagoknak aktív szerepet kell vállalniuk a munkahelyek, intézmények, szervezetek, lakóhelyi közösségek jelöltekre – különösen a képviselőjelöltekre – vonatkozó ajánlásainak kialakításában. A fővárosi pártbizottság és a megyei pártbizottságok kísérjék figyelemmel és politikai eszközökkel hangolják össze a választásokkal kapcsolatos előkészítő munkát.

A választások az eddigieknél sokkal intenzívebb politizálást, az agitációban, a szervezésben és a szavazásban jóval aktívabb részvételt követelnek a párttagoktól. Ennek elősegítése érdekében legyen részletesebb és konkrétabb a párttagok politikai felkészítése, pontosan ismerjék feladataikat a választások előkészítésétől a befejezésig. Ki kell dolgozni a lakóterületi politikai munkába való bekapcsolódásuk módszereit is.

A párttagokkal szembeni követelményeket (a jelölttel, illetőleg a saját jelöltségükkel kapcsolatos magatartásukat) következetesebben, egyértelműbben szükséges meghatározni, érvényesíteni. Ennek során figyelembe kell venni, hogy a választások alapvető politikai célja a szövetségi politika, a társadalmi közmegegyezés erősítése. Ezt nem segítené, ha a választópolgároknak – köztük a párttagoknak – a párt által támogatott, illetve nem támogatott jelölt közötti választás jelentene alternatívát.

Lehetnek azonban esetek, amikor a párt egyes jelöltekkel (jelölni kívánt személyekkel) szemben állást foglal, s ennek érvényesítéséhez elhatározza a kommunisták egységes magatartását. Erre csak olyan esetben kerülhet sor, ha a társadalmi rendünkkel, szocialista céljainkkal szemben fellépő jelöltek állításáról lenne szó.

A tapasztalatok alapján indokolt kimondani, hogy a párt központi és területi szerveinek káderhatáskörébe tartozó vezetők csak az illetékes párttestület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak képviselő-jelöltséget.

A kommunista képviselők és tanácstagok a tevékenységükért, a törvények és rendeletek megtartásáért a pártszervek a képviseleti testületek és a választópolgárok előtt felelősek. A képviseleti testületek és a választópolgárok a felelősséget a törvényeknek megfelelően érvényesítik. A párt – politikai megfontolásokból – a kommunista képviselőt, tanácstagot felszólíthatja a mandátumáról való lemondásra.
A Központi Bizottság szükségesnek tartja, hogy

– a budapesti és megyei, megyei jogú pártbizottságok a választási törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot vitassák meg;

– a választási törvény módosításának tervezete – a Hazafias Népfront szervezésében – társadalmi vitára kerüljön, ebben a párttagok aktívan vegyenek részt.

Támogatja a Minisztertanácsot abban, hogy az állásfoglalásban és a társadalmi vitában elhangzottak figyelembevételével lehetőleg még az idén javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek a választási törvény és az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosítására.

Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon