Skip to main content

Az Alkotmánybíróság május 1-jei ajándéka

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Szakszervezeti vagyon


A sajtó fásultan vette a nagy hírt. Érthető a rezignáltság: a vagyonvita, avagy, ahogy sokan írják, a „marakodás” csakugyan irdatlanul unalmas. A másik kényelmetlenség az lehet, hogy ezúttal egy rendszerváltó törvény ütötte meg az alkotmányjogi mércét. „A rendszerváltozás alapvető követelménye – írja a XXVIII-as indoklása – a kényszertársulások felszámolása és a volt társadalmi tulajdon felbontása…” „A vizsgált törvény célkitűzései – felel erre az Alkotmánybíróság – a jövőre nézve az alkotmányosan biztosított rendszerváltás szolgálatában állnak.” Azaz: ami rendszerváltó, az lehet időnként alkotmányos, tehát liberális is; ez rosszul csenghet a jogfolytonossági alapon álló ítéletekhez szokott chartás füleknek. Hogy pedig épp a szakszervezeti esélyegyenlőség eszméje részesült a kegyben, az meg a Zétényi és Takács zászlaja alá tömörülőket bosszanthatja szerfölött.

A törvény szelleme

A szocialista tulajdon elvén képződött vagyonok firtatása avítt dolognak tetszik. Már rég elintéződött az MSZP-vagyon-ügy, ámbár az is igaz, hogy azoknak a vagyonoknak az elszámoltatásáról még a Németh-kormány rendelkezett. A tavaly július 12-én, elsöprő parlamenti többséggel elfogadott XXVIII-as törvény, mint ismert, a régi és új szakszervezetek között felosztandó vagyon meghatározása végett írta elő a vagyonelszámoltatást. Rendelkezett, hogy ’91. augusztus 31-ig a szakszervezetek tegyenek nyilatkozatot ingatlanaikról és állóeszközeikről, értékpapírjaikról és pénzeszközeikről, vállalkozásaikról és alapítványi hozzájárulásaikról. E vagyontömeget sem elidegeníteni, sem megterhelni nem szabad, összetételéről viszont – így a XXVIII-as – valamennyi szakszervezetet tájékoztatni kell, hadd lássák, minek a felosztására számíthatnak. A felosztás, ha ideiglenesen is, meglesz egy év múlva – vagyis az idén –, a szakszervezetközi választások alapján, a végleges tulajdonviszonyokat pedig egy később meghozandó törvény tisztázza majd. De már a tulajdoni pluralizmusba való átmenet alatt is különleges kezelésmódban kell részesíteni az egykori SZOT vagyonát, amely e figyelem folytán is kiemelkedik az ágazati szakszervezeti vagyonok közül. A SZOT-vagyonból a VIKSZ (Vagyont Ideiglenesen Kezelő Szervezet) gazdálkodhatott volna – mármint ha mindaz, amit itt írunk, nem maradt volna írott malaszt –, szükség esetén akár el is adhatott volna belőle tárgyakat, hogy legyen miből fedezni a közös szakszervezeti feladatokkal és a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket.

A XXVIII-as tehát kétségkívül fekete báránynak állította be az MSZOSZ-t. Ellensúlyképpen viszont egy olyan testületre – a VIKSZ igazgatótanácsára – plántálta az ideiglenes vagyonkezelés jogosítványait, amelynek az MSZOSZ is tagja, s amely e jogosítványok közelebbi meghatározásáról (tehát az ügyrendjéről), valamint bármilyen vagyonelidegenítésről csakis egyhangúlag határozhat. Vagyis az MSZOSZ-nek – ha nem bojkottálta volna a VIKSZ-et – vétójoga lett volna a fontos döntésekben. Az egyik alkotmányellenes mozzanat a múlt héten kihirdetett határozat szerint az, hogy a XXVIII-as önkényesen határozza meg a VIKSZ-igazgatótanács összetételét, nincs alkotmányos magyarázat arra, hogy miért épp az MSZOSZ, a Liga, a munkástanács-szövetség, továbbá egy, a maradék konföderációkból választott személy alkossa e testületet. Az már nem jelentene megengedhetetlen diszkriminációt – indokolják döntésüket az alkotmánybírák előremutatólag –, ha a szakszervezetek a várható vagyonfelosztás arányában vehetnének részt az igazgatásban. Ez könnyen azt jelentheti, hogy mind a négy sértett társkonföderációt (autonómok, SZÉF, ÉSZT, Szolidaritás) meg fogják hívni az igazgatótanácsba. A kisebb jelentőségű ügyekben nyilván leszavazzák majd a Ligát és a munkástanácsokat, a fontos kérdések viszont továbbra is konszenzusosan dőlnek el – már ha eldőlnek. A másik, kisebb jelentőségű kivetnivaló – a kivetéseket június 30-áig kell a parlamentnek végrehajtania – a XXVIII-asnak az a kitétele, hogy a VIKSZ az alapítványba vitt szakszervezeti vagyon felett is rendelkezhet. Az alapítvány ugyanis – ellentétben például a gazdasági társasággal – önálló, az alapítványtevőtől elidegenült szervezet; az ebbe bevitt vagyonról elszámolást lehet követelni törvényileg, ám nem szabad előírni a fölötte való rendelkezést.

Egy szívós fekete bárány

Az MSZOSZ berzenkedett a fekete bárány szerepétől. Ahogy kihirdették a XXVIII-ast, rögvest alkotmánybírósági keresetet nyújtott be, az egész törvény megsemmisítését kérve. Kérelme azonban a múlt héten – az említett két részlet kivételével – elutasításra talált. Ám az MSZOSZ eleddig úgy fogta föl a dolgot, mintha puszta benyújtványával is ex lex helyzetet idézett volna elő, mintha az alkotmánybírósági döntésig nem is volna törvény a XXVIII-as. Az egyik most folyó MSZOSZ elleni perben az ügyész – kérve a törvénytelen működés megállapítását a XXVIII-as bojkottja miatt – rá is mutatott ennek az álláspontnak a tarthatatlanságára. De ez az elvi igazság bizonyára csak most, az alkotmánybírósági határozat után fog kamatozni a bírói gyakorlatban. Az MSZOSZ alkotmányjogi föllépésének politikai éle is volt: a fekete bárány abban a közhangulatban keresett menedéket, amelyben igen sokan szeretik – érdekből vagy sznobságból – műkedvelők gyülekezetének látni a népfelség legfőbb testületét. Az MSZOSZ-t sokan ügyesnek tartották, amidőn (a legfontosabb ágazati szakszervezetekkel együtt) megtagadta a vagyonelszámolást, és (a többi sértődött konföderációval együtt) bojkottálta a VIKSZ igazgatótanácsának üléseit. A VIKSZ működésképtelenné vált, mivel döntéseit a XXVIII-as szerint csak valamennyi igazgatótanácsi tag egyetértésével hozhatta volna meg. Erre föl oly értelemben módosították novemberben a törvényt, hogy a fontos igazgatótanácsi döntésekhez elegendő az ülésen jelen lévők – vagyis az ezeket szorgalmasan látogató Liga és munkástanácsok – konszenzusa, továbbá hogy a VIKSZ jogi személy, s mint ilyen, döntései érvényesek más jogi személyekkel szemben (így az MSZOSZ-szel szemben is). Jó – így az MSZOSZ –, ha egyszer a VIKSZ jogi személy, és mégsem hatóság (elvégre ugye nem vagyonállamosítást akar a parlament!), akkor egyesületről van szó, amiben az MSZOSZ és a többi sértett konföderáció közgyűlést („ellen-VIKSZ”-et) alkotva, megkontrázhatja az igazgatótanácsot. Ám ez csak hókuszpókusz volt, mert az igazgatótanács élt a jogi személyiség-adta lehetőséggel, megalakította a Munka Világa Alapítványt, és bevitte ebbe a Gorkij fasorbeli Liga-székházat meg az MSZOSZ féltve őrzött kincsét, a Tárogató úti továbbképző paradicsomot, amely egyebek között a munkástanácsoknak is otthont nyújt. Utóbbi akcióról már érvényes földhivatali bejegyzés is született, ámbár az MSZOSZ bejelentette: bírósági keresetet nyújt be ellene, így áll a vagyonvita, amely, mint látható, nem pusztán azért „marakodás”, mert földi javakért folyik, hanem mert elveszett közben az elv, amiért a XXVIII-ast meghozták: a több ezer szakszervezetnek nem lehet átlátása a vagyonról, a vagyon nagy része szétforgácsolódott, vagy el van titkolva (például a MSZOSZ ügyes, ám a bíróságon utóbb szintén megtámadott húzása következtében, hogy a XXVIII-as megszületésének előestéjén a Frohburg Union Kft-be mentette 5 milliárd forintra becsült vagyona jelentős részét). Nincs meg tehát az infrastrukturális háttér a szakszervezetek egészséges versengéséhez. A mostani alkotmánybírósági döntés épp azért fontos, mert nem Tárogató-útról és az „ellen-VIKSZ”-hez hasonló jogi fogásokról beszél, hanem a vagyonvédelem és az esélyegyenlőség elvéről, és arról, hogy ez az elv jogossá teszi a szakszervezetekről való törvényhozói intézkedést, még ha ezt az alkotmányjogi panasszal élő MSZOSZ „a parlament beavatkozásának” tekinti is.

Az elvek összecsapása

Elvi síkon az MSZOSZ-ról sem állítható, hogy ellensége volna az esélyegyenlőségnek; csakhogy az eszme szerinte épp akkor teljesül, ha érintetlenül hagyják a szakszervezetek belügyeit. A szakszervezetek a hazai jog szerint egyesületek – érvelt beadványában az MSZOSZ –, így vagyonukról csakis önmaguk rendelkezhetnek, nem pedig a parlament. Továbbá: a VIKSZ felállítása nem más, mint kényszeregyesítés. Baj van a szakszervezetközi választás előírásával is, írta az MSZOSZ, hiszen e választás mintegy magamagától is megvalósul: azáltal, hogy az emberek belépnek a merőben önként választott szakszervezetükbe. Más alkotmányos kifogásai közül utóbb tevőlegesen bizonyította azt, amely a XXVIII-as törvény végrehajthatatlanságát ecseteli.

Az Alkotmánybíróság, amelynek a jogbiztonság, következésképp az egyesületek biztonsága éppoly szent, mint az esélyegyenlőség eszméje, kifejtette, hogy a rendszerváltásnak mely körülményei indokolják mégis az egyszeri és különleges parlamenti beavatkozást. Az órendszerben szakszervezeti monopólium és kényszerszervezettség uralkodott, a szakszervezeti vagyon társadalmi tulajdonként működött, meghatározott feladatra rendelt „célvagyonként”. Az egyesülési törvény (1989. január) után megindult a régi szakszer vezet felbomlása: új szakszervezetek jöttek létre, a régiek megszűntek vagy átalakultak, és „megváltozott tartalommal” működtek tovább; a 19 ágazati szakszervezet több mint száz szakszervezetre bomlott. „Ez pedig – írja az Alkotmánybíróság – jogilag áttekinthetetlen helyzetet teremtett, (…) mert a SZOT és tagszervezetei alapszabálya egyáltalában nem számolt e szervezetek megszűnésével, átalakulásával vagy felosztásával. A monopolhelyzetben volt szakszervezet lényegéhez tartozott ugyanis az érdek-képviseleti szervezkedés e formájának kizárólagossága és a fennmaradás” A bizonytalan jogi helyzetben szabályozni kell a szakszervezeti vagyon védelmét, különben „maga a szakszervezeti érdek-képviseleti mozgalom kerülne veszélybe”. Az MSZOSZ nem tudta bizonyítani – olvashatjuk az alkotmánybírósági ítéletben –, hogy a SZOT-ból való átalakulás a jogfolytonosság alapján és a jogutódlás szabályai szerint ment végbe. Az 1990. márciusban megtartott átalakuló kongresszuson nem döntöttek a SZOT megszűnéséről, a Fővárosi Bíróság az MSZOSZ-t a SZOT helyett, a SZOT volt nyilvántartási számán jegyezte be. Az MSZOSZ alapszabálya ugyanakkor nem rendelkezik a SZOT-tal kapcsolatos jogutódlás kérdéseiről. Ráadásul a SZOT tagságának csak egy része alakult át MSZOSZ-szé.

Az érdek-képviseleti jog alkotmányos jog, az egyesülési törvény pedig megteremtette a szakszervezeti pluralizmus legális alapját; ám mindez puszta keret a szükséges vagyon biztosítása nélkül. Az egykori monopolhelyzetű szakszervezet vagyona ekképp az Alkotmánybíróság szerint nem feltétlenül az MSZOSZ-é, hanem az érdekvédelem működését elősegítő célvagyon, amelyet fel kell osztani a régi és az új szakszervezetek között, így a vagyonelszámoltatás sem alkotmányellenes, hiszen csak a vagyon ismeretében lehet felosztásáról dönteni. Azonban magát a törvényhozói beavatkozást „egyedül a volt monopolhelyzetű szakszervezet jogutódlási bizonytalansággal teli, rendezetlen és függő jogi helyzeteket eredményezett, tömeges méretű felbomlásának ténye teszi alkotmányossá”. Vagyis – fordíthatjuk le ezeket a szavakat – a monopóliumellenesség, az esélyegyenlőség jogos követelése önmagában nem elégséges érv. És itt szembetaláljuk magunkat az „egyszer volt Budán kutyavásár” intelmével: csakis a munkavállalói érdekképviseletek rendkívüli fontossága és a szakszervezeti átalakulás „befejezett ténye” igazolja a parlament közbeavatkozását, és „ebből nem következik annak alkotmányos lehetősége, hogy az egyéb társadalmi szervezetek átalakulása utólagos törvényhozások sorozata útján… menjen végbe”.

Államosítás?

Bálint Attila MSZOSZ-szóvivő lapunk kérdéseire csupán „előzetesnek” szánt válaszokat adott, hiszen még nem született meg az új helyzet testületi elemzése. Semmiképpen nem fog az MSZOSZ szembehelyezkedni az Alkotmánybíróság döntésével – tudtuk meg. Nehezményezte a szóvivő, hogy a SZOT-ból MSZOSZ-szá alakulás körülményeit a folyó Frohburg-per irataiból böngészték ki (ez valóban pech), hiszen, mondta, ez ügyben még csak elsőfokú (az MSZOSZ-re nézve hátrányos) ítélet született. Vajon nem akarják-e tanújelét adni az alkotmánybírósági határozattal szembeni jóhiszeműségüknek, kérdeztük, nem szándékoznak-e már most felhagyni a VIKSZ bojkottjával? „Semmiképpen sem – hallottuk –, ez politikai öngyilkosság volna. Ha bemennénk az igazgatótanácsba, minden eddigi lépésünket megkérdőjeleznénk.”

Pedig kicsúszott a MSZOSZ politikája alól a jogászi talaj. És még valamit. A MSZOSZ sokszor azzal vádolta a parlamentet, hogy beavatkozott, rendelkezett a vagyonról, tehát államosítást hajtott végre. Holott épp az Alkotmánybíróság oltalmazza – amennyire tőle telik – a szakszervezeti tulajdont. Határozatával ugyanis szentesítette azt a követelményt, hogy a szakszervezetek egymás között döntsenek a vagyonról, s ez némi oltalmat jelent az igazi államosítással szemben. Az igazi államosítást más szóval konfiskálásnak hívják. Ezt pedig egyelőre csak némely türelmetlen MDF-es körök óhajtják.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon