Skip to main content

Az orosz népi szex morfológiája

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az orosz dugimesék természetrajzához


Bolonduska Ivanuska legalább annyit elárul az orosz lélekről, mint Miskin herceg, Alekszandr Afanaszjev híres, múlt századi dugimese-gyűjteménye meg maga az orosz mentalitás. Ezek a mesék arról szólnak, amiről az egész orosz kultúra mind a mai napig hallgat: a nyelv kulturálisan érintetlen, tagolatlan zónájába hatolnak be. A dugimese az orosz népi tudat és tudatalatti legeldugottabb, nemi szférájába világít bele, miközben mindvégig megőriz benne egyfajta eredendő, sűrű homályt. A modern anekdota, a vicc elődje: a nemi világot éltető törvényekre kíváncsi.

A cseppfolyós lélek formája

A varázsmese rémtörténet, a dugimese viszont inkább tréfás sztori: nincs nevetségesebb, mint a félreértések, tévedések között botladozó szereplők viselkedése. A varázsmese rengetegféle kívánságot tartalmaz, emezt viszont egyetlenegy, az erotikus vágy uralja. A dugimese a vágybeteljesülés műfaja: szerkezete a vágytól a kielégülés felé haladó vonallal írható le. A vágykielégülés a mese pozitív végkifejlete, a hős ezzel nyeri el méltó jutalmát tetteiért. Pontosabban a mesélő nézőpontja eleve meghatározza ezt a pozitív végeredményt, a vágy tényleges kielégülése láttán azonban az olvasó vagy hallgató még inkább megerősödik abban a tudatban, hogy lám azért hős a hős, hogy vágya kielégüljön, s vágya azért elégül ki, mert hős. Bezzeg a vele szemben álló álhős hiába adja a világ tudtára vágyát, sosem elégül ki. Így aztán az álhősből többnyire áldozat lesz, a dugimese ugyanis kizárja, hogy mindkét fél egyszerre, kölcsönös egyetértés alapján nyerje el az élvezetet: a dugimesében szükségszerűen kell egy áldozat.

A dugimese paraszti műfaj, cselekménye a paraszti életmód és a paraszti kultúra közegében bontakozik ki. A dugimese ugyanakkor maszkulin műfaj, a hím nézőpont uralja, szubjektumnak csak a férfit tekinti, a nőnek az objektum szerepét hagyja. Nem cizellált szöveg, a varázsmesétől eltérően nem terem remekműveket: többnyire lakonikus, egyenes narráció, célirányos szerkezet jellemzi. A szereplők nemi szervei és a cselekedetei megnevezésekor és jellemzésekor áradó bőséggel használ metaforikus és indulatszavakkal tűzdelt káromkodást. A szereplők is rendre káromkodnak, nemre, korra való tekintet nélkül, ebben azonban senki nem lát semmiféle elítélendő, durva, netán illetlen vonást (bár maguk a szereplők pontosan érzékelik az anyázás erejét). Még az se baj, ha szűzleányok káromkodnak nekikeseredetten: a mese azért mese, hogy metaforikus nyelven szóljon a realitásról. A mese, így a dugimese is, a lélek cseppfolyós halmazállapota: önmaga számára nem tudatosult formában ömlik szét az egész elbeszélésen.

Ezt a cseppfolyós halmazállapotú, ugyanakkor nagyon is szigorú szerkezetű nemi világot próbálom az alábbiakban jellemezni az orosz népi dugimesék morfológiájának elemzésével. Külön kíváncsi vagyok az elbeszélő-mesemondó által képviselt nézőpontra, bár annyit máris előrebocsáthatok, hogy nagyon egyszerű életfelfogásról van itt szó. A mese szereplői minden felesleges komplikáció nélkül kezelik a jó kiadós kettyintést, dugást, kúrást (a mesélő hihetetlen termékenységgel ontja a szinonimákat, a lényeg, hogy az aktív, célratörő, erőteljes jelentés domináljon): egyik hős sem fojtja magát vízbe a lelkifurdalástól (miként azt az orosz irodalom megbecstelenített hősnői teszik Karamzintól Arcibasevig). Sokszor szimpla alku tárgya a dolog:

„– Ne vedd rossz néven, kisasszonykám, de szeretném a fakanalam fazekadba mártani, és máris adom a háromszáz rubelt!

– Parancsoljál!”

A dugimese nem ismeri a szerelmet (csak kivételesen fordul benne elő szerelmi jelenet, akkor is ironikusan), a családi értékekhez kétértelműen viszonyul, s mindig a győztes oldalán áll.

A dugimese cselekménye nyílegyenes. Alapszerkezetét valamely egyedi vagy kollektív gerjedelem által kiváltott erotikus kép határozza meg: a cselekménymenet nem egyéb, mint a mesemondó és a hallgató útja az orgazmusig. A dugimese morfológiai vázát tehát az alábbi módon adhatjuk meg:

1. A hős vágyának keletkezése („az epekedés rosszabb a halálnál” – állítja a dugimese); a gerjedelmet olykor a bosszúvágy motiválja (a leány kigúnyolja a legényt: bosszút kell állni rajta, egyedüli módja a baszás).

2. A hősnő ellenáll (különböző okok miatt nem hagyja magát): akadály támad. Ha netán a nőben gerjedne vágy, a mesélő azt eleve negligálja, ez az esetek többségében büntetendő, sőt eleve elítélendő. Bár a nő a mesében többnyire mint buja, parázna teremtés, mint kurva jelenik meg, a vágy jogától – helyzetéből fakadóan – eleve meg van fosztva. Van persze néhány kivétel, a mesélő szívesen képviseli például a férjes asszonyok jogait: „Minek nősültél meg, ha hozzám se nyúlsz!? Ha nem vagy rá képes, minek pusztítod itt a kenyeret?”

3. A hőst megzavarhatják, akadályozhatják a mellékszereplők. A dugimesében ez az akadály sokszor abból ered, hogy a kiszemelt áldozat a hőssel rokonságban álló személy. A legfontosabb akadályozó ágensek tehát: az apa, a férj, a pap.

4. A hős erővel (ravaszsággal, csellel, a körülmények szerencsés összejátszásának kihasználásával, ritkábban varázserővel) elhárítja az akadályt, s magáévá teszi, azaz megerőszakolja az asszonyt („és akkor a férfi elélvezett”), a nőt meg (mint áldozatot) kinevetik, megalázzák, kicsúfolják, elkergetik, miközben a hős szépen hazaballag (menekül a bosszú elől, netán elkergetik). Az orosz népi szex indítéka tehát mindig a férfigerjedelem, de menet közben az asszony megalázásának eszközévé alakul át: a férfit az asszony csak azért érdekli, hogy fölérendeltségét újra és újra megerősítse.

A mesélő többnyire a hős pártján áll, de ha a hősről egyszer csak kiderül, hogy álhős, és csak bitorolja a hős pozícióit, a mesélő még azt is megteheti, hogy a mesét az áldozat javára fordítja. Az egyik mesében például a veréb megkívánja a kancát. A kanca nem ellenzi a dolgot, de szerelemre vágyik. A mesélő a kanca szájába adja a paraszti szerelemkódexet:

„– Nálunk, falusi szokás szerint, ha egy legény szeretkezni akar egy leánnyal, előbb jól megvendégeli: diót meg mézes lepényt visz neki. Hát te mit adsz nekem?”

Összehord a veréb a kancának egy véka zabot, szemenként a csőrében (bár a szerelem eszébe se jut). Értékeli a kanca az igyekvést, ám ekkor valahogy megsejti, mire is készül a veréb („Ha akarjátok, itt, az egész ékes társaságunk szeme láttára búbolom meg”). Felül a veréb a kanca farkára, egyszer csak belecsusszan a lyukába. Következik a büntetés. A kanca rácsapja a farkát a verébre, egy hatalmasat fingik, a veréb meg szégyent vallva pottyan összesereglett társai közé. Álhősnek bizonyult.

A hősök hierarchiája

Muzsik, apa, fiú, katona, pap, kupec, uraság – asszony, leány, papné, anya, anyós, özvegy: ez a két antagonisztikus világ áll egymással szemben a dugimesében, s csak a nemi vágy támadásakor kapcsolódnak össze egymással. De egység és egyetértés e világokon belül sem létezik.

Ha a paraszt e mesék legfontosabb férfi főhőse, a katona a kedvenc hőse: a mesélő kedvtelve beszél róla. Sokkal találékonyabb, mint a muzsik: „Lefekszenek este aludni: középen az asszony, egyik oldalt a paraszt, másikon a katona. Fekszik a paraszt, csendesen beszélget a feleségével, a katona meg kilesi az alkalmas pillanatot, és a hátulról megdugja a gazdaasszonyt.” A katona az aktív, az életrevaló, energikus, szexuálisan utolérhetetlen figura, míg a paraszt a lusta, mozdíthatatlan.

A másik, a negatív véglet a pap: totális nevetség tárgya. A mesélő leghőbb álma, hogy ördöggé változtassa. „…Ül a pap a ládán, összeverve, csupa kormosan, bozontos üstökét vakargatva. »Hú de randa féreg, mondja a báró, akár csak az ördög! «„ Az idézett, A pap és a katona című mese cselekménye ugyancsak a gerjedelem–kielégülés sémájára épül: „Kedve támadt a katonának, hogy megszuttyongassa kicsit a papnét; tanakodik, ugyan mit tegyen. Megtölti a puskáját, megérkezik a pap portájára.

– Na bátyuska, kijött egy rendelet, hogy minden papot meg kell sorban kúrni. Tartsad a lyukadat!”

A pap nem csodálkozik, megszokta már az efféle ukázokat. A mese nem csupán az orosz állam egyház fölötti állandó uralmát jelzi, hanem utal arra is, hogy a katona a társadalmi hierarchiában a pap fölött áll, közelebb a hatalomhoz, a cárhoz. Tehát nem lepődik meg senki, hogy az állam ilyen rendeleteket hoz, de hát a pap azért orosz, hogy tudja, a törvény azért törvény, hogy megkerüljék: „– Mondjad csak, katona! Nem lehetne engem felmenteni?”

Azaz: nem akárkit, pláne nem minden papot (az efféle lázadást a pap nem engedheti meg magának), hanem épp őt: a többiekkel csak csinálják szépen, ahogy az ukáz előírja. A katona meg eljátssza az alárendelt ember, az állam szolgája szerepét, aki azért, mint minden rendes megvesztegethető orosz, tudja, mi a dörgés.

„– Majd adok én neked! Dobjad csak lefelé gyorsan a reverendát, és tartsad a hátuljad.” Mi lett volna, ha így is tesz a pap? A homoszexuális aktustól azonban ő maga védi meg a mesét találékonyságával:

„– Kegyelmezz, kegyelmezz, drága jo-óó katona!” – (kántálja paposan nyújtva a hangokat) – „Nem érnéd be helyettem egy lotyóval netán?”

A pap rögtön a lényegre tapint, egy pillanat alatt megteremti azt a szituációt, amelyre a katona vágyik, az is a világ legtermészetesebb módján veszi, hogy a pap a lotyó alatt hites feleségét érti.

„– Lehet, hogyne lehetne – így a katona –, csak meg ne tudják mások, mert bajba keveredhetsz.”

És elkezdődik a zsarolás.

„– Mennyit adsz, öreg? Merthogy egy százasnál alább nem adom az árát.”

Megegyeznek: a többi tiszta pornográfia. Azaz: a mese célja.

„– Na, indulj csak, feküdj rá a taligára, a lotyó rád hasal, én meg a tetejetekbe, hadd higgye mindenki, hogy rajtad használom a fegyverem, szépen, a rendelet szerint.”

A pap, megint csak mint rendes orosz ember, nem sokat töprengett a törvény förtelmén, mi több, teljesítéséből még maga is élvezetet szerzett:

„Feküdt-feküdt a pap a taligán, s csakhamar felizgult. Már duzzad is a farka, s a taliga résén utat találván, ott mered-mered, bíborvörösen.”

A jelenetből már csak a külső nézőpont, a kukucskáló hiányzik, de a mesélő az utolsó pillanatban a pap leánya személyében őt is belekomponálja a képbe. S a jelenet épp a mesélő e jól kiszámított fogásával nyeri el végső erotikus töltetét. Hogy fog viselkedni a paplány ebben a szituációban? Zokog? Ököllel támad a katonára, hogy megvédje szülei becsületét? Eszméletét veszti? Szó sincs róla. Illő beszédet kanyarít a katona irdatlan farkát üdvözlendő:

„Ez aztán a legény! Micsoda farok! Apám-anyám keresztüldöfte, és még mindig hogy ficánkol a vége!”

A cél persze, hogy nevetést váltson ki az olvasóból-hallgatóból. De mi a nevetés tárgya? Az, hogy a papleány nem tudja, kinek a farka hol kezdődik? Nem inkább szánakoznia kellene a papcsaládot érő pogrom miatt? A mesének mindehhez semmi köze. A mese elfogult: el van ragadtatva az megvetett személyen győzedelmeskedő kedvenc hős férfiúi erejétől és furfangjától, s fittyet hány mindenféle, úgynevezett egyetemes emberi értékre. Az egész mese tanulsága az, hogy a mesélő kedvenc hőse mellé áll, bármit tegyen is az. A katona cselekedetei helyeselhetők, mert helyesek. És ezzel a halhatatlan lenini szillogizmushoz érkeztünk.

A női félen a szerepek a következőképpen oszlanak meg:

A szűzleányok természetesen tapasztalatlanok: még a lábukat se tudják elég magasra emelni, ugyanakkor izgatóak, fel van vágva a nyelvük (amit a friss nézőpontnak köszönhetően a mese nagyra értékel). Szüzességük rövid (a Jóságos atya című meséből ítélve), már 19 éves korukra meg kell tanulniuk a szeretkezés iparát. A mesélő többnyire csak csipkelődik velük, máskor kedvére köszörüli a nyelvét butaságukon.

Az asszonyok funkciója a paráználkodás: elég csak felrántani a szoknyájukat, már „hintáznak is a furkón”. A bujasághoz legfeljebb ostobaság társul.

A feleség funkciója megkettőződik: egyszerre ellenséges és segítő elem.

Ha a mesében özvegy jelenik meg, akkor ahhoz éjszaka feltétlenül szerető érkezik.

A kisasszony és a fiatal úrasszony más, mint az uraság: ők a legpozitívabb női szereplők. Egyrészt jóval gyakrabban kedvesek és szépek, mint a többiek, másrészt okosak, tudják, mit akarnak. Az ilyen hősnőt igazi élvezet megdolgozni, egy ilyen kisasszonyt megszerezni – igazi győzelem, nem úgy, mint egy közönséges szűzlányt vagy asszonyt: a mesélőből ez bizonyos tiszteletet vált ki.

Az öregasszony funkciója kettős, mint mindig az orosz mesében. Hol segítőtárs, például javasasszony, aki elcsalja a házába a szűzleányt azzal, hogy beteg, és majd ő meggyógyítja; majd beköti a szemét, négykézlábra állítja, s átengedi a legénynek, hogy gyógyítgassa csak (az álbeteg a dugimesék kedvelt fantáziatémája, a gyerekek doktorosdijára emlékeztet). Az öregasszony másik funkciója, hogy a halállal tart kapcsolatot: szégyen közösülni vele. A fiatal lányok kicsúfolják azt, aki öregasszonyt kefélt, mire az öregasszony visszavág: „miért, az te lyukad különb az enyémnél?” A mese életkori határai persze viszonylagosak: egy szűzlány anyja (negyvenéves talán) már öregnek számít. Az idővel a mese amúgy is igen rugalmasan bánik, általában hadilábon áll vele.

A mesét az asszonyok belső világa a legritkább esetben érdekli. Elvétve fordul elő, hogy a mesélő az általa elképzelt női nézőpontból mondja a történetet. Két szűzlány beszélget:

„– Láttad már azt a szerszámot, amivel kipróbálnak minket?

– Láttam.

– Na és, milyen? Vastag?

– Egyiké-másiké olyan, mint a karom.

– De hát abba bele is dögölhetsz.

– Gyere csak, megbirizgállak egy szalmaszállal, abba is belejajdulsz.

Hanyatt fekszik a butábbik, az okosabb meg böködni kezdi a szalmaszállal:

– Jaj, fáj, de fáj.”

És ez már az orosz népi pornográfia leszbikus elemmel határos mozzanata. Ha azonban mint folklorisztikus szexuális felvilágosító könyvet forgatjuk a fenti mesét, az okosabbik leány álláspontja egész más színben tűnik föl. Miért épp szalmaszállal illusztrálja a tudnivalót? Miért böködi fájdalmat okozva, miért alázza meg a beavatott a beavatatlant, ahelyett hogy racionálisan elmagyarázná neki, mint egy francia, vagy anatómiai atlasszal mutatná be, akár egy német? Azért, mert ez is az orosz kommunikációs stílus része: az az élvezet forrása, ha a másikból hülyét csinálsz.

Ez a mese a mindennapi orosz gonoszság tiszta emanációja.

A nemi nevelés témája igen gyakori a dugimesékben. Tanítja a muzsik a lányát, hogyan őrizze meg szüzességét:

„– Atyám, Ványka meg akar hágni” – mire a gondos apa (anélkül hogy meglepné leánya nyílt közlése):

„– Ó, te ostoba liba, minek kéne ezt idegenre bízni, mi magunk is el tudjuk intézni!”

Bármilyen durva viccnek is hat ez, az apa nagyon is komolyan gondolja tervét: „Fog az atya egy szöget, felforrósítja a kemencében, s bele egyenest a likba, hogy a leány három hónapig pisálni se tudott!”

A legfontosabb itt a végén a felkiáltójel, a mesélő kézjegye, mindennél pontosabban jelzi a mesélő viszonyát. Majd elalél az elragadtatottságtól, milyen ügyesen elvégezte az oktatást a gondos szülő. Jól megadta neki. Nem tér ki a szöges aktus részleteire, de így is világos a kombináció: erőszaktétel + szadizmus + incesztus. Normális esetben szimpla bűnügy lenne, itt a mesélő még lelkesedik is: az öreg megcsonkította a lányát, de megtanította. Nevelt, tehát pozitív hős. Az ostoba liba meg egy életre megtanulta, hogy nem érdemes forró szerszámokra ácsingózni, jobb előbb a hűvöset választani.

„Megint találkozott a leány Ványkával, aki megint egyre csak kérleli, hadd kettyintse meg. Mire a leány: »Meg vagy őrülve, Ványka, az ördögbe. Apuskám úgy belém rettyintett, hogy három hónapig pisálni se bírtam!«„

Álljunk meg még itt egy pillanatra. Ha szög, hát szög, de hol itt a nevelés? Az atya egy szóval sem mondta a leányának, minek is dugta bele a forró szöget. A leány azonban mégis annak tekintette a szöget, ami: atyai faroknak. Tudatában lezajlott az incesztus aktusa, de az égvilágon semmi jelentőséget nem tulajdonított neki. Az atya akarta betanítani, megakadályozandó, hogy idegen tegye (maradjon csak családon belül az élvezet), a farok túl forrónak bizonyult (a leány, szűz lévén, úgyse tudta, milyen a farok normális hőmérséklete), apró baleset ugyan történt (három hónapig pisálni se tudott), de az incesztus aktusa maga kivétel nélkül mindenkit hidegen hagyott (a mesélőt, az apát, a leányt s végezetül pedig Ványkát).

A jóságos atya című mesében a főhős két felnőtt lányához barátnői jönnek társalkodni. Amint este lefekszenek, a „joviális kisöreg” végigtapogatja, meggyömöszöli az összes szüzet, akik a világ legtermészetesebb módján csak annyit gondolnak, „ez így szokás”. Egyszer azonban az atya véletlenül a nagyobbik lányát is megfarkalja, anélkül hogy felfogná, mi is történt. A feleségét kérdi, aki a világ legtermészetesebb módján közli vele: a nagyobbik lányát kezelgette – de semmi féltékenységi dráma, semmi jelenet (az asszonyok egyébként sem féltékenyek ezekben a mesékben). Ekkora toleranciát a Nyugat egész szexuális forradalma nem pipált. De az igazi fordulat ezután következik, amikor az öreg vihorászva megjegyzi édes leányáról: „Máris milyen tempósan teker a kis taknyos.”

A mesében a férfiúi álom (minden lányt megdugni) és a humor (tévedés, félreértés) keveredik: az incesztus mindebbe maradéktalanul belesimul, anélkül hogy bármilyen sérelmet jelentene.

Az incesztus teljes diadalt arat a Kefe című mesében, ahol az ostoba paplány kefének vélte az uraság farkát, és egyre csak azt kiabálta: „Add vissza a kefémet, gazember!” Látja a jelenetet a pap, akit kérve kérlel az úrfi: „Ments meg, uram, örök életemben hálás leszek.” Mire a pap meg is tette, amit tehetett: kipakolta az ablakpárkányra méretes papi szerszámát: „Itt a te keféd, kicsikém!” Bent a házban így szól a papnéhoz: „Nahát-nahát, nincs tisztessége a leányunknak.”

A papné erre sajátos nézőpontból felel, a „tisztesség” szó lehetőségeit kijátszva, minden teketória nélkül nyílt incesztusra szólít fel, azaz ennyit válaszol: „Ha nincs tisztessége, hát adj neki te magad.”

„Ledobja menten a pap a reverendát, s neki rögtön a lányának. Amint kezd begerjedni, egyre kiabálja: „– Nem veszett el semmi, megvan az én lánykám tisztessége!”

A papné közben maga vezényli az aktust: „– Csak nyomjad neki beljebb, csak nyomjad neki beljebb, bátyuska, azt a tisztességet!”

„– Ne félj, anyjuk, nem veszti már el, jó mélyre benyomtam neki.”

A leány még fiatalka volt, nem tudta elég meredekre emelni a lábát, biztatja hát őt is az anya:

„– Csak feljebb, feljebb, csak még meredekebbre!”

„– Elég már, elég most már, anyjuk, a végén én meredek el!”

Lett erre nagy nevetés, a szavakkal is jót játszottak, a leány tisztességét is jól eldugták, és élnek még ma is, ha meg nem haltak, a pap, a lánya meg az anyja.

Ha az incesztus tiltása a kultúrát a kultúra hiányától elválasztó jegy, akkor e mesék hősei – a mesemondóval együtt – még igencsak kultúra előtti, barbár állapotban leledzenek.

Az incesztus témája szorosan érintkezik a csoportos, kollektív szexuális formákkal. A dugimesékben ezen belül is különösen elterjedt az a forma, amely nézők, tanúk előtt zajlik, a nyilvános szeretkezés egyszerre szórakoztató látványosság és kivégzés: szórakoztató nyilvános kivégzés. Ennek egyik fajtája a kasztrálás, amely a dugimesékben olykor motiválatlanul, végletesen kegyetlen módon jelenik meg.

Egyszer egy napszámos, miután egyszerre meghágott két paplányt, a büntetés elől menekülve egy özvegyasszony házában kötött ki, ahol véletlenül egyszerre volt ott maga a pap, egy cigány és még mások. Jön éjszaka – ahogy kell – az özvegyasszonyhoz a szeretője. A napszámos, aki az ablaknál aludt, úgy tett, mintha ő lenne az özvegyasszony, mondja, hogy idegenek vannak a házban, nem jön össze a dolog. A szerető könyörgőre fogja:

„– Legalább az ablakon hajolj ki, hogy megcsókoljalak. A napszámos kitartotta a farát az ablakon, a szerető megcsókolgatta, majd ezen ártatlan tréfa után a napszámos (özvegyasszonyt imitálva) kéri a szeretőt, hogy búcsúzóul mutassa meg a farkát, hogy legalább kezében tarthassa egy kicsit, mindjárt vidámabb az élet.

„Kibuggyant a gatyából az irdatlan szerszám: »nesze lelkem, gyönyörködjél« – a napszámos kézbe veszi, dédelgeti, majd előhúz egy bicskát, s tőből lenyisszantja herezacskóstul. Felordít a szerető, és úgy elinal, hogy lába se éri a földet.”

A kasztrált szerető kilétére nem derül fény, ismeretlen: idegen maradt. A ravasz napszámos viszont (aki másnap reggel szerzeményét kolbász helyett szolgálja fel a papnak – volt is nagy kacagás, hahotázás) hőssé magasztosul: elnyeri a hallgatóság teljes rokonszenvét, mi több, jutalmul még az özvegyasszony is az övé lesz.

Hogy miért kellett kiherélni az idegent? Viccből? Aligha, az orosz dugimese nem fecseg, nem viccel hiába. Gondolt-e arra a napszámos, hogy a szeretőt egy életre megcsonkítja? Dehogy. Ez végképp kívül esik a mese szempontjain. Egyvalami a fontos. A jövevény – más, nem mi, nem közénk tartozik, idegen. És idegenekkel szemben minden megengedett. A baj csak az, hogy a mieink is egyik pillanatról a másikra lehetnek idegenek: a szerepek hihetetlen gyorsasággal váltogatják egymást. A bosszú elszenvedőjéből minden pillanatban bosszúálló lehet. Erre az elvre épül az egész tolvajvilág, az orosz népi gondolkodás közvetlen örököse.

Humor és erogén zónák

A fenék funkciója a dugimesében a hős diszkreditálása. A legromlottabb hely, már-már szégyenletes pokol. A hőst az első fingás lefokozza, a szarás pedig végképp megfosztja hősi mivoltától. A hallgató számára ez a jel: ezen aktusoktól kezdve álhős vagy áldozat van előtte, akit megölni sem kár. A segg megcsókolása vagy netán kinyalása a legvégső negatív érték a cselekvésfunkciók között: az orosz mese e fertályt jobban megveti, mint akár az incesztust.

A nemi szervek hierarchiájának csúcsán a fasz áll. A derék, legyőzhetetlen fegyver. „Előhúzza derék nagy szerszámát a halász, odacsapja a csónak fenekéhez, az egyetlen suhintásra kettéhasad.” A leggazdagabb szinonimakészlettel emlegetik: ormány, fegyver, pecek, furkó, fütykös, farok. Mutogatása nem szégyenlendő, sőt a férfi megítélésének alapja: a gazdag kupeclány első érve a szegény vőlegény mellett, hogy „ekkora bunkót rakott belém”!

A hierarchia második helyére szorul a pina, de alacsony értékét jelzi, hogy egyáltalán nem specifikálják: szinonimája alig van, legfeljebb lyuknak, résnek emlegetik. A mesélő ráadásul folyton összekeveri a legalacsonyabb rendű hellyel, a segglyukkal, vagy egyszerű sebnek, vágásnak nézi, sokszor egyenesen úgy kezeli, mintha a nő nemi szerve csupán kasztrálás következménye lenne, s a nő ennyiben nem egyéb, mint lefokozott férfi.

Jól mutatja ezt az a mese, amelyikben az asszonymunkára vágyó parasztnak – hosszú balszerencse-sorozat után – egy kanca leharapja a furkóját, azaz büntetésből asszonnyá változik. A mese hihetetlenül következetesen ügyel arra, hogy a nemi és szociális szerepek ne keveredjenek egymással: ez az egyetlen bizonyosság, amivel ez a világ rendelkezik.

Míg a női nemi szervhez való viszony ambivalens, a szereplők alfele egyértelműen negatív értékelést kap, a legalacsonyabb rendűnek minősül. A pina és a segg című mesében jól felépített érvek sorozatában bontakozik ki ez az „értékvita”:

„– Jobb, ha hallgatsz, te mocskos disznó! Hozzám minden éjszaka fényes vendég jár, te meg közben csak bűzöket meg szennyet eregetsz.

– Fogd be a lyukad, te alávaló! Amikor téged dugnak, folyik rám a trutyi, mégis hallgatok!”

A fingás pedig, még a dugimese állandó szereplője, a paraszt esetében is büntetést von maga után, mint például Az uraság és a parasztok című – nevezzük így – nevelődési mesében. Az uraság a orosz népmesében általában az idegen elem, nem élvezi a mesélő rokonszenvét, nevelő-civilizáló feladatát viszont többnyire a mesélő jóváhagyásával látja el. Van ugyanis az elbeszélő-mesélőnek ezekben a szövegekben egy nagyon lényeges szerepe: afféle civilizátor, aki nem csupán közvetíti az orosz népi erotikus világot, hanem valamilyen módon el is rendezi. Olyan hierarchiát alakít ki benne, amely nem a rombolást, hanem épp ellenkezőleg, az életigenlő szexuális értékeket erősíti, igaz, nem a gyermeknemző, termékenységet jelző vonatkozását, hanem mint az életélvezet formáját mutatja be.

„Elmegy az uraság – hangzik az említett mese – ünnepnapon a misére, imádkozik csendben, egyszer csak ott terem előtte egy parasztja, és az ebugatta akkorát fingik, hogy levegőt is alig lehet kapni. Az uraság ekkor előhúz egy ezüstrubelt, kérdi a parasztot: –Te reccsentettél ekkorát? A paraszt meglátja a pénzt, és rávágja: – Én hát!”

Odaadja neki az uraság az ezüstrubelt, de a paraszt nem fogja fel az iróniát. Szalad a szomszédjához, elhatározzák, most majd együtt finganak az uraságnak, hátha mindketten meggazdagodhatnak. Eljön az ünnep, odaállnak az uraság elé, s teleeregetik bűzzel a templomot, amúgy istenesen. Mire az uraság:

„– Hé, ti reccsentettetek ekkorát?

– Mi, kegyelmes uram!

– Hát, köszönöm néktek, csak az a baj, hogy most nincs nálam pénz, gyertek haza hozzám mise után, ott is szellentsetek nekem egy kicsit, egyúttal megadom a járandóságotokat is.”

Elmennek hozzá, betessékeli őket az uraság: „– Vetkőzzetek csak le, annyi a ruha rajtatok, hogy nem jön át rajta a szellet!” Meztelenre vetkőzik a két muzsik, mire az úr szolgái ott teremnek, és ötszáz vesszőzést mérnek rájuk… A fingás tehát megbüntettetett, de a fönti mese nemcsak ezért érdekes: azt jelzi, hogy a két világ értékrendje, az uraságé és a parasztoké, egyáltalán nem áll kapcsolatban egymással, sőt a mesélő erőszakos összekapcsolási kísérlete nélkül még csak nem is érintkezne.

A vágy, a gerjedelem tehát a legfőbb érték, előbbre való mindennél, még a halálfélelemnél is. A határtalan, áldozattól sem visszariadó testi szenvedély az orosz mentalitás lényeges eleme. A testi vágy mindenek fölé helyezése megemeli a dugimesék értékét is. Nem csacskaságokról, hanem a legfőbb dologról van benne szó: „A lakáj már semmi mást sem akart a világon, csak egyszer, egyetlenegyszer megkapni a kisasszonyt: »jól nyélbe ütném, aztán már a haláltól se félnék«„.

A fantáziaképek és a mesepornográfia alapelvei

A dugimesében a szexuális vágykép többnyire létező, elérhető eszközökkel és módszerekkel történő kielégülésre irányul, de olykor nemlétező, fantasztikus mozzanatoknak is szerepük van. A varázsgyűrű című mesében például a térdig érő fütykös mint vágykép a maszkulin és feminin világ teljes összekapcsolásának fantáziaképével társul. Ez a mesetípus, az erotikus varázsmese, egészen ritka, viszont rengeteg variációja forog, ami arra utal, hogy hihetetlen népszerűségnek örvendhetett. A mese kérdése: mi a fontosabb, a gazdagság vagy a térdig érő fütykös.

Egyszer a parasztlegény azzal hetvenkedett, hogy bár szegény, mint a templom egere, de bezzeg a farka térdig ér. Meghallotta ezt a kupeclány, mindjárt el is hívta magához, ám éjszaka kiderült, hogy nemhogy térdig nem ér, ujjánál is rövidebb. A leleplezett legény zavarában azt hazudta, hogy elzálogosította az igazit 50 rubelért. A kupeclány odaadta neki a pénzt, és ráparancsolt, hogy vissza ne merjen térni az igazi, a térdig érő bunkó nélkül. Megy, mendegél a legény, találkozik egy öregasszonnyal (segítőtárs), elpanaszolja a baját. Az öregasszony ad neki egy gyűrűt, húzza rá a farkára: „Egyet csavarints, farkad nő, mint a pinty” (a mesében végig rímes ráolvasások ismétlődnek). És ezzel megkezdődnek a kalandok, majd sok kitérő után megérkezik a kupeclányhoz, aki rögtön felgerjed, ki akarja próbálni a dolgot. Rettentően tetszik neki. Meséli az anyjának, az is ki akarja próbálni. Éjszaka rámászik a vejére, s közben addig forgatja a gyűrűt, hogy a furkó öles méretűre nő. Az anyós meg ott hintázik a tetején, és egyre feljebb-feljebb emelkedik. Már-már istennel társalkodik. Összesereglik a falu apraja-nagyja, törik a fejüket, hogy lehetne onnan leszedni a kupecnét. Az egyik azt javasolja: vágják ki fejszével a furkót. A másik attól fél, hogy a kupecné akkor lezuhan, és összetöri magát. Felébred végre a legény, nagy nehezen megfordítja a gyűrűt, az anyós meg szép lassan aláereszkedik a magasságokból, fogadkozva, hogy soha többet nem csinál ilyet.

E fantasztikus történetben a dugimese szinte összes mozzanata együtt van: ostobaság, nagyravágyás, incesztus, szentséggyalázás (a kereszténységhez, Istenhez való külsőleges, távoli, gyakorta szarkasztikus viszony nem csak a papok kinevetésében merül ki), a legfőbb téma azonban a hatalmas nagy hímtag mindenható erejének bizonyítása. Ebben összpontosul az orosz dugimesék minden energiája. Ezt a mesetípust nem érdekli a mell, a has, a láb és egyéb, nem ismer becézgetést, simogatást, gyöngédséget, előjátékot, az orosz mese számára csak három erogén zóna létezik: a két lyuk és a lyukbavaló.

Ebben az értelemben a dugimese nem erotikus, hanem nyílt pornográfia. Az erotika mint a szex esztétizált formája, esztétizált emanációja, legalábbis a szépséggel kapcsolatban álló megjelenése teljességgel hiányzik belőle. A pornográfia mint a fantáziaképek materializálódása van jelen benne, olykor nyílt szadizmussal párosulva. „Felugrik a katona, hozza a gyeplőt, befogja az asszonyt, a szíjjal a lábát a fejéhez köti, hogy minél jobban hozzá lehessen férni.”

Az orosz népi pornográfia kedvenc póza a kutya- vagy rákállás. Levetkőzni sem kell, a vetkőzés más szituációhoz, veréshez vagy fürdőzéshez kötődik. A meztelen női test mint erotikus tárgy ezt a mesefajtát nem izgatja, részletei hidegen hagyják. Elég csak felcsapni a szoknya szélét, és hajrá. A dugimese számára a legfontosabb: az élvezet és a megalázás összekapcsolása. A közösülés itt egyetlen célt szolgál: minden egyes aktusban megerősíteni az ebben a világban érvényes hierarchikus rendet. E rendből következően nem csupán a kielégülést kell elérni, hanem minden aktusban kinyilvánítani a másik alacsonyabbrendűségét. A vágy csak akkor teljesül be, ha e kettő – élvezni és alázni – egyszerre történik meg.

Fordította: Kiss Ilona
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon